Народна Освіта » Українська мова » § 34. Сполучники сурядності й підрядності у простому і складному реченні

НАРОДНА ОСВІТА

§ 34. Сполучники сурядності й підрядності у простому і складному реченні

Що не річка, то мова —

з-над Славу ти-Дніпр а:
українська чудова,
як сопілкова гра.

Д. Білоус

229. І. Уважно прочитайте текст. Поясніть його назву.

НАТХНЕННИЙ ПРАЦІВНИК
СИНТАКСИЧНОГО ЦАРСТВА

Сполучник трудиться в синтаксичному царстві натхненно, об’єд-
нуючи прості речення у складні. Одні сполучники виступають за рів-
ноправність частин складного речення, інші роблять одну з частин
підпорядкованою. Отже, поведінка сполучників сурядних і підряд-
них неоднакова.

Варто виділити три основні групи сурядних сполучників: єдналь-
ні, протиставні й розділові. Єднальні сполучники і (й), та об’єднують
прості речення у складносурядні. Протиставні — а, але, проте, за-
те — протиставляють зміст частин складносурядного речення. Роз-
ділові — або, чи, то-то — передають чергування, несумісність явищ
тощо.

Тепер про підрядні сполучники. Подивіться, як вишикувались
на старт причинові сполучники бо, тому, що. Сполучник щоб відпові-
дає за функцію мети. Прямують у складне речення сполучники якщо
і якби, щоб виразити значення умови. І бринять розмаїттям відтінків
сполучники як, мов, наче й подібні. Є й інші різновиди підрядних спо-
лучників. Будь ласка, вибирайте будь-який, коли потрібно порівняти
явища (За І. Вихованцем).

II. Дайте відповіді на питання.

•    Яку функцію виконують сполучники в реченнях?

•    Назвіть три основні групи сурядних сполучників.

•    За які фунції відповідають сполучники підрядності?

•    Чим відрізняються споучники сурядності й підрядності?

ПАМ'ЯТАЙМО

За синтаксичним призначенням сполучники поділяються на роз-
ряди сурядності й підрядності. Сполучники сурядності поєднують
синтаксично рівноправні складові: однорідні члени речення, частини
складносурядного, однорідні підрядні частини в складнопідрядному

реченні. Наприклад: Ліс одягався тоді в жовте й червоне листя,
а сонце обертало його в золото й вогні (М. Коцюбинський).

Сполучники сурядності поділяються на три групи

єднальні

протиставні

розділові

і (й), та (в значенні і),
також, ні — ні, як —
так, не тільки, а й
Нприклад:

Рясніє дощ, і падає лункі-
ше м'яких краплин розмі-
рене биття (М. Бажан)

а, але, та (в значенні але),
однак, зате, проте.
Наприклад:

Праця чоловіка годує,
а лінь .марнує {Нар. те.)

або, то, чи, хоч, то — то,
не то — не то, хоч — хоч,
або — або, чи — чи
Наприклад: То проне-
сеться над болотом чай-
ка, то промайне перепілка
і грудкою впаде в ситу зем-
лю {А. Шиян)

230. І. Про яку хату йдеться в уривку? Що, на вашу думку, символізує хата
з одноіменної новели О. Довженка?

Коли хата була жива, кущики пшениці проростали на її зеле-
ній старій стрісі, і кругом було безліч насіння, і була вона привітна,
як мати. Однак споконвіків кидали її, і хто кидав — рідко повер-
тався. Носило його вітрами по світах, або й сам бігав, як той собака,
за чужим возом. І тільки зрідка згадував її, як щасливе дитинство,
як свою юність занапащену й свою мову призабуту, й звичаї, і віру-
вання, й красу неба й землі (За О. Довженком).

