Народна Освіта » Українська мова » § 12. Написання не з дієсловами. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 12. Написання не з дієсловами. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів

Ти постаєш в ясній обнові,

як пісня линеш, рідне слово.
Ти наше диво калинове,
кохана материнська мово!

Д. Білоус

ПАМ'ЯТАЙМО

Не з дієсловами пишемо окремо. Разом не з дієсловами пишемо,
коли дієслово без не не вживається; якщо дієслово має складний
префікс недо-, який надає йому значення неповної дії; коли дієслово
з не можна замінити іншим дієсловом-синонімом без не. Дієслів, які
пишуться з не разом, небагато.

ОРФОГРАМА

НЕ з дієсловами

104. І. Уважно прочитайте текст. Напишіть план. Перекажіть зміст тексту.
Які настанови є актуальними й сьогодні? Чим можна доповнити «По-
вчання...» з огляду на сучасність? Доведіть свою думку.

ПОВЧАННЯ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА

Отрок

І. Білібін. «Святий
рівноапостольний вели-
кий князь Володимир
( Мономах )»

У своєму домі не віддавайтеся лінощам, але на все
майте око.

Куди б ви не йшли походом по своїх землях, не
давайте отрокам, ні своїм, ні чужим, завдавати шко-
ди ні житлу, ні посівам, щоб не стали проклинати.
А найбільше шануйте гостя, звідки б він до вас не
прийшов, чи простий, чи знатний, чи посол. Якщо
не можете вшанувати його подарунками, то стравою
і напоєм, бо вони, подорожуючи, прославлять людину
по всіх землях або добрим, або лихим. Хворого відві-
дайте; покійника проводіть, бо всі ми смертні. Нікого
не минайте, не привітавши й не обдарувавши його доб-
рим словом.

Що вмієте добре, того не забувайте, а чого не вмієте,
того вчіться, як батько мій, що сидячи вдома, навчився
п’ятьох мов; бо звідси шана від інших країн. Адже лі-
нощі — мати всього зла: що хто вміє, те забуде, а чого
не вміє, того не навчиться.

А ось вам і кінець усьому: майте страх Божий понад
усе (3 «Повчання Володимира Моно маха дітям»).

II.    Випишіть речення з орфограмою «не з дієсловами». Зробіть син-
таксичний розбір виписаних речень.

III.    Виділіть орфограми. Поясніть правопис.

105. І. Спишіть, розкриваючи дужки.

1. Запоріжжя споконвіку було серцем українським. На Запоріжжі
воля ніколи (не)вмирала, давні звичаї ніколи (не)забувались, козаць-
кі предковічні пісні до посліду днів (не)замовкали, і було те Запоріж-
жя як у горні іскра: який хоч, такий і роздми з неї вогонь (П. Куліш).

2. В чужому оці й порошинку бачить, а в своєму й сучка

(не)добачає (Нар. те.). 3. Я (не)навиджу брехню у всякій Ç    Горно

одежі (М. Рильський).

II. Поясніть правопис дієслів з не.

ПАМ'ЯТАЙМО

Написання не з дієсловами

Разом з функцією префікса

Окремо з функцією заперечної частки

Визначення

Приклади

Визначення

Приклади

В усіх випадках,
коли дієслова без
не не вживаються

Неволити, незчу-
тися, ненавидіти,
нестямитися

Від дієслів, діє-
слівних форм
на -но, -то

Праця не закін-
чена. Праці не за-
кінчено. Підлога
не вимита. Підло-
гу не вимито

У дієсловах зі
складним префік-
сом недо-, вжито-
му в значенні непо-
вноти дії

Недобачати,
недовиконува-
ти, недодержа-
ти, недооцінюва-
ти, недоплатити,
недочувати

Від дієслів з пре-
фіксом до-, ко-
ли дієслова вказу-
ють на закінчення
дії або додатковий
процес

Не дочути, не до-
писати, не доїсти,
не донести. Він
не дочув моїх слів.
Ця робота не дове-
дена до кінця

У дієсловах з від-
повідним зна-
ченням

Нездужати (хво-
ріти), неславити
(ганьбити)

Залежно від зна-
чення дієслів

Не здужати
(не змогти), не сла-
вити (не прослав-
ляти)

106. І. Уважно прочитайте текст. Як, на вашу думку, має поводитись вихо-
вана людина? За допомогою антонімів, а також шляхом додавання
або відкидання «не» переформулюйте «поради навпаки». Озвучте
свої висновки.

ДИВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

«Ніколи нікого не слухайте, говоріть без упину і тіль-
ки про себе. Якщо у вас раптом з’явилася якась думка
в той час коли інша людина щось розповідає,— сміливо

ґ

Антонім,

\

ч

спародіювати

У

перебивайте, не чекайте, поки хтось закінчить виклад своєї думки.
Хіба він такий розумний, як ви?! Переривайте його посеред фрази!
А перебивши, розповідайте про свій зубний біль або, ще краще, по-
кажіть усім, який саме зуб потребує пломби...» Чи не правда, досить
дивні рекомендації?

Здавалося б, усім зрозуміло, що це — поради навпаки, і людина
культурна так ніколи не вчинить. Помиляєтесь! У тому-то й жах, що
сама за собою людина часто не стежить і не помічає, що діє саме таким
чином, який ми щойно спародіювали (З кн. «Чим хата багата»),

II.    Випишіть речення, у яких «не» виконує функцію заперечної частки.

Поясніть правопис.

III.    Напишіть невеликий твір на тему «Я спілкуюсь у товаристві».

ПАМ'ЯТАЙМО

Афіксом називається частина слова, що змінює його зміст, зна-
чення, або роль у реченні. Слово походить з латинської мови, де
дослівно означає «прикріплений». Синонімом до афіксу є слово
«формант», який виконує ті ж самі функції.

Афікс -ся (-сь) може вживатися з більшістю дієслів у всіх формах,
крім дієприкметників. Стоїть він після інфінітивного суфікса -ти
(-ть) або закінчення в особових формах дієслова. Наприклад: гра-
ти — гратися, граються, граюся.

Сучасний дієслівний афікс -ся (-сь) — це давня коротка форма зво-
ротного займенника себе у знахідному відмінку однини. Вона завжди
виступала при дієсловах. Коли перестали вживатися короткі форми
займенників (мя, тя, ся, мі, ті, сі), форма -ся (-сь) втратила значення
займенника і стала частиною дієслова, виконуючи ряд функцій.

За допомогою афікса -ся (-сь) від перехідних дієслів утворюються
неперехідні: бити {що?) — битися (чим?), купати (кого?) — купати-
ся (в чому?), лікувати (кого?) — лікуватися (від чого?), переконувати
(кого?) — переконуватися (в чому?), вмивати (кого?) — вмиватися
(чим?).

Якщо афікс -ся (-сь) поєднується з неперехідними дієсловами,
то утворюються безособові дієслова: спиться, сіється, ореться, хо-
диться. Наприклад: Ой не спиться й не лежиться, і сон мене не бере
(Нар. те.).

За допомогою афікса -ся (-сь) утворюються різні зворотні й пасив-
ні дієслова: вмиватися, одягатися, взуватися, листуватися, будува-
тися.

В окремих випадках афікс -ся (-сь) разом із префіксами виконує
словотворчі функції, тобто надає словам нового лексичного значення:
бігати — набігатися, сидіти — насидітися, жити — зжитися.

Ряд дієслів без афікса -ся (-сь) не вживаються: боятися, сміяти-
ся, пишатися, намагатися.

107. Від наведених слів утворіть дієслова з афіксом -ся. Визначте його
функції.

Думати, будувати, молотити, виготовляти, зустрічати, вчити, ло-
вити, розвивати, збирати, прийняти, робити, починати, дивувати, ви-
бирати, збільшувати, порушити, обсівати.

ПАМ'ЯТАЙМО

Дієслова на -ться завжди пишуть з м’яким знаком. Після шип-
лячих в українській мові м’який знак ніколи не ставиться, тому -шся
в дієсловах вживається без м’якого знака.

ОРФОГРАМА

Написання -ТЬСЯ, -ШСЯ в кінці дієслів

108. Спишіть. Виділіть орфограми. Поясніть правопис дієслів на -ться,
-шся.

1. Як вода в Чорному морі не переведеться, поки світ-сонця, так
і в Січі до віку вічного не переведуться лицарі. З усього світу зліта-
ються вони туди, як орли на недоступну скелю (П. Куліш). 2. Стоїш
посеред городу, задумався. А коли підносиш ногу, щоб вийти з го-
роду, то пильно дивишся вниз, щоб не наступити на живу рослину.
Поволеньки ступаєш по стежці, а тобі здається, що всі вони за тобою
дивляться, підглядають: і соняшники, й гарбузи. Боїшся необереж-
но зачепити їх, боїшся тих поглядів, бо не розумієш. О, нарешті вже
вискочив на подвір’я! А потім ще довго стоїш і дивишся на барвисту
повінь городню (Є. Гуцало).

109. І. Пригадайте зміст жартівливої української пісні «Ходить гарбуз по
городу...». Які ще овочі ростуть на вашому городі або їх купують
на ринку? З'ясуйте, чи вони «гарбузові родичі». Усно перекажіть текст.

«ХОДИТЬ ГАРБУЗ ПО ГОРОДУ...»

