Народна Освіта » Українська мова » § 35. Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо

НАРОДНА ОСВІТА

§ 35. Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо

Ту мову, як музику, в хвилях лелію,

Вона мені сниться іще крізь роки:
Доноситься з вітром слова Гамалїі

І пісні, що співали колись козаки.

Є. Лещук

ПАМ'ЯТАЙМО

Написання сполучників разом

Правила

Приклади

Складні сполучники, які не мають одно-
звучних з ними слів, а також ті, що ста-
новлять тісне поєднання повнозначних
слів із частками або прийменниками, пи-
шуться разом

Адже, зате, мовби, також, начебто, бу-
цімто, нібито, проте, ніби, якби, щоб,
начебто, аніж, отже, отож, притому,
причому, тобто, цебто, неначе, якщо

Сполучники зате, проте, якби, якщо
слід відрізняти від однозвучних частин
мови, що пишуться з прийменниками
за, про та частками би, як окремо. Як-
що такі слова відповідають на питання
за що? за яке? про що? про яке? і є чле-
нами речення, то це займенники з при-
йменниками. Якщо ж їх можна заміни-
ти протиставними сполучниками а, але,
однак — це складні сполучники, які
пишуться разом. Сполучники якби, як-
що відрізняються від однозвучного при-
слівника як із часткою би та займен-
ника що в контексті, бо на прислівник
як та займенник що завжди падає
наголос

1. Якби я була зіркою в небі, я б не зна-
ла ні туги, ні жалю (Леся Українка).
Порівняймо

Як би (якою мірою?) я тепер хотіла
у мале човенце сісти і далеко на схід
сонця золотим шляхом поплисти! (Леся
Українка).

2.    У довгій мові є недовгий зміст: люблю
співать про те (про що?), про що співаю
(М. Рильський).

Порівняймо

Юрба нас невеличка, проте (але) ж бо
гомінка! (М. Рильський).

3.    Як що трапиться, не нарікай
на мене! (М. Коцюбинський)

235. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть роль сполучників у реченнях.

1. А за вікном щасливі люди про (те), що є, і те, що буде, поміж
собою гомонять (В. Сосюра). 2. Про (те) час не ждав (Д. Міщенко).
3. Як (би) ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. 4.1 зно-
ву думать заходивсь про (те) таки, що й переше думав. 5. Як (би) ви
знали, паничі, як люди плачуть, живучи (Г. Шевченко). 6. Про (те)
в світлих, прозорих глибинах народної мови відбивається не тіль-
ки природа рідної країни, але й уся історія духовного життя народу
(К. Ушинський).

ПАМ'ЯТАЙМО

Написання сполучників окремо

Правило

Приклад

Окремо пишуться сполучники з част-
ками б, би, ж, же; складні сполучники:
дарма що, для того щоб, через те що,
після того як, незважаючи на те що
і подібні

Не знаю, як би склалася моя доля, ко-
ли б біля неї не стояла, мов благан-
ня, моя зажурена мати (М. Стельмах).
Дарма що відгуку вітер не має, а шум
на хвилиночку погляд чарує (Леся Укра-
їнка)

Правило

Порівняймо

Коли на що виразно падає наголос, то це
займенник, який з часткою б пишеться
окремо

Людина живе и бо-
реться, щоб бути
щасливою (з часо-
пису)

Будь людиною, що б
з тобою в житті
не трапилося (з ча-
сопису)

236. Спишіть, розкриваючи дужки. Назвіть сполучники, які пишемо разом
і окремо, та словосполучення часток з іншими словами. Поясніть
правопис.

1. Коли (б) ти, нічко, швидше минала. 2. Як (би) оті проміння зо-
лоті у струни якось обернути, я б з них зробила золотую арфу (Леся
Українка). 3. Коли (б) кожним радісним літом виростала травинкою
я, то на лузі палаючим цвітом написала б Вітчизни ім’я
(В. Ткаченко). 4. Мово рідна! Ти (ж) — як море — безко-
нечна, могутня, глибинна (С. Плачинда). 5. Які (б) то зву-
ки розітнулись, коли (б) ви дивних струн торкнулись.

6. Ясень віти простягає, що (б) обняти срібну хвилю (О. Олесь). 7. Тре-
ба нахилитись, що (б) з криниці води напитись {Нар. те.). 8. Здоро-
венний дуб розлігся, розширився своїм кострубатим гіллям, так (що)
аж темно під ним (М. Коцюбинський).

Арфа,

кострубатий

ПАМ'ЯТАЙМО

Написання сполучників через дефіс

Правило

Приклад

Через дефіс пишуться такі сполуч-
ники: отож-то, тим-то, тільки-
но, тому-то

Тим-то її земля наша хороша, що
вона покрита то горами високими,
то долинами глибокими, то росли-
ною різною (Панас Мирний).

237. Спишіть сполучники. Стисло сформулюйте правила правопису разом,
окремо й через дефіс на прикладах записаного.

Неначе, немов, з того часу як, немовби, тож, перед тим як, щоб,
якщо, через те що, тому що, проте, зате, однак, мовби, тільки-но,
незважаючи на те що, неначебто, тому-то, нібито, через те що, тільки-
но, отож-то.

238. І. Прочитайте текст. Чи доводилось вам коли-небудь їсти польову ка-
шу? Мабуть, ви не раз виїжджали на природу з батьками, ходили
в похід з класом або просто їздили кудись «на вилазку», що завжди
супроводжувалось приготуванням їжі на свіжому повітрі. Розкажіть
про свої враження у творі, назвою якого буде ваша незабутня страва.

ПОЛЬОВА КАША

А чи доводилось вам коли-небудь польову кашу їсти? Начебто
щерба одна, засипана злегка пшоном, а також здобрена шматочком
сала з цибулею — от і все. Зате яка смачна та добра! Немовби пахо-
щі страви поєдналися з пахощами польового повітря. Неначе будять

вони смак непевний, голод ненаситний!.. Шматочок чор-
Щерба    ) ного засохлого хліба, що ви ледве вгризаєте його зубами,

мовби здається краще найсолодшого медяника. Тільки-
но ложка перейшла від рота до казанка, як щойно знову до рота ся-
гає. Ось уже ложка почала дна казанка досягати, гарчить по ньому,
наміряючись повніше набратись, тому що там, на самому споді, каша
густіша та ще смачніша. Вона буцімто розливається в роті, так і роз-
ходиться, неначе те масло на гарячій сковорідці.

Так що польова каша завжди добра. Може, через те, що не в печі
упріває, а серед вільного повітря. А може, тому що ви зголодніли доб-
ре? (За Панасом Мирним)

II. Випишіть у табличку всі складні й складені сполучники, які є в тек-
сті. Доберіть до них подібні за значенням і написанням, поясніть пра-
вопис. Наприклад:

Пишемо разом

Пишемо окремо

Пишемо через дефіс

1. Начебто — нібито,
мовби, немовби. Порів-
няльні складні сполуч-
ники, які не мають од-
нозвучних слів і завжди
пишуться разом

   

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 04:22, Переглядів: 4857