Народна Освіта » Хімія » § 33. Властивості солей

НАРОДНА ОСВІТА

§ 33. Властивості солей

Опрацювавши параграф, ви:

ознайомитеся з фізичними властивостями солей; вивчите хімічні властивості солей;

навчитеся прогнозувати можливість перебігу реакції між металом і сіллю у розчині.

1. Фізичні властивості солей

Солі — тверді кристалічні речовини. Солі мають різний колір (мол. 46) і характеризуються неоднаковою розчинністю у воді (див. таблицю розчинності на форзаці підручника). Оскільки солі — йон-ні сполуки, то вони мають високі температури плавлення (за умови, якщо не розкладаються під час нагрівання): натрій хлорид плавиться при температурі 801 °С, натрій сульфат — при температурі 884 °С.

2. Хімічні властивості солей

1) Взаємодія з металами.

Розчинні солі взаємодіють у водному розчині з металами. Внаслідок реакції утворюється нова сіль та інший метал:

CuSO2 + Fe = FeSO1 + Cu

Метал-реагент «витісняє» з розчинів солей метали, які у ряду активності металів розміщені після нього, і не «витісняє» металів, що стоять перед ним.

Метали, які у ряд}' активності металів розміщені лівіше магнію, не використовують для реакцій, оскільки вони реагують з водою. Напишіть рівняння реакції між аргентум(І) нітратом і міддю.

Чи відбувається реакція між цинк нітратом і свинцем?

Взаємодія металів із солями у водному розчині

1.    У три пробірки налийте по 2-3 мл розчину KynpyiM(II) нітрату. Обережно (по стінці пробірки) опустіть у першу пробірку очищений від іржі залізний цвях, у другу — декілька гранул цинку', у третю — декілька гранул алюмінію. Зачекайте кілька хвилин. Опишіть, що спостерігаєте.

2.    Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються.

3.    У три пробірки налийте по 2-3 мл розчину цинк хлориду'. У першу' пробірку' опустіть залізний цвях, у другу — гранули алюмінію, у третю — шматочки мідного дроту і зачекайте 2-3 хвилини. Що спостерігаєте?

4. Напишіть рівняння хімічної реакції, що відбувається.

2) Взаємодія з кислотами.

Солі взаємодіють із кислотами, внаслідок реакції утворюються нова сіль і нова кислота. Реакція відбувається за умови, якщо внаслідок реакції утворюється летка кислота або слабша кислота від тієї, яка взята для реакції, або нерозчинна у кислотах сіль.

 

3) Взаємодія з лугами.

Розчинні солі реагують з лугами лише в розчині, внаслідок реакції утворюється нова основа і нова сіль. Реакція відбувається, якщо внаслідок реакції утворюється нерозчинна сіль або нерозчинна основа.

Нерозчинні солі з лугами не взаємодіють.

Взаємодія солей з лугами у водному розчині

1.    Налийте у пробірку 1 мл розчину купрум(ІІ) сульфату і додайте 1-2 мл розчину натрій гідроксиду. Що спостерігаєте?

2.    Напишіть рівняння хімічної реакції, яка відбулася. Вкажіть формулу і назву речовини, яка випала в осад.

3.    Налийте у пробірку 1-2 мл розчину натрій сульфату і додайте 0,5 мл розчину барій гідроксиду. Що спостерігаєте?

4.    Напишіть рівняння хімічної реакції, яка відбулася. Вкажіть формулу і назву речовини, яка випала в осад.

7. До якого типу хімічних реакцій належить взаємодія між солями і лугами?

4) Розчинні солі взаємодіють між собою лише у розчині, внаслідок реакції утворюються нові солі. Реакція відбувається, якщо хоч би один із продуктів реакції є нерозчинним.

CaCl2 + Na9CO3 = 2NaCl + CaCO3I AgNO3 + NaCl = NaNO3 + AgCH

Реакція обміну між солями в розчині

1.    Налийте у пробірку 1 мл розчину калій ортофосфату і додайте 1 мл розчину аргентум(І) нітрату. Що спостерігаєте?

2.    Напишіть рівняння відповідної реакції. Вкажіть формулу і назву речовини, яка випала в осад.

3.    Налийте у пробірку 1 мл розчину манган(ІІ) хлориду і додайте 1 мл розчину калій карбонату. Що спостерігаєте?

4.    Напишіть рівняння відповідної реакції. Вкажіть формулу і назву речовини, яка випала в осад.

— ВИСНОВКИ

   Солі — кристалічні речовини; вони мають високі температури плавлення, різну розчинність у воді.

   Солі взаємодіють у розчині з металами, лугами, кислотами, іншими солями.

Початковий рівень

1.    Укажіть кислоту, всі солі якої розчинні у воді:

A) HCI    Б) HNO3 В) H2CO3 Г) H2SO1

2.    Скориставшись таблицею розчинності, виберіть у поданому переліку нерозчинні солі: FeCl2, FeF3, AgBr, AgNO3, BaSO1, BaCl2, CaCO3, Ca(NO3)2.

3.    Укажіть, за яких умов метал реагує із сіллю: коли сіль у кристалічному стані чи міститься у розчині?

4.    До якого типу належать реакції між лугом і сіллю?

Середній рівень

5.    Виберіть речовину, з якою взаємодіє калій хлорид:

А) натрій нітрат    В) аргентум(І) нітрат

Б) силіцій оксид    Г) барій сульфат

6.    Хімічна взаємодія можлива між:

A Cu і HCl    В) Ag і Mg(NO3)2

Б) Fe і Na3PO1    Г) Zn і FeCl2

7.    Укажіть сіль, яка у розчині взаємодіє із залізом:

A) AgNO3    В) Zn(NO3)2

Б) Al(NO3)3    Г) NaNO3

8.    Вкажіть метал, який взаємодіє з цинк нітратом у розчині.