«Ходить гарбуз по городу, питаєть-
ся свого роду...» — співається в жартів-
ливій українській пісні, яка розповідає
про родичів гарбуза: диню, огірочки,
бараболю, квасолю, буряки, моркови-
цю, боби.

А чи й справді вони родичі? Наука
ботаніка об’єднує найбільш близькі
рослини у роди та види. Вид — це сім’я
рослини. Рід — її прізвище.

Прізвище та ім’я рослинам дають
латинські, бо латинська мова у вчених
вважається міжнародною. Жовта диня,

М. Тимченко.
«Ходить гарбуз по городу»

наприклад, зветься «кукуміс мело». А найближчий родич дині — огі-
рок, теж «кукуміс», але вже «сатівус».

Є родини рослин, що складаються з найбільш близьких родів.
До родини гарбузів, таким чином, справді належить диня — «гарбу-
зова господиня», а також огірочки та кавун.

А от бараболя, тобто картопля, зовсім не причетна
до родини гарбузів. Її родичі — помідор і паслін. Родич мор-
іслін    ) ковиці — звичайний буряк, а родичі квасолі — боби та го-

рох. їхня родина так і зветься — бобові (За В. Уткіним).

II. Випишіть речення з дієсловами на -ться (-шся). Підкресліть орфо-
грами. Поясніть правопис.

ПАМ'ЯТАЙМО

Складовою частиною багатьох дієслів є частка-суфікс -ся, вжива-
на як для утворення нових лексичних одиниць, так і для вираження
граматичної співвідносності активності або пасивності дії. -Ся можна
назвати часткою, тому що вона має спосіб утворення похідних дієслів
і граматичних форм приєднання до кореня афіксів — частин слова,
які змінюють його смисл, значення або роль у реченні. Приєднуючись
до будь-якого дієслівного утворення (крім дієприкметника), у будь-
якій формі, -ся виступає в кінці дієслова:

а)    після особових змін у закінченнях (смі-ю-ся, смі-є-ш-ся);

б)    після форм змін минулого часу (смі-я-в-ся, смі-я-ла-ся);

в)    після суфіксів інфінітива (смі-я-ти-ся);

г)    після суфіксів дієприслівника (смі-ю-чи-ся).

Разом з тим -ся виконує і суфіксальну роль як один із показників
стану й засіб дієслівного словотвору.

Частка -ся (-сь) у зворотних дієсловах, де вона виступає в ролі
афікса, пишеться разом: будується, одягається, сміється, наївся (на-
ївсь), напився (напивсь).

У 3-й особі однини перед -ся з’являється -ть-, -ш-: сміюся, смієш-
ся, сміється.

Сполучення -шся, -ться у дієслівних формах вимовляються як
[с : а], [ц : а].

Вимова й правопис -шся, -ться в дієслівних формах

Категорія

Правильна вимова

Правильне написання

-ться

в дієслівних
формах

[бйец :а], [носиец’:а], [смійуц'га],
[вчитимепц':а], [братиемуц':а],
[береж'іц':а]

б’ється, носиться,
сміються, вчи тим е ться,
братимуться, бережіться

-шся

в дієслівних
формах

[радиес': а], [братиемеис':а], [грайес':
а], [миелуйес':а], [змагайес':а],
[облиевайес':а]

радишся, братимешся,
граєшся, милуєшся, змага-
єшся, обливаєшся

ПО. І. Виразно прочитайте текст. Чи погоджуєтесь ви з думкою автора про
те, що без рідного слова «людина стає без роду племені, котиться пе-
рекотиполем у безодню бездуховності»? Обґрунтуйте свою відпо-
відь.

РІДНЕ СЛОВО

Любов до Батьківщини виявляється в любові до рідного слова.
Словом рідним треба дорожити, як честю матері, як совістю. Якщо
людина байдужіє до рідної мови, то в її душі вмирає краса рідної зем-
лі. Людина стає без роду й племені, котиться перекотиполем у безод-
ню бездуховності.

Ми милуємося картинами природи. Слухаємо шепіт
саду, спів птахів. Бачимо, як журно хилиться колос пше-
ниці на ниві. Квіти вибігають на берег річки й зачудова- s-—-

   .        ( Перекотиполе

но дивляться на и швидкоплин. Замріяно стоять верби 4-

над водою. Зелена краса зажди линула у натхненне слово
багатющої скарбниці української пісні, казки, легенди,
поезії.

Хай же вічно звучить музика народного слова. Нехай неповторні
його пахощі стануть для кожного з нас найдорожчим і найріднішим
(За І. Вихованцем).

II. Випишіть з тексту дієслова з орфограмами -ться (-шся). Зробіть
фонетичний розбір виписаних слів.

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 03:47, Переглядів: 7102