Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » § 1. Розвиток техніки і технологій

НАРОДНА ОСВІТА

§ 1. Розвиток техніки і технологій

1. Пригадай, що необхідно знати, щоб самостійно виготовляти корисні речі.

Яких правил безпеки праці та особистої гігієни необхідно дотримуватися при виготовленні виробів?

Нині, як і в усі попередні часи існування людського суспільства, ступінь задоволення життєвих потреб кожної людини ви- значає розвиток техніки і технологій. Що вони досконаліші, то якіснішу і надійнішу продукцію можна виготовляти, то кращим є розвиток усіх галузей промисловості, то заможніше живе кож- на людина і держава в цілому. Тому основним завданням на ни- нішньому етапі розвитку суспільства є вдосконалення техніки і технологій

За час розвитку людського суспільства техніка і технології пройшли складний шлях від примітивних знарядь праці до складних пристроїв, які замінюють фізичну працю людини ма- шинною (мал. 1), від окремих нескладних операцій до сучасних способів обробки матеріалів і виготовлення виробів.

У подальшому під терміном техніка будемо розуміти сукуп- ність машин, механізмів, інших пристосувань, які застосову­ ються для створення корисних речей.

 

Технологія (від грец. – майстерність, уміння, мистецтво та наука) – це сукупність прийомів і способів, або, по­іншому, види робіт, які застосовує людина для виготовлення корисних речей.

Під терміном корисна річ розуміється виріб, який виготовляє і використовує людина для задоволення власних потреб.

 

 

image

 

image

 

image

 

 

 

image

Мал. 2. Корисні речі: а – виготовлені в домашніх умовах; б – виготовлені на промислових підприємствах

 

Розглянь вироби, зображені на малюнку 2. Поміркуй, які з них можна віднести до корисних речей. У результаті чого вони створені? Поясни свої міркування.

 

Так! Усі ці речі створювалися в результаті копіткої і наполе- гливої праці людини.

Діяльність людини, спрямована на виробництво корисних речей або виконання корисної роботи, називається працею.

Процес застосування людиною своєї праці для виготовлення певної продукції або виконання корисної роботи називають тех- нологічною діяльністю. Вона може виконуватися в домашніх умовах або на промислових підприємствах. У домашніх умовах – це виготовлення речей домашнього вжитку, ремонт меблів, а також прасування одягу, приготування їжі, копання грядок, висаджування дерев, догляд за тваринами, виконання інших побутових, ремонтних та господарських робіт.

На промислових підприємствах технологічна діяльність люди- ни спрямована на видобування сировини, її переробку та виготов- лення з неї продукції. Наприклад, з деревини спочатку виготов- ляють різні конструкційні матеріали: дошки, рейки, бруски тощо, а вже з них – необхідні для людини вироби. Видобуту за- лізну руду, нафту, газ переробляють і виробляють з них певну продукцію. Із залізної руди виплавляють метал, з нафти вироб- ляють бензин, різні мастила тощо, з газу – полімерні матеріали (пластмаси). Сільськогосподарська продукція – це сировина для продуктів харчування (мал. 3).

Робота підприємства, спрямована на перетворення сировини або матеріалів на корисні речі (вироби), називається виробничим процесом.

 

 

image

Мал. 3. Промислові підприємства(зліва направо): а – виробництво виробів з деревних матеріалів;

б – добування нафти; в – видобування залізної руди; г – плавлення металу;

д – вирощування сільськогосподарської продукції; е – виробництво пластмаси

 

У повсякденному житті людина користується різноманітними корисними речами – результатами своєї праці. Щоб полегшити хатню роботу, застосовують кухонні комбайни, м’ясорубки, пилососи, пральні й швейні машини, іншу побутову техніку. Для зручності користування різними речами та їх зберігання виготовляють шафи, столики, хлібниці. Усе, чим користується людина, є результатом її технологічної діяльності. Отже, пра- ця є невід’ємною складовою технологічної діяльності.

Водночас виконання окремих видів робіт, наприклад виготов- лення з деревини подарункового сувеніра і його оздоблення, – це кілька окремих видів технологічної діяльності. Кожен з них ха- рактеризується виконанням певної роботи. Для виготовлення сувеніра необхідно розробити малюнок майбутнього виробу, піді- брати матеріал для його виготовлення, виконати розмічання за- готовки, виготовити та оздобити виріб тощо.