II. Спишіть текст. Назвіть сполучники сурядності. Поясніть, яку функ-
цію вони виконують у реченнях.

ПАМ'ЯТАЙМО

Синтаксичне призначення сполучників підрядності

Правило

Приклади

Сполучники підрядності виражають
залежність одного речення від іншого.
За їх допомогою до головного речення
приєднуються підрядні частини

Сіялись і сіялись слова, як під новий рік
сіється в хаті жито-пшениця і всяка
пашниця (М. Стельмах). Сьогодні я та-
кий веселий, що молодіти хочу знов
{В. Сосюра)

Більшість сполучників підрядності — це
складні й складені сполучники, що утво-
рилися поєднанням прислівника та за-
йменника або поєднаннями займенника
чи прислівника зі словами інших частин
мови

Зацвіла в долині червона калина, ніби
засміялась дівчина-дитина {Т. Шевчен-
ко). Земля прекрасна, тому що на ній
живуть дзвінкоголосі малюки
(Д. Бедзик)

Поділ сполучників підрядності на групи за значенням

Групи

Приклади

причинові

бо, тому що, тим що, у зв'язку з тим що

мети

щоб, щоби, для того щоб, з тим щоб, затим щоб

часові

тільки-но, ледве, щойно, скоро, з того часу як, після того як

порівняльні

мов, немов, мовби, наче, як, ніби, нібито, що

умовні

як, якщо, коли б, раз

допустові

хоч, хоча, хай, нехай, незважаючи на те що, дарма що

наслідку

так що

міри іступеня

аж, що аж, що и

з’ясувальні

що, щоб, як, ніби

231. І. Уважно прочитайте текст. Розкажіть, як ви особисто виконуєте «свя-
тий обов'язок». Як ви зрозуміли зміст останнього речення?

СВЯТИЙ ОБОВ’ЯЗОК

Батько й мати дали тобі життя й живуть для того, щоб ти був
щасливий. Щоб зберегти їхнє здоров’я і спокій, не завдавай їм болю,
прикрощів, страждань. Усе, що дають тобі батько й мати — їх праця,
піт, втома — так що навчись поважати працю батьків. Принось у дім
радість, оберігай щастя сім’ї, бо найбільше щастя для батька й мате-
рі — твоє чесне життя, працьовитість, а в шкільні роки — старанне
навчання.

Якщо оточення вважає тебе поганою людиною — це велике горе
для твоєї матері й твого батька. Щоб по-справжньому виявляти лю-
бов до батька й матері, треба приносити в дім мир і спокій (За В. Су-
хомлинським).

II. Випишіть речення з підрядними сполучниками. Поясніть значення
сполучників підрядності у змісті речення. Назвіть групи, до яких на-
лежать виписані сполучники.

ПАМ'ЯТАЙМО

Деякі зі сполучників багатозначні (що, коли, щоб, де). Сполуч-
ником що можуть приєднуватися до головного речення підрядні
означальні, причини, міри і ступеня. Серед підрядних сполучників
виділяються парні: одна їх частина входить до головного речення,
друга — до підрядного. Наприклад: Тим-то і світ наш красний, що
він не однаковий (Панас Мирний). У таких випадках кому ставимо
перед другою частиною сполучника підрядності.

Розділові знаки при сполучниках

Кому не ставимо

Кому ставимо

Між однорідни-
ми членами, якщо
сполучники І (Ü),
та (в значенні і),
або, чи не повторю-
ються

На могилі кобзар
сидить та на кобзі
грає (Т. Шевченко)

Перед наступним
розділовим сполуч-
ником у реченні
з однорідними чле-
нами

Чи то було справ-
ді, чи то тіль-
ки наснилось йому
(О. Гончар)

Між частинами
складносуряд-
ного речення,
з’єднаними непов-
торюваним сполуч-
ником сурядності

У гаю щебетали
соловейки й кува-
ли зозулі (І. Нечуй-
левицький)

Між частинами
складного речення
перед сполучника-
ми сурядності або
підрядності

На серці стиха-
ють негоди, і добра
надія обгортає те-
бе добрими бажан-
нями (І. Цюпа)

Якщо в реченні вжито складені сполучники тому що, через те
що, для того щоб, після того як і подібні, кому ставимо або перед
усім складеним сполучником, або перед що, щоб, як — залежно від
змісту речення та інтонаційного оформлення. Наприклад: Для того,
щоб конкретизувати, уточнити, пояснити зміст якогось речення,
вживають уточнювальні слова (3 посібника). Козаки завжди воліли
наступати, замість того щоб оборонятись (Д. Яворницький). * 1

232. І. Спишіть, розставляючи, де це потрібно, коми. Розкрийте зміст
останнього речення.

