Народна Освіта » Географія » § 51. Трудові ресурси й зайнятість населення в Україні

НАРОДНА ОСВІТА

§ 51. Трудові ресурси й зайнятість населення в Україні

Якими видами професійної діяльності займалися й займаються ваші рідні (різних поколінь)? Яку освіту вони мали (мають)?

Характеристика економічно активного населення в Україні

Україна є членом Міжнародної організації праці (МОП). Зараз вона почала переходити на розрахунки зайнятості населення за їхньою методикою. Проаналізуємо дані, наведені в таблиці на рис. 51.1.

Показники

Значення показників, млн осіб

Населення України віком від 15 до 70 років

34,12

Економічно активне населення

22,06

Зайняте населення

19,74

У тому числі в галузях господарства: Сільському, лісовому, рибному Промисловості й на будівництві У неформальному секторі економіки Сфері послуг

3,46

6,03

1,78

10,24

Безробітне населення

2,03

Економічно неактивне населення

12,06

Рис. 51.1. Показники зайнятості населення в Україні за 2015 р. (розраховані за методологією МОП)

Таким чином, населення, яке підлягало обліку за стандартами МОП, становило 74,5% від загальної кількості населення в Україні. Економічно активне населення становило 64,7%, а економічно неактивне — 35,3% від усіх людських ресурсів у зазначеному віковому діапазоні. Економічно активне населення за останнє десятиліття скоротилося на 3,6% (що пов’язано зі скороченням кількості населення та його «старінням»).

Рівень офіційного безробіття становив 9,4% від кількості економічно активного населення.

Порівняйте показники з таблиць на рис. 50.4 і 51.1 та зробіть висновки.

Трудові ресурси. Регіональні відмінності в забезпеченні трудовими ресурсами

В обліку зайнятості населення України продовжують використовувати поняття «трудові ресурси», традиційне від часів існування СРСР.

Трудові ресурси — частина населення країни, яка володіє необхідними фізичними й духовними здібностями, загальноосвітніми та професійними знаннями для роботи в господарстві.

До трудових ресурсів в Україні належить працездатне населення: чоловіки і жінки віком від 16 до 60 років. Але не всі люди в цьому віці працюють: деякі не можуть працювати з певних причин (хвороби, травми тощо), інші мають право раннього виходу' на пенсію.

Демографічне навантаження — це співвідношення кількості осіб непрацездатного віку до 1000 осіб у працездатному віці. До непрацездатних зараховують осіб пенсійного віку та дітей, які ще не вступили в працездатний вік.

У середньому на 1000 осіб працездатного віку припадає 650 людей непрацездатного віку. Демографічне навантаження на працездатне населення вище у сільського населення — 792 на 1000 працездатних проти 592 у міського.

Найбільше демографічне навантаження спостерігається в центральних областях України: Чернігівській (743 на 1000 працездатних), Вінницькій (735), Житомирській (720), що пов’язано

3 високою часткою осіб, старших від працездатного віку. Найменше демографічне навантаження спостерігається в Києві, де на 1000 працездатних припадає лише 528 осіб непрацездатного віку.

В Україні понад 14 млн пенсіонерів (близько 29 % населення). Пенсійний вік в Україні — один із найнижчих у світі.

Соціально-професійна структура населення

Із розвитком ринкових відносин відбуваються зміни у співвідношенні професій, спостерігається процес скорочення професій, пов’язаних із фізичною працею, і збільшується кількість професій, пов’язаних із розумовою працею. Стабільним залишається попит на професії, пов’язані з інформатикою.

У сучасних умовах на якість трудових ресурсів великий вплив має рівень освіти. У населення України він порівняно високий. На 1000 осіб повну вищу освіту мали 136 осіб, неповну вищу — 177, повну середню — 349, базову середню — 160, початкову — 142 особи. За результатами перепису 2001 р. письменними є понад 99% населення старше 10 років.

Проблеми зайнятості населення України

В умовах переходу до ринкової економіки та економічної кризи в Україні поширився процес безробіття. Найбільше звільнено працівників у промисловості. Спостерігаються проблеми з розвитком дрібного й середнього бізнесу, який у світі створює нові робочі місця.

Більшість проблем трудових ресурсів можна розв’язати тільки з прискореними темпами будівництва ринкової соціально-орієнтованої економіки. Сучасна ринкова економіка висуває такі умови, де вже недостатньо бути простим виконавцем, а необхідно також уміти самостійно приймати рішення. Крім того, умови життя й вимоги до працівників дуже швидко змінюються, а один раз здобута освіта вже не може забезпечити конкурентоспроможність на ринку праці на все подальше життя. Тому сучасний працівник має отримувати нові знання та вміння протягом усього життя, тобто займатися самоосвітою.

Людина — найбільше багатство кожної країни, вона є творцем матеріальних і духовних благ суспільства. Від кількості людей, які працюють, їх таланту, освіти, професіоналізму залежить процвітання держави. Характерними рисами більшості населення України є працьовитість, відповідальність, активність і дисциплінованість.

1. Що таке трудові ресурси?

2. Яка частка трудових ресурсів України зайнята в різних сферах і галузях виробництва?

3. Назвіть сучасні зміни в соціально-професійній структурі населення України.

4. Чому в Україні з'явилося безробіття? Які заходи щодо боротьби з ним слід вживати? Чи має безробіття позитивні риси?

5. Охарактеризуйте зайнятість населення України за методологією, рекомендованою МОП (за таблицею на рис. 51.1).

6. Користуючись додатковою літературою або ресурсами Інтернету, охарактеризуйте зайнятість населення у своїй місцевості. Підготуйте повідомлення.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Булава

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 1-08-2016, 00:12, Переглядів: 1584