Народна Освіта » Хімія » Післяслово до підручника Хімія 7 клас Лашевська

НАРОДНА ОСВІТА

Післяслово до підручника Хімія 7 клас Лашевська

Цей рік значно збагатив вас: ви відкрили для себе ще одну цікаву науку - хімію. Її вивчення допомогло вам підвищити загальну ерудицію і, найголовніше, ліпше пізнати себе та навколишній світ. Настав час оцінити здобутки. Є чим пишатися, якщо ви:

знаєте і розумієте правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;

називаєте основне обладнання кабінету хімії, лабораторний посуд; хімічні елементи (не менше 20) за сучасною науковою українською номенклатурою і записуєте їхні символи; склад молекул кисню, води, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;

описуєте якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції; поширеність Оксигену в природі; історію відкриття кисню, його фізичні властивості; поширеність у природі та фізичні властивості води;

розрізняєте фізичні тіла, речовини; матеріали; фізичні та хімічні явища; фізичні та хімічні властивості речовин; чисті речовини і суміші; прості та складні речовини; металічні та неметалічні елементи; метали і неметали; атоми, молекули; процеси горіння, повільного окиснення, дихання; реакції розкладу й сполучення; розчинник і розчинену речовину;

наводите приклади металічних і неметалічних елементів, простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті; оксидів, реакцій розкладу й сполучення; марковання небезпечних речовин; водних розчинів; формул кислот і основ;

виготовляєте розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнаєте дослідним шляхом кислоти і луги;

пояснюєте зміст хімічних формул; суть реакцій розкладу й сполучення; процесів окиснення, колообігу Оксигену; сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій;

використовуєте періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси і валентності елементів; лабораторний посуд для добування (з гідроген пероксиду) і збирання кисню; набуті знання та навички в побуті та для збереження довкілля;

складаєте формули бінарних сполук за валентністю елементів; рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом; води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(У) оксидом, карбон(ІУ) оксидом;

визначаєте валентність елементів за формулами бінарних сполук; наявність кисню дослідним шляхом;

обчислюєте відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в складній речовині; масову частку і масу розчиненої речовини в розчині;

спостерігаєте хімічні явища та описуєте спостереження, формулюєте висновки;

уміло поводитеся з лабораторним обладнанням;

дотримуєтесь інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті; запобіжних заходів під час використання процесів горіння;

виконуєте найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

характеризуєте хімічні властивості кисню; аналізуєте умови процесів горіння та повільного окиснення; висловлюєте судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; багатоманітність речовин; вплив діяльності людини на чистоту водойм та їх охорону від забруднень; обґрунтовуєте застосування кисню;

оцінюєте роль кисню в життєдіяльності організмів, озону в атмосфері, води в життєдіяльності організмів; вплив діяльності людини на чистоту повітря; значення розчинів у природі та житті людини.

Ви сумлінно і наполегливо працювали впродовж навчального року і заклали міцний фундамент для вивчення хімії у 8 класі.

Не засмучуйтеся, якщо виявили у своїх знаннях і вміннях прогалини. Усунути їх допоможе наполеглива робота з підручником і додатковими джерелами інформації.

Зичимо успіху!

Автори

 

Порадник учня

Як організувати домашню роботу

1. Усвідомте мету домашньої роботи та її важливість.

2. Приготуйтеся до роботи так, щоб дотримуватися психологічних і гігієнічних правил навчальної діяльності.

3. Ознайомтеся із завданнями, визначте, у якій послідовності їх доцільніше виконувати (чергуючи усні й письмові, простіші й складніші).

4. Згадайте, що вивчали на уроці, перегляньте записи в зошиті.

5. Прочитайте та опрацюйте матеріал за підручником.

6. Виконайте письмові завдання.

7. Складіть план усної відповіді.

8. Перевірте виконання всієї роботи в цілому.

Виконання письмової домашньої роботи

1. Прочитайте завдання для письмової роботи, зрозумійте їх.

2. Поміркуйте, які прийоми їхнього виконання слід застосувати (зверніться за потреби до попередніх письмових робіт, зразків, пам’яток).

3. За потреби попередньо виконайте завдання повністю або частково на чернетці.

4. Перевіряйте в той чи інший спосіб правильність виконання завдання.

5. Запишіть виконані завдання в зошит, дотримуючись правил його ведення.

Загальний самоконтроль домашньої роботи

1. Перевіряйте роботу під час виконання й відразу виправляйте помилки, якщо припустилися їх.

2. Переказуйте опрацьований матеріал своїми словами.

3. Відновлюйте в пам’яті план вивчення матеріалу параграфа.

4. Перевіряйте засвоєння теоретичного матеріалу його практичним застосуванням.

5. Використовуйте спеціальні прийоми самоконтролю, пов’язані з особливостями матеріалу, який вивчаєте.

6. Звертайтеся до довідників, словників, енциклопедій на паперових та електронних носіях, Інтернету.

7. Складайте за матеріалом теми тестові завдання з вибором відповіді, здійснюйте за ними самоконтроль.

Загальні прийоми роботи з підручником

1. Обміркуйте заголовки параграфа та його пунктів (тобто знайдіть відповіді на запитання: про що йтиметься? Про що дізнаюся? Що я вже знаю про це?).

2. Прочитайте текст параграфа.

3. Виокремте всі незрозумілі слова й вирази, з’ясуйте їхнє значення (за підручником, довідником, у вчителя, батьків, приятелів тощо).

