Народна Освіта » Інформатика » Створення та налагодження діаграм різного типу

НАРОДНА ОСВІТА

Створення та налагодження діаграм різного типу

1. Що таке діаграми? Для чого їх використовують?

2. Які об’єкти діаграм в Excel 2007 ви знаєте? Які властивості вони мають?

3. Як створити діаграму? Які операції редагування та форматування можна виконувати над діаграмою?

ДІАГРАМИ В EXCEL 2007

З курсу інформатики 7 класу ви вже знаєте, що для більш наочного представлення та полегшення розуміння числових даних використовують діаграми, на яких співвідношення між числами відображається з використанням геометричних фігур. Розміри цих фігур на діаграмах пропорційні числовим даним, які вони відображають.

Найчастіше використовують секторні та стовпчасті діаграми, з якими ви вже ознайомилися в 7 класі. Секторні діаграми призначені для відображення частки, яку складає кожне окреме число в їх загальній сумі. Стовпчасту діаграму доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів числових даних.

Крім цих типів діаграм, в Excel 2007 можна побудувати діаграми й інших типів, наприклад: лінійчату, гістограму, графік, точкову, бульбашко-ву, пелюсткову тощо. Кожен із цих типів має кілька різновидів. Їх перелік можна переглянути, відкривши списки відповідних кнопок на вкладці Вставлення в групі Діаграми.

Розглянемо детальніше кілька з них.

Лінійчата діаграма (в україномовній версії Excel 2007 тип діаграми Гістограма) аналогічна до стовпчастої діаграми, тільки розташована вона горизонтально (мал. 7.7). Такі діаграми зручно використовувати, якщо горизонтальні елементи даних наочніші, ніж вертикальні, наприклад, якщо вздовж горизонтальної осі відкладаються зростаючі проміжки часу, температури тощо. Їх зручно використовувати ще й у тих випадках, коли підписи вздовж вертикальної осі довгі й легше сприймаються в горизонтальному положенні.

Графік (в україномовній версії Excel 2007 тип діаграми Лінійчата). Графіки доцільно використовувати, якщо потрібно відобразити деякий процес у часі, динаміку зміни окремих даних, які не залежать одне від одного (мал. 7.8). Графік можна будувати з маркерами та без них (маркери відображають на діаграмі точку даних).

Точкові діаграми використовують для демонстрації взаємозв’язку між значеннями двох змінних, коли значення однієї величини залежить від значення іншої (мал. 7.9).

Точкові діаграми найчастіше використовують для побудови графіків функцій (мал. 7.10). На одній діаграмі можна також побудувати графіки двох функцій і використати їх для наближеного розв’язування рівнянь (мал. 7.11).

СТВОРЕННЯ ДІАГРАМ

Як ви знаєте із 7 класу, діаграми будуються на основі даних, поданих в електронній таблиці, і є динамічними - зі зміненням даних у таблиці діаграми автоматично змінюються. Створити діаграму можна, використовуючи елементи керування вкладки Вставка групи Діаграми. Для цього потрібно:

1.    Виділити діапазон клітинок з даними, на основі яких будуватиметься діаграма.

2.    Відкрити на вкладці Вставлення у групі Діаграми список кнопки відповідного типу діаграм.

3.    Вибрати потрібний вид діаграми.

Зазначимо, що виділений діапазон клітинок може бути як зв’язним, так і незв’язним. Бажано, щоб до нього увійшли підписи рядків і стовпців.

У результаті виконання вказаного алгоритму на аркуші з електронною таблицею буде побудовано діаграму, значення властивостей об’єктів якої встановлюються за замовчуванням.

На діаграмі можна виділити такі об’єкти: область діаграми, область побудови діаграми, заголовок діаграми, елемент даних, ряд даних, легенда, головна горизонтальна вісь, головна вертикальна вісь, назви осей, підписи даних.

Редагування діаграми полягає у:

•    зміненні діапазону даних, у тому числі обміні місцями відображення стовпців і рядків, додаванні нових рядків і стовпців даних до вже існуючих або видаленні рядків (стовпців) даних;

• вставленні або зміненні назв діаграми й осей, легенди, підписів даних та ін.;

• зміненні відображення осей і ліній сітки;

•    виділенні та редагуванні окремих об’єктів діаграми;

•    зміненні типу діаграми;

• зміненні місця розташування діаграми (переміщення на аркуші, розміщення на окремому аркуші)

та ін.

