Народна Освіта » Хімія » Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння

НАРОДНА ОСВІТА

Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння

Ми розмовляємо з тобою різними мовами, як завше, -відгукнувся Воланд, - але речі, про які йдеться, від цього не змінюються.

М. Булгаков. «Майстер і Маргарита»

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• пояснювати сутність рівнянь хімічних реакцій;

• використовувати закон збереження маси речовин для складання рівнянь хімічних реакцій.

Схема хімічної реакції. З попереднього параграфа ви дізналися, що суть перетворень, які відбуваються під час хімічних реакцій, можна описати на мік-рорівні за допомогою графічних схем (рис. 18.1.1). Ту саму інформацію можна записати за допомогою хімічних формул і математичних знаків. Та сутність хімічного перетворення не залежить від того, якою мовою його описують. Щоб переконатися в цьому, проаналізуємо три описи реакції синтезу води.

Графічна схема цього перетворення зображена на рисунку 18.1.1. Її словесний опис такий: молекула кисню (простої речовини) складається з двох атомів Оксигену. У двох молекулах водню (також простої речовини) - чотири атоми Гідрогену. Молекула кисню і дві молекули водню перетворюються на дві молекули води (складної речовини), у кожній з яких - атом Оксигену і два атоми Гідрогену. Опис за допомогою хімічних формул: 02 + 2Н2—> 2Н20. Саме він є найкомпактнішим. Замість стрілки в ньому потрібно поставити знак «дорівнює» - адже число атомів кожного з елементів у лівій і правій частинах запису однакове.

Запис 2Н2 + 02 = 2Н20 - хімічне рівняння реакції синтезу води.

Хімічне рівняння - умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул і математичних знаків. Коефіцієнти в хімічному рівнянні показують найпростіші співвідношення між числом структурних частинок реагентів і продуктів реакції.

Хімічні рівняння ви складатимете в певній послідовності. Розглянемо її на прикладі синтезу води з простих речовин.

№ дії

Послідовність дій

Виконання дії

1

Складіть схему взаємодії: ліворуч запишіть формули водню та кисню, ставлячи між ними знак +, праворуч - формулу води. Між лівою і правою частинами схеми поставте знак —>

2

Зрівняйте число атомів Оксигену, поставивши коефіцієнт 2 перед формулою води

Продовження таблиці

3

Зрівняйте число атомів Гідрогену, поставивши коефіцієнт 2 перед формулою водню. Замість знака —> поставте знак =

Сформулюйте закон, на основі якого складають рівняння хімічних реакцій.

Загальний вигляд алгоритму складання хімічного рівняння такий:

1. Складіть схему взаємодії: ліворуч запишіть формули реагентів, ставлячи між ними знак +. Праворуч запишіть формули продуктів реакції. Якщо їх декілька, також поставте між ними знак +. Між лівою і правою частинами схеми поставте знак —>.

2. Доберіть коефіцієнти до формул кожної з речовин так, щоб число атомів кожного елемента в лівій частині дорівнювало числу атомів цього елемента в правій частині схеми. Зверніть увагу: коефіцієнт 1 у хімічних рівняннях не записують!

3. Порівняйте число атомів кожного хімічного елемента в лівій і правій частинах схеми. Якщо вони однакові, замініть знак —> знаком =.

Поясніть, чому під час перетворення схеми реакції на хімічне рівняння не можна змінювати індекси в хімічних формулах реагентів і продуктів реакції.

Застосуємо розглянутий вище алгоритм для складання рівняння реакції між фосфором і киснем. Запишемо поруч формули фосфору й кисню, між ними поставимо знак +, а після них - стрілку:

Зазначимо після стрілки формулу продукту реакції:

За схемою реакції визначаємо, що в лівій її частині - два атоми Окси-гену, а в правій - п’ять. Щоб зрівняти їхнє число, обчислюємо найменше спільне кратне. Для чисел 2 і 5 це буде число 10. Поділимо найменше спільне кратне на число атомів Оксигену у формулах: 10 : 2 = 5,

10 : 5 = 2. Одержані коефіцієнти 5 і 2 запишемо перед формулою кисню 02 і фосфор(У) оксиду Р2О5:

Унаслідок виконаних дій у правій частині схеми реакції тепер чотири атоми Фосфору, а в лівій - один.

Щоб зрівняти їхнє число, обчислюємо найменше спільне кратне. Для чисел 4 і 1 це буде число 4. Поділимо найменше спільне кратне на число атомів Фосфору у двох формульних одиницях фосфор(У) оксиду і фосфору -простої речовини: 4 : 4 = 1, 4 : 1 = 4. Тому коефіцієнт 2 перед формулою фосфор(У) оксиду Р205 залишаємо без змін, а перед формулою фосфору записуємо коефіцієнт 4 і замінюємо стрілку на знак =:

За нестачі кисню продуктом згоряння фосфору є фосфор(ІІІ) оксид. Складіть рівняння реакції його добування з простих речовин. Пригадати, як скласти його формулу, вам допоможе матеріал параграфа 13.

За хімічними рівняннями обчислюють маси реагентів і продуктів реакцій. Такі розрахунки ви навчитеся робити у 8 класі.

ПРО ГОЛОВНЕ

Хімічне рівняння - умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул і математичних знаків.

Рівняння хімічних реакцій складають на основі закону збереження маси речовин.

Коефіцієнти в хімічному рівнянні показують найпростіші співвідношення між кількостями структурних частинок реагентів і продуктів реакції. Число атомів хімічного елемента в лівій і правій частинах рівняння однакове.

Перевірте себе

1. Що таке хімічне рівняння?

2. На основі якого закону складають хімічні рівняння?

3. Що показують коефіцієнти в хімічному рівнянні?

4. Який коефіцієнт у хімічних рівняннях не записують?

5. Як перевірити, що коефіцієнти в хімічному рівнянні дібрані правильно?

Застосуйте свої знання й уміння

6. Чому число атомів кожного хімічного елемента в лівій частині хімічного рівняння таке саме, як у правій?

7. Проаналізуйте й поясніть схему, зображену на рисунку 19.1.

8. Порівняйте: а) схему реакції та хімічне рівняння; б) індекс у хімічній формулі й коефіцієнт. Відповіді оформіть як діаграму Венна (див. тлумачний словник) або, на ваш розсуд, у будь-якій іншій наочній формі.

9. За рисунком 19.2, на якому синім кольором позначено атоми Нітрогену, запишіть хімічні рівняння між: а) нітроген(М) оксидом і киснем; б) амоніаком і киснем.

10. Опишіть за рисунком 19.3 перетворення схеми реакції між азотом і воднем на хімічне рівняння. Запишіть його.

11. Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння:

12. Відтворіть хімічні рівняння за наведеними фрагментами:

13. Пригадайте: а) як пов’язана валентність хімічних елементів з їхнім положенням у періодичній системі; б) як складають формули бінарних сполук за валентністю хімічних елементів. Перетворіть наведені записи на хімічні рівняння:

Творча майстерня

14. Підготуйте презентацію «Хімічна мова».

Дізнайтеся більше про хімічні рівняння (с. 179).

 

Це матеріал з підручника Хімія 7 клас Лашевська

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-02-2017, 11:41, Переглядів: 24507