Народна Освіта » Українська мова » § 30. Написання прислівників разом і через дефіс. Прислівники й прислівникові словосполучення, що пишуться окремо

НАРОДНА ОСВІТА

§ 30. Написання прислівників разом і через дефіс. Прислівники й прислівникові словосполучення, що пишуться окремо

Любіть рідну мову замало,

Потрібно іти на весь зріст
Супроти лихої навали,

Що нищить, отруює, палить
Наш корінь прадавній, наш зміст.

О. Лупій

ПАМ'ЯТАЙМО

Прислівники, які пишемо разом

Визначення

Приклади

Складні прислівники, утворені сполучен-
ням прийменника з прислівником

Донині, забагато, повсюди, потроху,
відтепер, якнайкраще

Визначення

Приклади

Складні прислівники, утворені сполучен-
ням прийменника з іменником

Вгору, додому, наприклад, наспіх,
поволі, спочатку

Складні прислівники, утворені сполучен-
ням прийменника з короткою формою
прикметника

Допізна, замолоду, напевне, сповна,
заново, нашвидку

Складні прислівники, утворені сполучен-
ням прийменника з числівником

Втроє, вперше, надвоє, учотирьох,
заодно, спершу

Складні прислівники, утворені сполучен-
ням прийменника і займенника

Навіщо, передусім, втім, внічию,
навіщо, почому

Складні прислівники, утворені сполучен-
ням кількох прийменників із будь-якою
частиною мови

Завширшки, знадвору, навздогін,
позавчора, навряд, вдосвіта, навколо

Складні прислівники, утворені з кількох
основ

Ліворуч, босоніж, обіруч, тимчасово,
насамперед

Складні прислівники, утворені сполучен-
ням часток аби-, ані-, де-, чи-, що-, як-
із будь-якою частиною мови

Абияк, аніскільки, дедалі, чимало,
щоденно, якнайбільше, щодуху, якраз

ґ

ч

ОРФОГРАМА

Написання прислівників разом

210. І. Уважно прочитайте текст. Назвіть українських митців-письменни-
ків, які «допомагали народові розвинути мову й дедалі вище підноси-
ли його угору серед інших народів».

НАЙДОРОЖЧЕ БАГАТСТВО НАРОДУ

Найбільше і найдорожче багатство в кожного народу — це його
мова. Навчаючись з малих літ розмовляти, ми наразі вбираємо й ро-
зуміння того, що ті слова насправді означають. Водночас зі словами
набираємо ми і розуму, навчаючись самі думати й ті думки викладати
словами. Так і складається людська мова.

Багато митців-письменників допомагали народові
розвинути мову й дедалі вище підносили його угору серед
інших народів. Бо найбільше шанують той народ, у якого
мова широко розвинута й збагачена творами письменства.

У кожного народу є багато таких письменників. І ми, українці,
маємо їх доволі, а насамперед — Тараса Григоровича Шевченка. Ко-
ротке літами, довге та безмірне муками було життя великого Кобзаря
України. Своїми творами він уславив не тільки своє ім’я, а й ім’я до-
рогої йому України (За Панасом Мирним).

С

Наразі

)

II. Випишіть прислівники, які утворені сполученням різних частин
мови та пишуться разом. Поясніть їх творення. Виділіть орфограми.

ПАМ'ЯТАЙМО

Правопис прислівників з однозвучними сполученнями слів

Прислівники

Однозвучні словосполучення

Назустріч (як?) здіймалося місто
в бронзі ù золоті дерев (3. Тулуб)

Було ухвалено йти на (що?) зустріч
з Хмельницьким (Н. Рибак)

Підвівши (куди?) догори обличчя, він
довго дивився на небо (С. Скляренко)

Альпіністи вчасно підійшли до (чого?)
гори (з часопису)

Розширює словниковий запас зачування
(як?) напам'ять віршів і високопоетич-
них прозових уривків (А. Коваль)

І долину, і криницю на (що?) пам'ять
назвали москалевою (Т. Шевченко)

211. І. Спишіть, розкриваючи дужки.

1. За хатою буде зелений садочок, (на) (в)коло із квітів ряснень-
кий віночок (М. Коцюбинський). 2. Сонце доходило вже (до)полудня
і пекло (не)милосердно. 3. (На)дворі падав сніг тихо, (не)настанно
(І. Франко). 4. Пливе твій голос солов’їний (у)даль немеркнучу століть
(М. Рильський). 5. Бути поетом — це означає: розростатися (в)шир,
пустити корінь (в)глиб, піднестись думкою (у)височінь (П. Тичина).
6. (По)полудні в лісах стрілянина зчинилась: злякано кидалась зай-
цем (у) (всі)боки луна (М. Стельмах).

