НАРОДНА ОСВІТАОсновні види та функції соціальних інститутів

Автор: admin от 4-04-2012, 18:34, переглянуло: 8623

Система інститутів у кожному суспільстві складна, а потре би, що постійно розвиваються, викликають до життя все ноні інститути. Це викликає необхідність їх більш або менш точної класифікації.

Існують різні підходи до класифікації основних видів наяп них в суспільстві соціальних інститутів. З них доцільно виді лити два основні —формалізований (організаційний) та пред метний (функціональний). Відповідно до першого критерію, залежно від формалізації та легалізації, соціальні інститут поділяються на формальні і неформальні.

Категорія: Правознавство

 


Поняття та основні елементи соціального інституту

Автор: admin от 4-04-2012, 18:33, переглянуло: 3902

Проблемою вивчення та аналізу соціальних інститутів і.иімалося багато відомих — як закордонних, так і вітчизня­них — соціологів. Першим, хто започаткував термін «соціаль­ний інститут» та ввів його у науковий обіг і розробив відповід­ну теорію, був англійський соціолог Г. Спенсер. Він вивчив та нііисав п'ять типів соціальних інститутів: промисловий (еконо­мічний), політичний, профспілковий, обрядовий (культурно-це­ремоніальний), домашній(сімейний)

Категорія: Правознавство

 


Соціальні інститути

Автор: admin от 4-04-2012, 18:31, переглянуло: 1776

1. Поняття та основні елементи соціального інституту

2. Основні види та функції соціальних інститутів

3. Процес інституціоналізації

4. Інститут освіти і його функції

Категорія: Правознавство

 


Соціальна мобільність

Автор: admin от 4-04-2012, 18:29, переглянуло: 14091

Незважаючи на те, в якому суспільстві народилися індиві­ди, їм притаманний потяг до кращого, вони постійно доклада­ють зусиль для того, щоб отримати більш високий прибуток, більше влади, здобути повагу від інших. Результат цих зусиль у суспільних масштабах виливається у таке явище як соціальна мобільність.

Категорія: Правознавство

 


Соціальна стратифікація

Автор: admin от 4-04-2012, 18:24, переглянуло: 10017

Як уже зазначалося, суспільство складається з великої кількості соціальних груп. Частина цих груп розташовується в одній площині, тобто на одному рівні, інша частина розта­шовується на різних рівнях або напластовується одна на одну. Таким чином, суспільство являє собою не плоске утворення, воно нагадує чимось пиріг на кшталт «Наполеону». Нагорі со­ціальної ієрархії знаходяться привілейовані прошарки, а вни­зу — найбільш знедолені. Цей феномен у соціології отримав назву «соціальна стратифікація».

Категорія: Правознавство

 


Соціальна структура суспільства

Автор: admin от 4-04-2012, 18:22, переглянуло: 5500

Термін «структура» походить від латинського «structura»  будова», «розміщення», «порядок». Під структурою ро­зуміється сукупність функціонально пов'язаних між собою елементів, зв'язків і залежностей, які складають внутрішній устрій об'єкта. Структуру об'єкта характеризують кількість компонентів, порядок їх розташування і характер залежності між ними. Таке розуміння цієї категорії достатньо виправдане і при вивченні соціальної структури.

Категорія: Правознавство

 


Соціальна структура і соціальна стратифікація

Автор: admin от 4-04-2012, 18:20, переглянуло: 1913

План викладу

1.Соціальна структура суспільства

2.Соціальна стратифікація

3.Класи у сучасному суспільстві

4.Соціальна мобільність

Категорія: Правознавство

 


Етноцентризм і культурний релятивізм

Автор: admin от 4-04-2012, 18:19, переглянуло: 7176

Людина, яка з дитинства виховувалась на ідеях і цінностях своєї спільноти, зазвичай схильна оцінювати ці ідеї та цінності як природні і правильні. Цінності, ідеї та норми іншої культури можуть здаватися їй незрозумілими, дивними і навіть дикими. Цікаво, що термін «варвар», який широко використовувався у Давній Греції, для греків та римлян мав подвійне значен­им =  «чужинець» і «дикун», «невихована людина». Використовуючи цей термін, греко-римляни, з одного боку, оцінювали носіїв іншої культури як представників більш низького рівня розвитку, а з іншого, вважали свій культурно-історичний шлях розвитку єдиновірним.

Категорія: Правознавство

 


Культурне розмаїття. Види культури

Автор: admin от 4-04-2012, 18:16, переглянуло: 4929

Людським культурам притаманна дивовижна різноманіт­ність. Цінності і норми широко варіюються і часто дуже відріз­няються від тих, які ми вважаємо «нормальними». Наприклад, французи їдять устриць, але не вживають в їжу кішок або собак, які вважаються делікатесом в деяких інших країнах. 

Категорія: Правознавство

 


Базисні елементи культури

Автор: admin от 4-04-2012, 18:13, переглянуло: 2811

Незважаючи на те, що культури різних народів істотно відрізняються одна від одної, все ж таки можна виділити ба­зисні елементи культури, якими є, зокрема, мова, символи, цінності, норми і технології. Розглянемо кожний елемент окремо.

 

Мова виступає, образно кажучи, «ключем» до розуміння культури.

Мова — це код, шифр, за допомогою якого люди можуть спілкуватися один з одним та відрізняти «своїх» від «чужинців». На земній кулі існує майже 3600 мов, і тільки 300 з них літературні. У сучасному світі найчастіше вживають китайську, англійську та іспанську мову, четверте місце посідає російська мова.

Категорія: Правознавство