Народна Освіта » Природознавство » Способи зображення Землі. Масштаб

НАРОДНА ОСВІТА

Способи зображення Землі. Масштаб

Способи зображення Землі

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    дізнатися, як зображують Землю на площині;

•    розрізняти способи зображення об'єктів на географічних картах;

•    розвивати вміння користуватися географічними картами.

Людям дуже важливо мати зображення всієї поверхні Землі й окремих її ділянок. Вони потрібні для вивчення природи і ведення господарства. Якими способами можна зобразити Землю? Ви вже знаєте, що можна створити її модель — глобус.

Якможна зобразігти Землю на площині. Відобразити окремі ділянки земної поверхні на площині можна кількома способами: на фотознімку, аерофотознімку, плані місцевості, карті.

На фотознімку, зробленому з поверхні Землі, можна показати лише невелику за площею ділянку (мал. 97). Фотознімок дає уявлення про місцевість, але на ньому ближні об'єкти затуляють ті, що знаходяться далі. На ньому не видно, які розміри і форми має ділянка загалом.

Розміщені на поверхні об'єкти (поля, ліси, річки, селища, дороги та інші) буде видно краще, якщо фотографувати зверху, наприклад з літака. Таке зображення місцевості називається аерофотознімок (мал. 98). На ньому об’єкти подібні до їх дійсного вигляду на місцевості, видно їхні розміри і взаемне розташування.

Вигляд поверхні зверху передає і план місцевості. Ви вже знаєте, що це креслення на папері, яке зображує невелику ділянку земної поверхні у зменшеному вигляді (мал. 99). Усі об’єкти на плані показано умовними знаками. На ньому відображено й ті предмети, яких не видно на аерофотознімку. На планах підписано назви міст, сіл, залізничних станцій, річок тощо.

І звичайний фотознімок, і аерофотознімок, і план місцевості є зменшеними зображеннями ділянок земної поверхні на площині.

Що можемо побачити на карті. На карті показують у зменшеному вигляді або всю поверхню Землі загалом (на карті світу або півкуль; див. форзац), або окремі її частини (наприклад, материк, океан, країну).

Ви вже знаєте, що кожна з окремих частин суходолу і води, зображених на глобусі й карті, має свою назву. Частини суходолу — материки. їх на Землі шість: найбільший — Євразія (мал. 100), найменший — АесшраліЯу найспекотніший — Африка, найхолодніший — Акшаркшида, два материки, зовні подібні за формою, — Північна Америка і Південна Америка.

Увесь цей земний суходіл ділять також на шість частин світу: Азія^ Європа, Африка, Америка, Австралія з Океанією, Антарктида^ Поділ на частини світу виник історично, у ході пізнання людиною Землі.

Мають свої назви й океани: Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий^ Так виглядає поверхня нашої Землі.

Для школярів карти друкують на папері, їх зібрано в навчальні атласи. В Інтернеті можна знайти цифрові карти.

Географічна карта — це зменшене й узагальнене зображення земної поверхні на площині, складене за допомогою умовних знаків.

Як прочитати карту. Інформація на карті записана, мовою різних за формою, розміром і кольором позначень-символів. їх називають умовними знаками. З їхньою допомогою карти розказують, про форми земної поверхні, корисні копалини, поширення тварин, вирощування сільськогосподарських культур тощо. Наприклад, значками позначено розміщення корисних копалин. Лініями показано річки, дороги, кордони держав, стрілками — морські течії.

Кольори на карті також е умовними знаками. Знижені ділянки суходолу (низовини) розфарбовують відтінками зеленого кольору, височини —жовтого, гори — коричневого (мал. 101). А відтінками блакитного кольору показано океани, моря, озера.

Розшифрування кольорів уміщено на шкалі глибин і висот, яка влаштована за принципом чсчим вище або глибше, тим темніше забарвлення,. Шкалу із зазначенням глибин і висот у метрах розміщують на полях карти (мал. 102).

Читати карту має навчитися кожна освічена людина, щоб уміти користуватися нею для своїх потреб.

Поверхню Землі загалом можна зобразити на глобусі й карті, а окремі ІГ ділянки — на фотознімку, ае-рофотознімку, плані місцевості, карті.

Практичне заняття Знаходження географічних об’єктів на карті

Вам знадобляться: фізична карта світу або півкуль (Л^ів. форзац).

Завдання 1. Покажіть на карті півкуль полюси Землі та лінію екватора. Що цезалінія?Уякій півкулі відносно екватора розташ ована Україна?

Завдання 2. Назвіть і покажіть на карті материки. Який материк найбільший за площею, а який — найменший? у яких півкулях відносно екватора вони розташовані?

Завдання 3. Назвіть і покажіть на карті частини світу. Порівняйте їхні назви і розташування з материками. У чому полягає різниця?

Завдання 4. Назвіть і покажіть на карті океани Землі. Наведть приклади морів, що лежать у Північній півкулі. Назвіть великі острови, що розташовані в Південній півкулі.

Завдання 5. На якому материку розташовані найвищі гори світу? Назвіть іх і покажіть на карті.

Перевірка знань

1.    Як зображують на площині окремі ділянки Землі?

2.    Якими способами можна зобразити всю поверхню Землі відразу?

3.    Що потрібно знати, щоб уміти читати карту?

