Народна Освіта » Інформатика » § 31. Величини логічного типу

НАРОДНА ОСВІТА

§ 31. Величини логічного типу

Прості умови

Простий логічний вираз (проста умова) утворюється за допомогою операції відношення:

Знак операції

Зміст

Приклад

Результат

=

Дорівнює

8 = 9

False

>

Більше

8 > 9

False

<

Менше

8 < 9

True

>=

Більше або дорівнює

5 >= 5

True

<=

Менше або дорівнює

5 <= 2

False

<>

Не дорівнює

2 <> 5

True

Логічні вирази набувають значення True або False. У мові Object Pascal для величини, значенням якої є True або False, використовують логічний тип (Boolean).

Обчислити значення логічних виразів:

Складені умови

Складений вираз (складена умова) — кілька простих виразів, з’єднаних логічними операціями and (і), or (або), xor (виключне або), not (ні).

Таблиці істинності

А

В

А and B

А or B

А xor B

False

False

False

False

False

False

True

False

True

True

True

False

False

True

True

True

True

True

True

False

 

А

not A

False

True

True

False

Логічні операції, операції відношення й арифметичні операції можуть зустрічатися в одному виразі. Обчислення таких виразів виконуються зліва направо з урахуванням пріоритету операцій:

1) not;

2) and, *, /, div, mod;

3) or, xor, +, -;

4) операції порівняння.

Розглянемо приклади складених логічних виразів:

а) not (А <= 3) — те саме, що А > 3.

б) (A > 10) and (A < 18) — набуває значення True, якщо значення A належить проміжку від 10 до 18.

в) ( A <= 10) or (A >= 18) — набуває значення True, якщо значення A не належить проміжку від 10 до 18.

 

Визначити, чи належить точка з координатою x відрізку [-5; 5] (рис. 31.1). Точка належить відрізку, якщо справджується нерівність -5 < x < 5. У програмуванні таку подвійну нерівність записують як складену умову:

(х >= -5) and (х <= 5).

Обчислити значення логічних виразів: var X, Y, Z: Integer; A: Boolean; begin

X := 1; Y := 2; Z := 3;

A := (X < Y) and (Y < Z); // A = True

A := (X > Y) or (Y > Z); // A = False

A := (X > Y) xor (Y < Z); // A = True

end;

Перетворення типів

При виведенні логічних значень треба перетворювати логічне значення на рядок символів, і навпаки, при введенні перетворювати рядок символів на відповідне логічне значення. Для цього в мові Object Pascal існують вбудовані функції перетворення типів:

• StrToBool(S) — перетворення рядка символів S на логічне значення;

• BoolToStr(b,True) — перетворення логічного значення на рядок символів.

Якщо другий аргумент функції BoolToStr дорівнює True, то отримуємо значення функції у вигляді рядка 'True' або 'False'. Якщо другий аргумент замінити на False, то значенням функції для істинного b буде рядок '-I', а для хибного — '0'.

Питання для самоперевірки

1. Яких значень може набувати змінна логічного типу?

2. Які операції можна виконувати над змінними логічного типу?

3. Змінні логічного типу А і В отримують значення в результаті виконання операторів: A := X > 3; B := X < 0;

За яких значень X вираз A or B набуває значення True?

За яких значень X вираз A and B має значення False?

4. Запишіть у вигляді логічних виразів подані умови: а) 3 < х < 10; б) -5 < х < 5 за умови, що х Ф 0.

5. Обчисліть значення логічних виразів:

а) (A <= B) and (A = B - 1), якщо А = 2, В = 4;

б) (A <= B) or (A = B - 1), якщо А = 2, В = 4.

Вправа 31

За введеними значеннями змінних a, b: Boolean обчислити значення логічних виразів a and b, a or b, a xor b.

1) Створіть новий проект. Змініть заголовок форми на «Логічні операції». Розмістіть на формі кнопку Buttonl і змініть заголовок створеної кнопки на «Обчислити».

 

2) Розмістіть на формі по п’ять компонентів Label і Edit згідно з рисунком.

3) Створіть процедуру обробки події onclick для кнопки Обчислити. У програмному коді створеної процедури запишіть оператори: var a, b, v1, v2, v3: Boolean; begin

a := StrToBool(Editl.Text); b := StrToBool(Edit2.Text); vi := a and b; v2 := a or b; v3 := a xor b;

Edit3.Text := BoolToStr(v1,True);

Edit4.Text := BoolToStr(v2,True);

Edit5.Text := BoolToStr(v3,True); end;

4) Запустіть проект на виконання. Перевірте результат роботи програми при a = True, b = False.

5) Перевірте роботу програми для різних значень a і b. Збережіть проект у папці Вправа 31.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 31 з автоматичною перевіркою на сайті interactive.ranok.com.ua

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 7-10-2016, 22:29, Переглядів: 3419