Народна Освіта » Українська література » Літературознавчий словник читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Літературознавчий словник читати онлайн

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ СЛОВНИК

Амфібрйхій - трискладова стопа з наголосом на другому складі.

Анапест — трискладова стопа з наголосом на третьому складі.

Антитеза зіставлення протилежних явищ, поняті., характерів для посилення враження.

Громадянська лірика твори, у яких думки й переживання викликані суспільно-політичними подіями.

FjMop — відображення смітного в життєвих явищах і людських характерах у доброзичливому, жартівливому тоні.

ДЛктиль трискладова стопа з наголосом на першому складі.

Драматичний твір літературний твір, побудований на основі вчинків персонажів та їхніх висловлювань, дія в якому показана в діалогах, монологах, полілогах героїв безпосередньо перед глядачами (або читачами) у теперішньому часі.

Драматург письменник, який створює драматичні твори для постановки на сцені.

Д$ма — народний віршований епічний твір героїчного або соціально-побутового змісту, який виконується речитативом у супроводі кобзи, бандури чи ліри.

tnoc оповідна поезія, зароджена в давні часи як форма зображення важливих подій історії, життя народу, героїчних учинків персонажів. Епос узагальнює історичний досвід народу в яскравих художніх образах, яким властиві масштабність, монументальність.

ІмпровізЯція процес одночасного складання і виконання якогось твору.

Інтймна лірика — вірші, у яких настрій ліричного героя викликаний особистими переживаннями.

Ірбнія художній троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення; насмішка, замаскована зовнішньо благопристойною формою (висловлювання Iiao1VrBae в певному тексті протилежного значення).

Історична поёма поема, у якій зображено героїчні постаті й події минулого.

Історичні пісні народні ліро-епічні твори про важливі історичні події та конкретних історичних осіб.

Кобзарі (лірники, бандуристи) українські народні співці, творці й виконавці історичних пісень і дум, які супроводжували спів грою на кобзі, бандурі чи лірі.

Комідія драматичний твір, у якому засобами гумору й сатири відображається смішне, висміюються негативні явитца, риси вдачі людей.

Конфлікт — зіткнення, боротьба протилежних поглядів; серйозне непорозуміння, суперечка.

Пейзйжна лірика твори, у яких настрій ліричного героя суголосний із настроєм природи, переживання й відчуття виникають від споглядання природи.

Періоди різноскладові рядки думи, об’єднані найчастіше дієслівною римою.

Періклад текст, слово, усне висловлювання, літературний твір, перекладені з однієї аіови іншою з максимальним збереженням стилю письменника, мовних особливостей, без імпровізації.

Перісте вільний переклад віршами; тс, що є повторенням відомого, сказаного, написаного; власний твір автора, написаний на основі сюжету, змісту, образів, ідей іншого твору.

П’іса узагальнена назва драматичних творів; твір, призначений для постановки на сцені.

Пірихій стопа з двома нснаголоптсними складами.

Поітика вивчення художньої форми фольклорного чи літературного твору, тобто особливості його побудови, або композиції, художніх засобів, віршування тощо.

Ремйрка авторське пояснення в драматичному творі стосовно умов і часу дії, зовнішнього вигляду й поведінки дійових осіб.

Ріпліка — висловлювання персонажа.

PemapddutIR уповільнення розповіді, що забезпечується частими повторами цілих фраз.

Речитатйв протяжне мелодійне проказування під супровід кобзи, бандури, ліри.

Рйма співзвучне закінчення рядків.

Camtiita різке висміювання хиб і пороків, негативних явищ.

Cmond повторювана група складів, до якої входить один наголошений склад і один або два нснаголоіпсні.

Троп — цс слово чи вислів, ужиті в переносному, образному значенні (епітет, порівняння, метафора, уособлення, символ).

Tupdda - мовний період думи обсягом від двох до восьми рядків, об’єднаних римою.

Трагідія - драматичний твір, який побудований на гострому, непримиренному конфлікті особистості, що прагне максимадьно реалізувати свій творшгіі потенціал, з неможливістю його практичного втілення в життя; герой трагедії потрапляє в безвихідне становище й часто гине.

Трагікомідія різновид комедії; драматичний твір, у якому поєдігуються риси комедії і трагедії: під час комедійного конфлікт}' відбуваються трагічні події.

Філосбфська лірика твори, у яких передано думки й почуття, викликані складними проблемами буття, життя й смерті, розвитку суспільства, природи тощо.

XopHi - двоскладова стопа з наголосом на пертому складі.

Xудбжній вимисел    народжена творчою уявою письменника, художньо

видозмінена дійсність; без художнього вимислу не існують історичний роман, повість, оповідання, драма, поема.

