Народна Освіта » Хімія » Тлумачний словник хімічних термінів за 7 клас

НАРОДНА ОСВІТА

Тлумачний словник хімічних термінів за 7 клас

А

Аеро- (від грец. - повітря) - частина складних слів, яка означає «повітряний».

Аерація (від грец. - повітря) - штучне насичення різних середовищ повітрям.

Акумулятор (від лат. accu mulator - збирач) - пристрій для нагромадження енергії з метою її наступного використання.

Алгоритм - походить від algo-rithmi - латинської форми написання імені великого математика IX ст. Аль Хорезмі, який сформулював правила виконання арифметичних дій. Точний набір інструкцій, які описують послідовність дій виконавця для досягнення результату, розв’язування завдання.

Алхімія (від лат. alhimia, alhymia, ahemia, з араб. аль-кімія, від грец. - Єгипет) - назва донаукової хімії, що ґрунтувалася на помилковій ідеї про можливість перетворювати неблагородні метали на золото і срібло за допомогою «філософського каменя». Практична робота алхіміків дала поштовх до розвитку хімії та металургії.

Аналіз (від грец. - розкладання) - метод дослідження, який включає в себе вивчення предмета за допомогою уявного або реального розчленування його на складові елементи (частини об’єкта, його ознаки, властивості, відношення). Кожна з виділених частин аналізується окремо в межах єдиного цілого. Протилежне - синтез.

Антибіотик (від грец. - проти і життєвий) - органічні речовини, що синтезуються мікроорганізмами в природі для захисту від інтервенції інших видів мікроорганізмів та здатні пригнічувати розвиток цих мікроорганізмів або вбивати їх.

Аргумент (від лат. argumentum) - судження (або сукупність суджень), які наводять на підтвердження істинності іншого судження.

Атомістика (від грец. - неподільний) (атомізм; атомне, атомістичне вчення, атомна, атомістична теорія) - учення про природу, згідно з яким матерія складається з атомів.

Б

Бензин-калоша - розчинник у гумовій промисловості.

Бінарна сполука (від лат. Ьі - дво(х); bis - двічі) - який складається з двох частин, елементів; подвійний - хімічна сполука двох елементів незалежно від числа їхніх атомів.

Біо- (від грец. - життя) - частина складних слів, яка позначає: той, що стосується життя.

Бродіння - біохімічний процес розкладання вуглеводів, що відбувається під впливом мікроорганізмів або їхніх ферментів.

В

Вода вапняна - насичений прозорий водний розчин кальцій гідроксиду, реактив на вуглекислий газ.

Г

Гіпотеза (від грец. - основа, припущення) - можливе судження про закономірні (причинні) зв’язки явищ; форма розвитку науки.

д

Дизайн (від англ. design - задум, проект, креслення, малюнок) - термін, що позначає різні види проектувальної діяльності, яка має на меті формування естетичних і функціональних якостей предметного середовища. У вузькому значенні дизайн - художнє конструювання.

Дискусія (від лат. discussio- розгляд, дослідження) - обговорення будь-якого спірного питання, проблеми на зборах, у пресі, у бесіді тощо.

Дистилювати (від лат. distillo- стікаю краплинами) - виконувати дистиляцію.

Дистилят (від лат. distillatus- зціджений) - продукт дистиляції.

Дистилятор (від лат. distillo- стікаю краплинами) - прилад для перегонки рідин.

Дистиляція (від лат. distillatio- стікання краплинами) - розділення сумішей рідин на компоненти частковим випаровуванням і наступною конденсацією утвореної пари.

Дифузія (від лат. diffusio- поширення, розтікання, розсіювання, взаємодія) -процес взаємного проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої, що приводить до мимовільного вирівнювання їх концентрацій по всьому об’єму.

Діаграма Венна - схематичне зображення всіх можливих перетинів декількох множин.

Е

Екологія (від грец. - оселя, середовище й логія) - наука про зв’язок організмів із середовищем.

Експеримент (від лат. experimentum- проба, дослід) - метод пізнання, за допомогою якого в контрольованих і керованих умовах досліджують явища природи й суспільства.

Ензими (від нім. Enzyme, від грец. - всередині і - закваска) - те саме, що ферменти.

Ерудиція (від лат. eruditio- ученість, пізнання) - глибоке всебічне пізнання, широка поінформованість.

Есе (франц. essai- спроба, проба, нарис) - літературна форма, невеликий прозовий текст, що виражає підкреслено індивідуальну точку зору автора. Завданням есе, на відміну від оповідання, є інформація або пояснення, а не драматичне зображення або переказ якоїсь життєвої ситуації.

Еталон (від франц. étalon) - міра або вимірювальний прилад, що слугує для відтворення, зберігання й передачі одиниць якої-небудь величини. Еталон, затверджений як вихідний для країни, називають Державним еталоном; мірило, зразок (у переносному значенні).

З

Закон - необхідні, суттєві, стійкі, повторювані зв’язки між явищами в природі й суспільстві. Пізнання закону становить завдання науки.

