Народна Освіта » Хімія » Проблема чистого повітря

НАРОДНА ОСВІТА

Проблема чистого повітря

Твоє здоров’я - чисте повітря, вода та їжа.

Геродот Галікарнаський

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете

• оцінювати вплив діяльності людини на чистоту повітря.

Проблема чистого повітря набула особливої актуальності з розвитком промисловості, теплоенергетики, транспорту тощо. Забруднення атмосферного повітря наразі є однією з найбільших екологічних загроз для здоров’я людей, довкілля.

Цікаво і пізнавально

5 грудня 1952 р. Лондон накрив великий смог. Це стало справжньою катастрофою, унаслідок якої загинуло 12000 і постраждало понад 100000 осіб. Прийнято вважати, що ці складні для жителів столиці Великої Британії дні стали поштовхом до розвитку природоохоронного руху.

Забруднення атмосферного повітря зумовлене як природними забруднювачами (пил, вулканічний попіл і гази тощо), так і тими, що утворилися внаслідок діяльності людини.

Цікаво і пізнавально

Хімічний склад вулканічних викидів: HCl, HF, ИН3, Cl2, СО, SO2, H2S, CO2, H2O, H2, СН4, SiO2.

У жарку пору року газуваті продукти згоряння автомобільного палива реагують між собою. Поміж продуктів їхньої взаємодії отруйні речовини - озон та деякі інші. Підвищення їхнього вмісту в приземних шарах атмосфери вкрай небезпечне для всього живого.

Холодне і вологе повітря, забруднене сульфур(ІУ) оксидом, оксидами Нітрогену та пилом, застоюється над містами або великими промисловими об’єктами, утворюючи отруйний смог.

Забруднення повітря в закритих приміщеннях також небезпечне для здоров’я. Дуже шкідливим і поширеним забруднювачем повітря є сумнозвісний тютюновий дим.

Продукти побутової хімії, будівельні матеріали, косметичні засоби, синтетичні матеріали, меблі з деревостружкових і деревоволокнистих плит, лабораторні реактиви, працююча електронна і копіювальна техніка - джерела забруднення повітря.

Якими можуть бути наслідки тривалого перебування в забрудненому повітрі і як їм запобігти? Захворювання дихальної системи, виникнення алергії, зниження імунітету тощо багато в чому зумовлені впливом забруднювачів повітря на організм людини і тварин.

Саме тому в будівництві та побуті потрібно надавати перевагу природним матеріалам, регулярно провітрювати приміщення, робити вологе прибирання. Важливо дотримуватися санітарно-гігієнічних норм під час роботи з комп’ютерною технікою. Боротьба з тютюнокурінням - це боротьба за чистоту повітря і здоров’я людини.

Строгий контроль за якістю повітря та інформування громадян має бути основою державної екологічної політики.

Які досягнення хімії використовують у боротьбі за чисте повітря? Сучасні фільтрувальні матеріали для респіраторів, пилосмоків, кондиціонерів тощо ефективно затримують найдрібніші частинки пилу, поглинають і знешкоджують шкідливі речовини (рис. 24.1).

2. У промислових і побутових фотокаталітичних очищувачах повітря забруднювачі не накопичуються, а окиснюються до нешкідливих речовин. Схема роботи: забір повітря з приміщення (1); на фотокаталітичному фільтрі (Ті02) органічні забруднювачі повітря окиснюються до вуглекислого газу і води (2); УФ - лампа дезінфікує повітря (3); очищене повітря надходить до приміщення (4)

Зелена хімія передбачає вибір таких методів синтезу, щоб усі матеріали, використані в процесі, були максимально переведені в кінцевий продукт. Він має бути таким, щоб після використання не залишався в довкіллі, а розкладався на безпечні речовини. Використання каталізаторів забезпечує повноту окиснення палива на виробництві й у транспортних засобах, тому сприяє зменшенню шкідливих викидів у повітря.

Про охорону від забруднення іншого важливого природного ресурсу -води - ви дізнаєтеся з наступної теми підручника.

