Народна Освіта » Географія » Урок 5. Платформи і пояси складчастості

НАРОДНА ОСВІТА

Урок 5. Платформи і пояси складчастості

Мета: ознайомити учнів із будовою та особливостями розташування основних тектонічних структур, пояснити зміст понять «платформа», «складчастий пояс», «щит», «плита», навчити встановлювати закономірність між розміщенням тектонічних структур, форм рельєфу і покладами корисних копалин; розвивати образне і логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять, увагу, вміння висловлювати думки; виховувати допитливість і комунікабельність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, роздавальний матеріал, геохронологічна таблиця, зошит для прак

тичних робіт.

Очікувані результати: учні зможуть: визначати особливості геологічної історії формування рельєфу материків, узагальнити відомості про будову й особливості простягання основних тектонічних структур; використовувати поняття «платформа», «складчастий пояс», «щит», «плита»; встановлювати закономірності у простяганні тектонічних структур, форм рельєфу і покладів корисних копалин.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Метод «Капелюх запитань»

Учитель збирає аркуші із запитаннями, які учні готували вдома, складає їх у капелюх і пропонує семикласникам обрати одне запитання і відповісти на нього. Якщо відповідь неправильна, відповідає автор запитання.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кросворд

 

Розв’яжіть кросворд, і у виділених клітинках прочитаєте назву

науки про будову земної кори.

1. Прадавній океан.

2. Єдиний прадавній материк.

3. Частина світу, що складається з двох материків.

4. Величезні блоки, на які розбита літосфера.

5. Давній материк, який розколовся і дав початок Африці, Австралії та Південній Америці.

6. Німецький учений, що висунув гіпотезу дрейфу материків.

7. Материк Євразія утворює дві частини світу — Європа й ... .

8. Найхолодніший материк.

9. Материк, на якому ми живемо.

(Учитель оголошує тему й основні етапи роботи на уроці, разом з учнями визначає мету і завдання уроку відповідно до його теми.)

IV. вивчення нового матеріалу

1. Тектонічні структури Розповідь учителя

Протягом тривалої геологічної історії на Землі сформувалися відносно стійкі та рухомі ділянки земної кори. Вони відокремлені одна від одної глибинними розломами. Ці ділянки називають тектонічними структурами. Вони відрізняються розмірами та віком утворення.

Відносно стійкі ділянки земної кори називають платформами. Це найдавніші за віком вирівняні ділянки літосферних плит, що лежать в основі материків і океанічних западин. Платформа складається з двох шарів. Знизу залягає кристалічний фундамент, утворений давніми твердими магматичними і метаморфічними породами. Зверху його вкриває

осадовий чохол, складений молодшими за віком осадовими відкладеннями. На платформі розрізняють щити і плити. Щит — це ділянка фундаменту платформи, перекрита малопотужним, а подекуди і взагалі відсутнім осадовим чохлом. Наприклад, у межах Східноєвропейської платформи, на якій розташована більша частина нашої держави, виділяють Балтійський і Український щити. Плита — це ділянка платформи, де фундамент, навпаки, занурений на глибину і всюди перекритий потужним осадовим чохлом. (Ці плити не можна плутати з літосферними.)

За геологічним віком розрізняють давні й молоді платформи. Давні (докембрійські) платформи утворилися в найдавніші геологічні часи — в архейську і протерозойську ери. Вік їхнього фундаменту становить 1,5—4 млрд років. Молоді платформи сформувалися лише 500 млн років тому, переважно в палеозойську еру.

Між відносно стійкими ділянками земної кори розміщуються нестійкі зони — рухомі пояси. Вони порівняно вузькі (завширшки сотні кілометрів), але витягнуті на тисячі кілометрів. Це ділянки глибинних розломів земної кори, в яких відбуваються активні тектонічні рухи. Тут земна кора зазнає опускань, посилено нагромаджуються осадові відкладення, діють вулкани і часто трапляються землетруси. Сьогодні існують два величезні рухливі пояси — Тихоокеанський і Середземноморсько-Гімалайський.

У рухомих поясах опускання земної кори змінюється її підняттям. Це супроводжується зім’яттям пластів порід у складки. Так виникає область складчастості — ділянка з численними прогинами і підняттями. У різні епохи горотворень виникли області байкальської, каледонської, герцинської, мезозойської та альпійської складчастості. Альпійська складчастість наймолодша, адже утворилася в останню еру — кайнозой, і її формування триває, про що свідчить активний сейсмізм і вулканізм.

Завдання і запитання

1) Установіть відповідність між видами рухів літосферних плит і їхніми наслідками. Із букв у дужках складіть назву частини платформи, у межах якої кристалічний фундамент виходить на поверхню або перекривається малопотужним (менше ніж 500 м) осадовим чохлом.

1 Зіткнення материкових плит

2 Розходження плит

3 Зіткнення материкової та океанічної плит

А Утворення серединно-океанічних хребтів (в океанах) розломів та тріщин (на материках) (И)

Б Утворення глибоководних жолобів та гір (Т)

В Утворення складчастих гір (Щ)

Відповідь: 1В 2А 3Б; поняття — щит.

2) Чому гори називають зморшками планети?

