Народна Освіта » Українська мова » § 37. Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки

НАРОДНА ОСВІТА

§ 37. Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки

Люблю я українську мову,

Що розквітає на вустах,

Бо наймиліше — рідне слово:
Воно із серця пророста!

А. Загрудний

ПАМ'ЯТАЙМО

Написання часток разом

Визначення

Приклади

Частки аби-, ані-, де-, чи-, що-, як-
у складі будь-якої частини мови (крім
сполучників прислівникового типу)

абияк, анітрохи, дещо, чимало,
щоразу, якби

Частки би (б), то, що в складі сполуч-
ників

щоб, якщо, нібито

Частку же (ж) у складі стверджуваль-
них часток

авжеж, атож

Частку -ся (сь) у зворотних дієсловах

пишеться, працюється, напивсь

Частку -сь у складі займенників і при-
слівників

десь, колись, хтось, щось

Написання часток окремо

Визначення

Приклади

Модальні частки з різними частинами
мови

він же був, ходімо ж, дивлюсь на це

Формотворчі частки з дієсловами

хай запише, нехай прочитає, зробив би

Частку що в словосполученнях

дарма що, тільки що, хіба що, що ж

Написання часток через дефіс

Визначення

Приклади

Будь-, -будь, небудь-, казна-, хтозна-
у складі займенників та прислівників

Будь-що, хто-небудь, казна-де, хтозна-як

246. І. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис часток з різними
частинами мови.

1. Становімо пам’ятники, (не) (хай)стоїть наш Кобзар на превічну
славу! {Ю. Яновський). 2. «Ви добре його знаєте?» — поспитав я,—
«Ато (ж)» (М. Коцюбинський). 3. От як (би) йому так і вернутися, що
(б) мати ще спала (Панас Мирний). 4. Пісенник став тут (же) бібліо-
графічною рідкістю. 5. Як (би) не мамина пісня, яким
убогим було (б) наше життя (В. Скуратівський). 6. Діду,
серце, голубчику, заграй (яку)небудь (Т. Шевченко).

7. Любить людей мене навчила мати, і рідну землю, що
(б)там не було. 8. Я хотів (би), як ти прожити, що (б) не тліти, а за-
вжди горіть (В. Симоненко). 9. На вихрястій голові казна (як) трима-
ється картуз старого фасону (О. Довженко). 10. Линь (же), спів,
гарячим променем кругом (В. Сосюра). 11. Як (би) були батько, мати,
та й були (б) багаті, було (б) кому полюбити, було (б) кому взяти
(Т. Шевченко). 12. Але (ж) це просто чудо якесь з чоловіком зробило-
ся (О. Гончар). 13. «Ти знаєш, де всі майстерні?» — «Ще (б)пак!»
(3. Тулуб)

247. І. Усно перекажіть зміст тексту. Які забавки на Великдень відомі вам?
Доповніть переказ розповіддю про великодні ігри та обряди, пов'я-
зані з цим святом. Доберіть синоніми до слова «Великдень».

Бібліографічний,

фасон

НА ВЕЛИКДЕНЬ

Земля молодою травицею вкривається, ніжні листочки з набухлих
бруньок звільняються. А люди ж усміхнені, щасливі. Та й вітаються
по-особливому: «Христос воскрес!» — «Воістину воскрес!» — вклоня-
ються у відповідь. Щоразу цілуються тричі,
писанками обмінюються.

Що ж то за диво — писанка! Дарма що
звичайне яйце, а так майстерно розписане
візеру нками, що й надивитися не можна!

І чому б то людям так яйце розмальовувати?

А тому, що здавна вважається воно символом
життя, сонця та всякого початку.

Тож на Великдень і забави особливі.

У «блудька», скажімо, граються так: на зем-
лю кладеться писанка. Коли хто-небудь
з гравців відходить від неї на п’ять кроків,
йому зав’язують очі й розкручують. Потім
дозволяється зробити п’ять кроків уперед.

Очі розв’язують. Хай спробує дотягнутися
рукою до писанки. Якщо дотягнеться — він
переміг, якщо ні — обирається хтось інший
(За Л. Мацюк).

II. Запишіть речення з частками. Поясніть
написання часток разом, окремо й через

ПАМ'ЯТАЙМО

Написання часток бо, но, то, от, таки

Окремо пишемо

Приклади

Частку то у складі окличних сполучень, які викону-
ють роль підсилювальних часток

що то за, що то, чи то

Коли між часткою та словом стоїть інша частка

іди ж бо, все ж таки

Через дефіс пишемо

Приклади

Частки бо, но, то, от, таки, коли вони виділяють
значення окремого слова і стоять після нього

іди-бо, давай-но, так-
от, тим-то, все-таки

ОРФОГРАМА

Написання часток окремо і через дефіс

248.    Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання часток та їх роль
у реченнях.

1. Де (ж) (таки) без хиб ви друга на землі знайти мо-

Ґ Хиби, Юрба 'і Гли ^ Рильський)- 2. Отак (то), друже мій, живи, (то)
^' й весело на світі буде. 3. Отакий (то) наш отаман, орел

сизокрилий (Т. Шевченко). 3. Та (от) звуки величного ор-
кестра заглушують увесь сміх і гомін (О. Іваненко). 4. Який (бо) ти,
дідусю, став суворий! 5. Ти знов (таки) своєї! 6. Він був (таки) вели-
кий чоловік (Леся Українка). 7. Одна (ж) (бо) в нас Вітчизна-мати, ми
змалку вірні їй сини (М. Сингаївський). 8. Дожив (таки) до жнив (Нар.
те.). 9. Дні весняні, гарячі, сівба тільки (но) почалася, тут не до сну,
не до спочинку (І. Цюпа). 10. Чим (би) (то) втішити сестрицю, як зве-
селити. 11. Що (то) за дівчата гарні у нас на селі! (Марко Вовчок).
12. А час (таки) треба виграти (О. Кундзич). 13. О, (як) (би) (то) листя,
листя не жовтіло, о, (як) (би) (то) серце вічно зеленіло (В. Сосюра).
14.1 що ми на Вкраїні (таки) український народ, а не просто юрба, що
у звітах населенням зветься (В. Баранов).

249.    І. Прочитайте текст. Назвіть малюнок рядками з тексту. Визначте
стиль і тип мовлення. Доведіть свою відповідь прикладами з уривку.
Коли, за народним повір'ям, варто мати гроші в кишені? Підготуйте
розповідь про народні прикмети у весняно-літній період.

СВЯТИЙ ЮРІЙ

На іконах Святого Юрія зазвичай зображують лицарем на білому
коні зі списом у руках. Ним він щойно забиває дракона.

День Юрія святкується в Україні шостого травня. У цей день
відбуваються традиційні обходи полів. В полі люди промовляють:
«Роди ж бо жито-пшеницю та всяку пашницю». Про цього святого

складено багато прислів’їв та оповідок,
як-от: «Святий Юрій звірів пасе та при-
значає здобич для них. Тому-то не го-
диться в цей день відбирати від звіра
те, що він схопив, бо то йому Святий
Юрій призначив. Вовк — Юрків соба-
ка». Такі повір’я існують у народі.

Є прикмета, що саме в день Свя-
того Юрія починає співати соловей-
ко та вперше кує зозуля. «Якщо той,
хто першим почує зозулю, має гроші
в кишені — матиме гроші цілий рік»

(За О. Воропаєм).

II. Випишіть речення з частками. Зробіть морфологічний розбір час-
ток за наведеною табличкою.

Частка

Група

за значенням

Формотворча
чи словотворча

Місце частки
в реченні

Правопис

         

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 04:24, Переглядів: 8047