Народна Освіта » Інформатика » § 27. Величини та їхні властивості

НАРОДНА ОСВІТА

§ 27. Величини та їхні властивості

Окремий інформаційний об’єкт (число, символ, рядок, таблиця та ін.) називають величиною.

Основними характеристиками величин є назва, вид, тип і значення.

Назва (ім’я, ідентифікатор) величини — це набір символів, що обирають для позначення констант, змінних, типів даних тощо. Назва може складатися з латинських літер, цифр, знака підкреслення, а починатися тільки з літери або знака підкреслення. При цьому регістр символів значення не має.

Вид величини визначає спосіб використання величини в програмі. Величина може бути константою (тобто постійною) або змінною. Константи — це величини, значення яких не можуть змінюватися в ході виконання програми. Змінні — величини, значення яких можуть змінюватися в ході виконання програми.

Тип величини визначається обсягом пам’яті, необхідним для її збереження множиною припустимих значень величини, та операціями, які можна над нею виконувати.

Стандартними типами даних є цілий (Integer), дійсний (Real), рядковий (String), логічний (Boolean) і символьний (Char) типи.

Порядкові типи даних — такі типи, у яких значення впорядковані (пронумеровані) і для кожного зі значень можна вказати попереднє і наступне значення. До порядкових належать цілі, символьні і логічні типи даних.

Оголошення змінних

У мові Object Pascal кожна змінна перед використанням повинна бути оголошена. Під час оголошення (опису) змінної вказується її тип. Змінні оголошуються в програмі в блоці опису змінних, який починається словом var:

var Назва: Тип;

У модулі перед ключовим словом implementation є блок опису глобальних змінних:

var Form1: TForml;

Змінні, оголошені в цьому блоці, називають глобальними, бо вони можуть використовуватися в будь-якій процедурі обробки подій програмного коду і зберігають свої значення доти, доки виконується код форми.

Блок опису локальних змінних за потреби можна створити в кожній процедурі. Цей блок розміщується між заголовком даної процедури і ключовим словом begin. Змінні, оголошені таким чином, є локальними. Вони стають недійсними і є недоступними за межами даної процедури.

Якщо потрібно описати декілька змінних одного типу, то їх записують через кому: var A, B, C: Integer;

Константи

У мові Object Pascal є два види констант: звичайні та іменовані.

Звичайна константа — це ціле або дробове число, рядок символів або окремий символ, логічне значення.

Іменована константа — це ідентифікатор, який в тексті програми використовується замість значення сталої величини.

Іменовану константу, як і змінну, перед використанням потрібно оголосити. Блок оголошення констант починається словом const:

const Назва = Значення;

Оголошення константи g: const g = 9.81;

Оператор присвоєння

Змінна може набувати різних значень у процесі виконання програми, наприклад внаслідок виконання оператора присвоєння.

Синтаксис оператора присвоєння:

Назва := Вираз;

Спочатку обчислюється значення виразу, яке надається змінній.

Знайти помилку в даному фрагменті програми:

Оскільки властивість Caption має рядковий тип (String), а змінні А, В, C — цілий тип (Integer), то потрібно подати числове значення змінної C у вигляді тексту. Для цього існує вбудована функція IntToStr. Рядок у тексті програми, що раніше викликав помилку, повинен виглядати так: Labell.Caption := IntToStr(C);

Питання для самоперевірки

1. Назвіть і охарактеризуйте види величин.

2. Назвіть основні характеристики величини.

3. Визначте, які з поданих послідовностей символів не можуть бути ідентифікаторами та чому: sum; W1; Pryklad 1; (SUM); A-4; Pryklad_1; var; 9А.

4. Наведіть приклади стандартних типів даних у мові Object Pascal.

5. Як у програмі оголосити, що змінна А — цілого типу, В — логічного типу, C — рядкового типу?

Вправа 27

Скласти програму для додавання двох цілих чисел.

1) Створіть новий проект. Розмістіть на формі кнопку Buttonl, змініть заголовок створеної кнопки на «Обчислити».

2) Розмістіть на формі компонент Label.

3) Створіть процедуру обробки події onclick для кнопки Обчислити. У вікні програмного коду між заголовком процедури і ключовим словом begin опишіть змінні А, В, C цілого типу: procedure TForml.ButtonIClick (Sender: TObject);

var A, B, C: Integer; begin

4) У програмному коді процедури ButtonIClick запишіть оператори для знаходження суми двох чисел і виведення результату до напису Labell:

Запустіть проект на виконання, перевірте дію кнопки. Збережіть проект у папці Вправа 27.

5) Додайте на форму напис Label2. Доповніть програмний код операторами обчислення добутку чисел А і В та виведення результату до напису Label2. Перевірте дію кнопки.

6) Додайте на форму кнопку Button2. Змініть заголовок створеної кнопки на «Обчислити 2». Створіть процедуру обробки події onclick для цієї кнопки та опишіть змінні x i у цілого типу. Додайте у програмний код процедури такі оператори: x := 5; у := 6; х := у + х;

Виведіть нові значення змінних x i у до написів Labell і Label2. Перевірте дію кнопки.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 27 з автоматичною перевіркою на сайті interactive.ranok.com.ua.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 7-10-2016, 22:27, Переглядів: 4044