Закономірність - повторюваний, істотний зв’язок між явищами.

І

Індикатори (від лат. indicator- вказівник) - органічні сполуки, здатні змінювати колір у розчині за зміни кислотності.

К

Кевлар (англ. kevlar) - надміцне синтетичне волокно від американської фірми DuPont, яке використовують у куленепробивних жилетах та в різних інших галузях: аерокосмічній і автомобільній промисловості, у виробництві побутової техніки, одягу і взуття тощо.

Кераміка (від грец. - гончарство) - 1) виготовлення гончарних виробів з природних глин; гончарне мистецтво; 2) вироби й матеріали, що їх одержують спіканням глиняної сировини, а також різних мінеральних сумішей.

Колообіг - безперервний рух, незмінний повторюваний цикл розвитку. Процес, що завершується поверненням до вихідного стану й первісної форми (напр., колообіг хімічних елементів, речовин).

Компетентний (від лат. compete - домагаюся; відповідаю, підходжу) - той, який володіє компетенцією або компетентністю, спроможний.

Компетентність (від лат. compete - домагаюся; відповідаю, підходжу) - знання, досвід у тій або іншій галузі.

Компост (від лат. compositus - складений) - добриво, що отримують у результаті розкладання різноманітних органічних речовин мікроорганізмами.

Космохімія - наука, що вивчає хімічний склад космічних тіл і речовини, що заповнюють космічний простір, закони розподілу хімічних елементів у Всесвіті, процеси творення й міграції (переміщення) космічних речовин.

Кристал - тверде тіло, що має природну форму багатогранника.

М

Макро- (від грец. - великий, довгий) - перша частина складних слів, що означає: а) великий; б) пов’язаний з вивченням дуже великих предметів, величин.

Макросистема - фізична система, що складається з макротіл, доступних для сприймання органами чуттів, на відміну від мікросистем, що складаються з мікрочастинок, якими є атом, молекула тощо, недоступних для сприймання органами чуттів.

Металургія (від грец. - рудник, копальня) - 1) наука про промислові способи виробництва металів з руд або металовмісних речовин і про первинну обробку їх; 2) відповідні техніка і галузь промисловості.

Метод (від грец. - шлях дослідження, спосіб пізнання) - спосіб досягнення якої-небудь мети, розв’язання конкретного завдання; сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння (пізнання) дійсності.

Мікро- (від грец. - малий) - у складних словах означає дуже малий, найдріб-ніший; пов’язаний з вивченням або вимірюванням дуже малих предметів, явищ, величин.

Модель - (від лат. modulus - міра, зразок) - у широкому значенні - будь-який образ, аналог (уявне або умовне: зображення, опис, схема, креслення, графік, план, карта тощо) якого-небудь об’єкта, процесу або явища («оригіналу» моделі), використовуваний як його «заступник», «представник».

Моделювання - дослідження явищ, процесів або систем об’єктів шляхом побудови й вивчення їхніх моделей; використання моделей для визначення або уточнення характеристик і раціоналізації способів побудови нових об’єктів.

Монокристал - кристал, структура якого неперервна й непорушна в усьому об’ємі.

Н

Нано- (від грец. - карлик) - префікс для утворення найменування одиниці, рівної одній мільярдній частині вихідних одиниць. Позначення: н. Приклад: 1 нм = 0,000000001 м.

Нанооб’єкти - штучно створені об’єкти нанометрових розмірів. Створені на їхній основі матеріали називають наноматеріалами, а способи їхнього виробництва й застосування - нанотехнологіями.

Натураліст (від франц. naturaliste) - людина, яка досліджує природу; природознавець.

П

Пектораль (від. лат. pectorale - груди) - шийна прикраса, що закривала груди, часом і плечі.

Показник pH - величина, що показує ступінь кислотності або лужності розчину.

Презентація (від англ. presentation) - 1) спосіб наочного подання інформації з використанням аудіовізуальних засобів. Зазвичай презентація містить у собі текст, ілюстрації до нього й витримана в єдиному графічному стилі. Використання інформаційних технологій розширює форми і методи подання матеріалу; 2) захід, проведений з метою поширення деякої інформації й/або демонстрації деяких товарів, послуг тощо.

Р

Ропа - насичений соляний розчин у водоймах, підземних пустотах і порах донних відкладів соленосних озер; соляний розчин високої концентрації.

С

Сенкан (від франц. cinq - п’ять) - вірш з п’яти рядків, який синтезує інформацію, коротко описує тему. Складають сенкан за формулою: тема (зазвичай іменник); опис (два прикметники); дія (три дієслова); ставлення (фраза - чотири слова); перефразування сутності (одне слово). Сенкан не обов’язково повинен мати ритм та риму, це вільний твір.

