НАРОДНА ОСВІТАВиявлення флори фітоценозів

Автор: admin от 6-01-2013, 01:49, переглянуло: 1381

Всебічно вивчити будь-яке рослинне угруповання можна ли­ше встановивши повний флористичний склад цього угруповання. Зрозуміло, що для цього треба добре знати рослини, легко розрізняти квіткові та вищі спорові рослини за вегетативними і генеративними органами, розпізнавати їхні молоді проростки, плоди, насіння.

Категорія: Біологія

 


Межі фітоценозу

Автор: admin от 6-01-2013, 01:48, переглянуло: 2138

Під час геоботанічних досліджень вивчають не тільки видовий склад, покриття та інші особливості фітоценозу, а й його межі та межі контурного окреслення фітоценозу й прилеглих до нього інших природних і культурних рослинних угруповань.

За контурним окресленням розрізняють прямолінійні суцільні межі фітоценозу: каймисті,дифузні та мозаїчні.

Категорія: Біологія

 


Фітоценоз та його ознаки. Площа фітоценозу

Автор: admin от 6-01-2013, 01:45, переглянуло: 3160

Будь-який фітоценоз має певний просторовий і часовий виміри. Просторовий його вимір є тримірним; він має чітко виявлені три параметри: довжину, ширину і висоту. За першими двома параметрами визначається площа фітоценозу.

Категорія: Біологія

 


Біоценоз і фітоценоз

Автор: admin от 6-01-2013, 01:43, переглянуло: 2113

У природі поєднуються і співіснують не тільки рослини і тварини. Останні є невід’ємним компонентом будь-якого рослинного фітоценозу. Крім тварин,його складовими є мікроорганізми,гриби, водорості, лишайники, віруси; всі вони в процесі життєдіяльності створюють складні багатоступінчасті системи взаємовідносин. Сукупність усіх взаємозв’язаних і взаємодіючих живих організмів, що населяють певну територію з більш-менш однаковими умовами існування, називають біоценозом.

Категорія: ---

 


Екосистема і фітоценоз

Автор: admin от 6-01-2013, 01:40, переглянуло: 1718

У природі рослини ніколи не ростуть ізольовано, а завжди об’єднуються в певні групи організмів, взаємодіють одна з одною та з іншими живими організмами і абіотичним середовищем, створюючи складні природні системи (екосистеми). Основною біологічною і структурною одиницею складного' інтегрального природного комплексу, як ми вже зазначали є фітоценоз. Він є головним,так би мовити,альфою й омегою в структурі Та генезисі будь-яких природних комплексів — лісових, лучних, морських, болотних, ландшафтних тощо.

Категорія: Біологія

 


Біогеоценоз і фітоценоз

Автор: admin от 6-01-2013, 01:27, переглянуло: 2553

Найбільш повно вчення про біогеоценоз розвив В.М. Сукачов. Він дав таке його визначення: “Биогеоценоз — это совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических условий), имеющая свою особую специфику взаимодействия этих слагающих ее компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией их между собой и другими явлениями природы и представляющая собой внутреннее противоречивое единство, находящееся в постоянном движении, развитии”.

Категорія: Біологія

 


Фітоценоз та його властивості. Визначення фітоценозу

Автор: admin от 6-01-2013, 01:23, переглянуло: 10091

Вперше термін “фітоценоз" було вжито видатним дослідником рослинності України Й.К. Пачоським для визначення ролі організмів у фітосоціологічних взаємовідносинах. Він писав: “Биоценоз есть аналогом чистой заросли, почему для последних можна было бы в отличие от настоящих растительных сообществ присвоить название фитоценозов (наравне с зооценозами), оставив за биоценозом обозначение комплексов совместной жизни тех и других организмов”.

Категорія: Біологія

 


Роль українських вчених у розвитку геоботаніки та вивченні рослинності України

Автор: admin от 6-01-2013, 01:08, переглянуло: 5946

Внесок українських вчених у розвиток геоботаніки та вивчення рослинності України є досить суттєвим, що потребує окремого розгляду.

Українська школа геоботаніків сформувалася в процесі становлення та розвитку самої дисципліни. Видатними представниками її були такі відомі вчені, як Й.К. Пачоський, В.Г. Висоцький, котрі сформували основні засади сучасної фітоценології. На їхніх працях виховувалось наступне покоління геоботаніків — Д.К. Зе- ров.П.С. Погребняк.Є.В. Алексєєв.Є.М. Лавренко.Ю.Д. Клеопов та інші.

Категорія: Біологія

 


Історія розвитку геоботаніки

Автор: admin от 6-01-2013, 01:05, переглянуло: 2518

Термін “геоботаніка” був введений в науку Л. Грізебахом ще в 1866 році. Він надав йому широкого тлумаченя як сукупності всіх розділів тогочасної ботанічної географії. Згодом відокремилися екологія і фітоценологія,або геоботаніка.

Категорія: Біологія

 


Основи геоботаніки

Автор: admin от 6-01-2013, 01:00, переглянуло: 1405

Геоботаніка — це наука про фітоценози та рослинні угруповання, їхній склад, структуру, формування, зміни та зв’язок з навколишнім середовищем. Сама назва походить від “гео" — земля і “ботане” — трава, пасовисько. Геоботаніка — це наука не про окремі види, а про поєднання їх (фітоценози та рослинні угруповання), приурочені до певної ділянки землі та до сформованого ними місцезростання. Тим самим підкреслюється тісний зв’язок геоботаніки з географією рослин, з яких до певної міри виділилась і сформувалась фітоценологія як самостійна наука. Фітоценологія бере початок з екології та географії рослин та з грунтознавства,з якими вона генетично пов’язана.

Категорія: Біологія