Народна Освіта » Географія » § 42. Статево-віковий склад населення світу і України

НАРОДНА ОСВІТА

§ 42. Статево-віковий склад населення світу і України

Знайдіть у додаткових джерелах визначення понять «гендерна рівність» і «гендерна нерівність». Чому ці поняття є актуальними? Чи знаєте ви, скільки дітей було у ваших прапрабабусь і дідусів? У якому віці пішли із життя ваші рідні минулих поколінь?

X Статева структура населення світу

Статева структура населення — це співвідношення кількості чоловіків і жінок у загальній кількості населення. Вона формується під впливом регіональних особливостей, процесів природного руху населення, міграцій, традицій, а також війн (оскільки втрати у війнах особливо значні серед осіб чоловічої статі).

У середньому у світі народжується дещо більше хлопчиків ніж дівчаток (на 105 хлопчиків 100 дівчаток).

Так, наприкінці 2015 р. у світі налічувалося близько 3,72 млрд чоловіків (50,4%) і понад 3,65 млрд жінок (49,6%). Деяке переважання чоловіків у світі пояснюється їх переважанням у найбільш населених східних і південних регіонах Євразії: у Китаї (понад 51%), в Індії (на 107,6 чоловіка припадає 100 жінок), у Пакистані та Бангладеш. У перелічених країнах такі пропорції обумовлені місцевими традиціями (про літніх батьків зобов’язані турбуватися переважно сини). У деяких індійських штатах через вибірковість у плануванні родини (засобами сучасної ранньої діагностики статі майбутнього новонародженого) на 100 хлопчиків народжується лише 86 дівчаток, а в Китаї у 2010 р. на 118 хлопчиків народилося 100 дівчаток. Завдяки міграційній політиці урядів чоловіки переважають також у нафтовидобувних країнах Перської затоки (Кувейті, Бахрейні, Катарі, ОАЕ).

У більшості ж країн світу переважає жіноче населення. Якщо в країнах Західної Європи і Північної Америки різниця в цих показниках є несуттєвою (на 100 жінок припадає 96—97 чоловіків), то в країнах колишнього Радянського Союзу — досить істотною. Наприклад, у Росії на 100 жінок припадає 88 чоловіків.

Спробуйте пояснити причини значного переважання кількості жінок у статево-віковому складі населення колишніх республік СРСР.

2 Вікова структура населення світу та країн із різним

типом відтворення

Ви вже знаєте, що в різних країнах вікова структура залежить від типу відтворення населення й демографічної політики.

«Старіння» населення проявляється в тому, що частка людей віком понад 60 років на 2015 р. у середньому у світі становить 11%, а у 2050 р. за прогнозом цей показник досягне 18,6%. У країнах, що перебувають на перших фазах демографічного переходу, частка людей старшої вікової групи становила декілька

відсотків (в Африці в середньому 6%). Найменша вона в Об’єднаних Арабських Еміратах (1 %). Наприклад, у Японії частка людей віком понад 60 років становить 32 %, у Німеччині й Італії — по 27%, у більшості європейських країн, як і в Україні, — близько 22%, у Північній Америці — 19%.

Ситуація із часткою дітей (до 15 років) у цих групах країн протилежна. У середньому у світі вона становить 27—28%, у Європі, у тому числі в Україні, — 15—16%, а в найменш розвинених країнах — приблизно 40% від кількості населення.

Таким чином, частка людей працездатного віку (15—60 років) становить у середньому у світі 61—63%. У країнах із високою народжуваністю цей показник менший — 50—55 %.

Статеву й вікову структуру населення досить наочно відображають діаграми — статево-вікові піраміди. Розподіл населення за віком відображається на їх вертикальній шкалі (як правило, із поділками через п’ять років), а кількість чоловіків і жінок кожної вікової групи (у млн або тис. осіб) у певному масштабі — по горизонтальній шкалі.

З Тривалість життя населення світу й різних країн

Зараз середній вік населення Землі становить близько ЗО років, а у 2050 р. він прогнозовано досягне 38 років. Тобто спостерігаємо швидке відносне «старіння» населення світу.

Тривалість життя населення переважно залежить від рівня соціально-економічного розвитку країн і частково — від інших чинників (наприклад традицій, спеціалізації господарства територій). Як і середній вік, середня тривалість життя населення Землі зростає, що зумовлено покращенням харчування, успіхами медицини, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у побуті.

У розрахунках застосовується термін «середня очікувана тривалість життя» для тих, хто народився в певний рік. Для народжених у 2012 р. на Землі хлопчиків життя в середньому триватиме 68 років, для дівчаток — 73 роки.