A) Pb    Б) Mg    В) Ag    DCu

9.    Укажіть рядок, у якому обидві солі не реагують із розбавленою нітратною кислотою:

A) Na2CO3 і FeCl2 В) BaCl2 і CaSOs Б) Al2(SO4)3 і K2S Г) Na2S і K2CO3

10.    Укажіть речовину, яка реагує з натрій карбонатом:

А) калій хлорид    В) калій нітрат

Б) калій сульфат    Г) магній хлорид

11.    Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є поміж них правильні.

І. Солі взаємодіють із кислотами з утворенням нової солі і нової кислоти. Реакція відб}'вається за умови, якщо кислота-продукт сильніша за кислоту-реагент.

П. Розчинні солі взаємодіють між собою у розчині з утворенням нових солей. Реакція відбувається, якщо хоч би один із продуктів реакції є нерозчинним.

А) правильне лише І    В) обидва правильні

Б) правильне лише II    Г) немає правильних

12.    Проаналіз}'йте твердження й укажіть, чи є поміж них пра-

ВЮЇЬНІ.

I.    Метал витісняє із розчинів солей метали, які у ряду активності розміщені після нього, і не витісняє метали, що стоять перед ним.

II.    Метали, які у ряду активності металів розміщені лівіше магнію, теж можна використовувати для реакцій заміщення у водних розчинах.

А) правильне лише І    В) обидва правильні

Б) правильне лише II    Г) немає правильних

13.    Передбачте, між якими речовинами відбудуться хімічні реакції, та напишіть їхні рівняння.

Ba(NO3)2 + K2SO1 Mg(NO3)2 + Na2COMgCl2 + KNO3

14.    Користуючись рядом активності металів, визначте можливі реакції й напишіть їхні рівняння.

ZnSO5 + Mg -*

Al(NO3)3 + Fe MgCl2 + Fe -»

Al2(SO1)3 + Mg -

15.    Складіть рівняння реакцій (якщо вони відбуваються) між такими сполуками:

а)    калій силікатом і нітратною кислотою;

б)    натрій сульфатом і магній нітратом;

в)    купрум(ІІ) хлоридом і барій сульфатом;

г)    хром(ІІ) сульфатом і натрій гідроксидом; ґ) калій сульфідом і меркурій(II) нітратом.

Достатній рівень

16.    Яка природа речовини X, що бере участь у хімічній реакції, яка відбувається за схемою

A) сіль    В) амфотерний гідроксид

B) кислота    Г) основний оксид

17.    Позначте речовини, унаслідок взаємодії яких випадає осад:

A)    натрій карбонат + хлоридна кислота Б) калій гідроксид + хлоридна кислота

B)    натрій сульфат + магній нітрат Г) натрій гідроксид + магній хлорид

18.    Укажіть пару солей, які взаємодіють між собою:

A)    натрій хлорид + калій нітрат Б) барій сульфат + кальцій хлорид

B)    магній сульфат + калій карбонат Г) кальцій карбонат + барій нітрат

19.    У якому варіанті відповіді вказано солі, які реагують з лугами?

1)    Fe2(SO4)3

2)    FeCl2

3)    FeS

4)    FeCO3

5)    BaCO3

Варіанти відповіді.

А) 1,2    Б) 3,4    В) 4,5    Г) 2,5

20.    У якому варіанті відповіді вказано солі, які внаслідок взаємодії з лугами утворюють нерозчинні у воді гідроксиди?

1)    NaCl

2)    K2CO3

3)    NaNO3

4)    Cu(NO3)2

5)    Fe2(SO1)Варіанти відповіді.

А) 2,3    Б) 4,5    В) 2,4    Г) 1,3

21.    Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакції:

Реагенти    Продукти реакції

1) AgNO3 + NaCl    А) реакція не відбувається

2)    CuSO, + NaOH    В) сіль + сіль

3)    Ba(OH)2 + K2SO,    В) сіль + нерозчинна    основа

4)    CuSO, + Fe    Г) сіль + луг

Д) сіль + метал

22.    Обчисліть масу осаду, який випаде внаслідок взаємодії 10,6 г натрій карбонату з надлишком розчину кальцій хлориду.

23.    Обчисліть об’єм (н. у.) карбон(ІУ) оксиду, який виділиться при дії надлишку хлоридної кислоти на 5 г кальцій карбонату.

24.    Яка маса солі утвориться внаслідок нейтралізації 22,4 г калій гідроксиду нітратною кислотою?

Високий рівень

25.    Яка маса алюміній оксиду утвориться при нагріванні алюміній гідроксиду, добутого за реакцією 42,6 г алюміній нітрату із необхідною кількістю розчину лугу?

26.    Унаслідок розкладання 4,2 г карбонату, утвореного металічним елементом із ступенем окиснення +2, утворилося 1,12 л (н. у.) карбон(IV) оксиду і оксид металічного елемента. Установіть формулу карбонату.

27. * Суміш магній сульфату і кальцій нітрату масою 28,4 г розчини

ли у воді і додали надлишок розчину барій хлориду. Випав осад масою 23,3 г. Визначте масові частки солей у вихідній суміші.

28. * 18,8 г суміші калій сульфіду і натрій сульфіду помістили

в розчин цинк хлориду у надлишку. При цьому' утворився осад масою 19,4 г. Визначте масову частку солей у початковій суміші.

29. * Цинкову пластинку занурили в розчин плюмбум(ІІ) нітрату.

Через деякий час пластинку промили, висушили і зважили, її маса збільшилась на 1,02 г. Обчисліть масу свинцю, який виділився на пластинці.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:18, Переглядів: 4132