Народна Освіта » Інформатика » Словничок термінів з інформатики за 7 клас

НАРОДНА ОСВІТА

Словничок термінів з інформатики за 7 клас

Адреса електронної поштової скриньки - запис, що складається з імені користувача, під яким його зареєстровано на сервері електронної пошти, та імені сервера, розділених символом @, с. 6.

Адреса клітинки електронної таблиці складається з номерів стовпця та рядка, на перетині яких вона розміщена, с. 87.

Адресна книга - засіб, призначений для зберігання контактних даних для електронного листування, с. 23.

Аргумент функції - число, вираз, посилання на клітинку або діапазон клітинок, інша функція, с. 120.

Аркуш електронної книги - об'єкт електронної книги, на якому розміщується електронна таблиця, діаграма тощо, с. 86.

Висловлювання - речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами. Може бути істинним або хибним. Висловлювання вважається істинним, якщо воно відповідає реальній ситуації, і хибним, якщо - не відповідає, с. 59.

Діаграма - це графічне зображення, у якому співвідношення між числовими даними відображається з використанням геометричних фігур, с. 127.

Діапазон клітинок електронної таблиці - деяка сукупність клітинок аркуша електронної таблиці, с. 83.

Дослідження - людська діяльність, спрямована на вивчення властивостей об'єктів навколишнього світу та їх зв'язків з іншими об'єктами, с. 35.

Екаунт (акаунт) - обліковий запис користувача поштової служби, сукупність даних для розпізнавання користувача під час звертання до ресурсів поштового сервера, с. 8.

Електронна книга - документ табличного процесора, який є сукупністю кількох електронних таблиць, розміщених на окремих аркушах, с. 8б.

Електронна пошта - служба Інтерне-ту, призначена для пересилання комп'ютерними мережами повідомлень (електронних листів) від деякого користувача одному чи групі адресатів, с. 6.

Електронна таблиця - основний об'єкт табличного процесора, який складається з рядків і стовпців, с. 83.

Елемент (точка) даних - геометрична фігура, яка подає на діаграмі певне значення з електронної таблиці, с. 129.

Етикет - норми та правила гідної поведінки людей у суспільстві, с. 18.

Інформаційна модель об'єкта - це модель об'єкта, подана у вигляді його опису, с. 36.

Істина - один з результатів виконання команди перевірки умови, с. 64.

Клітинка електронної таблиці - об'єкт електронної таблиці, який утворився на перетині рядків і стовпців таблиці, с. 87.

Команда перевірки умови - команда, яка визначає істинність чи хибність певної умови, с. 63.

Команда циклу з лічильником - команда циклу виду Повторити N разів Команди, де Команди утворюють тіло циклу, а число N задає кількість повторень тіла циклу. Тіло циклу може складатися з однієї або з кількох команд, с. 53.

Компетентний - добре обізнаний у чомусь, с. 204.

Контакти - дані про осіб, з якими листується користувач: імена, адреси електронної пошти, додаткові особисті дані адресатів, с. 23.

Легенда - об'єкт діаграми в табличному процесорі, який пояснює назви рядів даних та відповідні їм кольори, с. 130.

Лінійний алгоритм (фрагмент алгоритму) - алгоритм або фрагмент алгоритму, кожна команда якого обов'язково виконується, причому кожна тільки по одному разу, с. 63.

Логін - ім'я, яке користувач вибирає для себе під час реєстрації на поштовому сервері, с. 6.

Макет діаграми - сукупність усіх об'єктів діаграми, їх розміщення та оформлення, с. 130.

Маркер заповнення - маленький чорний квадрат у правому нижньому куті табличного курсора, с. 94.

Матеріальна модель об'єкта - це модель об'єкта, подана у вигляді його предметної копії, с. 36.

Модель об’єкта - новий об'єкт, який відображає властивості об'єкта, суттєві для певного дослідження, с. 36.

Модифікація формули в табличному процесорі - автоматична зміна адрес клітинок у формулах під час їх копіювання, с. 114.

Переобчислення в електронній таблиці - автоматичне змінення результатів обчислень за формулами під час змінен-ня даних, с. 83.

Посилання на клітинку - адреса клітинки, яка використовується у формулі, с. 111.

Предметна область (предметна галузь) дослідження - частина реального світу, що підлягає вивченню, с. 35.

Проблема - теоретичне чи практичне питання, що потребує вирішення, с. 204.

Розгалуження - фрагмент алгоритму, що містить команду перевірки умови й послідовності команд, які будуть виконуватися або не виконуватися залежно від результату виконання команди перевірки умови, с. 65.

Ряд даних - набір елементів даних на діаграмі, які пов'язані між собою певним чином, с. 129.

Рядок електронної таблиці - опис одного об'єкта за всіма властивостями, с. 82.

Секторні (кругові) діаграми - діаграми, які призначені для відображення частки кожного окремого числа в їх загальній сумі, с. 127.

Смайлик - послідовність символів, що нагадує обличчя; використовуються для передавання емоцій під час спілкування в Інтернеті, с. 19.

Спам - електронні листи рекламного змісту, с. 10.

Списки розсилання - групи контактів, об'єднані для швидкої підготовки листів однакового змісту групі адресатів, с. 25.

Стовпець електронної таблиці - опис однієї властивості для всіх об'єктів таблиці, зазвичай має назву, яка відображає назву цієї властивості, с. 83.

Стовпчасті діаграми (гістограми) - діаграми, які призначені для порівняння значень одного або кількох наборів чисел, с. 127.

Табличний процесор - прикладна програма, призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях, с. 83.

Умовне висловлювання - висловлювання виду «Якщо ..., то...». Є прикладом складеного висловлювання. Містить два простих висловлювання, одне з них - після слова якщо (умова), інше -після слова то (висновок), с. 60.

Формат даних в електронній таблиці -спосіб подання даних у табличному процесорі, с. 101.

Формула - це вираз, який задає операції над даними в клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання, с. 110.

Хиба - один з результатів виконання команди перевірки умови, с. 64.

Цикл - фрагмент алгоритму, у якому одна або кілька команд можуть виконуватися більше ніж один раз, с. 53.

Циклічні процеси - процеси, які повторюються, с. 51.

AVERAGE - вбудована функція табличного процесора для обчислення середнього арифметичного чисел, с. 122.

Calc - табличний процесор пакета прикладних програм LibreOffice, с. 143.

E-mail - електронна пошта, с. 6.

Excel - табличний процесор пакета прикладних програм Microsoft Office, с. 84.

MAX - вбудована функція табличного процесора для визначення максимального значення серед указаних чисел, с. 122.

MIN - вбудована функція табличного процесора для визначення мінімального значення серед указаних чисел, с. 122.

ods - стандартне розширення імені файлу електронної книги в LibreOffice Calc, с. 147.

SUM - вбудована функція табличного процесора для обчислення суми чисел, с. 122.

xlsx - стандартне розширення імені файлу електронної книги в Microsoft Office Excel 2007, с. 88.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 7 клас Ривкінд

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 11-02-2017, 10:25, Переглядів: 2018