Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Технічне конструювання швейного виробу

НАРОДНА ОСВІТА

Технічне конструювання швейного виробу

1. Як з аркуша картону зробити коробку?

2. Яке геометричне тіло нагадує пряма спідниця?

3. Як у кресленику спідниці конструктивно врахувати різницю між обхватом стегон та обхватом талії?

Поняття про розгортку та конструювання

Ви вже знаєте, що виготовлення швейного виробу починається зі знімання мірок. Після цього можна приступати до наступного етапу — побудови кресленика* виробу. Виникає питання: як? Адже фігура об’ємна, а кресленик виконується на площині. Одяг та його окремі деталі утворюють у готовому вигляді тримірну поверхню. Тому завдання конструювання — отримати з плаского матеріалу, наприклад тканини, оболонки об’ємних тіл, тобто побудувати розгортки деталей одягу.

Конструкція одягу — сукупність частин і деталей, виконаних з певних швейних матеріалів і з’єднаних між собою в єдине ціле, що має визначені форму, розміри, властивості.

Конструювання одягу — отримання на площині розгортки деталей одягу, який має складну об’ємно-просторову форму. При цьому об’ємно-просторова форма для конструктора найчастіше існує лише в задумі, уяві або в ескізі. Розгортка деталей одягу має бути такою, щоб у згорнутому вигляді забезпечити відповідність моделі задуму за формою та конструкцією.

Умовно будь-який об’ємний виріб можна перетворити на плаский у вигляді розгортки. Наприклад, коробка з-під цукерок або взуття була спочатку пласкою.

 

Із розгортками поверхонь ми часто маємо справу в повсякденному житті, на виробництві та в будівництві. Щоб виготовити футляр для книги, зшити чохол для валізи, покришку для волейбольного м’яча тощо, потрібно вміти будувати розгортки поверхонь призми, кулі та інших геометричних тіл.

Розгортка — розгорнута поверхня будь-якого геометричного тіла.

Для одних тіл розгортки можуть бути точними, для інших — наближеними. Точні розгортки мають усі багатогранники (призми, піраміди тощо), циліндричні й конічні поверхні (мал. 4.1).

Побудова кресленика прямої спідниці

Форму прямої спідниці можна порівняти із циліндром (мал. 4.2). Розгортка (а в даному випадку це викрійка для спідниці) буде мати прямокутну форму. Але якщо за таким креслеником виготовити спідницю, то вона не буде прилягати до фігури по лінії талії та боку, оскільки обхват по лінії талії завжди менший за обхват стегон. Для прибирання цієї різниці використовують конструктивний елемент — виточки, які будуються за певними розрахунками (мал. 4.3, с. 28). На прямій спідниці виточки роблять спереду, ззаду та збоку.

Виточки — клиноподібні шви для надання виробу бажаної форми відповідно до фігури.

 

 

Виготовлення викрійки швейного виробу завжди починається з побудови кресленика.

Побудову кресленика можна спочатку виконати в зошиті. Для цього краще використовувати спеціальну лінійку закрійника, у якій сантиметрові поділки подані в масштабі 1:4, тобто зменшені в 4 рази. Лінійка має стандартні та зменшені поділки, але відкладати відрізки на кресленику слід по маленьких поділках (мал. 4.4).

Крім лінійки для побудови кресленика використовують кутник, загострений простий олівець, гумку для стирання олівця та спеціальні лекала закрійника (мал. 4.5).

Запам’ятайте! Кресленик завжди виконується олівцем та з використанням лінійки!

Побудова кресленика швейного виробу відрізняється від побудови технічного кресленика. Для кресленика швейного виробу використовують спеціальні розрахунки за знятими мірками.

Для зручності точки на кресленику позначають літерами із числовими індексами. Для побудов відрізків використовують ті самі лінії, що і в технічному кресленні (табл. 6).

