НАРОДНА ОСВІТАЛогіко-структурна блок-схема підручника "Фізика - 9 клас"

Автор: admin от 12-07-2014, 22:46, переглянуло: 1433

В даній публікації містяться логіко-структурні блок-схеми довідника "Фізика 9 клас", укладеному за підручником Є.В. Коршака.

Категорія: Фізика

 


Коротка математична довідка за 9 клас

Автор: admin от 12-07-2014, 23:33, переглянуло: 2970

Коротка математична довідка основних позначень, велечин та формул, необхідних для розв'язування фізичних та математичних задач.

Категорія: Фізика

 


Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

Автор: admin от 21-01-2017, 07:07, переглянуло: 37409

Ще в давнину люди, спостерігаючи за Сонцем і Місяцем, визначили одиниці часу: рік, місяць, добу та ін. Був створений сонячний годинник, потім з'явилися водяний, вогневий і пісковий годинники. Проте справжня революція в конструкції годинників відбулася після з'ясування властивостей коливального руху. А от яких саме властивостей — дізнаєтесь із цього параграфа.

Категорія: Фізика

 


Колебательное движение. Амплитуда, период и частота колебаний

Автор: admin от 24-01-2017, 07:25, переглянуло: 6652

Еще в древности люди, наблюдая за Солнцем и Луной, определили единицы времени: год, месяц, сутки и др. Были созданы солнечные часы, затем водяные, огневые, песочные. Однако настоящая революция в конструкции часов произошла после выяснения свойств колебательного движения. Каких именно — узнаете из данного параграфа.

Категорія: Фізика

 


Инертность тела. Масса

Автор: admin от 24-01-2017, 07:45, переглянуло: 1138

Вспомните: вы заходите в автобус, все места заняты. Двери закрываются, автобус резко начинает движение, и вы должны приложить усилия, чтобы не упасть.

Категорія: Фізика

 


Закон сохранения и превращения механической энергии

Автор: admin от 24-01-2017, 08:02, переглянуло: 1373

Наверное, каждый из вас играл с мячиком-попрыгунчиком. Вспомните: мячик взлетает вверх, падает на пол, отскакивает от него, снова взлетает и снова падает... Когда мячик летит вверх, скорость его движения уменьшается, затем мячик на миг останавливается на некоторой высоте, а после этого начинает движение вниз.

Категорія: Фізика

 


Закон Кулона

Автор: evg от 7-08-2016, 14:05, переглянуло: 1202

Надаючи електрометру електричного заряду того чи іншого знака, можна виявити, що стрілка електрометра відхиляється на більший чи менший кут.

Доторкнемося до стрижня електрометра наелектризованою паличкою і запам’ятаємо кут, на який відхилиться стрілка (мал. 62 а). Щоб стрілка відхилилася на більший кут, треба передати електрометрові заряд з більшої поверхні зарядженої палички. Доторкнемося до електрометра рукою — він розрядиться, стрілка стане вертикально. 

Категорія: Фізика

 


Закон збереження і перетворення механічної енергії

Автор: admin от 21-01-2017, 21:09, переглянуло: 4850

Мабуть, кожен із вас грався з м'ячиком-стрибунцем. Згадайте: м'ячик злітає вгору, падає на підлогу, відскакує від неї, знову злітає і знову падає... Коли м'ячик летить угору, швидкість його руху зменшується, потім м'ячик на мить зупиняється на певній висоті, а після цього починає рух униз. Кінетична енергія м'ячика під час руху вгору теж зменшується.

Категорія: Фізика

 


Задачі. Теплообмін і фазові перетворення. Насичена пара, вологість повітря

Автор: admin от 28-03-2012, 16:42, переглянуло: 40009

6.1.0      Якщо дути на гарячий чай, він швидше остигне. Чому?

6.2.0    Температура повітря в жаркий літній день помітно вище, ніж температура води в ріці. Чому ж вам холодно, коли ви виходите з води після купання?

6.3.0Чому в вологому повітрі спеку переносити важче, ніж у сухому?

6.4.0    Обидва термометри психрометра показують однакову темпе­ратуру. Яка відносна вологість повітря?

6.5.    Парціальний тиск водяної пари в повітрі при температурі 20 °С дорівнює 1,4 кПа. Яка відносна вологість повітря?

Категорія: Фізика

 


Задачі. Потенціал. Провідники та діелектрики в електричному полі

Автор: admin от 31-03-2012, 20:09, переглянуло: 17878

8.1.   Потенціальна енергія заряду 1 нКл у точці електричного поля дорівнює 5 мкДж. Чому дорівнює потенціал поля в цій точці?

8.2.   У точці поля з потенціалом 300 В заряджене тіло має потенціальну енергію -0,6 мкДж. Який заряд тіла?

8.3.   Яку роботу виконує поле при переміщенні заряду 2 нКл із точки з потенціалом 200 В у точку з потенціалом 50 В?

8.4.   Яку роботу виконує поле при переміщенні заряду 4 нКл із точки з потенціалом 20 В у точку з потенціалом 220 В?

8.5.   При переносі з точки А в точку В заряду 5 нКл електричне поле ви­конало роботу 10 мкДж. Яка різниця потенціалів між точками А і В?

8.6.   При переносі з точки А в точку В заряду 4 мкКл виконується ро­бота 40 мДж проти кулонівських сил. Яка різниця потенціалів між точками А і В?

8.7.   Заряд-20 нКл перемістили в однорідному електричному полі з напруженістю 10 кВ/м на 5 см у напрямі силової лінії. Яку роботу виконало поле? На скільки змінилася потенціальна енергія заряду?

Категорія: Фізика