Народна Освіта » Хімія » Хімічні елементи, їхні назви і символи. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва

НАРОДНА ОСВІТА

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва

...Поняття про елементи... є основою хімічних знань.

Дмитро Менделєєв

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• пояснити зміст поняття «хімічний елемент»;

• називати хімічні елементи за сучасною науковою українською номенклатурою, записувати й вимовляти їхні символи;

• використовувати періодичну систему як джерело інформації про хімічні елементи.

Хімічні елементи — це види атомів. Атоми одного виду відрізняються від атомів іншого виду за розміром, масою та іншими характеристиками. У кожного виду атомів є власна назва, її пишуть з великої літери.

Англійський хімік Джон Дальтон (рис. 9.1), як і багато його сучасників, помилково вважав атоми неподільними. Однак це не завадило йому сформулювати твердження, що кожному хімічному елементу відповідає особливий тип атома. Ідея Джона Дальтона стала основою сучасної хімії. І тепер, коли ви знаєте, що атом є складною структурою, цей факт набуває нового змісту. Тож сформулюймо визначення хімічного елемента з огляду на склад атома.

Хімічний елемент — вид атомів із певним зарядом ядра.

Рис. 9.1. Дальтон Джон (1766-1844) - англійський фізик і хімік, створив атомно-молекулярну теорію. 1804 року запропонував систему хімічних знаків для «простих» і «складних» атомів. 1808 року в наукових працях уточнював положення та роз’яснював сутність атомістичної теорії. Автор праці «Нова система хімічної філософії». Член багатьох академій наук і наукових товариств

Це означає, що в атомах одного й того самого елемента однакове число протонів у ядрі.

Як ви вважаєте, чи однаковий склад електронної оболонки в атомів одного й того самого хімічного елемента?

Символи і назви хімічних елементів. Звідки вони походять? У Давньому Єгипті для позначення деяких речовин застосовували символічні зображення, які виражали цілі слова або поняття. У середні віки кількість алхімічних символів сягнула декількох тисяч. Для однієї й тієї самої речовини існували десятки різних знаків. Наприклад:

 

 

У другій половині XVIII ст. науковці робили спроби впорядкувати хімічні знаки. Позначити кожну речовину окремим символом не вдавалося через відкриття багатьох нових речовин. Згодом стародавню алхімічну символіку було замінено хімічними знаками, які запропонував Джон Дальтон (рис. 9.2).

У символіці Дальтона атом кожного елемента зображено кружечком. На полі зображення позначено або рисочки й крапки, або початкові літери англійських назв елементів.

Знаки Дальтона, хоча й мали певне поширення, були незручні для друкування. Тому 1814 року шведський науковець Й.Я. Берцеліус (рис. 9.3) запропонував літерну систему знаків.

Символи елементів складалися або з першої літери їхніх латинських назв, або з першої й наступної літер (див. таблицю 9.1). У такий спосіб науковець домігся максимально можливого зближення символу хімічного елемента з його назвою.

Рис. 9.3. Берцеліус Йєнс Якоб (1779-1848). Шведський хімік і мінералог, член Королівської шведської АН. Підручники Берцеліуса та щорічні огляди праць із хімії сприяли розвитку й популяризації хімічних знань

 

Проаналізуємо дані, наведені в таблиці 9.1. Очевидно, що сучасні українські назви хімічних елементів переважно походять від латинських.

 

Таблиця 9.1

Назви й символи деяких хімічних елементів

Символ

Вимова

Латинська назва

Сучасна українська назва

Аш

Hydrogenium

Гідроген

Це

Carboneum

Карбон

Ен

Nitrogenium

Нітроген

О

Oxygenium

Оксиген

Фтор

Fluorum

Флуор

Натрій

Natrium

Натрій

Магній

Magnesium

Магній

Алюміній

Aluminium

Алюміній

Силіцій

Silicium

Силіцій

Пе

Phoshorus

Фосфор

Ес

Sulfur

Сульфур

Хлор

Clorum

Хлор

Калій

Kalium

Калій

Кальцій

Calcium

Кальцій

Ферум

Ferrum

Ферум

Купрум

Cuprum

Купрум

Цинк

Zinkum

Цинк

Аргентум

Argentum

Аргентум

Станум

Stannum

Станум

Плюмбум

Plumbum

Плюмбум

Аурум

Aurum

Аурум

Гідраргірум

Hydrargyrum

Меркурій

Йод

Iodum

Йод

 

Рис. 9.4. Пам’ятник І.Я. Горбачевському в Тернополі. Горбачевський І.Я. (18541942) - геніальний український учений хімік і біохімік. Ім’я вченого присвоєно Тернопільській державній медичній академії

 

Запам’ятайте! Сучасні українські назви хімічних елементів є власними, тому їх пишуть з великої л ітери. Не можна в усному мовленні замінювати назву хімічного елемента вимовою його символу. Не потрібно також замінювати назву елемента його символом у рукописах або друкованих текстах.

На необхідності приведення національних хімічних елементів у відповідність до міжнародних норм зауважував І.Я. Горбачевський (рис. 9.4).

