НАРОДНА ОСВІТАПроект Конституції Конституційного Комітету Української Республіканської Партії

Автор: admin от 6-01-2013, 16:19, переглянуло: 1324

Опублікований в газеті «Самостійна Україна» від 23 березня. Є найбільш лаконічним — в ньому всього 5 глав і 65 статей. В деяких положеннях і визначеннях ін. узгоджується з проектом КУНу, зокрема у питаннях основних засад та самоврядування.

Зазначено, що Україна є національною державою, що представляє інтереси української нації, і, на відміну від проекту КУНу, додано, що «кожен громадянин, незалежно від його етнічного походження, який визнає Конституцію і Закони України, належить до Української нації».

Категорія: Правознавство

 


Соціологія економіки як наукова дисципліна

Автор: admin от 4-04-2012, 18:57, переглянуло: 5701

Об'єктом соціології економіки висту­пає економіка як соціальне явище, а також її виникнення, розвиток та місце в житті су­спільства.

Існує багато точок перетину між об'єктами дослідження економічної соціології та економічної теорії. Порівняємо два підходи до вивчення економіки. Основними категоріями в еко­номічній теорії виступають прибуток, рентабельність, додана вартість, окупність витрат, рента, кредит тощо. 

Категорія: Правознавство

 


Соціологія економіки

Автор: admin от 4-04-2012, 18:57, переглянуло: 1781

План викладу

  1. Соціологія економіки як наукова дисципліна
  2. Економічна поведінка
  3. Підприємництво як соціально-економічний феномен

Категорія: Правознавство

 


Галузеві та спеціальні соціологічні теорії, методологія та методи соціологічного дослідження вимоги щодо знань, навичок і вмінь студентів

Автор: admin от 4-04-2012, 18:55, переглянуло: 2118

Опанувавши матеріали модуля II, студенти зможуть:

*Визначати та описувати пред­метну галузь дослідження спеціальних і галузевих соціологічних теорій, що вив­чають найважливіші явища суспільного життя.

*Описувати процеси становлення соціології економіки, управління, релігії, сім'ї, девіантної поведінки, етносоціоло- гії як окремих напрямів соціологічної науки.

*Аналізувати особливості дист­рибутивної, виробничої, обмінної, спо­живчої економічної поведінки та її мо­тивацію.

*Визначати поняття підприєм­ницької діяльності, її основні ознаки та особливості відносно діяльності господаря, бізнесмена, винахідника та описувати роль і місце підприємництва у суспільстві.

Категорія: Правознавство

 


Соціалізація особистості

Автор: admin от 4-04-2012, 18:52, переглянуло: 7871

Поняття соціалізації має багато різних відтінків, однак ос­новне його значення — процес, за допомогою якого індивід переймає спосіб життя свого суспільства. Єдиного поняття соціалізації дотепер не вироблено, проте можна дати найбільш загальне визначення.

Соціалізація — це засвоєння соціального досвіду, створеного суспільством і сконцентро­ваного в рольових очікуваннях. Соціаліза­ція — це процес отримання властивостей, необхідних для жит­тя в суспільстві.

Категорія: Правознавство

 


Структура особистості

Автор: admin от 4-04-2012, 18:50, переглянуло: 2176

Існує кілька підходів до аналізу структури особистості у віт­чизняній соціології. Однак всі вони кінець кінцем виділяють такі елементи як:

  1. потреби;
  2. інтереси;
  3. мотиви;
  4. соціальні установки;
  5. ціннісні орієнтації;
  6. ідеали (як найвища форма ціннісних орієнтацій).

Категорія: Правознавство

 


Поняття соціального статусу та ролі. Види соціальних статусів і ролей

Автор: admin от 4-04-2012, 18:49, переглянуло: 13333

Поняття соціального статусу дає нам уявлення про те, яке місце займає людина в суспільстві, до яких груп вона належить і, відповідно, якої поведінки від неї можна очікувати.

Категорія: Правознавство

 


Соціологічний погляд на особистість

Автор: admin от 4-04-2012, 18:48, переглянуло: 2508

У повсякденній мові ми вживаємо такі слова як «людина», «індивід», «особистість». Часто між ними не вбачається ніякої різниці, тобто ці слова використовуються як синоніми. Проте науковці закріпили за ними певні значення, що дозволяє вив­чати різні аспекти сутності людини.

Категорія: Правознавство

 


Особистість і суспільство

Автор: admin от 4-04-2012, 18:46, переглянуло: 1669

1.Соціологічний погляд на особистість

2.Поняття соціального статусу та ролі. Види соціальних статусів і ролей

3.Структура особистості

4.Соціалізація особистості

5.Типи особистості

Категорія: Правознавство

 


Інститут освіти і його функції

Автор: admin от 4-04-2012, 18:44, переглянуло: 1608

Освіта — це соціальний інститут, завдяки якому суспіль­ство забезпечує своїх членів важливими знаннями, в тому числі ,иро фундаментальні явища дійсності, професійні навички та культурні норми і цінності.

Категорія: Правознавство