Ямб двоскладова стопа з наголосом на другому складі.

ЗМІСТ

ВСТУП

Художня література як одна з форм духовної діяльності людини........З

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Українські історичні пісні.............................................7

Теорія літератури.Історичні пісні.....................................7

Зажурилась Україна.............................................8

Та, ой, як крикнув же козак Сірко................................9

Легендарний Морозенко ............................................. 10

Ой Морозе, Морозенку..........................................11

Славетний Максим Залізняк ......................................... 12

Максим козак Залізняк.........................................13

Гетьман Богдан Хмельницький ....................................... 15

Чи не той то хміль..............................................15

Славний лицар України .............................................. 16

За Сибіром сонце сходить.......................................17

Пісні Марусі Чурай .................................................. 18

Ой не ходи, Грицю.............................................. 19

Засвіт встали козаченьки .......................................20

Віють вітри, віють буйні ........................................21

Українські народні душі..............................................24

Теорія літератури.Дума .............................................26

Маруся Б о гус лавка легендарня героїня.............................27

Маруся Богуславка.............................................28

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Тарас ШЕВЧЕНКО..................................................32

Думи мої, думи мої....................................................35

«Думи мої, думи мої...»..........................................35

Цикл «В казематі» ................................. 36

«Мені однаково, чи буду...» .....................................37

«Ой три шляхи широкії...» ......................................37

Теорія літератури.Види й жанри лірики .............................39

Леся УКРАЇНКА....................................................41

Мотив ліричного твору...............................................42

Давня весна ....................................................43

«Хотіла б я піснею стати...» .....................................44

Митець і суспільство ................................................46

Давня казка ....................................................46

Володимир СОСЮРА ...............................................60

Тернистий шлях вірша «Любіть Україну!»............................61

Любіть Україну!.................................................62

Теорія літератури. Громадянська лірика..............................63

Краса людської душі й природи.......................................64

Васильки.......................................................65

Осінь...........................................................65

Теорія літератури.Інтимна й пейзажна лірика........................66

BaciLib ГОЛОБОРОДЬКО ..........................................68

З дитинства: дощ ...............................................68

Теорія літератури.Вільний вірш .....................................69

Рідна мова............................................................70

Наша мова .....................................................70

Теплі слова ....................................................70

Володимир ПІДПАЛИЙ.............................................72

Бережливе ставлення до природи ....................................72

«...Бачиш: між трав зелених...» ..................................73

Зимовий етюд..................................................73

Із сучасної української ііослії (кінця XX — початку XXI ст.) .........75

Василь ГЕРАСИМ’ЮК..............................................75

Танець із глибини віків...............................................75

Чоловічий танець...............................................76

Іван МАЛКОВИЧ ...................................................77

Із янголом на плечі .............................................78

З нічних молитов...............................................79

Анатолій МОЙСІЄНКО .............................................80

«Жовтень жовті жолуді...» ......................................80

Ігор ПАВ ЛЮК ......................................................81

Дівчинка .......................................................82

Галина КИРПА..................................................... 82

Мій ангел такий маленький..................................... 83

Коли до вас темної ночі......................................... 83

НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

Іван КАРПЕНКО-КАРИЙ ......................................... 84

«Театр корифеїв» ................................................... 85

Сто тисяч (Скорочено) ........................................ 85

Теорія літератури. Драматичний твір ............................... 93

З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ...................................... 111

Від прологу... до епілогу............................................. 112

Дорогою ціною (Скорочено) ................................... 112

Олександр ДОВЖЕНКО............................................ 134

Ніч перед боем (Скорочено) ................................... 135

Ніна БІЧУЯ......................................................... 142

Шпага Славка Беркути (Скорочено)........................... 143

Володимир ДРОЗД................................................. 177

Білий кінь Шептало........................................... 177

Юрій ВИННИЧУК................................................. 187

Місце для дракона (Скорочено)................................ 187

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР

Валентин ЧЕМЕРИС ...............................................208

Вітька + Галя, або Повість про перше кохання (Скорочено) .....208

Літературознавчий словник .........................................251

Навчальне видання Авраменко Олександр Миколайович

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

1

пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» ми бачимо не лише збірні образи козаків чи татар, а й конкретну історичну постать Івана Сірка, який веде своє військо козацьке на боротьбу з татарами. Іван Сірко легендарний кошовий отаман Запорозької Січі, він здобув 65 перемог у боях, його вважали характерником3.

У пісні Іван Сірко порівнюється із сизим орлом, а військо із сонечком. У цих порівняннях легко розшифрувати всенародну любов до своїх захисників.

У пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» багато характерних для фольклорних творів художніх засобів, за допомогою яких яскраво оспівано героїзм Сірка та його війська. Серед них:

повтори (ми думали, козак Сірко); вигуки (ой, гей);

слова із зменшено-пестливими суфіксами (козаченьки, сонечко); постійні епітети (сизий орел, вороний кінь, битий шлях); художній паралелізм явища природи (туман поле покривав)зображаються паралельно з явищами людського життя (Сірко із Січі та виїжджав).

* Гринджоли — сатги.

2    Ружина (пщружо, діал.) — рушниця.

3    XnIKUimotvntK ίηηΓΤ k — члктпт чапіштик

2

   Прототип — конкретпа особа, факти життя або риси характеру якої покладені η основу образу літературного або історичного персонажа.

3

   Шляхетський походить під шляхта. Шляхта — дпоряистпо Польщі, України, Білорусі, Литви.

4

Савур-могіЬш — назва, яка багато разів трапляється в історичних піспях, легендах, переказах XVII—XVIII от. Відома CaBjlrP-Momna на Донеччині.

5

Гайдамацький походить під гайдамака. Гайдамака — учасник иародтіо-пилпольпої боротьби у XVIII ст. па Правобережній Україні проти польсько-шляхетського гпіту.

6

   Напишіть невелику легенду (7-Ю речень) про те, як героя Максима почали називати Залізняком (за бажанням).

7

   Підготуйтеся до виразного читання пісні «Ой Морозе, Морозенку».

8

3плотіій Брід, Золота Вода — народна тгісетпта назва урочища Жовті Водп.

9

   Батава (ласт.) — лапа, ряд.

10

   3 Li ля — різноманітні, здебільшого запашпі трав’янисті рослини; напар або настій із деяких рослип, який використовується в народпій медицині переважно з лікувальною метою.

11

пісні «Віють вітри, віють буйні> дівчина передає свої важкі почуття туги за коханим, який далеко від дому й не відомо, чи колись повернеться.

Розлуку з милим-чорпобривим вона називає лютим горем, а себе порівнює з билинкою в полі. Підсилює ці почуття художній паралелізм (дерева гнуться сльози не ллються). У 9 класі ви читатимете п’єсу «Наталка Полтавкам І. Котляревського, головна героїня якої па початку твору викопує цю пісшо, адже вона переживає ті самі почуття через розлуку з коханим Петром, що й Маруся.

ВІЮТЬ ВІТРИ, ВІЮТЬ БУЙНІ

Віють вітри, віють буйні,

Аж дерева гнуться;

Ой як болить моє серце,

А сльози не ллються.

12

Прочитайте рядки. Засвіт встали козаченьки В похід з полуночі, Заплакала Марусенька Свої ясні очі.

13

   Випишіть із думи «Маруся Богуславка» приклади епітетів.

2.    Намалюйте ілюстрацію до думи «Маруся Богуславка» (за бажанням).

14

Ідилічний — близький до природи: мирний, безтурботнії.

15

   Вивчіть напам’ять вірш «Мені однаково, чи буду...».

16

   Перегляньте bYou tube третю частину фільму «Мій Шевченко» Ю. Макарова й підготуйте коротку розповідь про найцікавіші моменти (за бажанням).

17

   Вивчіть напам'ять ліричний вірш Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати...».

2.    Прочитайте поему Лесі Українки «Давня казка». Випишіть у зошит незнайомі слова.

18

На упрузі (засіп.) — у печірпі годили.

2 Задати (дати) гарту — попіпечити, знищити.

19

Застава — перешкода, пастка.

~ Мандоліна — струпний щипковий музичний інструмент з опалыптм корпусом і чотирма парами струи, на якому грають топкою пластинкою із загострепим кінцем (медіатором).

20

Jlmna — слово, що додається до імен статних жінок η Італії.

21

ΓιφοΛπό — глашатай, оповісник при дворах феодальних правителів, а згодом прп .дворах європейських монархів.

22

Владар бусурманський (засіп) — полодар країни іншої віри.

23

   Складіть і запишіть план порівняльної характеристики поета й Бер-тольда.

2.    Знайдіть у мережі Інтернет інформацію про те, що таке буктрейлєр. Підготуйте буктрейлєр (5-7 слайдів) до поеми Лесі Українки «Давня казка» (за бажанням).

24

   Підготуйтеся до виразного читання віршів «Васильки» й «Осінь» В. Co-сюри.

25

   Намалюйте ілюстрацію до одного з вивчених віршів В. Сосюри (за бажанням).

