Народна Освіта » Українська література » Словник термінів і понять - Борзенко читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Словник термінів і понять - Борзенко читати онлайн

Словник термінів і понять

Автор — творець книжки, неповторного художнього світу.

— утілення певної абстрактної ідеї в конкретному образі тварини, рослини або предмета.

Анафор — використаний на початку розділу лексичний повтор.

Афор:    — лаконічний влучний вислів.

—    віршове або прозове алегоричне оповідання повчального змісту. — ліро-епічний віршований твір фантастичного, історико-героїчно-

го чи соціально-побутового змісту з драматичним напруженим сюжетом.

—    неримований вірш, ритміка якого заснована на інтонаційно-синтаксичних повторах.

: — літературні образи, до яких у різні часи зверталися представники різних національних літератур. Наприклад, Прометей, Ісус Христос, Богородиця.

Вічні тел':    — літературні теми загальнолюдського значення (життя

і смерть, добро і зло, любов і ненависть, людина і природа).

Гіпербола — перебільшення якостей людини, явища, предмета.

— лірична творчість, у якій розглядаються патріотизм, соціальна відповідальність, громадянська позиція людини.

—    відображення смішного в людині й житті. Гумор частіше висловлює добродушне ставлення, не заперечує об’єкта висміювання.

Діало — розмова двох осіб у літературному творі.

—    один із літературних родів, що змальовує дійсність у дії. Драма тісно пов’язана з театром, вона призначена для сценічного втілення.

— загострена напруженість дії в художньому творі.

—    ліро-епічний твір, що виконується речитативом народними співцями — бандуристами, кобзарями, лірниками.

—    цитата, уміщена перед текстом твору або його розділами, яка визначає основну ідею чи тему твору, вказує на авторську позицію.

—    відносно самостійний фрагмент сюжету твору.

—    художнє означення.

—    рід літератури, організуючою рисою якого виступає оповідь.

—    основна думка художнього твору.

—    змалювання з художньою метою внутрішніх приміщень помешкання.

і — лірична поезія, у якій передаються душевні переживання, пов’язані з коханням та іншими особистими почуттями.

—    вид зображення, що виражає глузливо-критичне ставлення до предмета зображення.

— ліро-епічні фольклорні твори про конкретні історичні події та історичних осіб.

—    автор творів, популярність і значущість яких пройшла випробування часом.

— драматичний твір, у якому за допомогою гумору та сатири висміюються негативні явища дійсності.

Композиція — побудова твору.

Контраст — різка протилежність, протиставлення.

—    зіткнення протилежних інтересів і поглядів у художньому

творі.

—    момент найвищого емоційного напруження, загострення дії.

—    піднесено-емоційне переживання події чи явища.

—    рід літератури, в основу якого покладено емоції, переживання людини.

— прийом у літературному творі, коли автор безпосередньо висловлює свої думки й почуття з приводу подій чи героїв твору.

—    носій думок, переживань у ліричному творі.

Ліро-епічнім.:    — літературний твір, у якому поєдналися зображально-

виражатьні засоби лірики й епосу.

Літе par у — 1) у широкому розумінні — сукупність писаних і друкованих творів того чи іншого народу, епохи або людства; 2) література художня — вид мистецтва — мистецтво слова, що відображає життя в словесних художніх образах.

—    літературно-історична пам’ятка часів Київської Русі та козацької доби.

—    образний вислів, що розкриває ознаки одного явища чи предмета через перенесення на них ознак іншого.

— розгорнуте висловлювання, що належить одній людині й виражає її думки та переживання. Від діаюгу монолог відрізняється тим, що є самодостатнім висловлюванням, не вимагає відповіді.

— тема ліричного твору або неподільна смислова одиниця сюжету.

—    форма відображення дійсності з позиції певного естетичного ідеачу. У вужчому й більш конкретному значенні — будь-який елемент художнього твору.

—    невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на одному або кількох епізодах із життя небагатьох персонажів.

—    художній прийом, що передбачає зіставлення людського життя з описами природи з метою повнішого розкриття психологічного стану героїв.

—    опис природи в літературному творі.