Назва

Зображення

Призначення і співвідношення товщин

Суцільна

товста

основна

Застосовується для проведення ліній видимого контуру. Товщину основної лінії приймають за одиницю й умовно позначають буквою в;

в - 0,6-1,5 мм

Суцільна

тонка

Застосовується для розмірних і виносних ліній. Товщина лінії в/3 і менше

Штрихова

Застосовується для зображення ліній невидимого контуру. Товщина штрихів від в/2 до в/3

Штрих-

пунктирна

Призначена для зображення осьових і центрових ліній. Товщина штрихів дорівнює в/3

Розглянемо послідовність побудови кресленика прямої спідниці. На прикладі для зручності всі розрахунки будуть зроблені за такими мірками:

• півобхват талії Ст = 34 см,

• півобхват стегон Сс = 48 см,

• довжина виробу (спідниці) Дв = 45 см,

• прибавка на вільне облягання спідниці по лінії талії Пт = 0,5 см,

• прибавка на вільне облягання по лінії стегон Пс = 1 см. Зверніть увагу! Прибавки додають для зручності експлуатації

виробу.

Під час побудови кресленика прямої спідниці будуть використовуватися літери відповідних конструктивних ліній. Лінію талії позначатиме літера Т, стегон — С, а низу — Н.

Під час роботи слід використовувати правила побудови відрізків. Якщо відрізок позначається Т1Т2, то це означає, що відрізок відкладається від точки ТІ до точки Т2. Оскільки фігура людини симетрична, а також з метою економії часу та паперу кресленик виконується на половину фігури.

Побудова кресленика прямої спідниці наведена в таблиці 7 на с. ЗО. Роботу починають виконувати суцільною тонкою лінією.

Таблиця 7. Побудова кресленика прямої спідниці

Послідовність виконання та розрахунки

Побудова

і

Побудова базисної сітки

ф Побудова прямого кута

У верхньому лівому куті побудувати прямий кут. Поставити точку Т

О Визначення ширини прямокутника

ТТ1 = Сс + Пс = 48 + 1 = 49 см Від точки Т відкласти розрахований відрізок вправо, щоб отримати точку ТІ

0 Визначення довжини прямокутника

тн = ТІ НІ = Дв = 45 см

Від точок Т та Т1 відкласти розрахований відрізок униз, щоб отримати відповідно точки Н та НІ

 

Продовження таблиці

Послідовність виконання та розрахунки

Побудова

: 0 Побудова лінії стегон

тс = Т1С1 = 18 см

і Від точки Т відкласти вниз 18 см, щоб отримати точ-: ку С від якої провести вправо горизонтальну лінію : до перетину з відрізком Т1Н1 — точка С1

і @ Побудова лінії боку

ТТ2 = СС2 = НН2 = Сс : 2 = 48 : 2 = 24 см : Від точки Т відкласти довжину відрізка вправо, щоб і отримати точку Т2. Від цієї точки опустити вниз лі-: нію, а на перетині з лінією стегон та низу поставити : відповідно точки С2 та Н2.

• Зверніть увагу на те, що мірку Сс було розділено : на 2 без урахування прибавки на вільне облягання. : Тому переднє полотнище (права частина креслени-

• ка) більше, ніж заднє (ліва частина)

Побудова виточок

; 0 Визначення суми розхилів виточок — ІВ

: ІВ = (Сс + Пс) - (Ст + Пт) = (48,0 + 1,0) - (34,0 + 0,5) = 14, 5 см

; 0 Побудова бічної виточки

1) ТЗТ4 = ІВ : 2 = 14,5 : 2 = 7,25 см

2) Т2ТЗ = Т2Т4 = 7,25 : 2 = 3,63 см

• Від точки Т2 вліво і вправо відкласти по половині роз-: хилу бічної виточки, щоб отримати відповідно точки : ТЗ та Т4. Від точки С2 вгору відкласти 1 см, щоб отри-

• мати точку СЗ. З'єднати точки ТЗ та Т4 з точкою СЗ.

: Визначити середину відрізків ТЗСЗ та Т4СЗ.

