Народна Освіта » Біологія » Порівняйте умовні та безумовні рефлекси, поясніть їх біологічне значення

НАРОДНА ОСВІТА

Порівняйте умовні та безумовні рефлекси, поясніть їх біологічне значення

  1. Визначення: умовні і безумовні рефлекси.
  2. Відмінність умовних і безумовних рефлексів.
  3. Біологічна роль умовних і безумовних рефлексів.
  4. Висновок.

Безумовні рефлекси — відносно постійні природжені реакції організму на дію факторів зовнішнього і внутрішнього середови­ща, які здійснюються за допомогою центральної нервової систе­ми і не потребують спеціальних умов для свого виникнення. Реф­лекс — це реакція організму на подразник, основна форма діяль­ності нервової системи. Комплекс ланок нервової системи, що за­безпечує сприйняття, обробку і передачу подразнення, називають рефлекторною дугою. Діяльність нервової системи всього організ­му має рефлекторний характер. Усі види рефлексів І. П. Павлов розділив на дві групи: безумовні (вроджені), умовні (набуті). Тер­мін «безумовні рефлекси» увів І. П. Павлов. Прикладом безумов­них рефлексів є: слиновиділення, чхання, моргання.

Умовні рефлекси — складні пристосувальні реакції, які вини­кають у процесі життя на основі безумовних рефлексів. Вони непо­стійні, і для їх утворення потрібен байдужий подразник. Для того щоб він перетворився на умовний рефлекс, необхідна сукупність певних чинників. Вони можуть утворюватися і зникати залежно від конкретних умов. Ці рефлекси утворюються за участю кори ве­ликих півкуль. Для формування умовного рефлексу необхідне до­тримання таких пунктів:

  1. умовний подразник повинен передувати безумовному;
  2. умовний подразник має бути слабкішим за безумовний;
  3. між умовним та безумовним подразниками інтервал часу має бути незначним.

Необхідне також періодичне повторення дії закріплення умов­ного рефлексу. Крім того, умовний подразник обов’язково має бути підкріплений безумовним, бо якщо певний час умовний по­дразник не підкріплювати, то умовний рефлекс згасає.

Фізіологічний механізм виникнення умовного рефлексу по­яснюється так. При дії умовного та безумовного подразників від­бувається збудження певних ділянок кори головного мозку. При періодичному повторенні сполучення умовного і безумовного по­дразників збудження, яке виникає внаслідок дії умовного подраз­ника, передається через вставні нейрони на відповідний нервовий центр, який збуджується ще до того, як проявиться дія безумов­ного подразника. Таким чином, оскільки інтервал між умовним і безумовним подразниками незначний, то відповідними нервови­ми центрами утворюються тимчасові зв’язки.

Умовні рефлекси поділяють на природні, що формуються у відповідь на природні властивості безумовних подразників (фор­мування умовного харчового рефлексу на запах і вигляд їжі), та штучні — виробляються у тварин в умовах експерименту у відпо­відь на різні штучні подразники (світло, звук, зміни температури). Крім того, існує класифікація умовних рефлексів за ознакою ре­цептора та за біологічним значенням: оборонні, статеві, харчові.

Відмінності умовних і безумовних рефлексів занесено до таб­лиці.

Порівняльна характеристика безумовних та умовних рефлексів

 

 

Безумовні рефлекси
Умовні рефлекси
Природжені, передаються спадково
Набуваються організмом протягом життя
Видові, тобто притаманні усім представникам даного виду
Індивідуальні. У одних особин даного виду можуть бути присутні, а в інших — відсутні
Мають сталі рефлекторні дуги
Мають рефлекторні дуги, що формуються за певних умов
Відносно сталі, мало змінюються
Непостійні, можуть вироблятися і зникати
Здійснюються у відповідь на специфічне (адекватне) подразнення
Здійснюються на будь-яке подразнення, що сприймається організмом, формується на базі безумовних рефлексів
Здійснюються на рівні спинного мозку, стовбура та підкоркових ядер Здійснюються тільки за рахунок діяльності головного мозку
Забезпечують існування в перші моменти після народження, а потім є основою для вироблення умовних рефлексів Сприяють пристосуванню організму до умов зовнішнього середовища

 

 

Біологічна роль безумовних і умовних рефлексів — пристосу­вання поведінки тварин даного виду до постійних, звичних для нього умов середовища. Динамічна взаємодія безумовних рефлек­сів з набутими протягом життя організму умовними рефлексами забезпечує пристосування організму до змін зовнішнього і вну­трішнього середовища. В здійснюванні безумовних рефлексів бе­руть участь різні відділи спинного і головного мозку, включаючи великі півкулі. Відомо кілька класифікацій безумовних рефлек­сів. Згідно з класифікацією, прийнятою в лабораторії І.П.Павло- ва, розрізняють захисні, харчові, статеві й орієнтувально-дослід­ницькі рефлекси.

Висновок: умовні та безумовні рефлекси здійснюються цен­тральною нервовою системою. Сукупність рефлексів формує вищу нервову діяльність. Безумовні рефлекси передаються спад ково і є базою для формування умовних. Рефлекси забезпечують життєдіяльність організму та його адаптивність.

Запам’ятай: безумовні рефлекси, умовні рефлекси.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 5-03-2013, 22:15, Переглядів: 61896