26

Ліричний герой вірша «Теплі слова» закликає «Співаймо пісні про кохання, щоб не вмерло слово»

А Дунай    В Змій

Б коровай    Г всесвіт

27

   Підготуйтеся до виразного читання віршів В. Голобородька «З дитинства: дощ», «Наша мова», «Теплі слова».

2.    Намалюйте ілюстрацію до вірша =3 дитинства: дощ» (за бажанням).

28

όχρα — фарба черпоио-брупатпого або жовтого кольору.

~ Есе — нариси — короткі твори, які вирізпяються вишуканістю форми.

J Кисет — гаманець у формі торбинки, що затягується тппурочком.

' Кресати — добувати іскри, вогонь кресалом.

29

Kimamu — важко, попільно ііти.

30

   Підготуйтеся до виразного читання віршів Г. Кирпи.

31

   Намалюйте ілюстрацію до одного з віршів Г. Кирпи (за бажанням).

32

Фактор — маклер; професійний посередник η укладай пі торговельних і біржових угод; посередник у розв'язанні різних побутових спрап.

33

- Гендель (знепажл.) — торгівля, комерція з метою пажнпи; барипт.

34

Збруя — предмети для запрягатшя або сідлання коней та іпших тварин; упряж.

35

Жид (заст.) — те саме, що еврей.

36

   Прочитайте другу дію трагікомедії І. Карпенка-Карого «Сто тисяч». Випишіть не зрозумілі вам слова в робочий зошит.

2.    Підготуйте мультимедійну презентацію на тему «Театри нашого обласного центру» (за бажанням).

37

   Кін, на коні/ — спеціальїшіі майданчик, па якому покатують вистави; сцепа.

38

   Чепіга — рукоятка в плузі; тут: місяць.

39

Реприманд — тут: короткий вставний помер у цирку.

40

   Катрят, котрого (роз.м.) — дерев'яний курінь на пасіці.

41

   Хурман (наст., ронм.) — візник.

42

Спочувати — спі вчувати.

43

Чугайіка (діал.) — сппта.

44

Банти — те саме, що банти па.

2 Постав — пара млипопих жорен, одпе а яких нерухоме, а інше обертається на ньому.

45

UIyadp — аїр.

46

Содсш душо? (P)rM.) — Що кажеш?

47

Фея — феска, голошпгй убір східних иародіп.

48

Onanwui — весло.

2 Koxuu-Гал — ідеться про Халхии-Гол — переможні бої радяпської армії у конфлікті з японцями па річці Халхип-Голі 1939 р.

49

Герман — пімець.

50

   Сороку з перебитим крилом «тицьнув черевиком»

А старий Вус

Б Стефко Вус В Юлько Ващук Г Славко Беркута

2.    Характеристикою «соловей-розбійник» наділений утворі

51

Слова Нечистими руками шпаги не втримаєш належать А ЛіліТеслюк Б Юлькові Ващуку В Славку Беркуті Г Андрієві Степановичу

52

Твір Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути» за жанром — А роман Б новела В повість Г оповідання

53

Підпасок — помічник пастуха.

54

TIpmoti — пристрій, що надає руху якіп-небудь машині, механізму.

55

   Голобля — одна з двох жердин, прикріплених кіпцями до передньої частили поза, у які запрягають коня.

56

   Чппл — швидкий біг навскач; галоп.

57

Двоколка — візок на двох колесах.

58

...князь із незрозумілої спонуки узяв та й розповів усе, як було, говорив, наче хотів сповідатись, у розповіді очищаючись від содіяного, говорив, уникаючи зустрічатися поглядамиз А Настасією Б воєводою В Лавріном Г джурою

59

   Напишіть невеликий роздум на тему: «Добро чи зло перемогло в повісті-казці Ю Винничука "Місце для дракона"?» (обсяг / с.).

2.    Перегляньте буктрейлер до повісті-казки Ю. Винничука «Місце для дракона» й спробуйте створити свій, аби зацікавити цим твором читачів (за бажанням).

Юрій Винничук «Місце для дракона».

60

Вислів двічі не вмирати, а раз не минувати цитує А Вітько Б Галя В Федько Г дід Свирид

61

   Прочитайте до кінця повість В. Чемериса «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання».

2.    Випишіть у робочий зошит фразеологізми, які є засобами творення комічного.

62

   Напишіть невеликий твір-роздум на тему «Які проблеми дорослішання В. Чемерис порушив у повісті "Вітька + Галя'1?» (1 с.).

63

   Підготуйте буктрейлер до повісті В. Чемериса «Вітька + Галя...» (за бажанням).

 

 

Автор: evg01 от 19-08-2016, 20:06, Переглядів: 4606