НАРОДНА ОСВІТАПоняття соціального статусу та ролі. Види соціальних статусів і ролей

Автор: admin от 4-04-2012, 18:49, переглянуло: 12832

Поняття соціального статусу дає нам уявлення про те, яке місце займає людина в суспільстві, до яких груп вона належить і, відповідно, якої поведінки від неї можна очікувати.

Категорія: Правознавство

 


Соціологічний погляд на особистість

Автор: admin от 4-04-2012, 18:48, переглянуло: 2256

У повсякденній мові ми вживаємо такі слова як «людина», «індивід», «особистість». Часто між ними не вбачається ніякої різниці, тобто ці слова використовуються як синоніми. Проте науковці закріпили за ними певні значення, що дозволяє вив­чати різні аспекти сутності людини.

Категорія: Правознавство

 


Особистість і суспільство

Автор: admin от 4-04-2012, 18:46, переглянуло: 1494

1.Соціологічний погляд на особистість

2.Поняття соціального статусу та ролі. Види соціальних статусів і ролей

3.Структура особистості

4.Соціалізація особистості

5.Типи особистості

Категорія: Правознавство

 


Інститут освіти і його функції

Автор: admin от 4-04-2012, 18:44, переглянуло: 1427

Освіта — це соціальний інститут, завдяки якому суспіль­ство забезпечує своїх членів важливими знаннями, в тому числі ,иро фундаментальні явища дійсності, професійні навички та культурні норми і цінності.

Категорія: Правознавство

 


Основні види та функції соціальних інститутів

Автор: admin от 4-04-2012, 18:34, переглянуло: 8241

Система інститутів у кожному суспільстві складна, а потре би, що постійно розвиваються, викликають до життя все ноні інститути. Це викликає необхідність їх більш або менш точної класифікації.

Існують різні підходи до класифікації основних видів наяп них в суспільстві соціальних інститутів. З них доцільно виді лити два основні —формалізований (організаційний) та пред метний (функціональний). Відповідно до першого критерію, залежно від формалізації та легалізації, соціальні інститут поділяються на формальні і неформальні.

Категорія: Правознавство

 


Поняття та основні елементи соціального інституту

Автор: admin от 4-04-2012, 18:33, переглянуло: 3547

Проблемою вивчення та аналізу соціальних інститутів і.иімалося багато відомих — як закордонних, так і вітчизня­них — соціологів. Першим, хто започаткував термін «соціаль­ний інститут» та ввів його у науковий обіг і розробив відповід­ну теорію, був англійський соціолог Г. Спенсер. Він вивчив та нііисав п'ять типів соціальних інститутів: промисловий (еконо­мічний), політичний, профспілковий, обрядовий (культурно-це­ремоніальний), домашній(сімейний)

Категорія: Правознавство

 


Соціальні інститути

Автор: admin от 4-04-2012, 18:31, переглянуло: 1562

1. Поняття та основні елементи соціального інституту

2. Основні види та функції соціальних інститутів

3. Процес інституціоналізації

4. Інститут освіти і його функції

Категорія: Правознавство

 


Соціальна мобільність

Автор: admin от 4-04-2012, 18:29, переглянуло: 13421

Незважаючи на те, в якому суспільстві народилися індиві­ди, їм притаманний потяг до кращого, вони постійно доклада­ють зусиль для того, щоб отримати більш високий прибуток, більше влади, здобути повагу від інших. Результат цих зусиль у суспільних масштабах виливається у таке явище як соціальна мобільність.

Категорія: Правознавство

 


Соціальна стратифікація

Автор: admin от 4-04-2012, 18:24, переглянуло: 9636

Як уже зазначалося, суспільство складається з великої кількості соціальних груп. Частина цих груп розташовується в одній площині, тобто на одному рівні, інша частина розта­шовується на різних рівнях або напластовується одна на одну. Таким чином, суспільство являє собою не плоске утворення, воно нагадує чимось пиріг на кшталт «Наполеону». Нагорі со­ціальної ієрархії знаходяться привілейовані прошарки, а вни­зу — найбільш знедолені. Цей феномен у соціології отримав назву «соціальна стратифікація».

Категорія: Правознавство

 


Соціальна структура суспільства

Автор: admin от 4-04-2012, 18:22, переглянуло: 5145

Термін «структура» походить від латинського «structura»  будова», «розміщення», «порядок». Під структурою ро­зуміється сукупність функціонально пов'язаних між собою елементів, зв'язків і залежностей, які складають внутрішній устрій об'єкта. Структуру об'єкта характеризують кількість компонентів, порядок їх розташування і характер залежності між ними. Таке розуміння цієї категорії достатньо виправдане і при вивченні соціальної структури.

Категорія: Правознавство