Народна Освіта » Последние публикации на сайте

НАРОДНА ОСВІТАКультура як соціальний феномен

Автор: admin от 4-04-2012, 18:08, переглянуло: 3527

 

План викладу

1. Поняття, характеристики та функції культури

2. Базисні елементи культури

3. Культурне розмаїття. Види культури

4. Етноцентризм і культурний релятивізм

Категорія: Правознавство

 


Україна у світ-системному вимірі

Автор: admin от 4-04-2012, 18:04, переглянуло: 2143

Наукова неспроможність теорії стадій економічного зрос­тання полягає у несистемному розгляді сучасного світу. Всі країни зображуються в них як бігуни на довгу дистанцію, де положення кожного залежить від нього самого — його сили, витривалості, наполегливості тощо, які визначають, чи попаде він у групу лідерів, середняків, чи буде у числі відстаючих, які мріють уже не про перемогу, а про те, щоб не зійти з дистанції. У багатьох з нас такий підхід, таке трактування сучасного світу їм ішкликає протесту. І шкода.

Категорія: Правознавство

 


Соціальні зміни і розвиток

Автор: admin от 4-04-2012, 17:59, переглянуло: 4065

Протягом багатьох років у вітчизняній соціології термін «соціальні зміни» не вживався. У суспільних науках і практичній політиці у нас культивувалося поняття «соціальний розвиток», що позначає лише певний вид соціальних змін, які миють спрямованість у бік поліпшення, ускладнення, удоскона­лення. Однак існує безліч інших соціальних змін, які немож­ливо визнати змінами у бік удосконалення, як, наприклад, ви­никнення, становлення, зростання, зникнення, перехідний період і т. д. Тому й одержало популярність більш широке по­няття «соціальні зміни», яке не містить оціночного компонен­ті, охоплює широке коло соціальних змін безвідносно до їх спрямованості. Під соціальними змінами мають на увазі не будь-які зміни, що відбуваються у певній сфері (економічній, політичній, духовній), а зміни соціальних систем, соціальної стратифікації, соціальних спільнот, соціальних процесів, інс­титутів, організацій, їх взаємодії.

Категорія: Правознавство

 


Суспільство та основні теорії його вивчення

Автор: admin от 4-04-2012, 17:56, переглянуло: 3655

Існують такі теорії суспільства:                                                          

Атомістична теорія. Відповідно до цієї теорії, суспільство розуміється як сукуп­ність діючих особистостей та відносин між ними. Згідно з цією теорією, кожна людина представляється сидячою у центрі витканої нею павутини, яка зв'язує її безпосередньо з деякими іншими членами суспільства й опосередковано — з усім світом. У сучасній соціології цей підхід представлений «мережною теорією». У ній основний акцент робиться на діючих індиві­дах, які приймають соціально значущі рішення ізольовано один від одного. Розкриваючи механізми соціальної взаємодії людей, атомістична теорія є основою вдосконалення систем впливу на поведінку людей — менеджменту, реклами, піартехнологій тощо.

Категорія: Правознавство

 


Суспільство як соціальна система та його розвиток

Автор: admin от 4-04-2012, 17:54, переглянуло: 1672

 

План викладу

1.Суспільство та основні теорії його вивчення

2.Соціальні зміни в суспі льстві

3.Україна в світ-системному вимірі

...Окрема людина слабка, але ми знаємо також, ідо ціле — це сила.

К. Маркс

 

Категорія: Правознавство

 


Розвиток теоретичної та емпіричної соціології в Україні: проблеми й перспективи

Автор: admin от 4-04-2012, 17:50, переглянуло: 5339

У 20-х роках XX ст. в Україні активно розроблялися теоре­тичні питання соціології, проводилися соціально-історичні та соціально-етнографічні дослідження, висувалися соціологічні концепції побудови незалежної української держави. На той час у країні ще існувала певна свобода політичної думки. Пред­ставниками прогресивної інтелігенції були вчені, письменни­ки, політичні діячі. Володимир Винниченко, Роман Роздоль- ский, Борис Крупницький, Павло Христюк, Микола Хвильо­вий; Володимир Затонський, Павло Любченко та багато інших розробляли проблеми державності в Україні, відстоювали ідеї її суверенності й соборності. Погляди прогресивної українсь­кої інтелігенції відображали різноманітні політичні процеси, які відбувалися тоді в Україні — від ліберально-демократич­них, націоналістичних до соціалістичних.

Категорія: Правознавство

 


Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні в кінці 19 - на початку 20 століття

Автор: admin от 4-04-2012, 17:48, переглянуло: 6452

Серед представників національної інтелігенції, які істотно вплинули на розвиток соціологічної думки в Україні, можна назвати М. Драгоманова, І. Франка, Б. Кістяковського, М. Грушевського, М. Шаповала, В. Липинського.

Категорія: Правознавство

 


Основні етапи розвитку соціологічної думки в україні

Автор: admin от 3-04-2012, 23:42, переглянуло: 3315

 

ТЕМА 4. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

План викладу

1.  Становлення і розвиток, соціологічної думки в Україні в кінці XIX — на початку XX ст.

2.  Розвиток теоретичної та емпіричної соціології в Україні: проблеми і перспективи.

...І чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. Т. Г. Шевченко

 

Категорія: Правознавство

 


Індуктивні соціологічні парадигми - інтеракціонізм, феноменологія, етнометодологія

Автор: admin от 3-04-2012, 23:39, переглянуло: 2372

Це теорія мікрорівня, яка, вивчає головним чином взаємодію людей. Інтеракцюнізм за­родився в рамках чиказької школи, першим його представником був Джордж Герберт Мід. Проте поняття «інтеракціонізм» увів в 50-х роках XX ст. Г. Блумер. Блумер ві­докремив цей напрям від інших, в яких поведінка людини — це реакція на якийсь стимул. Інтеракціоністи вважають, що між стимулом і реакцією є важливий компонент — інтерпретація, тобто взаємодія із собою.

Категорія: Правознавство

 


Дедуктивні соціологічні парадигми - функціоналізм, теорія конфлікту, теорія раціонального вибору

Автор: admin от 3-04-2012, 23:38, переглянуло: 3006

У функціоналізмі суспільство розглядається як система взаємозалежних частин, у якій жодна частина не може бути зрозуміла у відриві від цілого. Зміни в одній частині систе­ми розглядаються як такі, що ведуть до певної незбалансованості, що, у свою чергу, приводить до змін в інших частинах. Врешті-решт система як ціле переорганізовується. За основу у функціоналізмі взято модель органічної системи, яка вико­ристовується в біології (насамперед людського організму). Це макроструктурний підхід до загальних характеристик суспіль­ства і його складових.

Категорія: Правознавство