НАРОДНА ОСВІТА3.4 Орфографічні правила, які не мотивовані фонетичною специфікацією мови

Автор: admin от 23-07-2014, 11:49, переглянуло: 6382

Правила вживання великої букви, написання слів разом, через дефіс або окремо, написання не з різними частинами мови ґрунтуються на диференційному (смисловому) принципі правопису. Отже, щоб правильно писати слова з цими орфограмами, слід передусім міркувати над смислом того, що ви хочете висловити, написавши те чи те слово в певний спосіб.

Категорія: Українська мова

 


3.3.4 Правопис слів іншомовного походження

Автор: admin от 23-07-2014, 11:39, переглянуло: 8055

Традиційно до слів іншомовного походження в українській мові відносять лексичні одиниці з такими ознаками:

•    наявність початкових звуків [а], [е]: автомобіль, акциз, економіка, ефект;

•    наявність звукосполучень голосних [ае], [ау], [іо], [іа], [уе] та ін.: аудит, бібліотека, діалог, дует, проект, аеропорт, апофеоз;

Категорія: Українська мова

 


3.3.3 Правила уживання апострофа в українських словах

Автор: admin от 23-07-2014, 11:39, переглянуло: 5937

Апостроф — спеціальний діакритичний (надрядковий) знак, який уживається на письмі, щоб показати, що у вимові попередній приголосний звук звучить твердо й роздільно з наступним приголосним звуком [й], наявність якого в слові позначається буквами я, ю, є, ї ([йа], [йу], [йе], [йі]).

Категорія: Українська мова

 


3.3.2 Правила уживання м'якого знака

Автор: admin от 23-07-2014, 11:38, переглянуло: 3064

Ь (м'який знак) — єдина буква алфавіту, яка не позначає на письмі ніякого звука, а служить для показу того, що попередня буква позначає м'який приголосний звук (ціль, галузь, цивільний), а інколи також того, що попередній м'який приголосний вимовляється роздільно з наступним звуком [й], що передається буквами я, ю, є, ї та буквосполученням йо (Дьяконов, Льюїс, льє, Ільїн, мільйон).

Категорія: Українська мова

 


3.3.1 Орфографічні правила. Правила чергування

Автор: admin от 23-07-2014, 11:21, переглянуло: 16580

Чергування — це фонетичний процес закономірної заміни звуків в одній і тій самій морфемі (частині слова) в різних формах того самого слова або в різних словах. Процес чергування відбувається у вимові, а його результати фіксуються або не фіксуються на письмі.

Розрізняють різні типи чергування звуків: історичні, позиційні й орфоепічні (чергування для милозвучності).

Категорія: Українська мова

 


3.2 Алфавіт і діактричні знаки

Автор: admin от 23-07-2014, 10:27, переглянуло: 3677

Алфавіт — обмежена сукупність літер (букв), що розташовані в усталеному порядку (відповідно до якого укладаються словники), за допомогою яких на письмі передається усне мовлення згідно з орфографічними правилами.

Категорія: Українська мова

 


3.1 Орфографія, графіка. Принципи орфографії

Автор: admin от 23-07-2014, 09:23, переглянуло: 7915

Орфографія (від лат. orthos — правильний, grapho — писати) — 1) розділ мовознавства, що вивчає мову з погляду можливості передачі її звуко-інтонаційних особливостей на письмі за допомогою букв (літер) та інших додаткових знаків;

2) система правил передачі звуко-інтонаційних особливостей мовлення на письмі за допомогою букв (літер) алфавіту та інших додаткових знаків.

Категорія: Українська мова

 


2.5 Фонетичні явища. Асиміляція звуків

Автор: admin от 21-07-2014, 15:52, переглянуло: 28784

Фонетичні, або звукові, явища — це процеси, що відбуваються в системах голосних і приголосних звуків із певних причин. У системі голосних мають місце такі фонетичні процеси, як асиміляція та чергування. У системі приголосних звуків існують такі звукові явища, як асиміляція, дисиміляція, подовження, спрощення, чергування.

Категорія: Українська мова

 


2.4. Наголос. Типи наголосів

Автор: admin от 21-07-2014, 15:46, переглянуло: 33332

Наголос — це виділення одного зі складів слова або цілого слова в реченні за допомогою посилення їх вимови.

Виділяють декілька типів наголосів.

Категорія: Українська мова

 


2.3. Склади в українській мові

Автор: admin от 21-07-2014, 15:41, переглянуло: 11223

Склад — це частина слова, що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря. Склад утворюється голосним звуком, який називають складотворним, або голосним і одним або кількома приголосними звуками.

У слові стільки складів, скільки голосних складотворних звуків.

Категорія: Українська мова