Народна Освіта » Інформатика » § 15. Логічні функції. Класифікація функцій

НАРОДНА ОСВІТА

§ 15. Логічні функції. Класифікація функцій

У формулах Excel для опрацювання даних можна використовувати велику кількість вбудованих функцій, кожна з яких має унікальне ім’я. За категорією функції поділяються на математичні, статистичні, логічні, фінансові тощо.

Дані, які опрацьовує функція, називають аргументами.

Аргументами функції можуть бути інші функції, вирази, посилання тощо. Аргументи функції записують у дужках після імені (знака) функції (рис. 15.1).

Будь-яка функція в Excel характеризується не тільки іменем, а й кількістю аргументів, типом аргументів, результатом.

 

Розглянемо відому вам із 7 класу функцію для обчислення найбільшого значення (рис. 15.1):

• ім’я — MAX(MAKC);

• кількість аргументів — не менше одного;

• тип аргумента — числовий;

• результат — найбільше значення зі списку аргументів.

Якщо функція має кілька аргументів, їх розділяють символом «;».

Функції у формули вставляють інструментами вкладки Формули.

 

Функції також зручно вставляти у вікні Вставлення функції, яке відкривається при натисканні кнопки fx, що в рядку формул.

Потрібну функцію можна знайти за описом дії, категорією або іменем (рис. 15.2).

Логічні функції

У 7 класі ви вже знайомилися з висловлюваннями, що можуть бути істиними або хибними.

Логічний вираз — це вираз, який набуває одного з двох значень: True(MCTMHA) — істина або РаІБе(ЛОЖЬ) — хибність.

Прості логічні вирази складаються з двох виразів, пов’язаних операцією відношення:

• більше > · не менше (більше або дорівнює) >=

• менше < · не більше (менше або дорівнює)<=

• дорівнює = · не дорівнює <>

2 > 1 — істина, 2 < 1 — хибність.

Логічна функція — це функція, один або кілька аргументів якої — логічні вирази.

Розглянемо одну з основних логічних функцій ІР(ЕСЛИ), призначену для обчислення різних виразів залежно від умови:

IF (Умова; Виразі; Вираз2).

Виразі — обчислюється, якщо умова істинна.

Вираз2 — обчислюється, якщо умова хибна.

У відомості навчальних досягнень учнів біля оцінки потрібно ввести слово «Добре», якщо учень має оцінку, вищу від 6 балів, і слово «Задовільно», якщо учень має іншу оцінку.

Фрагмент алгоритму розв’язування цієї задачі подано у вигляді блок-схеми (рис. 15.3).

 

У програмі Excel цей алгоритм реалізується за допомогою функції IF(ECHM): IF (BI >6; "Добре"; "Задовільно") (рис. 15.4).

 

У функціях Excel логічний вираз може містити адреси комірок та / або арифметичні вирази. У цьому випадку перевіряється, чи не дорівнює значення виразу нулю, і відповідно повертається значення логічного виразу False або True.

2 + 2 трактується як істина (тому що 2 + 2 ф 0);

2 - 2 трактується як хибність (тому що 2-2 = 0).

Іноді для розв’язання задачі потрібно комбінувати кілька умов.

Складеним логічним виразом називають вираз, у якому кілька простих логічних виразів пов’язані логічними операціями.

Основними логічними операціями є HE (заперечення), І (кон’юнкція або логічне множення), АБО (диз’юнкція, логічне додавання). В Excel вони реалізуються за допомогою функцій NOT(HE), AND(M), OR(MHM).

У відомості навчальних досягнень (див. рис. 15.4) біля оцінки потрібно ввести слово «Посередньо» для тих учнів, які мають оцінки, вищі від 6 балів, але нижчі за 10, для решти учнів — нічого не писати.

Скористаємося логічними функціями IF(ECHM) та AND(M).

У даному випадку маємо: =IF(AND(B1>6;B1<10); "Посередньо"; Останній аргумент функції IF(ECnM) — це лапки без символів між ними, тобто порожній рядок.

Іноді буває доцільно використати вкладені логічні функції IF(ECnM).

Нехай потрібно охарактеризувати рівень навчальних досягнень учнів за трьома умовними рівнями: «Початковий» (1-4 бали); «Середній» (5-8 балів); «Високий» (9-12 балів).

В Excel цю задачу можна розв’язати таким чином (рис. 15.5): =^(В1<5;"Початковий"; IF(B1<9;"Cереднiй";"Bисоκий")) =ЕСЛМ(В1<5;"Початковий"; ЕСЛМ(В1<9;"Середній";"Високий"))

В Excel допускається вкладати одна в одну кілька функцій IF(ECnM).

Розглянемо ще кілька логічних функцій (див. таблицю).

Ім'я (англ./рос.)

Опис

Кількість аргументів

IFERROR

(ЕСЛМОШМБКА)

Якщо перший аргумент не є помилкою, то повертає його значення, інакше повертає значення другого аргумента

Два

FALSE(ЛOЖЬ)

Повертає значення «хибність»

Без аргументів

TRUE(MCTMHA)

Повертає значення «істина»

Без аргументів

Питання для самоперевірки

1. Що таке функція?

2. Що таке аргумент функції?

3. Назвіть кілька категорій функцій в Excel.

4. Чи існують функції без аргументів в Excel?

5. Як позначають операції відношень?

6. Що є першим аргументом логічної функції IF(ECnM)?

Вправа 15

Створити в Excel таблицю навчальних досягнень учнів з інформатики за описом.

1) Запустіть програму Excel. Створіть і заповніть таблицю навчальних досягнень учнів вашої групи (класу) з інформатики: уведіть у стовпці А прізвища, у стовпці В — оцінки за семестр.

2) Створіть формулу з використанням функції ІР(ЕСЛИ) для запису в стовпці С рівнів навчальних досягнень учнів: «Початковий» (оцінка, менша за 5 балів) і «Високий» (для решти оцінок) за аналогією з прикладом на рис. 15.4.

3) Створіть формулу для запису в стовпці D рівнів навчальних досягнень учнів: «Юніор» (1-4 бали), «Аматор» (5-8 балів), «Експерт» (9-12 балів).

4) Збережіть файл з іменем Вправа 15 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 15 з автоматичною перевіркою на сайті interactive.ranok.com.ua.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 7-10-2016, 20:21, Переглядів: 3720