Народна Освіта » Українська мова » § 22. Дієприслівник як особлива форма дієслова

НАРОДНА ОСВІТА

§ 22. Дієприслівник як особлива форма дієслова

ПАМ'ЯТАЙМО

Дієприслівник — це незмінна особлива форма дієслова, яка озна-
чає додаткову дію і пояснює головне дієслово. Наприклад: Легкі
хвилі набігали на камінь, утворюючи навколо нього мереживо піни
(О. Донченко). У цьому реченні дієприслівник утворюючи виражає
додаткову дію до основного дієслова набігали і пояснює його. Діє-
прислівник відповідає на питання що роблячи? що робивши? що зро-
бивши? Синтаксична роль у реченні — обставина або другорядний
присудок.

171.    І. Уважно прочитайте текст. Поясніть його назву. Продовжте вислов-
лювання: спільними ознаками дієприкметника й дієприслівника є...

СЛОВА З ПРИМХЛИВОЮ ВДАЧЕЮ

Є слова з примхливою вдачею. їх зараховують то до однієї частини
мови, то до іншої. Здається, що вони й самі іноді сумніваються: хто ж
вони? Це дієприкметники і дієприслівники. Навіть у назвах просві-
чується їх цікава природа.

Дієприслівники, безперечно, якоюсь мірою подібні
до дієприкметників, бо поєднують у собі ознаки двох час-
тин мови. Проте вони вирізняються своєю незмінністю.
Дієслівні й прислівникові особливості дієприслівника
творять неповторний граматичний сплав. Порівняно з дієприкмет-
ником, дієслівні прикмети представлено в ньому незначною мірою.
Значення дії до того ж послаблене обставинним значенням. Дієпри-
слівник просякнуто також прислівниковими ознаками: морфологіч-
ною незмінністю, прислівниковими значеннями і обставинною син-
таксичною функцією (За І. Вихованцем).

II. Пригадайте дієприкметникові ознаки та поясніть, чим ця особлива
форма дієслова відрізняється від дієприслівника.

172.    І. Спишіть речення. Виділіть дієприслівники. Зверніть увагу на розді-
лові знаки в реченнях.

1. Степ яскраво зеленів і вдалині злегенька парував, а в надзви-
чайно чистому і ще вологому повітрі якось особливо жваво літали

Примхливий,
сплав, просякнутий

ластівки, різко спускаючись над калюжами, креслячи своїми білими
черевцями уже встояну воду (С. Бабаєвський). 2. Він ішов, не поміча-
ючи під ногами калюж (Петро Панч). 3. Лежачи навзнак у траві, він
жадібно пив терпкувате вранішнє повітря. 4. Там і тут у повітрі пла-
вали соколи, плавно описуючи красиві кола, подовгу
спиняючись на одному місці і, тріпочучи крилами, пиль-
но роздивлялись в гущавині трави здобич (Н. Рибак).

5. Біля ніг шпорталися кури і сокотали, вимагаючи їжу
(М. Коцюбинський).

Навзнак,

шпортатись

ПАМ'ЯТАЙМО

Дієслівні і прислівникові ознаки дієприслівника

Дієслівні ознаки

Прислівникові ознаки

Вид

Стан

Перехідність

Незмінність

Синтаксична роль —
обставина

Чита-
ючи — про-
читавши,
виносячи —
принісши

Мити —
миючи,
вмивати-
ся — вми-
ваючись

Писати твір —
пишучи твір,
правильно відпо-
відати — пра-
вильно відпові-
даючи

Спита-
вши — від-
сутність
закінчення

Не спитавши броду,

не лізь у воду (Нар.
те.). Не спитавши
броду — обставина
умови

173. Випишіть дієприслівники. Визначте дієслівні та прислівникові ознаки.

Біжить перед очима до далекого обрію хвильний степ. Кружляють
над степом орли, виглядаючи здобич. Розсікаючи дужими грудьми
навпіл густу зарость трави, прокладаючи собі дорогу, обережно ви-
ходить на здобич вовк. Насторожено спиняється, вловивши якийсь
йому тільки одному підозрілий шум. І вмить стрімголов зриваєть-
ся з місця, зникаючи в гущині. Потім, важко дихаючи, зчинивши

якийсь безладний хлюскіт, проскакує тур. А згодом, /■-хлюскіт т—

приминаючи до землі траву, прокочується дикий кабан ^-пюскип, тур

(Н. Рибак).

ПАМ'ЯТАЙМО

Як і прислівники, дієприслівники — незмінні частини мови. Ви-
ступаючи в реченні як залежні слова, вони поєднуються з пояснюва-
ними словами способом прилягання; найчастіше вживаються в ролі
обставин.

Наприклад: «Стояли вони мовчазні, вдивляючись у далеке мину-
ле своє і своїх батьків і линучи думкою в майбутнє» (О. Довженко).
У цьому реченні дієприслівники вдивляючись і линучи — обставина
способу дії. У реченні «Пронизливо і пристрасно кричали чайки,

стрічаючи день» (О. Донченко) — стрічаючи день — обставина при-
чини. У реченні «Сонце щойно зійшло, швидко підіймаючись над
лісом» (О. Гончар) слова швидко підіймаючись над лісом виступають
як обставина часу.

174. І. Виразно прочитайте текст. Назвіть малюнок рядками з тексту. Зна-
йдіть повну версію наведеної колядки. Виконайте її перед класом.

«СІЙСЯ, РОДИСЯ, ЖИТО, ПШЕНИЦЯ...»

Вранці, після Нового року, колядники, знявши свою чудернацьку
одежу, знову бігли від хати до хати. Кожен з них ніс мішечок, у яко-
му були пшеничні зерна. Вони сіяли зерна по хатах, примовляючи:

Пашниця

Сійся, родися, жито, пшениця,

Жито, пшениця, всяка пашниця.
Коноплі по стелю, льон по коліна,
Щоб у вас, хрещених,

Голівка не боліла.

Оскільки і зерно, і слова були чарівними,
кімната відразу ставала широким полем.
На ньому сходила зелена пшениця, починали
співати пташки, розцвітати волошки й по-
льові маки. Надворі гула хуртовина, а ма-
ленькі колядники, приносячи до кожної
хати жменьку веселої весни, дарували лю-
дям радість (Зі зб. «Ойрадуйся, земле!»).

II. Випишіть речення з дієприслівниками. Виділіть їх як члени речення.

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 03:57, Переглядів: 2320