Народна Освіта » Правознавство » Суспільство як соціальна система та його розвиток

НАРОДНА ОСВІТА

Суспільство як соціальна система та його розвиток

План викладу

1.Суспільство та основні теорії його вивчення

2.Соціальні зміни в суспі льстві

3.Україна в світ-системному вимірі

...Окрема людина слабка, але ми знаємо також, ідо ціле — це сила.

К. Маркс

Ключові поняття й терміни: суспільство, система, суспільно-еко­номічна формація, соціальна революція, соціальна еволюція, теорії стадій економічного розвитку, модернізація, теорії культурно-історич- них типів, світ-система.

Уся історія соціологічної думки є відображенням безпере­рвного процесу виникнення все нових, часом взаємовиключних підходів до побудови теорії суспільства. Ключовою лан­кою цього процесу є тлумачення самого поняття «суспіль­ство», оскільки воно задає ту систему координат, у рамках якої відбувається вибір підходів і методів пізнання соціальної ре­альності, інтерпретація отриманої інформації, розробка теоре­тичних концепцій і практичних рекомендацій.

Причинами такого різноманіття у сприйнятті і тлумаченні суспільства є:

*складність і багатогранність самого суспільства як об'єкта дослідження, що виключає можливість отримання всієї сукуп­ності знань про суспільство в рамках однієї теорії (парадигми);

*потреба соціальної практики в глибокому і конкретному знанні окремих граней, явищ і процесів соціальної реальності вимагає концентрації уваги дослідників у рамках окремих спе­ціальних теорій. При цьому можлива абсолютизація значення даної спеціальної теорії та задіяних у ній методів, спроба пред­ставити їх як найважливішу або навіть істинну парадигму со­ціології; *у силу розбіжності корінних інтересів класів кожен з них тяжіє до створення такої теорії суспільства, яка б відбивала його інтереси.

 

Н.М. Семке

Категорія: Правознавство

Автор: admin от 4-04-2012, 17:54, Переглядів: 1462