Народна Освіта » Біологія » Необхідність захисту навколишнього середовища

НАРОДНА ОСВІТА

Необхідність захисту навколишнього середовища

В цій сттатті ми спробуємо пояснити

В чому необхідність захисту навколишнього середо­вища

Під захистом довкілля розуміється система заходів, спрямова­них на усунення негативного антропогенного впливу на біосферу та забезпечення її нормального функціонування.

Антропогенний вплив на природу став найважливішим еколо­гічним чинником і набув глобального характеру. Головними вида­ми негативного впливу людини на біосферу є забруднення довкіл­ля, перетворення ландшафтів, знищення біологічних видів.

Діяльність людини призводить до багатьох негативних на­слідків.

  1. Забруднення довкілля призводить до зміни хімічного складу атмосфери, гідросфери та, меншою мірою, літосфери.
  2. Інтенсивне використання у діяльності людини різних хіміч­них речовин (видобуток корисних копалин, синтез нових речо­вин) призводить до зміни кругообігу хімічних елементів.
  3. Зміни сфери відбуваються так швидко, що біологічні види не встигають до них пристосуватися. Результатом цього є скорочення їхньої чисельності, вимирання, зміна ареалів.

Зростання масштабів руйнування природних комплексів місцеперебу­вання видів рослин і тварин призводить до зниження чисель­ності усе більшого числа видів, прирікаючи їх на зникнення.

Сучасний темп вимирання видів у 500—1000 разів перевищує темпи вимирання видів попередніх епОх. Збереження цієї тенден­ції призведе до зміни всієї біосфери, втрати біорозмаїтості. Зміна біорозмаїтості призводить до порушення існуючих на Землі еко­систем.

Антропогенні впливи змінюють середовище життя людини, змінюють живу і неживу природу, яка його оточує. Перетворене середовище негативно впливає на людину — хімічні забруднен­ня погіршують здоров’я, зміни видової розмаїтості відбуваються в напрямку збільшення чисельності паразитів, які добре присто­совуються, й збудників інфекційних захворювань.

Висновок: людська діяльність проникає в усі частини земної кулі, тому проблема захисту довкілля набуває глобального ха­рактеру.

Запам’ятайте: захист довкілля, антропогенний вплив, біо­сфера, біорозмаїтість.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 13-02-2013, 21:59, Переглядів: 3260