Народна Освіта » Українська мова » § 21. Правопис не з дієприкметниками

НАРОДНА ОСВІТА

§ 21. Правопис не з дієприкметниками

В час війни, як спалахи грозові

Розбудили наш священний гнів,
Непідкупне українське слово,
Як багнет, громило ворогів.

В. Григоренко

ПРИГАДАЙМО

Написання не з різними частинами мови (повторення)

Не- пишеться разом —
виступає в ролі префікса

Не пишеться окремо —
виступає в ролі частки

Правило

Приклад

Правило

Приклад

коли слово без цієї част-
ки не вживається

неук, негайний,
невпинно, неза-
баром, ненави-
діти

якщо вона висту-
пає тільки як за-
перечна частка або
вживається для
протиставлення по-
нять

не високий,
а низький; не до-
ля вирішує, а лю-
дина творить
свою долю

в складі префікса недо-,
що означає неповноту
дії, ознаки чи предмета

недобачати,
недописаний,
недолік

з числівника-
ми, займенника-
ми та прислівника-
ми займенникового
походження, а та-
кож при приймен-
никах та сполуч-
никах

не три,
не п'ятий,
не цей, не так,
не то, не раз

з іменниками, прикмет-
никами, займенниками
та прислівниками, коли
вони в сполученні з не-
означають одне понят-
тя, та якщо слова мож-
на замінити синонімом
без не-

неволя (раб-
ство), неправда
(брехня), недо-
брий (злий),
недалеко (близь-
ко), невже,
немов, неначе

з підсилювальни-
ми прислівника-
ми та при словах,
що пишуться через
дефіс

не дуже, не зо-
всім, не по-
нашому

165. І. Уважно прочитайте текст. Назвіть малюнок рядками з тексту. Які
асоціації викликає снігопад у вас? Розкажіть про це в класі.

СНІЖНЕ БОРОШНО

Сніг ллється і ллється з неба вже не перший день. Лине
борошно найтоншого помолу, наче в невидних хмарах
велетенський вітряк не стомлюється молоти на могутніх

Ошатний, засіки,
кучугури, обійстя,
замет

жорнових каменях зерно торішньо-
го врожаю. Ледь ущухне святково
лагідна, якась по-дівочому ошатна
хуртовина, ледь осміхнеться земля
сріблястим усміхом, що затремтить
від обрію до обрію, як знову крутну-
лись крила вітряка, як знову в засіки
посипалося зерно, як знову борошно
посіялося згори, вивершуючи ку-
чугури в полях і лісах, на обійстях,
на дорогах, кладучи покосами замет
за заметом (За Є. Гуцалом).

II. Випишіть речення, у яких вжито слова з не. Зробіть синтаксичний
розбір виписаних речень. Виділіть орфограми. Поясніть правопис
слів з не.

ПАМ'ЯТАЙМО

Написання не з однозвучними дієприкметниками

Разом

Окремо

Порівняймо

коли частка не-
з дієприкметни-
ком є означен-
ням до іменника
і не має при со-
бі пояснюваль-
них слів

якщо при дієприк-
метниках є поясню-
вальні слова досі, ще
й подібні, а також
слова, які містять
в собі заперечення:
далеко, зовсім, аж
ніяк тощо

пра-
ця, пенапм^сшіш
твір, нез^ясоваме
питання, ÿ^doeede^
ний факт,
н^обм^жетш про-
стір

Досі не закінчена
праця, ще не на-
писаний твір, да-
леко не з'ясоване
питання, аж ні-
як не доведе-
ний факт, зовсім
не обмежений про-
стір

166. І. З наведеними дієприкметниками, змінюючи рід, число й відмінок
на власний розсуд, утворіть словосполучення так, щоб:

1)    не- виконувало функцію префікса;

2)    не- виступало в ролі частки.

Незроблений, непрочитаний, невпізнаний, неузгоджений, неско-
рений, незапмлямований, непереможний, неконтрольований, неора-
ний, неспроможний, неміряний.

II. Напишіть по два речення з утвореними словосполученнями, у яких
не вживалося б окремо й разом.

ґ

ОРФОГРАМА

 

V

Написання НЕ з дієприкметниками

J

167. І. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис слів з не.

1. (Не)зігнений до землі гриба (не)знайде. 2. (Не)висіяне насін-
ня і на той рік (не)пропаде. 3. (Не)зораний переліг (не)схилить уро-
жай до ніг. 4. (Не)мазаний віз скрипить, мазаний — сам біжить.

5. (Не)оброблений добре ґрунт — змарноване насіння. 6. (Не)зв’язаний
сніп — солома. 7. (Не)здійснена робота — вся в клопо-
тах. 8. (Не)вчений, та товчений. 9. (Не)гріте залізо (не) (    Переліг

зігнеш. 10. (Не)за своє діло беруться тільки (не)вмілі.

