Народна Освіта » Географія » Забруднення навколишнього середовища

НАРОДНА ОСВІТА

Забруднення навколишнього середовища

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

• Що таке екологічні проблеми.

• Які існують види й основні джерела забруднення.

• Як можна вирішити екологічні проблеми.

• Що таке екологічні проблеми.

 

Екологічні проблеми материків і океанів

Вивчаючи географію материків і океанів, ви дізналися про численні факти того, як діяльність людини призводить до забруднення довкілля, до порушення природної рівноваги і створення нових - антропогенних - комплексів у навколишньому світі. Як допомогти природі і що потрібно робити, щоб зменшити негативні наслідки екологічної проблеми? Чому вирішення екологічних завдань потребує міжнародного співробітництва? Ця тема допоможе вам відповісти на ці складні запитання.

 

Екологічні проблеми — це такі зміни стану довкілля, які погіршують умови життєдіяльності людини. Екологічні проблеми існують на всіх континентах, тому їх називають планетарними, або глобальними, проблемами. Вони потребують негайного вирішення і спільних зусиль усіх держав і народів світу.

Освоюючи Землю, людство так підірвало її «здоров’я», що в природі з’явилися кризові явища. Екологічна криза - це негативні зміни в географічній оболонці, які часто мають незворотний характер. Вони є результатом нераціональної людської діяльності й за своїми масштабами перевершують катастрофічні природні явища. Екологічна криза й саму людину поставила на межу виживання.

• Які існують види й основні джерела забруднення. Забруднення - це привнесення в середовище нових, не характерних для нього речовин, які негативно впливають на живі організми, у т. ч. й на людину. Забруднення природи материків і океанів розпочалося давно, щойно люди почали вести осілий спосіб життя. Коли кількість населення, промислових підприємств і транспорту на Землі була незначною, забруднювальні речовини й відходи не мали таких обсягів поширення в природі, як тепер. Нині ситуація значно ускладнилася і забруднення несе смертельну загрозу всьому живому.

Існують різні види забруднення. Серед таких, зокрема, біологічне забруднення, коли з’являються «чужі» шкідливі організми. Прикладом може бути безконтрольне розмноження кролів в Австралії, де вони завдають величезної шкоди. Існує теплове забруднення, що проявляється в надмірному нагріванні середовища. Подібні явища спостерігаються в атмосфері великих міст, де з’являються так звані теплові «острови». Має місце нині й світлове забруднення - надмірне освітлення, що характерне для густо заселених регіонів планети і яке подекуди створює уночі серйозний дискомфорт для населення. Очевидними «плодами сучасної цивілізації» є нині й шумове, електромагнітне, радіоактивне і навіть візуальне забруднення - спотворення природних пейзажів штучними забудовами, безладно розташованими рекламними щитами, сміттям та ін. Одним з най-небезпечніших є хімічне забруднення, що виникає внаслідок появи в середовищі шкідливих для всього живого хімічних сполук.

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За комплексними картами материків і картою «Основні райони забруднення Світового океану» визначте регіони світу, де, на вашу думку, поєднуються різні види забруднення.

Забруднення атмосфери відбувається через шкідливі гази, які надходять передусім від транспорту, а також забруднення промислових підприємств. Отруйні гази й дим, які у великій кількості потрапляють в атмосферу, спричинюють сумнозвісний смог - дим-туман. Подекуди він стає причиною смертей багатьох тисяч міських жителів.

Одним з найсерйозніших наслідків забруднення в наші дні є кислотні дощі. Вони виникають, коли відходи після згорання палива потрапляють до природного колообігу й випадають потім на земну поверхню з атмосферними опадами. Тоді гинуть ліси, стають мертвими водойми, пошкоджуються навіть кам’яні будівлі, виникає загроза здоров’ю людей.

Через зростання в атмосфері вуглекислого газу виникає так званий парниковий ефект, що призводить до значного підвищення середньорічної температури повітря на Землі. Непокоїть учених і руйнування озонового шару атмосфери, який захищає Землю від небезпечного ультрафіолетового сонячного випромінювання.

Забруднення гідросфери здійснюється через надходження сільськогосподарських, промислових та побутових брудних стоків і численних відходів.

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Масштаби відходів. Відомо, що один мешканець Землі викидає за рік у середньому одну тонну господарсько-побутових відходів. Ще більше їх потрапляє в географічну оболонку в результаті промислового виробництва.

