НАРОДНА ОСВІТАСУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ

Автор: admin от 5-10-2012, 21:24, переглянуло: 4419

Сама назва маркетинг походить від англійського слова market, що означає ринок. Виникло воно у США на початку ХХ ст., а точніше у 1902 р. коли ряд провідних університетів (Гарвардський, Пенсiльванський) почали читати курс лекцій по проблемах реалізації товарів. З часом (у 1908 р.) одна iз комерційних фірм стала проводити дослідження по маркетингу, а у 1911 р. ряд фірм організували служби маркетингу. У 1926 р. у США була створена наукова організація викладачів маркетингу i реклами на базі якої у 1937 р. було засновано Американську асоціацію маркетингу. Слідом за США маркетингові центри почали створюватись у європейських країнах (Англiї, Францiї, Нiмеччинi).

Категорія: Економіка

 


Історія другої світової війни. Підручник

Автор: admin от 26-09-2012, 22:02, переглянуло: 1597

Історія другої світової війни, зокрема Великої Вітчизняної війни. Підручник від всеукраїнського об'єднання "Держава"

Категорія: Історія України

 


Соціологія економіки як наукова дисципліна

Автор: admin от 4-04-2012, 18:57, переглянуло: 5224

Об'єктом соціології економіки висту­пає економіка як соціальне явище, а також її виникнення, розвиток та місце в житті су­спільства.

Існує багато точок перетину між об'єктами дослідження економічної соціології та економічної теорії. Порівняємо два підходи до вивчення економіки. Основними категоріями в еко­номічній теорії виступають прибуток, рентабельність, додана вартість, окупність витрат, рента, кредит тощо. 

Категорія: Правознавство

 


Соціологія економіки

Автор: admin от 4-04-2012, 18:57, переглянуло: 1527

План викладу

  1. Соціологія економіки як наукова дисципліна
  2. Економічна поведінка
  3. Підприємництво як соціально-економічний феномен

Категорія: Правознавство

 


Галузеві та спеціальні соціологічні теорії, методологія та методи соціологічного дослідження вимоги щодо знань, навичок і вмінь студентів

Автор: admin от 4-04-2012, 18:55, переглянуло: 1854

Опанувавши матеріали модуля II, студенти зможуть:

*Визначати та описувати пред­метну галузь дослідження спеціальних і галузевих соціологічних теорій, що вив­чають найважливіші явища суспільного життя.

*Описувати процеси становлення соціології економіки, управління, релігії, сім'ї, девіантної поведінки, етносоціоло- гії як окремих напрямів соціологічної науки.

*Аналізувати особливості дист­рибутивної, виробничої, обмінної, спо­живчої економічної поведінки та її мо­тивацію.

*Визначати поняття підприєм­ницької діяльності, її основні ознаки та особливості відносно діяльності господаря, бізнесмена, винахідника та описувати роль і місце підприємництва у суспільстві.

Категорія: Правознавство

 


Соціалізація особистості

Автор: admin от 4-04-2012, 18:52, переглянуло: 7126

Поняття соціалізації має багато різних відтінків, однак ос­новне його значення — процес, за допомогою якого індивід переймає спосіб життя свого суспільства. Єдиного поняття соціалізації дотепер не вироблено, проте можна дати найбільш загальне визначення.

Соціалізація — це засвоєння соціального досвіду, створеного суспільством і сконцентро­ваного в рольових очікуваннях. Соціаліза­ція — це процес отримання властивостей, необхідних для жит­тя в суспільстві.

Категорія: Правознавство

 


Структура особистості

Автор: admin от 4-04-2012, 18:50, переглянуло: 1828

Існує кілька підходів до аналізу структури особистості у віт­чизняній соціології. Однак всі вони кінець кінцем виділяють такі елементи як:

  1. потреби;
  2. інтереси;
  3. мотиви;
  4. соціальні установки;
  5. ціннісні орієнтації;
  6. ідеали (як найвища форма ціннісних орієнтацій).

Категорія: Правознавство

 


Поняття соціального статусу та ролі. Види соціальних статусів і ролей

Автор: admin от 4-04-2012, 18:49, переглянуло: 12435

Поняття соціального статусу дає нам уявлення про те, яке місце займає людина в суспільстві, до яких груп вона належить і, відповідно, якої поведінки від неї можна очікувати.

Категорія: Правознавство

 


Соціологічний погляд на особистість

Автор: admin от 4-04-2012, 18:48, переглянуло: 2126

У повсякденній мові ми вживаємо такі слова як «людина», «індивід», «особистість». Часто між ними не вбачається ніякої різниці, тобто ці слова використовуються як синоніми. Проте науковці закріпили за ними певні значення, що дозволяє вив­чати різні аспекти сутності людини.

Категорія: Правознавство

 


Особистість і суспільство

Автор: admin от 4-04-2012, 18:46, переглянуло: 1404

1.Соціологічний погляд на особистість

2.Поняття соціального статусу та ролі. Види соціальних статусів і ролей

3.Структура особистості

4.Соціалізація особистості

5.Типи особистості

Категорія: Правознавство