11. (Не)спіймана риба завжди здається найбільшою. 12. (Не)званому
гостю — місце за дверима. 13. (Не)товчене просо — (не)пшоно, (не)
мелене зерно — (не)борошно. 14. (Не)вживане залізо скоро іржавіє.
15. (Не)смажене — (не)пахне. 16. (Не)хвали каші, коли просо (недо-
сіяне. 17. (Не)рухомий камінь мохом обростає. 18. (Не)закінчену ро-
боту дощі та сніги закінчують (3 народної творчості).

II.    Виділіть дієприкметники як члени речення.

III.    Сформулюйте тему, яка об'єднує пропоновані народні вислови.

Підготуйте невелике монологічне висловлювання на тему останього

фразеологізму.

ПАМ'ЯТАЙМО

Частку не пишемо окремо

Правило

Приклади

при дієприкметниках, що виступають у ро-
лі присудків; якщо часткою не заперечуєть-
ся ознака, виражена даним словом; коли між
не й дієприкметником-присудком можна вста-
вити дієслово-зв’язку є (був)

праця не (була) закінчена, кни-
га не (є) прочитана, цей твір
не (був) написаний, ця річка не (є)
замулена

при безособових дієслівних формах на -но, -то,
які (пригадаймо) виступають тільки в ролі при-
судків, не завжди виступає як заперечна частка
й пишеться окремо

крамницю не зачинено, завдання
не виконано, звіра не впольовано,

рибу не зловлено

168. І. Уважно прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення. Доведіть
свою відповідь. Доповніть уривок розповіддю про найвизначніші
звитяги непереможного кошового.

Для довідки: похід на Крим і лист турецькому султанові, фортеця
Дюнкерк тощо.

НЕПЕРЕМОЖНИЙ КОШОВИЙ

Протягом двадцяти шести років Іван Сірко був кошо-
вим отаманом запорізьких козаків. Воюючи то з татарами
й турками, то з поляками й росіянами, Сірко брав участь

Мликнути,
луснути, пістоль

у п’ятдесяти п’ятьох битвах! Майже скрізь,
окрім трьох-чотирьох випадків, виходив не пе-
реможеним. І то не враховано сили-силенної
дрібних сутичок з ворогами, легко виграних
отаманом і не занесених на сторінки літописів.

Запорожці говорили, що рівного Сіркові
в цілому світі не було,— сам Бог посприяв йому
в цьому. За легендою, Сірко не тільки перема-
гав людей, він перемагав і нечисту силу. Річка
Чортомлик, на якій стояла Сіркова Січ, через
те й зветься так, що в ній Сірко убив чорта. Той
тільки «мликнув» догори ногами, коли Сірко
луснув його з пістоля (За Д. Яворницьким).

II. Випишіть речення, у яких дієприкметники
й безособові дієслівні форми вжито з часткою
не. Виділіть їх як члени речення. Поясніть пра-
вопис.

169. І. Перепишіть таблицю. Заповніть колонки «Приклади», наводячи від-
повідні дієприкметники, словосполучення з дієприкметниками або
речення.

Г. Єгорова.

«Отаман Іван Сірко»

Правопис дієприкметників з не

Не- з дієприкметниками пишемо разом

Не- з дієприкметниками пишемо окремо

Визначення

Приклади

Визначення

Приклади

1) коли при дієприкметнику
нема пояснювального слова:

 

1) коли при дієприкметни-
ку є пояснювальне слово;

 

2) коли дієприкметник без
не- не вживається

 

2) коли заперечення підси-
люється протиставленням;

 

3) зі складним префіксом
недо-, що означають дію або
стан, виявлені не в повній мірі

 

3) коли дієприкметник
виступає в ролі присудка

 

170. І. Спишіть, розкриваючи дужки. Сформулюйте правила щодо напи-
сання не з дієприкметниками.

1. На лугах ще трава (не)кошена, у полях красуються жита
(І7. Воронько). 2. Лише мох вкриває оте віковічне, ніким (незайма-
не каміння (А. Шиян). 3. Мав поет талант до віршів (не)позичений,
а власний (Леся Українка). 4. Якщо бажаєш стати заможним, у пра-
ці будь (не)переможним {Нар. те.). 5. У льотчика серце (не) схитне
й тверде (М. Бажан). 6. Вересневе сонце непомітно зайшло за потріс-
кані негусто хмари і зразу ж розіслало аж за ліс (не)добілені полотна
(М. Стельмах).

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 03:56, Переглядів: 5670