ПРО ГОЛОВНЕ

Забруднення атмосферного повітря - одна з найбільших екологічних загроз для здоров’я людей, навколишнього природного середовища. Небезпечними забруднювачами повітря є пил, озон, оксиди Нітрогену, Сульфуру(ІУ), тютюновий дим тощо.

Досягнення сучасної хімії використовують для поліпшення якості повітря. Боротьба з тютюнокурінням - це боротьба за чистоту повітря і здоров’я людини.

Строгий контроль за якістю повітря та інформування громадян має бути основою державної екологічної політики.

Перевірте себе

1. Коли загострилась проблема чистого повітря?

2. Яке походження забруднювачів повітря?

3. Які шкідливі речовини забруднюють повітря?

4. Якими можуть бути наслідки тривалого перебування в забрудненому повітрі? Як їм запобігти?

5. Які досягнення хімії використовують у боротьбі за чисте повітря?

Застосуйте свої знання й уміння

6. Чому забруднення повітря у закритих приміщеннях не менш шкідливе, ніж забруднення атмосферного повітря?

7. Чому забруднення повітря тютюновим димом є небезпечним?

8. Для чого потрібно дбати про чистоту повітря?

9. Чому зелена хімія сприяє поліпшенню якості повітря?

10. Для чого науковці винаходять нові фільтрувальні матеріали й каталізатори?

11. Проаналізуйте хімічні формули і назви речовин, про які йшлося в параграфі. Класифікуйте їх на прості та складні. Випишіть формули оксидів.

12. Порівняйте способи очищення повітря, зображені на рисунку 24.2. Який з них ґрунтується на фізичному явищі, а який - на хімічному перетворенні речовин?

13. Складіть узагальнювальну схему «Забруднювачі повітря».

14. Обчисліть відносні молекулярні маси та масові частки хімічних елементів у формулах бінарних сполук, які трапилися вам у параграфі. Визначте валентності елементів у них.

Творча майстерня

15. Обговоріть у родинному колі проблему якості повітря в закритих приміщеннях. Складіть список заходів для поліпшення якості повітря в оселі. Оприлюдніть вашу роботу, разом з однокласниками визначте, які зі способів поліпшення якості повітря доцільно використати в приміщенні школи. Втільте ваші ідеї в життя.

16. «Гарячими точками забруднення» називають місця, у яких люди можуть зазнавати короткочасного впливу високих концентрацій шкідливих речовин. Це вулиці з інтенсивним дорожнім рухом, ділянки поблизу великих промислових підприємств, склади деяких хімікатів. Чи є такі «гарячі точки» у вашій місцевості? Складіть їхній список або позначте на плані чи мапі. Поінформуйте громадськість про джерела потенційної небезпеки.

Дізнайтеся більше про проблему чистого повітря (с. 181).

Навчальні проекти

Проблема забруднення повітря та шляхи її розв’язання.

Дослідження зміни концентрації вуглекислого газу у класній кімнаті під час занять.

Тестовий контроль знань

1. Укажіть хімічну формулу речовини, частка якої у повітрі становить близько 20 %.

А СО Б ІЧВ ОГ СО2

2. Яка хімічна формула кисню?

А СО Б ІЧВ ОГ СО2

3. Яка характеристика НЕ ПРИТАМАННА кисню?

А безбарвний газ Б малорозчинний у воді В має характерний запах Г густина більша за густину повітря

4. Відкриття кисню ускладнило те, що він

А безбарвний газ без смаку й запаху.

Б малорозчинний у воді.

В у рідкому стані притягується магнітом.

Г підтримує горіння.

5. Внесена в посудину з киснем тліюча скіпка

А швидко гасне.

Б яскраво спалахує.

В спочатку гасне, потім спалахує.

Г тривалий час ледь жевріє.

6. Яке твердження правильне?

А атоми під час хімічних реакцій руйнуються Б маса продуктів реакції більша за масу реагентів В маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції Г молекули під час хімічних реакцій зберігаються

7. Кисень масою 16 г прореагував з міддю масою 64 г. Укажіть масу (г) купрум(М) оксиду, що утворився внаслідок реакції.