3) Доведіть, що літосферні плити та плити, що є частинами платформи,— це різні тектонічні структури.

Робота у групах

Учитель об’єднує учнів у дві групи і пропонує за наведеними словами скласти розповідь про одну з основних тектонічних структур.

Перша група: ділянка земної кори, основа, рівнина, стійка, літосферна плита, відсутні.

Друга група: ділянка земної кори, периферія, сейсмізм, вулканізм, рухома, гірські системи.

2. Форми рельєфу Розповідь учителя

Найбільшими — планетарними — формами рельєфу є виступи материків і западини океанів, що утворилися унаслідок дії внутрішніх сил Землі, які лежать в основі утворення різних типів земної кори. У межах материків і океанів розрізняють дві основні форми рельєфу — гори та рівнини. Гори займають близько 40 % суходолу земної кулі, рівнини — близько 60 %.

Робота з картками (за варіантами)

Учитель роздає картки з текстом, що містить пропущені слова, і пропонує учням, опрацювавши матеріал підручника і карт атласу, заповнити пропуски в тексті.

I варіант. ... тісно пов’язаний із будовою земної кори. ... і гори є найбільшими формами рельєфу на суходолі. Рівнини лежать на ... і мають невеликий перепад висоти (від 0 до 500 м). У результаті новітніх рухів земної кори великі рівнини розпались на окремі ділянки — низовини, ..., плоскогір’я. Там, де ділянки рівнин опускалися, утворилися низовини, що мають абсолютну висоту нижчу від . м.

Височини піднімаються до ... м. Плоскогір’я утворилися переважно на місцях високих гір, зруйнованих мільйони років тому. Їх висота — . м.

II варіант. . — форми рельєфу, які піднесені на значну висоту щодо прилеглих рівнин. Вони сильно розчленовані і мають . коливання висот на малих відстанях. За висотою розрізняють гори ... (до 1000 м), середньовисотні (до 2000 м), ... (понад 2000 м). Утворюються гори переважно під дією ... сил Землі. Тому розташовані вони переважно в ... на межах літосферних плит. В одних випадках вони виникають в областях складчастості внаслідок зім’яття осадових порід у величезні складки. Такі гори називають . .

III варіант. Складчасті гори утворилися переважно в ... епоху горотворення, тому за геологічним віком вони порівняно молоді. До них належать ..., Карпати, Кримські гори, Гімалаї, що розташовані в межах Середземноморсько-Гімалайського рухомого поясу. . гори в минулому були складчастими, які протягом мільйонів років поступово зруйнувалися. Наступні тектонічні рухи, що спостерігалися в альпійську епоху, розбили їх на окремі брили і знову . на велику висоту. По лініях роз-

ломів відбувалося вертикальне зміщення: якщо одна ділянка піднімалася щодо сусідніх, то утворювався горст, якщо опускалася — ... . Склад-часто-бриловими є гори ... в Азії, Скелясті гори в Північній Америці, південна частина Великого Вододільного хребта в Австралії. ... гори виникли на давніх платформах, фундамент яких внутрішні сили Землі розкололи на окремі брили і підняли їх на різну висоту. Такими горами є Ефіопське нагір’я, Драконові гори на півдні Африки.

Робота зі схемою

Учитель пояснює схему, що відображає утворення основних форм рельєфу Землі та сил, під впливом яких вони формуються.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Завдання і запитання

1. Поясніть, як утворюються складчасто-брилові гори.

2. Що таке горст? грабен?

3. Які гори називають відродженими? До яких областей складчастості вони приурочені?

4. Чи характерний для відроджених гір сучасний сейсмізм? Наведіть приклади таких гірських систем.

Практична робота 1 «Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв'язків між тектонічною будовою і формами рельєфу»

1. Використовуючи карту будови земної кори й фізичну карту світу, підпишіть на картосхемі назви семи найбільших літосферних

плит, позначте штрихуванням райони суходолу, де проходять сейсмічні пояси та в рельєфі їм відповідають гори.

2. Використовуючи матеріал підручника й відповідні карти атласу, заповніть пропуски в таблиці.

3. Зробіть висновок про взаємозв’язок між розміщенням тектонічних структур і формами рельєфу.

VI. підсумки УРОКУ

(Учитель разом з учнями формулює основні висновки уроку.)

Основними тектонічними структурами є платформи і рухомі пояси з областями складчастості.

Платформа — це відносно стійка ділянка земної кори з досить плоскою поверхнею.

Щит — ділянка платформи, де тверді кристалічні породи фундаменту виступають із-під осадових порід чохла на поверхню; плита — ділянка платформи, де фундамент занурений на глибину і всюди перекритий потужним осадовим чохлом.

Рухомий пояс — це лінійно видовжена ділянка земної кори, в межах якої відбуваються активні її рухи (опускання та підняття, що супроводжуються виверженням вулканів і землетрусами).

Область складчастості — ділянка рухомого поясу, у якій відбувається зім’яття пластів порід у складки.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

1. Опрацюйте § 5 підручника.

2. Завершіть виконання практичної роботи.

 

Це матеріал посібника Сучасний майстер клас з Географії за 7 клас Шуліка К. С.

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 29-01-2017, 12:11, Переглядів: 7630