У розвинених країнах світу середня очікувана тривалість життя більша. Наприклад, у тих, хто народився в Японії у 2012 р., вона очікується у 82 роки (85,5 року для жінок і 79 років для чоловіків). У 24 країнах і територіях середня тривалість життя всього насе-

лення перевищуватиме 80 років (14 із них — європейські). Загалом у більш ніж 80 країнах і територіях жінки житимуть понад 80 років, а чоловіки досягнуть цього віку тільки у двох мікродержавах (Макао і Андорра).

У найменш розвинених країнах, що перебувають на перших стадіях демографічного переходу, тривалість життя іноді на ЗО—40 років менша, ніж у розвинених країнах. Для народжених у 2013 р. найменшою вона очікується у Свазиленді (32 роки), не набагато більшою (близько 40 років) — у сусідніх країнах Південної Африки.

4 Статево-вікова структура і тривалість життя

населення в Україні

Зміни вікової структури населення України за більше ніж століття відображено на рис. 42.7.

Більшість населення України на 2014 р. становили жінки — 53,7%. Чоловіків лише 46,3% від усього населення. У середньому на 100 жінок припадає 85 чоловіків. Серед міського населення чоловіки становлять 45,8%, жінки — 54,2%, а серед сільського населення — 47% та 53% відповідно.

Проте в різних групах кількість чоловіків і жінок відрізняється. У дитячому віці переважають хлопчики. У середньому і старшому віці чоловіків стає менше, оскільки серед них вища смертність. Так, у віці 60 років і старше співвідношення жінок і чоловіків становить 2:1, у віці понад 80 років — 3:1.

Статева структура впливає на відтворення населення. Співвідношення чоловіків та жінок віком 20—ЗО років дуже впливає на народжуваність, тому що в цьому віці укладається більша кількість шлюбів.

Середній вік населення України у 2013 р. становив 40,5 року (міського — 40,4, сільського — 40,7). Помітними є регіональні відмінності у віковій структурі населення. Найбільш молоде населення в Закарпатській (36,2 року), Рівненській (36,7), Волинській

(37,3) областях. У перших двох областях кількість дітей віком до 15 років перевищує кількість осіб, старших за працездатний вік. Найстаріше населення в Чернігівській (середній вік 42,7 року). Донецькій, Сумській (41,7), Луганській (41,6) областях.

Середня очікувана тривалість життя в Україні у 2008—2015 рр. становила 68—71 рік (приблизно 120-те місце серед держав світу). Це один із найнижчих показників серед країн Європи (без урахування Росії). За даними Всесвітньої організації здоров’я середня тривалість життя жінок в Україні на 2014 р. становила 76 роки. Тривалість життя в міських поселеннях на три роки більша, ніж у сільських.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 12

Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу

1. Порівняйте схему на рис. 42.2 зі статево-віковими пірамідами на рис. 42.3 і 42.5, г). Зробіть висновок про належність Афганістану, Туреччини й України до певних типів і фаз відтворення населення.

2. Проаналізуйте рис. 42.5 і зробіть висновки щодо найважливіших змін, які відбулися в статево-віковій структурі населення України від кінця XIX ст. Які фази демографічного переходу пройшло населення країни?

3. Проаналізуйте статево-вікову піраміду населення на 2014 р. (рис. 42.5, г), відповівши на запитання.

1) Яким чинником зумовлене деяке зростання кількості дітей віком 1—7 років?

2) Чому спостерігалося різке зменшення кількості дітей віком 8—16 років?

3) Яка вікова категорія населення є найчисленнішою і чому?

4) Чому спостерігається спад кількості населення віком 45— 50 років?

5) Із якого віку починає переважати жіноче населення? У якому віці й чому спостерігається найбільша диспропорція в кількості жінок і чоловіків?

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які природні й соціальні чинники зумовили незначне переважання чоловічого населення світу над жіночим? 2. Чому в більшості країн світу кількість жінок більша за кількість чоловіків? 3. Що характеризує статево-вікова піраміда? Як її будують?

4. Порівняйте співвідношення між чоловічим і жіночим населенням в Україні, країнах Європи, Індії і Китаї. 5. Порівняйте співвідношення між людьми різних вікових груп у світі. 6. Які тенденції спостерігаються щодо середнього віку населення й тривалості життя у світі? 7. Які позитивні й негативні наслідки мають зміни статево-вікової структури населення України впродовж століття?

8. Користуючись додатковою літературою або ресурсами Інтернету, складіть статево-вікову піраміду населення нашої місцевості (населеного пункту, району). Зробіть аналіз.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Булава

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 31-07-2016, 23:36, Переглядів: 7115