НАРОДНА ОСВІТАРозвиток теоретичної та емпіричної соціології в Україні: проблеми й перспективи

Автор: admin от 4-04-2012, 17:50, переглянуло: 4842

У 20-х роках XX ст. в Україні активно розроблялися теоре­тичні питання соціології, проводилися соціально-історичні та соціально-етнографічні дослідження, висувалися соціологічні концепції побудови незалежної української держави. На той час у країні ще існувала певна свобода політичної думки. Пред­ставниками прогресивної інтелігенції були вчені, письменни­ки, політичні діячі. Володимир Винниченко, Роман Роздоль- ский, Борис Крупницький, Павло Христюк, Микола Хвильо­вий; Володимир Затонський, Павло Любченко та багато інших розробляли проблеми державності в Україні, відстоювали ідеї її суверенності й соборності. Погляди прогресивної українсь­кої інтелігенції відображали різноманітні політичні процеси, які відбувалися тоді в Україні — від ліберально-демократич­них, націоналістичних до соціалістичних.

Категорія: Правознавство

 


Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні в кінці 19 - на початку 20 століття

Автор: admin от 4-04-2012, 17:48, переглянуло: 5955

Серед представників національної інтелігенції, які істотно вплинули на розвиток соціологічної думки в Україні, можна назвати М. Драгоманова, І. Франка, Б. Кістяковського, М. Грушевського, М. Шаповала, В. Липинського.

Категорія: Правознавство

 


Основні етапи розвитку соціологічної думки в україні

Автор: admin от 3-04-2012, 23:42, переглянуло: 2954

 

ТЕМА 4. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

План викладу

1.  Становлення і розвиток, соціологічної думки в Україні в кінці XIX — на початку XX ст.

2.  Розвиток теоретичної та емпіричної соціології в Україні: проблеми і перспективи.

...І чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. Т. Г. Шевченко

 

Категорія: Правознавство

 


Індуктивні соціологічні парадигми - інтеракціонізм, феноменологія, етнометодологія

Автор: admin от 3-04-2012, 23:39, переглянуло: 2009

Це теорія мікрорівня, яка, вивчає головним чином взаємодію людей. Інтеракцюнізм за­родився в рамках чиказької школи, першим його представником був Джордж Герберт Мід. Проте поняття «інтеракціонізм» увів в 50-х роках XX ст. Г. Блумер. Блумер ві­докремив цей напрям від інших, в яких поведінка людини — це реакція на якийсь стимул. Інтеракціоністи вважають, що між стимулом і реакцією є важливий компонент — інтерпретація, тобто взаємодія із собою.

Категорія: Правознавство

 


Дедуктивні соціологічні парадигми - функціоналізм, теорія конфлікту, теорія раціонального вибору

Автор: admin от 3-04-2012, 23:38, переглянуло: 2643

У функціоналізмі суспільство розглядається як система взаємозалежних частин, у якій жодна частина не може бути зрозуміла у відриві від цілого. Зміни в одній частині систе­ми розглядаються як такі, що ведуть до певної незбалансованості, що, у свою чергу, приводить до змін в інших частинах. Врешті-решт система як ціле переорганізовується. За основу у функціоналізмі взято модель органічної системи, яка вико­ристовується в біології (насамперед людського організму). Це макроструктурний підхід до загальних характеристик суспіль­ства і його складових.

Категорія: Правознавство

 


Класифікація сучасних соціологічних теорій

Автор: admin от 3-04-2012, 23:36, переглянуло: 3528

У сучасній соціології поряд із терміном «теорія» часто вико­ристовують і такі поняття як «концепція», «парадигма». Кон­цепція(від латин, сопсерсіо — «розуміння», «сприйняття») система взаємопов'язаних поглядів на певні явища і процеси, спосіб їх розуміння і трактування; головна ідея певної теорії.

Категорія: Правознавство

 


Сучасні соціологічні теорії

Автор: admin от 3-04-2012, 23:34, переглянуло: 2114

Соціологія — за умови, що нею займаються належним станом, — приречена у деякому відношенні завжди залишатися наукою, яка вносить сум'яття у розуми.

 

Категорія: Правознавство

 


Політична соціологія

Автор: admin от 3-04-2012, 23:32, переглянуло: 1487


Вчених, які за своїми поглядами належать до політико-соціологічної школи — В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельса, — поєд­нує більш-менш однакове бачення соціальної проблеми — все суспільство ділиться на правлячу меншість (основною ознакою якої виступає наявність влади) і більшість, що підкоряється.

Категорія: Правознавство

 


Німецька класична соціологія

Автор: admin от 3-04-2012, 23:30, переглянуло: 5748

Теоретичні джерела мислителів німецької класичної соціо­логії беруть початок з марксизму. Основними проблемами, розглянутими представниками цієї школи, є:  еволюція капі­талізму і розвиток індустріального суспільства, а також со­ціальні інститути та спільноти, мотивація економічної поведін­ки. Основні представники цієї школи — видатні німецькі вчені Георг Зіммель, Фердинанд  Тьонніс і Макс Вебер.

Категорія: Правознавство

 


Соціологічна концепція Е. Дюркгейма

Автор: admin от 3-04-2012, 23:28, переглянуло: 17188

Еміль Дюркгейм соціолог, який обґрунтував теоретичні, методичні й методологічні при­нципи структурно-функціоналістської теорії, вніс особливий вклад в інституалізацію со­ціології як науки, її перетворення у навчаль­ну дисципліну.

Категорія: Правознавство