НАРОДНА ОСВІТА5.5 Українська лексика з погляду стилістичної маркованості

Автор: admin от 23-07-2014, 15:33, переглянуло: 3476

Терміни (від лат. terminus — рубіж, межа) — слова або словосполучення, що “означають поняття певної галузі науки, техніки тощо. Специфічними ознаками термінів, на відміну від звичайних загальновживаних слів, є: системність; наявність іефініції (чіткого визначення); тенденція до однозначності щонайменше в межах певної галузі знань; стилістична нейтральність; точність значення; висока інформативність.

Категорія: Українська мова

 


5.4 Українська мова з погляду сфер вживання

Автор: admin от 23-07-2014, 15:30, переглянуло: 2768

Поділ лексики з погляду сфер її вживання ґрунтується на вивченні слів на певному історичному етапі. Відповідно до цього аспекту в лексичній системі виділяють такі шари слів:

загальновживана

лексика

спеціальна лексика, у межах якої виділяють

діалектизми

жаргонізми,

арготизми

професіоналізми,

терміни

Категорія: Українська мова

 


5.3 Поділ лексики з погляду активності її вживання

Автор: admin от 23-07-2014, 15:27, переглянуло: 2837

Поділ лексики з погляду активності її вживання ґрунтується на позаісто-ричному підході: береться вся сукупність слів, які існували, існують і можуть існувати в мові, і розподіляється на частину слів, що сприймаються як сучасні, та частину, що сприймаються як застарілі або не активно вживані. Відповідно до цього лексичний фонд поділяється на пасивну та активну лексику.

Категорія: Українська мова

 


5.2 Українська лексика з погляду походження

Автор: admin от 23-07-2014, 15:24, переглянуло: 15203

Шар власне українських слів найбільший, хоча з-поміж них лише незначна частина не має формальних або значеннєвих відповідників в інших мовах. Це слова на зразок: бублик, бузувір, галас, галушка, галявина, горопаха, жмикрут, запаска, заграва, затірка, кебета, ковбаня, ластовиння, макітра, макогін, макорженик, мрія, вибагливий, загальний, кмітливий, жмакати, лаштувати, линути, заздалегідь, либонь, мабуть, луна та ін.

Категорія: Українська мова

 


5.1. Лексика з погляду значення: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми

Автор: admin от 23-07-2014, 15:15, переглянуло: 29133

Повнозначні (самостійні)

Слова, що мають лексичне значення, виражаючи його основою й виконуючи в мові функцію називання предметів, дій, ознак або вказівки на них тощо. У морфології це іменники, прикметники, числівники, займенники, дієслова, прислівники.

Неповнозначні (службові)

Слова, що не мають незалежного від повнозначних слів лексичного значення, виконуючи службові функції сполучення слів і речень, формотворення, підсилення тощо. У морфології це прийменники, частки, сполучники.

Категорія: Українська мова

 


5. Лексикологія

Автор: admin от 23-07-2014, 15:06, переглянуло: 1954

Лексикологія (від гр. lexis — слово та logos — учення) — розділ мовознавства, який вивчає словниковий склад мови (лексику) й слово (лексему) як його основну одиницю.

Категорія: Українська мова

 


4. Морфеміка. Словотвір

Автор: admin от 23-07-2014, 15:05, переглянуло: 8047

Морфеміка (від гр. тогрке — форма), або будова слова, — розділ мовознавства, який вивчає будову слів без огляду на те, як вони утворилися.

Більшість слів мови містять кілька частин, або морфем, у своєму складі.

Крім афіксів, виділяють ще й специфічні необов’язкові частини — афіксоїди, що поєднують у собі ознаки й афікса, і кореня: префіксоїди: 6і-, мікро-, міні-, полі-, nie-; суфіксоїди: -воз, -роб, -мір, -різ, -дром тощо.

Категорія: Українська мова

 


3.4 Орфографічні правила, які не мотивовані фонетичною специфікацією мови

Автор: admin от 23-07-2014, 11:49, переглянуло: 6819

Правила вживання великої букви, написання слів разом, через дефіс або окремо, написання не з різними частинами мови ґрунтуються на диференційному (смисловому) принципі правопису. Отже, щоб правильно писати слова з цими орфограмами, слід передусім міркувати над смислом того, що ви хочете висловити, написавши те чи те слово в певний спосіб.

Категорія: Українська мова

 


3.3.4 Правопис слів іншомовного походження

Автор: admin от 23-07-2014, 11:39, переглянуло: 8462

Традиційно до слів іншомовного походження в українській мові відносять лексичні одиниці з такими ознаками:

•    наявність початкових звуків [а], [е]: автомобіль, акциз, економіка, ефект;

•    наявність звукосполучень голосних [ае], [ау], [іо], [іа], [уе] та ін.: аудит, бібліотека, діалог, дует, проект, аеропорт, апофеоз;

Категорія: Українська мова

 


3.3.3 Правила уживання апострофа в українських словах

Автор: admin от 23-07-2014, 11:39, переглянуло: 6252

Апостроф — спеціальний діакритичний (надрядковий) знак, який уживається на письмі, щоб показати, що у вимові попередній приголосний звук звучить твердо й роздільно з наступним приголосним звуком [й], наявність якого в слові позначається буквами я, ю, є, ї ([йа], [йу], [йе], [йі]).

Категорія: Українська мова