Води морів і океанів забруднені здебільшого нафтою внаслідок небезпечного її транспортування. Велику небезпеку для органічного світу океанів та й для людини становить неконтрольоване захоронення на дні Світового океану мільйонів тонн радіоактивних та інших токсичних відходів.

Забруднення ґрунтів. Воно відбувається через надмірне внесення в ґрунти мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин від бур’янів та шкідників. Накопичуються в ґрунті й важкі метали (як-от ртуть), радіоактивні речовини, які викидають деякі підприємства.

і Як можна вирішити екологічні проблеми. Нині перед людством постав вибір: чи «співпрацювати» з природою, враховуючи її закони, чи завдати їй шкоди, руйнуючи ті взаємозв’язки, що існують між природними компонентами. Майбутнє людства на планеті, як і самої планети, залежить від того, що ми сьогодні оберемо.

До найважливіших заходів, що допоможуть подолати екологічні проблеми, належить захист озонового шару від руйнування. Для цього необхідно зменшити викиди в атмосферу хімічних сполук, які руйнують озоновий шар, передусім фреонів (сполук хлору, фтору та вуглеводнів).

Наслідки парникового ефекту можна зменшити, припинивши знищувати вологі екваторіальні ліси, які виконують роль своєрідних фільтрів, що поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Зменшення наслідків кислотних дощів та інших забруднень повітря, води й ґрунту потребує установки фільтрів на промислових підприємствах і транспорті, застосування не-хімічних добрив у сільському господарстві, переробки відходів та ін.

Протягом останніх десятиріч у світі склалася система міжнародного співробітництва, спрямована на вирішення проблем взаємодії людини і природи. Основними складовими системи є різні організації ООН, передусім Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП).

У світовій практиці співробітництва значне місце посідають міждержавні програми (наприклад, з охорони від забруднення вод Рейну, Дунаю, Чорного моря, забруднення атмосфери в Європі). Існують і глобальні природоохоронні проекти, пов’язані, наприклад, з вивченням стану озонового шару Землі, збереження недоторканною природи Антарктиди, вирішення проблем забруднення Світового океану, глобальної зміни клімату тощо.

Крім того, нині діє велика кількість різних міжнародних неурядових організацій. Вони опікуються окремими аспектами глобальних проблем навколишнього середовища. Наприклад, Міжнародний союз охорони природи (МСОП) не лише бере участь у розробці наукових основ охорони так званої дикої природи, а й проводить широкі практичні програми з метою її збереження. Саме з ініціативи МСОП було засновано багато нових природоохоронних територій (мал. 201). МСОП також публікує Червоний список видів організмів, яким загрожує знищення.

У справі врятування нашого дому - планети Земля - беруть активну участь і громадські рухи та організації. Яскравим представником їх є екологічна організація «Зелений світ» («Грінпіс»), осередки якої створено і в Україні. Серед інших міжнародних організацій варто згадати організацію «Друзі Землі», яка є захисником тваринного світу та довкілля. А організація «Оксфам» бере участь у програмах з удосконалення землеробства, охорони здоров’я та поліпшення умов життя людей у бідних країнах, здійснює гуманітарну допомогу під час стихійних лих тощо.

Взаємовідносин людства з природою стосуються матеріали визначних міжнародних форумів. Серед них рішення ООН у Ріо-де-Жанейро (1992 р.) з проблем охорони природи і сталого розвитку суспільства та програма ООН «Глобальна екологічна перспектива». У цих документах сформульовано конкретні завдання вирішення нагальних екологічних проблем людства.

ПРОЧИТАЛИ - ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

1. Що таке екологічні проблеми?

2. Які існують види й основні джерела забруднення?

ЧИ РОЗУМІЮ

3. Який вид забруднення є для людства найнебезпечнішим?

4. Як можна вирішити екологічні проблеми?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

5. Чому екологічні проблеми охоплюють усі материки й океани?

6. Чому потрібні міжнародні зусилля у вирішенні екологічних проблем?

ЧИ ВМІЮ

7. Визначте головні джерела забруднення у вашій місцевості.

8. Запропонуйте власні шляхи вирішення екологічних проблем у вашій місцевості.

ПІАСУМУЙМО

Вплив людини на природу материків і океанів

Природні ресурси - це будь-які тіла природи, які людина використовує або може використати для задоволення власних потреб. Природокористування - це сукупність усіх форм використання ресурсів; воно буває раціональним і нераціональним.

Господарська діяльність людини призводить до порушення природної рівноваги.

На місці природних комплексів виникають антропогенні: слабо-змінені, змінені, перетворені (культурні) і штучні комплекси. Наслідком тривалого перетворення природи людським суспільством стала поява глобальних екологічних проблем.

