Народна Освіта » Українська мова » § 38. Не, ні; ані з різними частинами мови

НАРОДНА ОСВІТА

§ 38. Не, ні; ані з різними частинами мови

Тихо надворі. Ні вітру, ні хмар.

Ані шелесне верба височенька.
Наша О ленка відкрила «Кобзар».
Вголос читає Тараса Шевченка.

В. Скомаровський

ПАМ'ЯТАЙМО

Написання не разом

Визначення

Приклади

Частку не-, коли слово без цієї частки
не вживається

Неук, негайний, невпинно, незабаром,
ненавидіти

Частку не- в складі префікса недо-, що
означає неповноту дії, ознаки чи предмета

Недобачати, недописаний, недолік

1.    Частку не- з іменниками, прикметника-
ми, займенниками та прислівниками, ко-
ли вони в сполученні з не- означають одне
поняття.

2.    Якщо слова можна замінити синонімом
без не-

1.    Невже, незважаючи, немов, неначе.

2.    Неволя — рабство, неправда —
брехня, недобрий — злий, недалеко —
близько

Визначення

Приклади

Частку не- з дієприкметником, якщо він
є означенням іменника і не має при собі
пояснювальних слів

Незакшчегш праця, нештм^ашш твір,
нез^ясоване питання

251. І. Випишіть слова, де не вжито в ролі префікса. Назвіть частини мови,
якими вони виражені. Розберіть виписані слова за будовою.

1. Знову день і знову невеселий. 2. Тече розмова незрадлива довкола
дружнього стола (Л. Дмитренко). 3. Мов тихий дзвін гірського криш-
талю, несказане лишилось несказанним (Л. Костенко). 4. Обідаючи,
батько наче недобачав, як мати плакала (Марко Вовчок). 5. Незчулися

батько-мати, як з літами й думи про синів до них налетіли

Тропи, рілля ) (А Головко). 6. Незважаючи на досить-таки задерикува-
тий характер, усі його любили (О. Гончар). 7. Як не люби-
ти троп невідомих і небосхилів нових? 8. Трава нескошена на луках
марно в’яла, і сизий ріс бур’ян по золотій ріллі (М. Рильський). 9. Не-
наче дерево безлисте, стоїть моя душа в полях (Д. Павличко). 10. Я ще
прийду негадано, неждано, як посланець незвіданих зірниць (В. Гера-
симчук). 11. І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій, не забудьте
пом’янути незлим, тихим словом (Т. Шевченко).

ПАМ'ЯТАЙМО

Написання частки не окремо

Визначення

Приклади

Частку не, якщо вона виступає тільки як заперечна
частка або вживається для протиставлення понять

Не високий, а низький;
не доля вирішує, а люди-
на творить свою долю

Частку не при дієсловах та дієприкметниках, що висту-
пають у ролі присудків, а також при дієслівних формах
на -но, -то й дієприслівниках

Не може не бачити, пра-
ці не закінчено, книга
не прочитана, не поспі-
шаючи

Частку не з прикметниками та дієприкметника-
ми у функції присудка, якщо часткою не заперечу-
ється ознака, виражена даним словом, і коли між
не й прикметником-присудком можна вставити
дієслово-зв’язку є (був)

Цей твір не (був) написа-
ний. Ця річка не (є) ши-
рока

Частку не з дієприкметниками, якщо при них є пояс-
нювальні слова

Досі не зроблений, ще
не доведений

Частку не з числівниками, займенниками та прислів-
никами займенникового походження, а також при при-
йменниках та сполучниках

Не три, не п’ятий,
не цей, не так, не то,
не раз

Визначення

Приклади

Частку не з підсилювальними прислівниками та при
словах, що пишуться через дефіс

Не дуже, не зовсім, не по-
нашому

Написання не через дефіс

Визначення

Приклади

Частку не, що вживається як префікс
у власних назвах, якщо вона не є запе-
речною

Не-Європа, не-Львів, не-Африка

252. І. Прочитайте текст. Назвіть малюнок рядками з тексту. Визначте стиль
мовлення. Виразно прочитайте речення, притаманні цьому стилю.
Підготуйте усний твір-опис природного явища за власним спостере-
женням у художньому стилі.

ЧУДЕСНА ВИШЕНЬКА

Стара розлога вишня біля криниці звісила темно-
червоні кульки ягід аж на самісінькі лопухи. Кури й мо- Ґ
лоді курчата підходили до низьких гілок. Скльовували
ягоди просто з землі, навіть не підстрибуючи.