: 3 отриманих точок відповідно вправо і вліво побу-

• дувати відрізок завдовжки 1 см, перпендикулярний : до цих ліній. Через отримані точки провести плавні : лінії за допомогою лекала

Послідовність виконання та розрахунки

Побудова

© Визначення положення передньої та задньої виточок

СС4 = С1С5 = 0,4 х СС2 = 0,4 х 24 = 9,6 см, де 24 — розрахована довжина відрізків ТТ2, СС2,

НН2

Відкласти розрахований відрізок від точки С вправо, а від точки СІ вліво, щоб отримати відповідно точки С4 та С5. Від цих точок провести вгору лінії до перетину з лінією талії. На перетині отримаємо відповідно точки Т5 та Т6

0 Побудова задньої виточки

1) Т7Т8 = 0,35 X ІВ = 0,35 X 14,5 = 5,08 см » 5,1 см;

2) Т5Т7 = Т5Т8 = 5,1 : 2 = 2,55 см Від точки Т5 в обидва боки відкласти по половині розхилу задньої виточки (2,5 см), щоб отримати відповідно точки Т7 та Т8.

Від точки С4 вгору відкласти 4 см — точка С6. Точки Т7 та Т8 з'єднати з точкою С6

© Побудова передньої виточки

1) Т9Т10 = 0,15 х ІВ = 0,15 X 14,5 = 2,18 » 2,2 см;

2) Т6Т9 = Т6Т10 = 2,2 : 2 = 1,1 см Від точки Т6 в обидва боки відкласти по половині розхилу передньої виточки (1 см), щоб отримати відповідно точки Т9 та ТЮ.

Від точки С5 вгору відкласти 9 см — точка С7. Точки Т9 та ТЮ з'єднати з точкою С7

Послідовність виконання та розрахунки

Побудова

ф Оформлення лінії талії

ТТ11 = Т1Т12 = 1 см

Від точок Т та Т1 вниз відкласти по 1 см, щоб отримати відповідно точки Т11 та Т12.

З'єднати ці точки плавною лінією з точками ТЗ та Т4

©

Готовий кресленик обвести суцільною товстою лінією. Переднє та заднє полотнища можна обводити лініями різних кольорів

Під час виконання побудови ви звернули увагу на те, що переднє полотнище спідниці трохи більше за заднє. Це робиться для того, щоб боковий шов не було видно спереду.

На готовому кресленику спідниці кожна лінія має свою назву (мал. 4.6). їх слід запам’ятати і знати. Це допоможе під час розкрою.

Клинові спідниці (мал. 4.7) тривалий час зберігають свою популярність. Вертикальні лінії такої спідниці роблять фігуру стрункішою.

Якщо подивитися на малюнки із зображенням клинових спідниць, то можна побачити що вони відрізняються від прямих спідниць не тільки ззовні, а й за конструкцією. Зазвичай такі спідниці складаються з 4, 6, 8, 10, 12 клинів, але їх кількість може бути й іншою (мал. 4.8).

Спідниці з клинів мають певні особливості:

• складаються з певної кількості клинів, найчастіше парної;

• щільно облягають фігуру по лінії талії та стегон, а до лінії низу розширюються;

• якщо кількість клинів парна, то застібка розташовується збоку, а якщо непарна — то ззаду.

Для побудови кресленика клинової спідниці необхідно знати мірки та визначитися з кількістю клинів. Особливістю побудови кресленика такої спідниці є те, що всі клини однакові, тож достатньо побудувати тільки один. Для розрахунків використовуються мірки повних об’ємів — обхвату талії От та обхвату стегон Ос.

Розглянемо послідовність побудови кресленика клинової спідниці (табл. 8).

На прикладі для зручності всі розрахунки будуть зроблені для шестиклинової спідниці за такими мірками:

От = 68 см, Ос = 96 см, Дв = 45 см, Пт = 0,5 см, Пс = 1 см.