—    лірична поезія, що змааьовує картини природи.

—    дійова особа літературного твору. Виділяють головних, другорядних, епізодичних персонажів.

п    — наділення неживих предметів чи явищ природи люд

ськими якостями.

—    прихований зміст твору.

Повіст > — епічний твір частіше з однолінійним сюжетом, який за широтою зображення дійсності посідає проміжне місце між оповіданням і романом.

— ліричний, ліро-епічний чи епічний твір, у якому зображено значні події і яскраві характери.

— пояснення одного предмета через інший, подібний до нього, за допомогою сполучників як, мов, немов, наче, ніби та ін.

Пор і — зображення зовнішності людини в літературному творі.

—    філософсько-алегоричний повчальний твір.

Псездоні. — вигадані ім’я та прізвище письменника.

п    — твори, що висвітлюють актуальні суспільні проблеми.

Ремарка — авторське пояснення у драматичному творі, яке стосується умов дії, вигляду чи поведінки дійових осіб.

—    співзвучне закінчення рядків у поетичному творі.

—    великий складний епічний твір, у якому широко зображено життя багатьох персонажів.

—    гостре викриття негативних явищ.

—    слова, відмінні за звучанням, але однакові чи близькі за змістом. Строф — повторювана сполука рядків у поетичному творі.

Сюж. : — подія чи система подій у літературному творі.

Тема — коло подій, явищ, зображених у творі.

Ті    — драматичний твір із гострим непримиренним конфліктом,

який часто завершується загибеллю героя.

— драматичний твір, у якому поєдналися риси трагедії і комедії. У трагікомедії сумне переплітається зі смішним.

—    порушення правдоподібності зображення з художньою метою.

— словесна частина мистецьких явищ народної

культури.

'    — лірична поезія, в основі якої — роздуми про сенс

життя та призначення людини у світі.

—    образ людини з властивими їй індивідуальними рисами, що зумовлюють її поведінку, ставлення до інших людей.

—    сукупність прийомів, способів діяльності письменника, за допомогою яких постає художній світ твору.

; — літературне явище, у якому втілений цілісний задум письменника.

—    п’єси навчального призначення, що складали репертуар давніх українських шкільних театрів.

—    сукупність творів, об’єднаних автором у художню цілість.

Зміст

Слово до читачів.............................................З

Вступ.......................................................5

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ.................................9

Українські історичні пісні.....................................12

Зажурилась Україна....................................14

Та, ой, як крикнув же козак Сірко.......................16

Ой Морозе, Морозенку..................................19

Чи не той то Хміль.....................................21

Максим козак Залізняк.................................23

За Сибіром сонце сходить...............................24

Пісні Марусі Чурай..........................................26

Засвіт встали козаченьки................................27

Віють вітри, віють буйні................................29

Ой не ходи, Грицю.......................................31

Українські народні думи......................................32

Дума про Марусю Богуславку............................37

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ..................................41

Тарас Шевченко.............................................44

«Мені однаково, чи буду...»..............................53

«Ой три шляхи широкії...»...............................55

«Думи мої, думи мої,...».................................57

Леся Українка..............................................58

Давня весна...........................................62

«Хотіла б я піснею стати...»..............................64

Давня казка...........................................67

Володимир Сосюра...........................................75

Осінь................................................78

Васильки.............................................80

Любіть Україну........................................82

Володимир Підпалив;.........................................85

«...Бачиш: між трав зелених...»...........................87

Зимовий етюд.........................................89

Василь Голобородько.........................................90

З дитинства: дощ......................................93

Наша мова............................................94

Теплі слова...........................................95

Творчість сучасних поетів.....................................96

Василь ГерасимТок.......................................97

Чоловічий танець.....................................100

Іван Малкович..........................................101

Із янголом на плечі...................................103

З нічних молитов.....................................104

Анатолій Мойсієнко......................................105

«Жовтень жовті жолуді...»..............................106

Ігор Пав люк............................................107

Дівчинка............................................108

Галина Кирпа...........................................109

Мій ангел............................................110

«Коли до вас темної ночі...».............................111

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА.......................113

Іван Карпенко-Карий.......................................116

Сто тисяч............................................122

ПРОЗОВА ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ.......147

Михайло Коцюбинський.....................................149

Дорогою ціною.......................................153

Олександр Довженко........................................183

Ніч перед боєм.......................................185

Ніна Бічуя.................................................196

Шпага Славка Беркути................................199

Володимир Дрозд...........................................237

Білий кінь Шептало...................................239

Юрій Вшшичук............................................250

Місце для дракона....................................252

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР.....................................273

