НАРОДНА ОСВІТАДедуктивні соціологічні парадигми - функціоналізм, теорія конфлікту, теорія раціонального вибору

Автор: admin от 3-04-2012, 23:38, переглянуло: 2954

У функціоналізмі суспільство розглядається як система взаємозалежних частин, у якій жодна частина не може бути зрозуміла у відриві від цілого. Зміни в одній частині систе­ми розглядаються як такі, що ведуть до певної незбалансованості, що, у свою чергу, приводить до змін в інших частинах. Врешті-решт система як ціле переорганізовується. За основу у функціоналізмі взято модель органічної системи, яка вико­ристовується в біології (насамперед людського організму). Це макроструктурний підхід до загальних характеристик суспіль­ства і його складових.

Категорія: Правознавство

 


Класифікація сучасних соціологічних теорій

Автор: admin от 3-04-2012, 23:36, переглянуло: 3853

У сучасній соціології поряд із терміном «теорія» часто вико­ристовують і такі поняття як «концепція», «парадигма». Кон­цепція(від латин, сопсерсіо — «розуміння», «сприйняття») система взаємопов'язаних поглядів на певні явища і процеси, спосіб їх розуміння і трактування; головна ідея певної теорії.

Категорія: Правознавство

 


Сучасні соціологічні теорії

Автор: admin от 3-04-2012, 23:34, переглянуло: 2302

Соціологія — за умови, що нею займаються належним станом, — приречена у деякому відношенні завжди залишатися наукою, яка вносить сум'яття у розуми.

 

Категорія: Правознавство

 


Політична соціологія

Автор: admin от 3-04-2012, 23:32, переглянуло: 1660


Вчених, які за своїми поглядами належать до політико-соціологічної школи — В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельса, — поєд­нує більш-менш однакове бачення соціальної проблеми — все суспільство ділиться на правлячу меншість (основною ознакою якої виступає наявність влади) і більшість, що підкоряється.

Категорія: Правознавство

 


Німецька класична соціологія

Автор: admin от 3-04-2012, 23:30, переглянуло: 6307

Теоретичні джерела мислителів німецької класичної соціо­логії беруть початок з марксизму. Основними проблемами, розглянутими представниками цієї школи, є:  еволюція капі­талізму і розвиток індустріального суспільства, а також со­ціальні інститути та спільноти, мотивація економічної поведін­ки. Основні представники цієї школи — видатні німецькі вчені Георг Зіммель, Фердинанд  Тьонніс і Макс Вебер.

Категорія: Правознавство

 


Соціологічна концепція Е. Дюркгейма

Автор: admin от 3-04-2012, 23:28, переглянуло: 17700

Еміль Дюркгейм соціолог, який обґрунтував теоретичні, методичні й методологічні при­нципи структурно-функціоналістської теорії, вніс особливий вклад в інституалізацію со­ціології як науки, її перетворення у навчаль­ну дисципліну.

Категорія: Правознавство

 


Психологічний напрям у соціології

Автор: admin от 3-04-2012, 23:26, переглянуло: 10757

До кінця XIX ст. паралельно з натуралістичним напрямком у соціології складається й починає домінувати психологічна тенденція в розумінні соціально-історичних процесів і зако­номірностей суспільного розвитку.

Категорія: Правознавство

 


Географічний напрямок у соціології

Автор: admin от 3-04-2012, 23:24, переглянуло: 4679

Базується на ідеї залежності соціального розвитку від географічного середовища та просторового розміщення людей. Явища, що відбуваються в суспільстві, пояснюються особливостями клімату, ландшафту, флори, фауни, розмірами країни тощо. Типовими представниками цього напрямку були Генрі Томас Бокль, Лев Мечников і Жан Жак Елізе Реклю.

Категорія: Правознавство

 


Натуралістичні школи. Соціологія

Автор: admin от 3-04-2012, 23:21, переглянуло: 5790

XIX ст. в інтелектуальній історії Заходу — час майже загаль­ного захоплення успіхами природознавства і розквіту пози­тивістсько-натуралістичного світогляду, який визначав розви­ток тодішньої соціології. Сукупність соціологічних шкіл, що по­яснювали розвиток суспільства, виходячи із законів біології та природи, спираючись на методи і засоби природознавства, одер­жала в історії соціології назву «натуралістична соціологія» (від латин, natura — «природа»). У рамках натуралістичної соціоло­гії можна виділити такі напрями як соціальний дарвінізм, ор- ганіцизм, географічний напрямки.

Еволюційна теорія Ч. Дарвіна, що з'явилась в 1853 р., зробила справжній пе­реворот у біології, вплинула на світогляд взагалі й на багато галузей знання зокрема. Соціологія не була виключенням.

Категорія: Правознавство

 


Історичний матеріалізм К. Маркса

Автор: admin от 3-04-2012, 23:18, переглянуло: 4057

Значний внесок у розвиток соціологічної думки вніс Карл Маркс (1818-1883). К. Маркс створив концепцію суспільної формації, в основі якої ле­жить матеріалістичний підхід до історії. «Вся людська історія є історією класової боротьби». Джерелом соціальних змін виступає напру­женість між антагоністичними класами. Всі ін­дивіди належать до певних соціальних класів, поділ на які відбувається за ознакою володіння засобами виробництва (фабриками, заводами, землею, обладнанням тощо) і розмірами винагороди, одержу­ваної з цього володіння.

Категорія: Правознавство