Народна Освіта » Українська мова » § 41. Узагальнення й систематизація вивченого

НАРОДНА ОСВІТА

§ 41. Узагальнення й систематизація вивченого

Як гул століть, як шум віків,

Як бурі подих — рідна мова,
Неволі стогін, волі спів,
Життя духовного основа.

М. Рильський

261. І. Подумайте, як найшвидше визначити частину мови. Скориставшись
довідником, продовжте висловлювання про самостійні частини мови
та особливі форми дієслова.

Іменником називається...

Прикметнимом називається...

Числівником називається...

Займенником називається...

Дієсловом називається...

Дієприкметником називається...

Дієприслівником називається...

Прислівником називається...

Для довідки

•    ...самостійна частина мови, яка означає число, кількість предме-
тів, їх порядок при лічбі й відповідає на питання скільки? який?
котрий? У реченні виступає в ролі підмета, присудка, означення,
додатка.

•    ...самостійна частина мови, яка означає дію або стан предмета
і відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться?
У реченні найчастіше є присудоком.

•    ...самостійна частина мови, що означає назву предмета і відповідає
на питання хто? що? У реченні буває підметом, присудком, друго-
рядними членами речення.

•    ...самостійна частина мови, яка виражає ознаку предмета або його
приналежність і відповідає на питання який? яка? яке? які? чий?
чия? чиє? чиї? У реченні зазвичай є означенням.

•    ...особлива незмінна форма дієслова, яка означає додаткову дію
і відповідає на питання що зробивши? що роблячи? У реченні пере-
важно виступає обставиною.

•    ...самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки та
кількість, але не називає їх. У реченні може бути підметом, додат-
ком, означенням.

•    ...незмінна самостійна частина мови, що передає ознаку дії, озна-
ку предмета або ознаку іншої ознаки і відповідає напитання де?
як? яким способом? коли? чому? скільки? якою мірою? для чого?
з якою метою? У реченні найчастіше виконує роль обставини.

• ...особлива форма дієслова, яка виражав ознаку предмета за дією
і відповідає на питання який? У реченні переважно функціонує
як означення.

II. Наведіть по два приклади перелічених частин мови. Пригадайте
орфограми, пов'язані з написанням іменників, прикметників, числів-
ників, займенників та вивчених у цьому навчальному році дієслів і їх
особливих форм, прислівників.

262. І. Виразно прочитайте обидва вірша. Визначте спільну головну думку,
що їх об'єднує. Вивчіть за власним вибором один із віршів напам'ять.

Вірш 1

Вірш 2

МОВА

Ой яка чудова українська мова!

Де береться все це, звідкіля і як?

Є в ній ліс-лісок-лісочок, пуща, гай, діброва,
Бір, перелісок, чорноліс. Є іще й байрак.

І така ж розкішна і гнучка, як мрія.
Можна звідкіля і звідки, можна і звідкіль
Є у ній хурделиця, віхола, завія,
Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль.

О. Підсуха

МОВА

Сію дитині в серденьку ласку.

Сійся — родися, ніжне «Будь ласка»,
Вдячне «Спасибі», «Вибач» тремтливе —
Слово у серці, як зернятко в ниві.

«Доброго ранку!», «Світлої днини!» —
Щедро даруй ти людям, дитино.

Мова барвиста, мова багата,

Рідна і тепла, як батьківська хата.

В.Гринько

263.    І. Користуючись довідником, закінчіть висловлювання.

Незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника,
прикметника, числівника, займенника від інших слів у словосполучен-
ні і в реченні, вказує на місце, час, причину, мету дії, називається...

Незмінна службова частина мови, що вживається для з’єднання
однорідних членів і частин складного речення, називається...

Незмінна службова частина мови, яка служить для вираження до-
даткових відтінків значення в реченні або для творення деяких гра-
матичних форм слів, називається...

Особлива частина мови, що виражає почуття і спонукання до дії,
але не називає їх, називається...

Слово, що відтворює звуки навколишнього світу, називається...

Для довідки: часткою, вигуком, сполучником, звуконаслідувальним
словом, прийменником.

II. Наведіть по декілька прикладів відповідних частин мови з орфо-
грамами в написанні. Підкресліть орфограми, поясніть правопис.

264.    І. Прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення. А ви колись бачи-
ли вітряка? Якщо — ні, то уважно роздивіться малюнок і усно опишіть
витвір «народних зодчих».

II. Опишіть інші витвори «народної архітектури», про які ви дізналися
на уроках української літератури та історії.

«З-ЗА ГАЮ КРИЛАМИ МАХАЄ»

Ґ

Двоярусний,
зодчий, млин,

\

Ч

гребелька

у

Яких тільки конструкцій не створила народна уява —
невеличкі, мовби на курячих ніжках, вітрячки-карлики
з Полісся і велетенські двоярусні будівлі на півдні, що
виднілися за кілька кілометрів. Жоден вітряк практично
не повторювався — народні зодчі в такий спосіб намага-
лися увічнити своє небуденне мистецтво.

Історія вітряка — це, образно кажучи, історія нашого традиційно-
го побуту. Адже де, як не біля млинів-вітряків, у давнину люди зби-
ралися гуртом, ділили радість і смуток.

У багатьох піснях, легендах, приказках та прислів’ях опоетизо-
вано невтомного трудівника. Увічнено образ вітряка і в художній
літературі. З особливою любов’ю та теплотою змалював одвічних
сільських вартових і Т. Г. Шевченко:

Ставок, гребелька і вітряк
З-за гаю крилами махає.

І дуб зелений, мов козак,
Із гаю вийшов та гуляє...

Вітряки нині стали вже рідкістю.
Проте культура й освіченість будь-якого
народу оцінюється по тому, як ставлять-
ся нащадки до своєї історії, своєї минув-
шини. Отож, щоб не переривалися довгі
східці нашої пам’яті, мусимо берегти для
прийдешніх поколінь вітряка на околиці
(За В. Скуратівським).

II.    Поясніть, як ви зрозуміли зміст остан-
нього абзацу.

III.    Випишіть слова з уже вивченими ор-
фограмами. Назвіть частини мови, яки-
ми вони виражені. Сформулюйте орфо-
грами. Наприклад: з-за — прийменник,
орфограма «написання прийменників че-
рез дефіс».

265. І. Уважно перечитайте епіграфи до параграфів. Підготуйте висловлю-
вання на одну з тем за власним вибором.

1 «Мова цілюще народне джерело».

«Щире слово, добре діло душу й серце обігріло».
З «Значення мови в житті людини, народу».

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

 

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 04:28, Переглядів: 1731