Валентин Чемерис..........................................274

Вітька+Галя, або Повість про перше кохання.............275

Словник термінів і понять...................................299

Пам'ятка №7. ЯК ПІДГОТУВАТИ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ

1.    Уважно, не поспішаючи, прочитайте текст уголос.

2.    Зверніть увагу на незрозумілі слова, знайдіть у словнику їхнє значення.

3.    Розділіть текст на логічно завершені частини.

4.    Виділіть і дайте назву головній думці кожної частини.

5.    Подумайте над видом переказу (переказ може бути детальним, коротким, вибірковим, від імені якого-небудь персонажа).

6.    Перекажіть текст, дотримуючись послідовності виділених у ньому смислових частин.

Пам'ятка №8. ЯК ОЦІНИТИ ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ

1.    Визначте, чи вдалося читцю передати думки й почуття героїв.

2.    Установіть, чи правильно розставлені смислові акценти й логічні паузи, чи виділене інтонацією головне.

3.    Зверніть увагу на чіткість дикції й дотримання орфоепічних норм під час читання.

4.    Визначте, чи вдалося читцю встановити зоровий та емоційний контакт зі слухачами, або ж він читав лише для себе.

Пам'ятка №9. ЯК ПІДГОТУВАТИ ПРОЕКТ

Проект — це учнівсько самодіяльність, конкретно практично-творчо справо, поетапний рух до мети, прийнятої то усвідомленої учнем.

Етапи роботи

I.    Планування.

Визначення теми, мети проекту, форми кінцевого продукту.

2, Визначення джерел інформації, способів її збирання та аналізу, способу презентації продукту, процедур та критеріїв оцінки результатів, розподіл задач між членами команди.

II.    Дослідження.

1.    Збір інформації.

2.    Аналіз інформації, формулювання висновків.

III. Результати.

2. Оформлення кінцевого продукту.

2. Звіт або презентація продукту.

Оцінка результатів і процесу в цілому.

Пам'ятка №10. ЯК ОЦІНИТИ ВІДПОВІДЬ

(ПОВІДОМЛЕННЯ, ВИСТУП ІЗ ПРОЕКТОМ) ОДНОКЛАСНИКА

1.    Визначте, чи відповідає тема виступу питанню (заявленій темі повідомлення).

2.    Установіть, наскільки раціонально дібраний матеріал: чи немає непотрібних фактів, невідповідних темі деталей.

3.    Зверніть увагу, чи зроблений акцент на головній думці відповіді (повідомлення).

4.    Оцініть форму подання відповіді (повідомлення): чи послідовно викладені факти, чи доведені запропоновані положення, чи достатньо багатим є словниковий запас доповідача.

5.    Відзначте недоліки мовлення (занадто швидкий темп, неправильне емоційне забарвлення).

Пам'ятка №11. ЯК СКЛАСТИ КОНСПЕКТ ТЕКСТУ

1.    Уважно прочитайте весь текст. Виділіть слова, речення, що передають основну думку тексту.

2.    Розділіть текст на частини.

3.    Прочитайте першу частину, виділіть у ній головне. Сформулюйте головну думку уривка двома-трьома реченнями. Запишіть їх.

4.    Ту саму роботу виконайте з іншими частинами.

5.    Перевірте себе. Прочитайте конспект, переконайтеся, що він відбиває основні положення тексту й допомагає пригадати, відтворити його зміст.

