Народна Освіта » Хімія » § 31. Властивості основ

НАРОДНА ОСВІТА

§ 31. Властивості основ

Опрацювавши параграф, ви:

дізнаєтеся, як класифікують основи;

вивчите будову, фізичні і хімічні властивості основ.

1.    Класифікація основ

Основи поділяють на водорозчинні і нерозчинні у воді. Більшість основ не розчиняється у воді. Малорозчинними є гідроксиди Mg(OH)2, Ca(OH)2 і Sr(OH)2, а добре розчинними — основи, утворені лужними елементами (Li, Na, К, Rb, Cs), і сполука Ba(OH)2- Водорозчинні основи, а також малорозчинний кальцій гідроксид Ca(OH)9 називають лугами.

2.    Будова та фізичні властивості основ

Основи — йонні сполуки, у вузлах їхніх кристалічних ґраток містяться катіони металічних елементів Men 1 та гідроксид-аніони. Графічні формули для основ не використовують.

Всі основи — тверді речовини. Деякі мають характерне забарвлення, наприклад Cu(OH)2 — голубого кольору (мол. 44).

Луги — милкі на дотик, роз’їдають шкіру й тканини, тому їх називають їдкими. Якщо розчин лугу потрапив на руку, треба змити його великою кількістю проточної води. Потім, щоб знешкодити залишки лугу, обробити уражене місце розчином оцтової кислоти і знову промити проточною водою.

3. Хімічні властивості лугів

1) Розчини лугів змінюють забарвлення індикаторів. (Пригадайте з курсу 7 класу: які речовини називають індикаторами? Які індикатори ви знаєте?)

У розчинах лугів фіолетовий лакмус набуває синього забарвлення, безбарвний фенолфталеїн — малинового, оранжевий метилоранж — жовтого, універсальний індикатор — синьо-зеленого. Зміна кольору індикатора спричинена наявністю у розчині лугу гідроксид-аніонів OH-. Цю властивість лугів використовують для розпізнавання їх серед інших речовин (мал. 45).

КОЛЬОРИ ІНДИКАТОРІВ У РОЗЧИНАХ КИСЛОТ ІЛУТШ

Дія розчинів лугів на індикатори

1.    У першу пробірку налийте 0,5 мл розчину натрій гідроксиду, в другу — 0,5 мл розчину кальцій гідроксиду. До обох пробірок додайте по 1-2 краплі розчину лакмусу. Що спостерігаєте?

2.    В одну порожню пробірку налийте 0,5 мл розчину натрій гідроксиду, в іншу — 0,5 мл розчину кальцій гідроксиду. До обох пробірок додайте по 1-2 краплі розчину метилового оранжевого. Що спостерігаєте?

3.    В одну чисту пробірку налийте 0,5 мл розчину натрій гідроксиду, в іншу — 0,5 мл розчин}' кальцій гідроксиду. До обох пробірок додайте по 1-2 краплі розчину фенолфталеїну. Що спостерігаєте?

4.    У першу пробірку налийте 0,5 мл розчину натрій гідроксид}', в другу — 0,5 мл розчину кальцій гідроксид}'. До обох пробірок додайте по 1-2 краплі розчин}' універсального індикатора. Що спостерігаєте?

5.    Вам видані дві пробірки без написів із прозорими розчинами. В одній із пробірок — розчин барій гідроксиду, у другій — сульфатна кислота. Використовуючи індикатор, розпізнайте речовини. Опишіть ваші спостереження та зазначте, у якій із пробірок міститься кожна речовина.

2) Луги взаємодіють із кислотами, утворюючи сіль і воду: KOH + HNO3 = KNO3 + H2O

До якого типу — сполучення, обміну чи розкладу — належить реакція між калій гідроксидом і нітратною кислотою?

Запам’ятайте, що

реакції обміну між основою і кислотою називають реакціями нейтралізації.

Взаємодія лугів з кислотами в розчині

1. Налийте у пробірку 1 мл розчину натрій гідроксиду і додайте 1-2 краплі розчину фенолфталеїну. Що спостерігаєте?

2.    Додайте у цю ж пробірку 2-3 мл розчину нітратної кислоти. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакції. Чому розчин у пробірці знебарвився?

3.    Декілька крапель розчин}' з пробірки за допомогою піпетки помістіть на предметне скельце, яке затисніть тигельними щипцями, і обережно випарте у полум’ї спиртівки. Що спостерігаєте?

4.    Напишіть формулу і назву речовини, кристали якої виявили на предметному склі.

5.    У порожню пробірку налийте 1-2 мл розчину барій гідроксиду і 1-2 краплі розчину фенолфталеїну. Що спостерігаєте?

6.    У цю ж пробірку додайте 2-3 мл розчин}' сульфатної кислоти. Що спостерігаєте? Поясніть ваші спостереження і напишіть відповідне рівняння хімічної реакції.

7.    До якого класу належать продукти взаємодії між лугом і кислотою?

8.    До якого типу належать реакції між лугом і кислотою?

3)    Луги взаємодіють із кислотними оксидами з утворенням солі і води.

2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

4)    Луги взаємодіють із розчинними солями, якщо утворена основа або сіль нерозчинні у воді. Ці реа кції відбуваються у розчині:

Ba(OH)2 + Na2SO1 = 2NaOH + BaSO1I 2NaOH + CuCl2 = 2NaCl + Cu(OH)2J,

4. Хімічні властивості нерозчинних основ

1)    Нерозчинні у воді основи не .змінюють колір індикаторів.