Вид технологічної діяльності, спрямованої на виконання кон- кретної роботи, називається технологічною операцією.

У сучасному розумінні під технологією мається на увазі опис прийомів виконання певних видів робіт, їх послідовності, пере- ліку необхідних для цього інструментів, пристроїв, матеріалів та іншої інформації, володіння якою дає можливість виготовити виріб. Зазначаються такі дані в особливому технологічному до- кументі, який називається технологічною картою.

 

Ознайомся з таким документом, відображеним у таблиці 1. Здійсни його ана- ліз: визнач, як називається зазначений у ньому виріб, які технологічні операції потрібно виконати для його виготовлення, які інструменти для цього знадобляться. Можливо, тобі відоме його призначення? Поясни свої міркування.

 

Таблиця 1. Технологічна карта на виготовлення столика для випилювання

 

№ п\п

Послідовність операцій

Поопераційні ескізи

 

Інструмент

1.

Узяти заготовку. Розмітити габаритні розміри. Від- пиляти заготовку згідно з розмірами

 

Кутник, ліній- ка, олівець, но- жівка

 

2.

 

Розмітити заготовку за ескізом

 

 

Кутник, лінійка, олівець, шило

 

3.

 

Просвердлити от- вори

 

 

Коловорот, свердла діамет- ром 3 і 10 мм

 

4.

 

Випиляти виріз заготовки за роз- міткою

 

 

Ножівка

 

5.

 

Зачистити поверх- ні

 

 

Напилок, шлі- фувальна шкур- ка, шліфок

6.

Проконтролювати точність виготов- лення виробу

 

Лінійка, кутник

З особливостями складання технологічних карт на вироби, проекти яких будеш розробляти самостійно, ознайомишся в по- дальшому.

 

ЛАБОРАТОРНО­ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

 

Ознайомлення зі зразками виробів різного призначення

Обладнання і матеріали: зразки промислових виробів та ви- робів, виготовлених учнями.

Послідовність виконання роботи

 

 1. За завданням учителя ознайомся зі зразками виробів.

 2. Визнач, які з них виготовлені на підприємствах, а які – у шкільних майстернях.

 3. З’ясуй призначення кожного виробу.

 4. За власним задумом обери будь-який виріб, виготовлений учнями. Поміркуй, які технологічні операції було застосовано для його виготовлення. Які інструменти для цього знадобилися?

 5. Зроби висновок.

 6. За аналогією до Технологічної карти накресли подібну рамку, виконай малюнок обраного для аналізу виробу та запов- ни відповідні колонки.

   

  знаряддя праці, виробничий процес, технологічна операція, тех-

  нологічна діяльність.

  знаряддя праці, виробничий процес, технологічна операція, тех- нологічна діяльність.

   

  Знаряддя праці

  – інструменти, прилади, пристосування, за

  допомогою яких виконується певна робота.

  Знаряддя праці – інструменти, прилади, пристосування, за допомогою яких виконується певна робота.

  Пристрій

  – пристосування, обладнання, за допомогою якого

  спрощується або полегшується процес виготовлення виробу.

  Пристрій – пристосування, обладнання, за допомогою якого спрощується або полегшується процес виготовлення виробу.

  Продукт

  – корисна річ, виріб, що є результатом людської

  діяльності.

  Продукт – корисна річ, виріб, що є результатом людської діяльності.

  Техніка

  – сукупність засобів і знарядь праці, що застосову-

  ються в процесі виготовлення корисних речей.

  Техніка – сукупність засобів і знарядь праці, що застосову- ються в процесі виготовлення корисних речей.

  Технологія

  мих виробничих операцій у процесі виготовлення корисних речей.

  Технологія – сукупність знань, відомостей про послідовність окре- мих виробничих операцій у процесі виготовлення корисних речей.

   

  1. Який вид діяльності людини називається працею?

  1. Який вид діяльності людини називається працею?

   2. Що спільного та в чому відмінність між технологічною діяль-

   ністю і технологічною операцією?

  2. Що спільного та в чому відмінність між технологічною діяль- ністю і технологічною операцією?

   3. Що спонукало людину до вдосконалення речей, якими вона

   користувалась?

  3. Що спонукало людину до вдосконалення речей, якими вона користувалась?

Автор: admin от 10-11-2013, 14:51, Переглядів: 3194