НАРОДНА ОСВІТА6.2. Класифікації фразеологічних одиниць

Автор: admin от 23-07-2014, 15:39, переглянуло: 2220

У результаті різноаспектного вивчення з’являється можливість класифікувати ФО в різні групи відповідно до низки принципів.

За семантичним принципом (характером смислової злитості слів-компонен-тів у складі) ФО поділяються на:

•    фразеологічні зрощення — непохідні й немотивовані із сучасного погляду сполуки, значення яких не випливає зі значень слів, що до них увіходять: бити байдики («нічого не робити»);

Категорія: Українська мова

 


6.1. Типи фразеологічних одиниць

Автор: admin от 23-07-2014, 15:37, переглянуло: 2560

Ідіома - функціонально еквівалентний слову усталений вислів словосполучного типу, що цілісно виражає значення, яке не виводиться із суми значень слів-компонентів. Не може бути перекладений іншою мовою, оскільки має національну специфіку

Категорія: Українська мова

 


6. Фразеологія

Автор: admin от 23-07-2014, 15:36, переглянуло: 2002

Фразеологія (від гр. phrasis — вислів і logos — поняття, учення,) — це 1) розділ мовознавства, що вивчає фразеологічний склад мови; 2) фразеологічний склад мови; сукупність усіх фразеологізмів.

Категорія: Українська мова

 


5.5 Українська лексика з погляду стилістичної маркованості

Автор: admin от 23-07-2014, 15:33, переглянуло: 3118

Терміни (від лат. terminus — рубіж, межа) — слова або словосполучення, що “означають поняття певної галузі науки, техніки тощо. Специфічними ознаками термінів, на відміну від звичайних загальновживаних слів, є: системність; наявність іефініції (чіткого визначення); тенденція до однозначності щонайменше в межах певної галузі знань; стилістична нейтральність; точність значення; висока інформативність.

Категорія: Українська мова

 


5.4 Українська мова з погляду сфер вживання

Автор: admin от 23-07-2014, 15:30, переглянуло: 2555

Поділ лексики з погляду сфер її вживання ґрунтується на вивченні слів на певному історичному етапі. Відповідно до цього аспекту в лексичній системі виділяють такі шари слів:

загальновживана

лексика

спеціальна лексика, у межах якої виділяють

діалектизми

жаргонізми,

арготизми

професіоналізми,

терміни

Категорія: Українська мова

 


5.3 Поділ лексики з погляду активності її вживання

Автор: admin от 23-07-2014, 15:27, переглянуло: 2614

Поділ лексики з погляду активності її вживання ґрунтується на позаісто-ричному підході: береться вся сукупність слів, які існували, існують і можуть існувати в мові, і розподіляється на частину слів, що сприймаються як сучасні, та частину, що сприймаються як застарілі або не активно вживані. Відповідно до цього лексичний фонд поділяється на пасивну та активну лексику.

Категорія: Українська мова

 


5.2 Українська лексика з погляду походження

Автор: admin от 23-07-2014, 15:24, переглянуло: 14419

Шар власне українських слів найбільший, хоча з-поміж них лише незначна частина не має формальних або значеннєвих відповідників в інших мовах. Це слова на зразок: бублик, бузувір, галас, галушка, галявина, горопаха, жмикрут, запаска, заграва, затірка, кебета, ковбаня, ластовиння, макітра, макогін, макорженик, мрія, вибагливий, загальний, кмітливий, жмакати, лаштувати, линути, заздалегідь, либонь, мабуть, луна та ін.

Категорія: Українська мова

 


5.1. Лексика з погляду значення: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми

Автор: admin от 23-07-2014, 15:15, переглянуло: 28606

Повнозначні (самостійні)

Слова, що мають лексичне значення, виражаючи його основою й виконуючи в мові функцію називання предметів, дій, ознак або вказівки на них тощо. У морфології це іменники, прикметники, числівники, займенники, дієслова, прислівники.

Неповнозначні (службові)

Слова, що не мають незалежного від повнозначних слів лексичного значення, виконуючи службові функції сполучення слів і речень, формотворення, підсилення тощо. У морфології це прийменники, частки, сполучники.

Категорія: Українська мова

 


5. Лексикологія

Автор: admin от 23-07-2014, 15:06, переглянуло: 1798

Лексикологія (від гр. lexis — слово та logos — учення) — розділ мовознавства, який вивчає словниковий склад мови (лексику) й слово (лексему) як його основну одиницю.

Категорія: Українська мова

 


4. Морфеміка. Словотвір

Автор: admin от 23-07-2014, 15:05, переглянуло: 7336

Морфеміка (від гр. тогрке — форма), або будова слова, — розділ мовознавства, який вивчає будову слів без огляду на те, як вони утворилися.

Більшість слів мови містять кілька частин, або морфем, у своєму складі.

Крім афіксів, виділяють ще й специфічні необов’язкові частини — афіксоїди, що поєднують у собі ознаки й афікса, і кореня: префіксоїди: 6і-, мікро-, міні-, полі-, nie-; суфіксоїди: -воз, -роб, -мір, -різ, -дром тощо.

Категорія: Українська мова