А ви бачили вишню одразу після дощу?

Ні, не вишневе дерево, а одну окрему ягід-
ку? Придивіться до неї, це чудо з чудес. Вона
раптом стає вогником серед зелені. А про-
зора крапелька дощової води, що не хоче
розлучатися з вишнею?! Не будьте байдужі,
придивіться до неї. Бачите, вона майже та-
ка завбільшки, як і вишня, котра тримає
її і не хоче відпускати. Гляньте на дощову
крапельку проти сонця. Вам здасться, ніби
в неї переливається вишневий сік і в ній бу-
яють мільйони райдуг (За М. Білкуном).

Буяти

II. Випишіть речення із заперечними частками. Розкажіть, яку роль
вони виконують.

ПАМ'ЯТАЙМО

Написання ні разом

Визначення

Приклади

Частку ні- з прислівниками та займенниками,
якщо вона не відокремлена від наступного за-
йменника прийменником

Ніхто, ніщо, ніде, нізащо, ніколи,
ніскільки, нізвідки, ніяк

Написання частки ні окремо

Визначення

Приклади

Частку ні, вживану для заперечення ознаки
чи предмета, а також у стійких словосполучен-
нях, що мають характер заперечного звороту

Ні живий ні мертвий, ні риба
ні м'ясо, ні сяк ні так

Частку ні, вжиту як повторюваний єдналь-
ний сполучник із заперечним значенням або
як підсилювальна частка

Ні до роботи, ні до розмови; ні пи-
сати, ні читати; ні один не зро-
бив так, як треба

Частку ні при займенниках, якщо вона відді-
ляється від займенника прийменником

Ні до кого, ні за що, ні з ким,
ні на якому

253.    І. Прочитайте загадки — напишіть відгадки.

1. Прийшов хтось та взяв щось, та пішов туди, ніхто не знає куди.
2. Крутиться, вертиться, нікого не боїться, ходить весь вік, а не чоло-
вік. 3. Хоч я й без ніг,— біжу прудко; не сплю, не їм ні вдень, ні вночі,
хоч ніколи не встаю з ліжка. 4. Дівчині наказали з’явитися ані пішки,
ані возом, ані полем, ані дорогою і стати між літом і зимою: як це зро-
бити? 5. їде з села в село, не рухаючись з місця; ні рук, ні ніг не має,
до кожного села доходить і нікому не звертає. 6. Ні сучечок, ні листо-
чок, а на березі росте. 7. Котилася діжа, докотилася до камінця й роз-
билася — ніякий майстер не справить. 8. Хто над нами догори ногами
ходить, не страшиться й нікого не боїться? 9. Серед села лежить шмат
заліза — ніхто його не бере, бо в руки пече. 10. Хоч не шию я ніколи,
а голок завжди доволі. 11. Лежить дошка в болоті, ані сохне, ні гниє,
а людям користь дає. 12. Ні вареник, ні варяниця, а на окропі вертить-
ся. 13. Ні вуж, ані гадюка, а смачна штука (Загадки Явдохи Зубихи).

II. Поясніть написання слів з не, ні, ані.

254.    Спишіть, розкриваючи дужки. Прочитайте написане. Визначте стиль
і тип мовлення. До чого закликає автор тексту? Назвіть уривок.

Учитель словесності — це (не)професія, це покликання, це праця
подвижницька й повсякчасна, це любов до учнів, до того (неспокій-
ного, допитливого, часом лінькуватого, часом (не)посидющого, пле-
мені юних душ... (Не)можна прищепити любов до рідної
Ç Подвижницький ) мови й літератури, якщо сам (не)любиш, (не)вболіваєш

за долю української словесності. Треба наполегливо ви-
вчати, знати нашу безсмертну спадщину — народні думи й пісні, по-
езію Шевченка, Франка, Лесі Українки, прозу Нечуя-Левицького,
Панаса Мирного, Коцюбинського, Стефаника.

І, звичайно, треба жадібно читати літературу сучасну, (не)хай на-
віть (не)передбачену навчальними програмами: слово й література
живуть, розвиваються, звучасть по-сучасному... (Ю. Щербак)

II. Назвіть частки. Підкресліть уже вивчені орфограми.

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 04:25, Переглядів: 10324