II. Перевірте себе, поставивши питання у відповідних словосполу-
ченнях. Наприклад: пекло (як?) немилосердно — прислівник, пишемо
разом.

ПАМ'ЯТАЙМО

Написання прислівників через дефіс

Визначення

Приклади

Складні прислівники, утворені від прикметни-
ків і займенників за допомогою прийменника
по та кінцевого -ому або -к (и)

По-козацьки, по-батьків-
ському, по-нашому,
по-людськи

Складні прислівники, утворені за допомогою при-
йменника по від порядкових числівників

По-перше, по-друге, по-третє

Неозначені складні прислівники з частками будь-,
-будь, -небудь, казна-, -то, хтозна-

Будь-де, казна-де, казна-що,
де-небудь, хтозна-як, так-то

Визначення

Приклади

Складні прислівники, утворені з двох прислівників

Зроду-віку, рано-вранці, вряди-
годи

Складні прислівники, утворені повторенням сло-
ва або основи зі службовими словами між ними або
без них

Віч-на-віч, далеко-далеко, пліч-
о-пліч, ледве-ледве, хоч-не-хоч,
де-не-де

ґ

ОРФОГРАМА

Л

V

Написання прислівників через дефіс

J

212. За допомогою наведених речень поясніть правила написання при-
слівників через дефіс.

1. Де-не-де вже верховіття дерев позолочене зеленою барвою.
2. Хвиля край берега ясно так синіє, а дедалі ледве-ледве, мов туман
леліє (Леся Українка). 3. День був погожий, по-весняному променис-
тий (3. Тулуб). 4. Згадали про діда Уласа,— промовив хтось: «Де-то
він тепер?» (Панас Мирний). 5. Слухай-но! По-перше то пусте: тепер
з твоїми ворогами є такий лицар, що й шаблею не візьмеш {Нар. каз-
ка). 6. Рано-вранці ревнула на валу гармата (77. Панч).

II. Випишіть складні прислівники. Підкресліть орфограми.

ПАМ'ЯТАЙМО

Прислівники й прислівникові словосполучення, що пишуться окремо

Визначення

Приклади

Прислівникові сполучення, що складаються
з прийменника та іменника, але в яких імен-
ник зберігає своє лексичне значення й граматич-
ну форму та між ними можна вставити означення
до іменника: прикметник, займенник, числівник

на (власний) вибір, на (гучну)
славу, по (самій) суті,
як (нам) треба, з (великої)
радості, до (швидкого) побачен-
ня, по (першій) можливості,
на (превелике) диво

Прислівникові сполучення, що складаються
з прийменника та іменника, але в яких імен-
ник зберігає своє лексичне значення й граматич-
ну форму та між ними можна вставити означення
до іменника: прикметник, займенник, числівник

на (власний) вибір, на (гучну)
славу, по (самій) суті,
як (нам) треба, з (великої)
радості, до (швидкого) побачен-
ня, по (першій) можливості,
на (превелике) диво

Словосполучення, що мають значення прислівни-
ків і складаються з двох іменників та одного або
двох прийменників

День у день, з ранку до вечора,
раз у раз, рік у рік, з боку на бік

Визначення

Приклади

Словосполучення, які в реченні виконують функ-
ції прислівника та складаються з узгоджуваного
прикметника (числівника, займенника) й імен-
ника

Другого дня, таким чином,
тим часом, темної ночі, тим
разом

Прислівники, утворені сполученням прийменни-
ка з повною формою прикметника чоловічого
або середнього роду

В основному, в цілому

Прислівники, утворені сполученням прийменни-
ка по зі збірними числівниками

По двоє, по троє, по четверо

213. І. Спишіть наведені прислівники. Запам'ятайте їх написання.

Без мети, без смаку, без упину, в цілості, до вподоби, до краю,
до лиха, до ноги, до пуття, до решти, до смаку, за кордоном, на ви-
дноті, на відшибі, на диво, на зразок, на самоті, на світанку, на сміх,
під час, по змозі, по суті, по черзі, по щирості, у вічі, через силу,
у сто крат.

II. З трьома прислівниковими сполуками за власним вибором скла-
діть і запишіть речення.

Ґ

ОРФОГРАМА

 

V

Написання прислівникових сполук окремо

 

214. І. Виправивши (де це потрібно) помилки, запишіть прислівники у три
колонки: прислівники, що пишуться через дефіс, разом, окремо.

Несьогоднізавтра, вниз, напевно, малопомалу, більшменш, вго-
рі, навприсядки, нарешті, покозацькому, поукраїнськи, полисячи,
потрете, ліворуч, мимохідь, рікурік, деньудень, будьякий, казнаде,
хтознакуди, безкінцябезкраю, зкраювкрай, доречі, підсилу.

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 04:05, Переглядів: 9261