2)    Нерозчинні основи реагують із кислотами, внаслідок реакції утворюються сіль і вода:

Mg(OH)2 + 2НС1 = MgCl2 + 2Н20

3)    Нерозчинні основи під час нагрівання розкладаються на оксид металічного елемента і воду:

Cu(OH)2 = CuO + H2O

— ВИСНОВКИ

Луги змінюють забарвлення індикаторів; реагують із кислотами і

кислотними оксидами, з розчинними солями.

   Нерозчинні основи не змінюють забарвлення індикаторів; реагують із кислотами, розкладаються під час нагрівання.

   Реакції обміну між основою і кислотою називають реакціями нейтралізації.

Початковий рівень

1.    Укажіть забарвлення лакмусу у присутності кальцій гідроксиду:

А) червоне    В) синє

Б) оранжеве    Г) рожеве

2.    Укажіть забарвлення фенолфталеїну у присутності натрій гідроксиду:

А) синє    В) червоне

Б) фіолетове    Г)    малинове

3.    Укажіть забарвлення метилового оранжевого у присутності барій гідроксиду:

А) жовте    Б) рожеве В) малинове Г) оранжеве

4.    У якому варіанті відповіді правильно вказано нерозчинні основи:

1)    барій гідроксид

2)    катій гідроксид

3)    KynpjiM(II) гідроксид

4)    магній гідроксид

5)    натрій гідроксид Варіанти відповіді.

А) 1,2    Б) 3,4    В) 3,5    Г) 2,4

5.    Реакція NaOH + HCl -> NaCl + H2O належить до реакцій

А) розкладу    В)    заміщення

Б) сполучення    Г) обміну

6.    Реакція Al(OH)3 -* Al2O3 + H2O належить до реакцій

А) розкладу    В)    заміщення

Б) сполучення    Г) обміну

Середній рівень

7.    Виберіть речовину, з якою реагує калій гідроксид:

А) алюміній(III) хлорид    В) ферум(ІІ) гідроксид

Б) натрій гідроксид    Г) магній(И) оксид

8.    Виберіть речовину, з якою взаємодіє купрум(ІІ) гідроксид:

А) натрій нітрат    В) нітратна кислота

Б) калій силікат    Г) барій сульфат

9.    Позначте рівняння реакції, що характеризує хімічні властивості нерозчинних основ:

A)    MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2I + 2NaCl Б) Fe(OH)2 = FeO + H2O

B)    2NaOH + SO3 = Na2SO1 + H2O Г) NaOH + HCl = NaCl + H2O

10.    Позначте рівняння реакції, яке характеризує хімічні властивості лугів:

A)    BaO + SOq = BaSO,

Б) K2O + H2O = 2К0Н

B)    Cu(OH)2 = CuO + H2O

Г) Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3I+ H2O

11.    Укажіть речовину, яка взаємодіє з лугом у розчині:

A) Ca(OH)2 Б) FeCl2 В) MgO Г) H2O

12.    Укажіть продукти термічного розкладання магній гідроксид}':

A) Mg і H2O    В) MgO і H2

Б) Mg і H2O2    Г) MgO і H2O

13.    Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є поміж них правильні.

I.    Калій гідроксид реагує із KynpjrM(H) сульфатом у розчині з утворенням нерозчинної основи.

II.    Калій гідроксид під час нагрівання розкладається на калій оксид і воду.

А) правильне лише І    В) обидва правильні

Б) правильне лише II    Г) немає правильних

Достатній рівень

14.    Напишіть рівняння реакцій між натрій гідроксидом і: а) кар-6oh(IV) оксидом; б) сульфур(УІ) оксидом; в) фосфор(У) оксидом.

15.    Напишіть рівняння реакцій між калій гідроксидом і: а) хло-ридною кислотою; б) карбонатною кислотою; в) ортофосфатною кислотою.

16.    Напишіть рівняння реакцій між магній гідроксидом і: а) нітратною кислотою; б) сульфатною кислотою.

17.    Допишіть схеми реакцій, які відбуваються, і складіть хімічні рівняння:

NaOH + BaCO -*

о

KOH + Na2SO2 Ba(OH)2 + K2SO4 -*

KOH + Fe(NO3)2 -*

Mn(OH)2 + K2CO3 -*

Ni(OH)2 + HNO3 -*

Ba(OH)2 + CaCO3-*

Високий рівень

18.    Яку масу купрум(ІІ) сульфату використали для реакції з натрій гідроксидом, якщо внаслідок реакції випало 4,9 г осаду?

19.    Обчисліть масу купрум(ІІ) гідроксиду, що утвориться під час взаємодії 4,05 г купрум(ІІ) хлориду з достатньою кількістю калій гідроксиду.

20.    Обчисліть об’єм вуглекислого газу (н. у.), необхідний для перетворення 37 г кальцій гідроксиду на кальцій карбонат.

21. " Який об’єм хлоридної кислоти з масовою часткою розчиненої

речовини 16% (густина 1,079 г/см3) потрібно витратити для нейтралізації 50 см3 розчину калій гідроксиду з масовою часткою розчиненої речовини 22% (густина 1,196 г/см3)?

22. * На нейтралізацію 22,7 г суміші калій гідроксиду і барій гід

роксиду витратній 18,9 г нітратної кислоти. Визначте масову частку калій гідроксиду у суміші.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:17, Переглядів: 3153