Форматування діаграми полягає у форматуванні діаграми в цілому або її окремих об’єктів і передбачає:

•    змінення розмірів діаграми;

•    змінення стилю оформлення діаграми;

• змінення шрифту, розміру, кольору, заливки тощо окремих об’єктів діаграми;

• налаштування відображення осей та сітки на діаграмі

тощо.

Для виконання операцій редагування та форматування використовують елементи керування вкладок Конструктор, Макет, Формат тимчасового розділу Знаряддя для діаграм.

Нагадаємо порядок виконання деяких з них:

•    щоб змінити тип діаграми, потрібно вибрати її і виконати Конструктор ^ Тип ^ Змшити тип діаграми;

• щоб поміняти місцями відображення стовпців і рядків, потрібно вибрати діаграму і виконати Конструктор ^ Дані ^ Перехід Рядок/ Стовпець;

•    щоб змінити розміри діаграми, потрібно перетягнути один з маркерів зміни розмірів, що розташовані на її межі;

• щоб змінити місце розташування діаграми на аркуші, її слід перетягнути у потрібне місце.

Як ви вже знаєте із 7 класу, для форматування об’єкта діаграми його спочатку потрібно вибрати, а потім можна:

• вибрати один зі стилів оформлення виділеного об’єкта зі списку групи Стилі фігур вкладки Макет;

•    вибрати один зі стилів оформлення текстового об’єкта зі списку групи Стилі WordArt вкладки Макет;

• вибрати один з видів заливки, оформлення меж, ефектів зі списків кнопок Заливка фігури, Контур фігури, Ефекти для фігур групи Стилі фігур вкладки Макет;

•    виконати Макет ^ Поточний виділений фрагмент ^ Форматува-ти виділений фрагмент і на вкладках вікна встановити потрібні значення його властивостей;

•    використати команди контекстного меню виділеного об’єкта.

Лінійчаті діаграми аналогічні до стовпчастих, і використовуються, якщо горизонтальні елементи даних наочніші, ніж вертикальні.

Графіки доцільно будувати, якщо потрібно відобразити неперервні дані, а також динаміку зміни незалежних між собою даних.

Точкові діаграми використовують для графічного відображення залежних між собою даних, найчастіше для побудови графіків функцій.

Створити діаграму можна, використовуючи елементи керування вкладки Вставка групи Діаграми.

Для виконання операцій редагування та форматування використовують елементи керування вкладок Конструктор, Макет, Формат тимчасового розділу Знаряддя для діаграм.

Дайте відповіді на запитання

1°. Які ви знаєте види діаграм в Excel 2007?

2°. Які об’єкти є на діаграмі в Excel 2007? Опишіть їх.

3°. Які властивості мають об’єкти діаграм в Excel 2007?

4*. Як створити лінійчату діаграму? Яке її призначення?

5*. Як створити графік? Яке його призначення?

6*. Як створити точкову діаграму? Яке її призначення?

7*. Чим відрізняється використання діаграми Графік від використання точкової діаграми?

8*. Як можна використати точкові діаграми для наближеного розв’язування рівнянь?

9*. Які операції редагування діаграм ви знаєте? Як їх виконувати? 10*. Які операції форматування діаграм ви знаєте? Як їх виконувати? 11*. Як визначити тип діаграми, який потрібно застосувати?

Виконайте завдання

1*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 7\Пункт 7.3\ зразок 7.3.1.х1ях). На аркуші Аркуші подано таблицю опадів за останній місяць. Побудуйте за даними цієї таблиці секторну діаграму, лінійчату діаграму та графік опадів. Яка з діаграм наочніше демонструє дані? Оформіть визначену діаграму (назва, підписи даних, формат тексту, заливка тощо) та розмістіть її на окремому аркуші. Збережіть книгу у вашїй папці у файлі з іменем завдання 7.3.1.х1ях.