Символ (від грец. - знак, прикмета, ознака) - 1) у науці те саме, що знак; 2) у мистецтві - характеристика художнього образу з погляду його осмисленості, вираження ним якоїсь художньої ідеї. Зміст символа невіддільний від його образної структури й вирізняється невичерпною багатозначністю.

Синтез (від давньогрец. - сполучання) - одержання або утворення складних речовин шляхом сполучання простіших речовин.

Скраплювати - перетворювати в рідкий стан, зріджувати.

Спостереження - цілеспрямоване сприйняття, зумовлене завданням діяльності. Головна умова наукового спостереження - об’єктивність, тобто можливість контролю шляхом або повторного спостереження, або застосування інших методів дослідження (напр., експерименту).

Сталий розвиток людства - це розвиток, за якого досягається задоволення життєвих потреб нинішнього покоління без позбавлення цих благ майбутніх поколінь. У 1987 році Генеральна Асамблея OOH схвалила нову модель цивілізації, що розвивається, - модель сталого розвитку. У документах наголошується, що потрібно повністю реалізувати право людини на сприятливе середовище життя, зберегти належну якість природного середовища для його нормального самовідновлення, збереження світу, дбайливо ставитися до екологічних можливостей Землі.

Т

Танк (від англ. tank) - спеціально обладнаний бак, цистерна, відсік для зберігання або транспортування рідин.

Теорія (від грец. - розгляд, дослідження) - 1) логічне узагальнення практичного досвіду людей; 2) система вірогідних наукових знань про якусь сукупність об’єктів, яка описує, пояснює й передбачає явища певної предметної галузі. Теорія є найдосконалішою формою наукового відображення дійсності.

Техногенний (від грец. - мистецтво, майстерність, уміння, а також - те, що народжує, породжений) - породжений, створений технікою, промисловістю.

Технологія (від грец. - мистецтво, майстерність, уміння) - 1) сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, здійснюваних у процесі виробництва продукції; 2) наукова дисципліна, яка вивчає закономірності технологічних процесів.

У

Ультрамікроскоп - оптичний прилад для виявлення найдрібніших часток, розміри яких менші від межі роздільної сили. В ультрамікроскоп спостерігають не самі частинки, а великі за розмірами плями дифракції світла на них.

Утилізація (від лат. utilis- корисний) - уживання з користю, напр. утилізація відходів.

УФ (ультрафіолет, UV) - ультрафіолетове електромагнітне випромінювання в діапазоні між фіолетовим кордоном видимого випромінювання і рентгенівським випромінюванням.

Ф

Факт (від лат. factum- зроблене) - 1) дійсна подія, явище; 2) реальність, дійсність.

Фармація (від грец. - ліки) - наука з пошуку, вивчення, розроблення способів добування, оброблення, виготовлення й зберігання лікарських засобів і препаратів та матеріалів, що їх застосовують у медицині й ветеринарії, а також питання їх стандартизації та контролю.

Фермент (від лат. fermentum- закваска) - білкова речовина тваринних і рослинних організмів, яка сприяє пришвидшенню хімічних процесів, що відбуваються в них; ензим.

Філософ (від грец. - любов до мудрості) - фахівець з філософії; мислитель, що розробляє світоглядні питання.

Філософський камінь - за уявленнями алхіміків, фантастична речовина, яка нібито здатна перетворювати неблагородні метали на благородні, зцілювати всі хвороби, повертати молодість.

Фільтр (франц. filtre, від лат. filtrum- повсть) - пристрій або речовина для розділення чого-небудь, напр. рідини (газу) і завислих у ній твердих домішок, розділення електромагнітних або звукових хвиль тощо.

Фільтрат (франц. filtrat) - рідина, яка пройшла через фільтр, піддана фільтрації.

Фільтрація, фільтрування (франц. filtration) - проціджування, просочування рідин і газів через порувату перегородку (середовище).

Фольга (від лат. Fulgur- блискавка, тобто блискуча) - металевий «папір», тонкий (товщиною від 0,001 до 0,2 мм) і гнучкий металевий лист, наприклад з алюмінію, сталі, олова, срібла або золота.

Фотокаталіз - пришвидшення хімічної реакції, зумовлене спільною дією каталізатора та опромінення світлом.

Фотохімічний - який ґрунтується на хімічній дії світлових променів.

Фундаментальний (від лат. fundamentum) - ґрунтовний, позитивний, солідний, головний.

X

Хроматографія - метод розділення й аналізу сумішей речовин, який ґрунтується на різному поглинанні складових частин яким-небудь вбирачем.

ц

Цемент (від нім. zement, від лат. caementum- щебінь, битий камінь) - будівельний матеріал, мінеральна в’яжуча порошкоподібна речовина.

Ч

Чинбар - ремісник, який вичиняє, обробляє шкіри.

Ш

Шпатель (від нім. spatel- лопатка, від грец. - широкий клинок) - інструмент (лопатка або загострений стрижень), яким набирають і змішують речовини.

 

Це матеріал з підручника Хімія 7 клас Лашевська

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-02-2017, 11:53, Переглядів: 1063