Послідовність виконання та розрахунки

Побудова

о

Поставити точку Т, провести через неї горизонтальну та вертикальну лінії

0 Побудова лінії талії

Т1Т2 = (От + 0,5) : Г\І, де N — кількість клинів (68 + 0,5) : 6 = 11,4 см

Від точки Т вправо та вліво відкласти половину отриманого результату — 5,7 см та поставити відповідно точки Т1 та Т2

0 Побудова лінії стегон

ТС = 18 см

Від точки Т вниз відкласти 16-18 см, поставити точку С та провести через неї горизонтальну лінію

Послідовність виконання та розрахунки

Побудова

0 Визначення ширини клина по лінії стегон

С1С2 = (Ос + 1) : N = (96 + 1) : 6 = 16 см Від точки С вправо та вліво відкласти половину отриманого результату — 8 см та поставити відповідно точки С1 та С2

0 Побудова лінії низу

ТН = Дв = 45 см

Від точки Т вниз відкласти мірку довжини спідниці та поставити точку Н, через яку провести горизонтальну лінію

о

Через точки Т1С1 та Т2С2 провести лінії до перетину з лінією низу та поставити відповідно точки Н1 та Н2

Послідовність виконання та розрахунки

Побудова

О Оформлення лінії талії

ТТЗ = 0,5 см

Від точки Т вниз відкласти 0,5 см — точка ТЗ та провести через неї плавну вигнуту лінію до точок Т1 та Т2

© Оформлення лінії низу

ННЗ = 0,5 см

Від точки Н вниз відкласти 0,5 см — точка НЗ та провести через неї плавну вигнуту лінію до точок Н1 та Н2

о

Готовий кресленик обвести суцільною товстою лінією

Послідовність виконання та розрахунки

Побудова

 

©

Позначити лінії на кресленику

 

Побудова кресленика конічних спідниць

Особливої популярності сьогодні набули конічні спідниці. Конічними називають спідниці, які за зовнішнім виглядом нагадують зрізаний конус. Тому кресленик основи конічної спідниці будують як розгортку зрізаного конуса, верхня дуга якого відповідає лінії талії, нижня — лінії низу (мал. 4.9).

Спідниці конічного крою мають щільне облягання по лінії талії і рівномірно розширений до низу силует. Ступінь розширення спідниці залежить від її типу. Найбільш кльошову форму має спідниця

крою «сонце», яка в розгорнутому вигляді являє собою коло з вирізаною центральною частиною (мал. 4.10).

 

Менше розширення мають спідниці з невеликим обляганням по лінії стегон. До них належать спідниці крою «напівсонце» (мал. 4.11).

Для побудови кресленика конічної спідниці достатньо мати дві мірки — півобхвату талії (Ст) та довжини виробу (Дв).

Спочатку необхідно розрахувати величину радіуса кола, яке буде лінією талії.

Радіус розраховується за формулою: К, = Кх Ст, де К — коефіцієнт, сталий для кожного виду спідниці. Розмір радіуса залежить від виду спідниці та величини півобхвату талії. Для спідниці «сонце» К = 0,32, а для спідниці «напівсонце» К = 0,64. Радіус також можна обчислити за формулами, що вивчаються у геометрії.

Згадаймо, що довжина кола дорівнює 2лі?, де л = 3,14, а И — радіус кола.

Побудова кресленика спідниці «сонце»

Для спідниці «сонце» довжина по лінії талії збігається з довжиною кола, тому: 2лД = От, де От — обхват талії, л = 3,14, і? = От : 2л.

На прикладі побудови кресленика спідниці «сонце» (табл. 9) усі розрахунки будуть зроблені за такими мірками: От = 68 см, Дв = 45 см.

Таблиця 9. Побудова кресленика спідниці «сонце»

Послідовність виконання та розрахунки

Побудова

о

Поставити точку 0 — вона буде центром кола

0 Побудова лінії талії

1* = От : 2л = 68: (2 х 3,14) = 10,8 см Поставити ніжку циркуля в точку 0 та побудувати коло обчисленим радіусом В

Послідовність виконання та розрахунки

Побудова

: @ Побудова лінії низу

= і* + Дв = 10,8 + 45 = 55,8 см і Поставити ніжку циркуля в точку 0 та побудувати коло : з радіусом Р2

о

: Готовий кресленик обвести суцільною товстою лінією

Зазвичай складно дібрати циркуль для креслення кола з великим радіусом. У таких випадках можна використовувати довгу лінійку або сантиметрову стрічку, якими відкладати однакові відрізки (радіуси) через певні інтервали (як промені в сонці) (мал. 4.12).