2*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 7\Пункт 7.3\зразок 7.3.2.х1ях). На аркуші Аркуші подано таблицю видобування газу в Україні різними компаніями за три останніх роки. За даними цієї таблиці побудуйте лінійчату діаграму видобутку газу за останній рік різними компаніями та графік сумарного видобутку газу за останні три роки. Розмістіть діаграми на окремих аркушах. Оформіть діаграми (назва, підписи осей та даних, формат тексту, заливка тощо). Збережіть книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.3.2.х1ях.

3*. Знайдіть в Інтернеті дані щодо кількості населення у вашому населеному пункті (або в Україні) за останні 5 років. Створіть електронну таблицю за цими даними. Побудуйте за даними таблиці три діаграми: секторну, лінійчату й графік. Розмістіть їх на окремих аркушах та оформіть на власний розсуд. Збережіть книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.3.3.xlsx.

4*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 7\Пункт 7.3\зразок 7.3.4.xlsx). На аркуші Аркуші подано таблицю розчинності деяких речовин залежно від температури. Побудуйте за даними цієї таблиці точкову діаграму з гладкими лініями та маркерами. Додайте заголовок, підписи осей та даних, установіть один зі стилів оформлення. Збережіть книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.3.4.xlsx.

5*. Відкрийте табличний процесор Excel 2007. На аркуші Аркуші побудуйте графік функції у = x3 - 3x на відрізку [-3; 3] з кроком 0,2. Збережіть книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.3.5.xlsx.

6*. Відкрийте табличний процесор Excel 2007. На аркуші Аркуші побудуйте графік функції    ■ на відрізку [-3; 3] з кроком 0,2.

х2 +1

Збережіть книгу у вашій папці у файлі з іменем вправа 7.3.6.xlsx.

7*. Відкрийте табличний процесор Excel 2007. На аркуші Аркуші побудуйте графіки функцій y = x4 - 2x2 та у = 1/4x - 0,5 на відрізку [-3; 3] з кроком 0,2 і визначте наближені значення коренів рівняння x4 - 2x2 = 1/4x - 0,5 на цьому відрізку. Збережіть книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.3.7.xlsx.

8*. Відкрийте табличний процесор Excel 2007. З’ясуйте, використовуючи Довідку, особливості призначення та побудови Бульбашкової та Пелюсткової діаграм. Знайдіть в Інтернеті щоденник погоди з даними по вашому обласному центру. Створіть за даними щоденника погоди електронну таблицю хмарності за попередній місяць: кількість ясних, малохмарних, хмарних та похмурих днів. Побудуйте за даними цієї таблиці бульбашкову та пелюсткову діаграми. Розмістіть діаграми поруч під таблицею. Оформіть їх на власний розсуд. Збережіть книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.3.8.xlsx.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 15

«Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Побудова діаграм»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1.    Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ7\Практич-на15\зразок пріб.хізх).

2.    На аркуші Аркуші подано таблицю показників лічильника електроенергії за кожен місяць минулого року. У клітинці А1 знаходиться вартість 1 кВт · год. Додайте до таблиці формули для обчислення що-

місячної плати за електроенергію, сумарної плати за рік, середніх щомісячних витрат електроенергії.

3.    Побудуйте на окремому аркуші графік щомісячної плати за електроенергію. Додайте назву діаграми, підписи осей та значень. Відформатуйте діаграму на власний розсуд.

4. На аркуші Аркуш2 подано прізвища учнів класу та їх зріст. Для кожного учня класу визначте, чи більший його зріст за середній зріст по класу.

5.    Побудуйте на окремому аркуші лінійчату діаграму зросту учнів класу. Додайте назву діаграми, підписи осей та значень. Відформатуйте діаграму на власний розсуд.

6.    На аркуші АркушЗ обчисліть таблицю значень функції у = х4 - 4х на відрізку [-3; 3].

7. Побудуйте на окремому аркуші графік цієї функції на цьому відрізку, використовуючи точкову діаграму. Додайте назву діаграми, підписи осей та значень. Відформатуйте діаграму на власний розсуд.

8. Збережіть книгу в своїй папці у файлі з іменем практична Іб.хіях.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Ривкінд

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 16-10-2016, 16:12, Переглядів: 4203