4. Сформулюйте в ході читання запитання й відповіді на них (наприклад, такі: про що тут ідеться? Що мені вже відомо про це? Із чим це важливо не сплутати? Що із цього має вийти? Для чого це робиться? До чого це можна застосувати? Коли і яким чином застосовувати?).

5. Виділіть (випишіть, підкресліть) найважливіші поняття.

6. Виділіть головні властивості цих понять (правила, визначення, формули).

7. Вивчіть визначення понять та їхні головні властивості.

8. Розгляньте й зрозумійте ілюстрації (схему, діаграму, малюнок).

9. Проаналізуйте наведені в тексті приклади й наведіть свої.

10. Самостійно обґрунтуйте властивості понять (висновок з формули або правила).

11. Складіть схеми, таблиці тощо, використовуючи свої позначення.

12. Запам’ятайте матеріал, використовуючи прийоми запам’ятовування (переказ за планом, кресленням або схемою, переказ складних місць, мнемонічні прийоми).

13. Сформулюйте відповіді на конкретні запитання в тексті.

14. Придумайте і поставте собі подібні запитання.

15. За потреби зверніться до вчителя (батьків, приятелів).

Як створити портфоліо досягнень з вивчення хімії і як його використовувати

1. Визначте, чи потрібне вам таке портфоліо. Порадьтеся із цього питання з батьками, учителем, друзями.

2. Сформулюйте мету його створення.

3. Оберіть для нього носій - паперовий чи (якщо вмієте працювати з офісним пакетом додатків Microsoft Office) електронний.

4. Розробіть титульну сторінку портфоліо.

5. Доберіть назви його рубрик, наприклад: «Зміст», «Мої документи», «Мої домашні завдання», «Мої досліди», «Мій погляд на...», «Мої досягнення», «Мої роздуми», «Мої плани на майбутнє» тощо.

6. Створені матеріали класифікуйте і розподіляйте по рубриках.

7. Регулярно переглядайте портфоліо, аналізуйте свої досягнення, намічайте траєкторію подальшого власного розвитку.

8. За бажанням демонструйте своє портфоліо батькам, учителю хімії, друзям. Обговорюйте з ними його зміст, радьтеся з ними. Аналізуйте їхні поради і робіть власні висновки.

9. Збережіть своє портфоліо для нащадків. Адже цей твір, як і ви самі, є унікальним.

Як написати есе

Есе - невеликий текст, що виражає підкреслено індивідуальну точку зору автора. Перш ніж узятися до написання есе, обдумайте його структуру і зміст. Найпростіше це зробити, сформулювавши самому собі кілька запитань з теми. Формулювання відповідей на них допоможе в написанні основної частини. Намагайтеся відразу визначити стиль свого майбутнього оповідання.

Спочатку сформулюйте основну ідею. Постарайтеся привернути увагу читача чимось цікавим.

В основній частині наведіть аргументи на доказ вашої основної думки. Якщо доречно, наведіть приклади з життя: вашого, ваших рідних, друзів, однокласників тощо. Головне, щоб це було доречно.

У заключному пункті підсильте основну думку, висунуту на початку есе. Зв’яжіть зі вступом і основною частиною. Перевірте структуру есе: чи є логічний зв’язок між частинами? Чи в єдиному стилі написано есе? Вилучіть усе зайве, оповідання має бути лаконічним: стислим, влучним, небагатослівним, без зайвих подробиць. Не бійтеся переписувати есе знов і знов.

Виберіть щирий тон оповіді, не надто офіційний, але й не розмовний. Добавте в есе нотку оптимізму!

Як працювати над навчальним проектом

Навчальний проект - це самостійне розгорнуте розв’язання вами або у співпраці з іншими учнями якоїсь проблеми науково-дослідницького, творчого чи практичного спрямування. Головна особливість цієї діяльності -наявність результату, що має для вас особистісну значущість. Адже робота над навчальним проектом дає змогу підвищити ваше прагнення до самовдосконалення, що забезпечує успішну адаптацію до умов сучасного життя.

Основні етапи створення навчального проекту:

1. Вибір проблеми.

2. Визначення та обґрунтування мети.

3. Складання докладного плану основних етапів роботи над проектом та всіх необхідних проміжних кроків для досягнення мети.

4. Аналіз різноманітних джерел інформації з вибраної теми.

5. Вичерпне розкриття теми проекту.

6. Звіт про виконання проекту (усний, письмовий, у вигляді відеофіль-му тощо).

7. Презентація проекту (запропоновано власний спосіб розв’язання проблеми, демонстрація створеного власноруч продукту тощо).

Під час роботи над навчальним проектом за бажанням можна утворити творчу групу та провести внутрішньогрупову дискусію.

Зразковий проект семикласника - це робота, в якій:

• визначено, зрозуміло сформульовано й чітко обґрунтовано мету;

• докладний план складається з основних етапів та всіх необхідних проміжних кроків для досягнення мети;

• тему проекту розкрито вичерпно, ви продемонстрували глибокі знання, що виходять за межі шкільної програми;

• робота містить досить повну інформацію з різноманітних джерел;

• наведено вичерпний аналіз ситуацій, що складалися під час виконання роботи, зроблено необхідні висновки, намічено перспективи роботи;

• робота вирізняється творчим підходом, вашим оригінальним ставленням до ідеї проекту;

• робота вирізняється чітким і грамотним оформленням у точній відповідності до встановлених правил;

• на захисті проекту ваш зовнішній вигляд і мова відповідають вимогам проведення презентації; час виступу не перевищив відведений, вам проекту вдалося зацікавити слухачів.

 

Це матеріал з підручника Хімія 7 клас Лашевська

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-02-2017, 11:51, Переглядів: 740