1. Запашна і співуча гнучка й милозвучна, сповнена музики і квіт-
кових пахощів: скількома епітетами супроводиться визнання україн-
ської мови! (О. Гончар). 2. І небо і перемелене на труху в глибоких
коліях дороги сіно і вогкий повів ріки і тривожний крик птиці і неви-
сока росиста отава сповіщало що літо вже здає клічі сумовитій осені

(М. Дашкієв). 3. Щоб жить — ні в кого права не питаюсь
щоб жить — я всі кайдани розірву, я стверджуюсь,
я утверждаюсь бо я живу (І7. Тичина). 4. Якщо не можеш
бути вічно юним то змолоду не будь старим бодай (Д. Пав-
личко). 5. Соснові шишки, великі й порожні, котились під ноги або
дивились із трави десятками очей на схилені голови синіх дзвіночків
(М. Коцюбинський). 6. Мова є найважливіший, найбагатший і найміц-
ніший зв’язок що з’єднує минулі, теперішні та майбутні покоління
(К. Ушинський). 7. Слова — полова але огонь в одежі слова — без-
смертна, чудотворна фея, правдива іскра Прометея (/. Франко).

II. Поясніть уживання розділових знаків при сполучниках сурядності
й підрядності.

Ґ

Епітет, отава,

■\

ч

попова

J

233. І. Запишіть речення. Назвіть прості та складні, підрядні й сурядні спо-
лучники.

1. Вже й місяць підбився височенько, вийшов з-за дерев у ярку
та й став посеред неба. 2. А в сторожці пахло сонцем, що цілий день
угрівало долівку та стіни (Гр. Тютюнник). 3. Насувалася ніч, але го-
мін на полях не стихав (Марко Вовчок). 4. День був яс-
ний, сонячний, проте холодний (Ю. Мушкетик). 5. Листя
щодалі, то більше опадало (Д. Міщенко). 6. Але нема вже
сили в кленовому листу, нема вже життя в ньому (Остап
Вишня). 5. Кожен полк вирізнявся своїм кольором прапорів і жупа-
нів, як вічка на плахті (П. Панч). 2. Буває так, що й у лютому весною
пахне сніг (М. Нагнибіда). 5. Діти знали, що мати любить цю пісню,
хоча кожного разу плаче од неї (М. Стельмах).

Долівка, жупан,

вічка, плахта
\

II. Випишіть у дві колонки сполучники сурядності й підрядності. По-
ясніть їх функцію у простому і складному реченні.

234. І. Прочитайте текст. Визначте стиль мовлення. Доведіть свою відпо-
відь.

II. З'ясуйте, коли настає велике свято Благовіщення. Доберіть і зано-
туйте або народні прикмети, або прислів'я, пов'язані з цим святом.

БЛАГОВІЩЕННЯ

Благовіщення — це велике свято, таке велике, що не можна пра-
цювати. Навіть птиця не в’є свого гнізда в цей день. Народні повір’я
говорять: «На Благовіщення і птиця гнізда не в’є. Зозуля тому й несе
яйця в чуже гніздо, що колись звила кубло в день Бла-
говіщення. Ніяка птиця не в’є гнізда в цей день. Один
тільки горобець не знає свята Благовіщення, бо він, бач,
бусурман поміж птицями».

На цей день багато прикмет. Якщо перед сходом сонця на Благо-
віщення ясно й тихо, то буде добрий врожай. Яка погода на Благо-
віщення, така й на Великдень буде. Якщо на Благовіщення лежить
сніг, то літо буде неврожайне. Якщо на Благовіщення мороз, то буде
багато огірків. Коли ранком на Благовіщення туман, то це віщує по-
вінь (За О. Воропаєм).

III. Випишіть речення зі сполучниками. Зробіть морфологічний розбір
сполучників за наведеною схемою. Наприклад: Благовіщення — це
велике свято, таке велике, що не можна працювати.

Кубло, бусурман,

повінь

Сполучник

Морфологічна будова

Сурядний чи
підрядний

Група

за значенням

Непохідний

(простий)

Похідний

Складний

Складений

Що

Простий

Підрядний

3і ясу вальний

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 04:21, Переглядів: 14856