4.    Якими способами на картах зображують різні об'єкти та явища? Розгляньте таблицю і заповніть iV в зошиті.

Таблиця 6

Умовні знаки фізичної карти

5.    Користуючись фізичною картою України та шкалою висот на ній, установіть, яку висоту мають такі географічні об'єкти:

•    Поліська низовина:

•    Причорноморська низовина:

•    Подільська височина.

Який із цих географічних об'єктів має найбільшу висоту, а який — найменшу?

6.    Знайдіть на карті України Чорне й Азовське моря. Установіть за картою, яке з них глибше.

Масштаб

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    дізнатися, як зображення місцевості можна вмістити на аркуші паперу, пояснювати значення масштабу:

•    навчитися визначати відстані, користуючись масштабом:

•    розвивати вміння користуватися картографічними джерелами інформації.

Щоб на аркуші паперу помістити зображення місцевості, доводиться давати його в дуже зменшеному вигляді.

Що таке масштаб. На місцевості відстані вимірюють у метрах або кілометрах. Наприклад, відстань від Києва до Харкова становить 480 км. Таку відстань показати на папері неможливо. Тому на планах і картах відстані дано у зменшеному вигляді — у сантиметрах і міліметрах. Щоб перевести великі відстані на місцевості в малі на карті, користуються масштабом.

З'ясуємо, яке значення має масштабу створенні настінних карт на прикладі відстані від Києва до Харкова, На карті цю відстань будемо зображувати в 1 ООО ООО разів меншою, ніж вона є насправді. Тоді 1 см на карті буде відповідати 1 ООО ООО см на місцевості. Отже, наш масштаб 1 : 1 ООО ООО (читається: одна мільйонна). Масштаб указує, у скільки разів відстані на місцевості зменшено на карті. Тоді відстань від Києва до Харкова, яка на місцевості становить 480 км, на карті в цьому масштабі обчислюємо так:

480 км переводимо в сантиметри — 48 ООО ООО см;

48 ООО ООО см : 1 ООО ООО см (масштаб) = 48 см.

Отже, відстань від Києва до Харкова на карті буде становити 48 см.

Масштаб — це міра зменшення відстаней на місцевості підчас зображення іх на глобусі, карті або плані.

Як позначають масштаб.

На карті масштаб записують у вигляді нецілого числа, наприклад — 1 : 100 ООО (читається: одна стотисячна) (мал. 103). Число 1 — це відстань на карті, яка відповідає 100 ООО таких відстаней на місцевості (тобто 1 см на карті = 100 ООО см на місцевості). Важливо пам'ятати, що в масштабі обидві цифри завжди подано в сантиметрах. Часто поряд із числом масштабу пишуть його роз'яснення. Наприклад, в 1 см 1 км (тобто 100 ООО CM для зручності переводять у кілометри). Це так само означає, що 1 см на карті відповідає 1 км на місцевості.

Глобуси, як і карти, також мають масштаб. Він показує, у скільки разів глобус менший за дійсні розміри Землі. На відміну від карт, на глобусах зменшення земної поверхні дуже велике. Наприклад, на глобусі з масштабом 1: ЗО ООО ООО в одному сантиметрі уклалися ЗО мільйонів сантиметрів (або 300 км) земної поверхні. Тобто всі земні об'єкти такого глобуса: довжина річок, відстані між містами, розміри материків — зменшено в ЗО мільйонів разів.

Чим більше зменшення на глобусі і карті, тим більшу за площею територію можна зобразити. Але чим більше зменшення, тим дрібнішими і менш виразними стають на них об'єкти.

Як вимірюють відстані й довжини на карті й глобусі. Відстань між двома об'єктами на карті вимірюють по прямій лінії звичайною лінійкою. Буває, що потрібно виміряти не пряму відстань, а відстань за кривими лініями (наприклад, довжину звивистої річки). Тоді можна скористатися звичайною ниткою. Нитку прикладають до кривої лінії на карті, повторюючи її вигини. Потім, випрямивши нитку, вимірюють її довжину лінійкою (мал. 104).

Відстані на глобусі зручно вимірювати гнучкою лінійкою або за допомогою смужки паперу чи нитки. Потім за допомогою масштабу обчислюють відстань чи довжину на місцевості.

Перевірка знань

1.    Для чого потрібен масштаб?

2.    Якою буде відстань 45 м у масштабі в 1 сантиметрі 10 метрів?

3.    Як можна виміряти на карті довжину звивистої річки?

4.    Визначте, у скільки разів зменшено відстані на картах з таким масштабом:

•    1:50000;

•    1:100000;

•    1 :1 ООО ООО.

У якому випадку зменшення об'єктів на карті буде найбільшим?

5.    Зобразіть у зошиті відстань 300 му масштабі: в 1 сантиметрі 100 метрів і в 1 сантиметрі ЗО метрів.

Який масштаб передбачає менше зменшення? У скільки разів?

6.    За допомогою нитки ви міряйте довжину річки Тетерів на фізичній карті України. Користуючись масштабом карти, обчисліть її довжину на місцевості.

 

Це  матеріал з підручника Природознавство 5 клас О.Г. Ярошенко, В.М. Бойко

Категорія: Природознавство

Автор: admin от 12-10-2013, 09:13, посмотрело: 20262