Походження назв хімічних елементів надзвичайно цікаве, а для деяких елементів ще остаточно не з’ясоване. Докладніше про це ви зможете дізнатися з таблиці 1 Додатка.

Нині відомо понад 115 хімічних елементів. Усі вони увійшли до періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва (рис. 9.5).

 

Рис. 9.5. Менделєєв Дмитро Іванович (1834-1907) - видатний російський хімік, різнобічний учений, педагог. 1869 р. відкрив періодичний закон хімічних елементів -один з фундаментальних законів природи

 

Періодична система Д.І. Менделєєва -

важливе джерело інформації про хімічні елементи, до якого ви багаторазово звертатиметесь під час вивчення хімії. Найпоширенішим сучасним варіантом періодичної системи хімічних елементів є двовимірна таблиця. Її стовпці називають групами, а рядки - періодами. На форзацах цього підруч-

 

ника наведено коротку й довгу табличні форми періодичної системи. У кожній клітинці цих таблиць зазначено порядковий номер, назву і символ хімічного елемента (рис. 9.6).

 

Хімічні елементи в періодичній системі розташовано послідовно, за зростанням зарядів атомних ядер. Тобто порядковий номер хімічного елемента у періодичній системі дорівнює заряду ядра його атома. Отже, заряд ядра атома Феруму +26. У ядрі міститься 26 протонів, у електронній оболонці -26 електронів.

За наведеним зразком схарактеризуйте хімічний елемент № 8.

Періодична система — природна класифікація хімічних елементів,яка ґрунтується на залежності їхніх властивостей від зарядів атомних ядер.

Більше відомостей про періодичну систему: її структуру, інформацію, яку можна почерпнути про хімічні елементи, - буде у наступних параграфах.

ПРО ГОЛОВНЕ

Хімічний елемент - вид атомів з певним зарядом ядра.

Українські назви хімічних елементів є власними, тому їх пишуть з великої літери.

Періодична система Д.І. Менделєєва - важливе джерело інформації про хімічні елементи, зокрема їхні порядкові номери, назви й символи. Порядковий номер хімічного елемента в періодичній системі дорівнює заряду ядра його атома.

Періодична система - природна класифікація хімічних елементів, яка встановлює залежність їхніх властивостей від зарядів атомних ядер.

Перевірте себе

1. Що таке хімічний елемент?

2. Хто запропонував літерну систему символів хімічних елементів?

3. Як складалися літерні символи хімічних елементів?

4. Яка інформація про хімічний елемент є у клітинках періодичної системи Д.І. Менделєєва?

5. Як розташовано хімічні елементи в періодичній системі?

6. Як за положенням у періодичній системі визначити заряд ядра атома хімічного елемента?

Застосуйте свої знання й уміння

7. Чому виникла потреба у створенні простої та зрозумілої системи хімічних символів?

8. Для чого символи хімічних елементів складали або з першої літери їхніх латинських назв, або з першої й наступної літер?

9. Чому походження назв деяких хімічних елементів ще й досі не з’ясовано?

10. Чому символи одних хімічних елементів однолітерні, а інших - складаються з двох літер?

11. Порівняйте склад атомів Нітрогену та Силіцію, Хлору та Брому або, на ваш розсуд, будь-яких інших хімічних елементів.

12. За походженням назви хімічних елементів можна поділити на кілька груп. Проаналізуйте дані, наведені у таблиці 1 Додатка, й складіть узагальнювальну схему, у якій зазначте ознаки класифікації, наведіть кілька прикладів назв і символів хімічних елементів. Ви можете на власний розсуд зменшити або збільшити кількість ознак класифікації та прикладів назв хімічних елементів.

13. Порядковий номер хімічного елемента у періодичній системі 12. Яка його назва, символ, величина заряду ядра атома? Скільки протонів є у ядрі? Електронів -у електронній оболонці?

14. Запишіть назви й заряди атомних ядер хімічних елементів, у символах яких є велика або мала латинська літера «ес».

15. Схарактеризуйте склад атома Натрію за його положенням у періодичній системі хімічних елементів.

16. Розташуйте символи хімічних елементів Фосфору, Натрію, Карбону, Алюмінію за зростанням числа протонів у ядрах їхніх атомів.

17. Розташуйте назви хімічних елементів, символи яких Mg, I, He, Ca, за зменшенням числа електронів у електронній оболонці їхніх атомів.

Творча майстерня

 

18. Підготуйте повідомлення «Нові імена в періодичній системі хімічних елементів».

19. Дізнайтеся, які алхімічні символи зображено на гербі Королівського хімічного товариства (Royal Society of Chemistry) Великої Британії (рис. 9.7). З’ясуйте, чи трапляються алхімічні символи й хімічні знаки на гербах, монетах, банкнотах, поштових марках країн, передусім України. Чи не хотіли б ви заснувати хімічне товариство у вашому навчальному закладі? Яку емблему для нього ви запропонували б?

Підготуйте презентацію результатів свого дослідження.

 

 

Дізнайтеся більше про хімічні елементи (с. 177).

 

Це матеріал з підручника Хімія 7 клас Лашевська

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-02-2017, 11:35, Переглядів: 12749