Побудова кресленика спідниці «напівсонце»

Для спідниці «напівсонце» весь обхват талії має поміститися тільки на половині кола (табл. 10). Отже: пй = От, де От — обхват талії, л = 3,14. і? = От : л.

На прикладі побудови всі розрахунки будуть зроблені за такими мірками: От = 68 см, Дв = 45 см.

Таблиця 10. Побудова кресленика спідниці «напівсонце»

Послідовність виконання та розрахунки

Побудова

о

Побудувати прямий кут з вершиною в точці 0

0 Побудова лінії талії

ОТ = ОТ1 = В = От : л = 68 : 3,14 = 21,7 см Поставити ніжку циркуля в точку 0 та провести дугу обчисленим радіусом, а на перетині з вертикальною та горизонтальною лініями прямого кута поставити відповідно точки Т та Т1

0 Побудова лінії низу

ОН = ОН1 = В2 =В + Дв = 21,7 + 45 = 66,7 см Поставити ніжку циркуля в точку 0 та провести другу дугу радіусом В2, а на перетині з вертикальною та горизонтальною лініями прямого кута поставити відповідно точки Н та Н1

о

Готовий кресленик обвести суцільною товстою лінією. Для побудови кресленика такої спідниці також можна використовувати довгу лінійку або сантиметрову стрічку.

Практична робота Побудова кресленика спідниці

Інструменти та матеріали:лінійка, олівець, циркуль, зошит, міліметровий папір* (або папір у клітинку, склеєний скотчем у великий аркуш).

Правила безпеки:робота виконується з дотриманням правил безпечної праці в шкільних майстернях.

Послідовність виконання роботи:

1. Визначити, яка за кроєм спідниця буде виготовлятися.

2. У зошит виписати формули для розрахунків довжини відрізків з відповідної таблиці.

3. Підставити значення своїх мірок у формули та виконати відповідні розрахунки.

4. Використовуючи послідовність дій побудови та власні розрахунки, побудувати кресленик спідниці на міліметровому папері. Кресленик виконувати загостреним простим олівцем.

5. На готовому кресленику підписати назви ліній.

Ключові слова: конструювання, конструкція, розгортка, конструкція одягу, принцип конструювання, виточки, сума виточок, лінійка закрійника, лекало закрійника, лінія талії, лінія стегон, лінія низу, лінія боку, переднє полотнище, заднє полотнище.

Контрольні запитання

1. Чому в прямих спідницях переднє полотнище має бути більшим за заднє?

2. Чому для розрахунків розміру клинів використовуються повні обхвати?

3. Чим відрізняється побудова кресленика спідниці «сонце» від кресленика спідниці «напівсонце»?

4. Для чого потрібні прибавки на вільне облягання?

5. Якою лінією потрібно починати виконувати креслення?

6. Для чого в спідниці потрібні виточки?

7. Що таке конструювання одягу?

8. Які мірки потрібні для побудови прямої спідниці?

9. Які мірки потрібні для побудови кльошової спідниці?

Працюємо в парах

1. Обміняйтеся креслениками спідниць.

2. Перевірте:

• правильність розрахунків;

• правильність виконання побудови кресленика спідниці.

3. Обговоріть помилки, якщо вони були виявлені.

4. Внесіть у кресленик відповідні виправлення.

Працюємо творчо й самостійно

1. Попросіть дорослих жінок або подругу показати улюблену спідницю.

2. Замалюйте ескіз спідниці в зошиті.

3. Визначте, до якого типу крою належить ця модель, та запишіть висновок у зошит.

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Ходзицька

 

Автор: admin от 22-12-2016, 15:51, Переглядів: 4538