А 40 Б 48 В 64 Г 80

8. Для проведення реакції було взято сірку масою 32 г і залізо масою 28 г. Після їхньої взаємодії залишилася сірка масою 16 г. Укажіть масу (г) ферум(ІІ) сульфіду, що утворився внаслідок реакції.

А 60 Б 48 В 44 Г 28

9. Складіть рівняння реакції розкладання гідроген пероксиду й укажіть коефіцієнт перед формулою води.

А 1 Б 2 В 3 Г 4

10. Укажіть схему реакції розкладу.

11. Укажіть схему реакції окиснення.

12. Укажіть схему реакції сполучення.

13. Укажіть хімічну формулу оксиду.

14. Чи є поміж наведених тверджень правильні?

I. Каталізатор бере участь у хімічній реакції.

II. Каталізатор не входить до складу продуктів реакції.

А лише І Б лише ІІ

В обидва правильні Г немає правильних

15. Складіть рівняння реакції повного згоряння вуглецю й укажіть суму коефіцієнтів у його лівій частині.

А 2 Б 3 В 4 Г 5

16. Складіть рівняння реакції горіння водню й укажіть коефіцієнт перед формулою продукту реакції.

А 1 Б 2 В 3 Г 4

17. Складіть рівняння реакції горіння сірки й укажіть коефіцієнт перед формулою продукту реакції.

А 1 Б 2 В 3 Г 4

18. Складіть рівняння реакції горіння магнію й укажіть рядок, у якому послідовно записано коефіцієнти перед формулами магнію, кисню й продукту їхньої взаємодії.

А 1, 2, 2 Б 2, 1, 1 В 1, 2, 1 Г 2, 1, 2

19. Складіть рівняння реакції горіння заліза в кисні й укажіть коефіцієнт перед формулою заліза.

А 1 Б 2 В 3 Г 4

20. Складіть рівняння реакції окиснення міді й укажіть рядок, у якому послідовно записано коефіцієнти перед формулами міді, кисню й продукту їхньої взаємодії.

А 1, 2, 1

Б 1, 2, 2 В 2, 1, 1 Г 2, 1, 2

21. Складіть рівняння реакції повного окиснення метану й укажіть коефіцієнт перед формулою кисню.

А 1 Б 2 В 3 Г 4

22. Складіть рівняння реакції повного окиснення гідроген сульфіду й укажіть коефіцієнт перед формулою води.

А 1 Б 2 В 3 Г 4

23. Складіть рівняння реакції повного окиснення глюкози й укажіть коефіцієнт перед формулою карбон(№) оксиду.

А 1 Б 3 В 4 Г 6

24. Чи є поміж наведених тверджень правильні?

I. Для припинення горіння речовини потрібно перекрити доступ кисню.

II. Для припинення горіння речовини потрібно охолодити її нижче від температури займання.

ІІІ. Для припинення горіння потрібно видалити горючу речовину.

А лише І Б лише ІІ В усі правильні Г немає правильних

25. Установіть відповідність між маркованнями небезпечних речовин і значеннями символів.

 

Марковання небезпечної речовини

 

Значення символу А отруйна речовина Б пожежонебезпечна речовина. Окисник В їдка речовина

Г небезпечна для довкілля речовина Д вибухонебезпечна речовина

26. Яка хімічна формула озону?

А ІЧ2 Б О3 В О2

Г О4

27. Чи є поміж наведених тверджень правильні?

I. Оксиген - найпоширеніший елемент у земній корі.

II. Оксиген - найпоширеніший елемент у Всесвіті.

А лише І

Б лише ІІ

В обидва правильні Г немає правильних

28. Чи є поміж наведених тверджень правильні?

I. Біологічна роль кисню зумовлена його здатністю підтримувати дихання, вступати в реакції горіння й повільного окиснення.

II. Застосування кисню зумовлене лише його здатністю підтримувати горіння.

А лише І

Б лише ІІ

В обидва правильні Г немає правильних

 

Це матеріал з підручника Хімія 7 клас Лашевська

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-02-2017, 11:46, Переглядів: 15089