Пам'ятка № 12. ПАСПОРТ ТВОРУ

■    Автор твору:    ■ Образи-персонажі:

■    Назва твору :    ■ головні образи-персонажі —

■    Вид літератури, до якого нале-    ■ другорядні образи-персонажі —

жить твір (епос, лірика, драма, ■ інші види образів (образ-пейзаж, образ-ліро-епос):    портрет, образ-інтер'єр;    зорові, слухові,

■    Жанр твору:    тактильні образи тощо):

■    Тема твору:    ■ Особливості мови твору, приклади засобів

■    Ідея твору:    художньої виразності:

1

Фольклор — у перекладі з англійської мови означає «народні знання, народна мудрість».

2

   Ґринджоли (діалектне) — сани, санчата.

3

   Закоулок (застаріле) — вузьке або глухе (без виходу) відгалуження від вулиці.

4

   Ружина (застаріле) — вогнепальна ручна зброя, те саме, що й рушниця-

5

Жовті Води — долини Жовтої річки. Назва виникла через те, що в деяких місцях річка омивала виходи залізної руди, і яскраво-жовта фарба — нродукт окислення залізняку — цотианляла до води.

6

   Ляхи, ляиіеньки, ляшки — поляки.

7

   Жовтий Брід — переправа на річці Жовтій. 1648 року в долині річки Жовтої між військами Речі Посполитої, з одного боку, і українськими військами Б. Хмельницького та його татарськими союзниками, з другого, сталася битва, яка увійшла в історію під назвою битва під Жовтими Водами.

8

Тирада — довга фраза, багатослівна репліка.

9

Зразок «Паспорта твору» ви знайдете на форзаці підручника або на електронному

освітньому ресурсі interactive.ranok.cotn.ua.

10

   Тут і далі: у біографіях письменників, життя яких припало на XIX ст., дати народження і смерті вказуються за «старим» і «новим» стилями — відповідно до особливостей юліанського та григоріанського календарів.

11

   Нині село Моринці знаходиться в Звенигородському районі Черкаської області.

12

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, скорочено

ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,

UNESCO).

13

   Рядки із сонета Вільяма Вордсворта «До прекрасного» наведені в перекладі Максима Стріхи.

14

   Статичний — у якому нема руху; нерухомий. Словник української мови:

в 11 томах. — Том 9, 1978. — С. 669.

15

На електронному освітньому ресурсі interactive.гиnok.comма ви знайдете новний текст твору.

16

Словник української мови: в 11 томах.— Том 4, 1973.— С. 77.

17

   На електронному освітньому ресурсі interactive.ruriuk.com.ua ви знайдете повний

текст твору.

18

   Поспільство — селянство, трудовий народ.

19

   Після зруйнування Запорізької Січі частина козацтва, рятуючись від закріпачення,

створила в гирлі Дунаю Задунайську Січ.

20

   Кіш — козацький табір.

6 Дідич — поміщик, володар.

21

Сакви — дві торби, зроблені з одного полотнища: одна перекидалась через плече

на спину, інша — на груди.

22

Катряга — тут: курінь.

23

Емісар — ііосланець; представник держави, політичної організації, який направляється до іншої країни для виконання різних доручень.

24

   Кучма — шапка з овечого хутра.

25

   Чугаїнка — верхній одяг із саморобного валяного сукна.

26

   Раду, йди сюди!

27

   Що кажеш?

28

   Куди йдеш?

29

   Гарний...

30

   Добре!

31

   Овечої ВОВНИ.

32

Фез — головний убір.

33

На електронному освітньому ресурсі і п I cruet і ое.га nob.com .иа ви знайдете ііовний

текст твору.

34

На електронному освітньому ресурсі interactioe.ranok.com.иа ви знайдете повний текст твору.

35

Родоначальником дьоіч) жанру вважається видатний англійський письменник

Джон Рональд Руел Толкін, автор трилогії «Володар иерснів».

36

Повний текст твору ви знайдете за на електронному освітньому ресурсі

interactive, ranok.com.ua.

37

 

Кілька днів Пустельник не з’являвся в печері, а що таке й раніше траплялося, то ні дракон, ані князь не дуже й хвилювалися. Працюючи над літописом, він не раз усамітнювався.

 

Це матеріал з Підручника Українська Література 8 Клас Борзенко

 

Автор: evg01 от 24-08-2016, 10:46, Переглядів: 1478