У світі склалася розгалужена мережа міжнародного співробітництва у справі вивчення, охорони природного середовища та вирішення глобальних екологічних проблем.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

підсумковий контроль знань та вмінь

Вплив людини на природу материків і океанів

1. Оберіть правильне твердження «Екологічні проблеми - це зміни стану довкілля, які можуть...»:

А погіршити (або вже погіршили) умови лише життя тварин Б погіршити (або вже погіршили) умови лише життя рослин В погіршити (або вже погіршили) умови життєдіяльності людини Г погіршити (або вже погіршили) умови лише життя тварин і рослин

2. Оберіть основне джерело забруднення атмосфери:

А автомобілі В теплові електростанції

Б заводи Г пожежі

3. Установіть відповідність між різними антропогенними ландшафтами та їхніми характеристиками:

А змінені Г слабозмінені

Б перетворені Д зовсім не змінені

В штучні

1 результат тривалого нераціонального використання природних комплексів

2 природні зв’язки майже не порушені

3 природні зв’язки змінені цілеспрямовано й постійно підтримуються людиною

4 створені на природній основі

4. Зазначте характерні ознаки порушення природної рівноваги:

1 дерева скидають листя 5 різко погіршується стан довкілля

2 з'являються відходи 6 настає посуха

3 в’януть трави 7 погіршується якість життя людини

4 тварини впадають у зимову сплячку

5. Визначте основні види природних ресурсів:

1 повітряні 5 паливні

2 земельні 6 водні

3 тропосферні 7 лісові

4 магматичні

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Географічний атлас - http://geo.historic.ru/

Вся планета на одному сайті - http://planetolog.ru Географіка - географічний портал - http://geografica.net.ua/ Світ географії та туризму - http://ukr-tur.narod.ru/ Географічний портал - http://geosite.com.ua Проект «Всесвітня географія» - http://worldgeo.ru Бібліотека та енциклопедія з географії - http://www.geoman.ru

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

ПЛАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

План характеристики географічного положення океану

1. Межі океану.

2. Положення океану щодо екватора й найбільша його протяжність із півночі на південь; у яких географічних поясах і півкулях розташований.

3. Окраїнні та внутрішні моря та затоки, характер морських течій (теплі, холодні) океану.

4. Материки, які омиває океан.

5. Найважливіші шляхи сполучення через океан між окремими материками й країнами.

План порівняльної характеристики двох океанів

1. Особливості географічного положення океанів.

2. Особливості будови дна.

3. Кліматичні пояси й типи клімату.

4. Течія, водні маси.

5. Органічний світ.

6. Природні багатства.

7. Проблеми забруднення вод океанів.

План вивчення материка

1. Географічне положення.

2. Дослідження й освоєння.

3. Рельєф, корисні копалини й закономірності їх розміщення.

4. Клімат (пояси й типи клімату).

5. Води суходолу.

6. Ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ.

7. Природні зони.

8. Природні ресурси, природоохоронні території.

9. Населення і господарство.

10. Головні держави.

План характеристики географічного положення материка

1. Розташування материка щодо екватора, найбільша його протяжність із півночі на південь.

2. Півкулі й географічні пояси, у яких лежить материк.

3. Протяжність материка із заходу на схід; розташування щодо Гринвіцького меридіана.

4. Океани та моря, морські течії, що омивають материк.

5. Інші найближчі материки й шляхи сполучення з ними.

План характеристики річки

1. Назва річки, її походження.

2. Басейн океану, до якого належить річка.

3. Місце витоку й гирла, напрямок течії.

4. Особливості будови річкової долини у верхній, середній та нижній течії; наявність порогів, водоспадів.

5. Основні притоки річки.

6. Географічні пояси, що їх перетинає річка.

7. Види живлення річки.

8. Особливості водного режиму.

9. Господарське використання річки.

10. Проблеми господарського використання і заходи, які вживають для збереження вод річки.

План порівняльної характеристики двох природних зон

1. Географічне положення зон. У межах якого географічного поясу розміщені.

2. Особливості рельєфу території.

3. Кліматичні умови (температури найтеплішого й найхолоднішого місяців, кількість і режим випадання опадів, коефіцієнт зволоження).

4. Ґрунтовий покрив.

5. Рослинність.

6. Тваринний світ.

7. Зміна природних зон у результаті господарської діяльності людини. Природоохоронні території.

 

Це матеріал підручника Географія 7 клас Пестушко, Уварова

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 9-02-2017, 19:53, Переглядів: 5967