Народна Освіта » Географія » Урок 2. Карти материків та океанів, їх класифікація.

НАРОДНА ОСВІТА

Урок 2. Карти материків та океанів, їх класифікація.

Мета: сформувати уявлення учнів про класифікацію карт за масштабом, охопленням тери

торії, змістом, призначенням; навчити учнів класифікувати карти атласу за масштабом, охопленням території, змістом, призначенням; розвивати образне і логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять, увагу, вміння висловлювати думки; виховувати доброзичливість та уважність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінні карти, атлас, контурні карти, зошит для практичних робіт.

Очікувані результати: учні зможуть: розповідати, узагальнювати та систематизувати відомості щодо класифікації карт за масштабом, охопленням території, змістом, призначенням; класифікувати за певними критеріями будь-яку карту атласу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Завдання і запитання

1. Наведіть приклади джерел географічних знань, якими ви користуєтеся на уроці географії та вдома.

2. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що звичайний опис різних куточків Землі в географії має таке саме значення, як таблиця множення в математиці або періодична таблиця елементів у хімії. Чому?

3. Який метод географічних досліджень був головним в епоху Великих географічних відкриттів? Чому?

4. Які методи географічних досліджень почали розвиватися порівняно недавно — у XX—XXI ст.? Чи вплинув на їх розквіт розвиток сучасної науково-технічної бази?

III. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Завдання

Установіть відповідність між назвою джерела географічних знань і його характеристикою. Із букв у дужках складіть назву джерела інформації, яке вважається «другою мовою» географії.

1 Телебачення

2 Журнал

3 Підручник

4 Експедиція

5 Інтернет

А Подорожі науковців із метою дослідження природних явищ і процесів (Т)

Б Інформаційно-комунікаційна мережа, яку називають головним засобом масової інформації (К)

В Глобальна електронна інформаційна мережа (А)

Г Друковане видання (А)

Д Основне джерело знань для учнів (Р)

Відповідь: 1Б 2Г 3Д 4А 5В; слово — карта.

Карта — це зменшене, узагальнене зображення земної поверхні, створене у певному масштабі та за допомогою умовних знаків. Карта вважається «другою мовою» географії, адже з неї можна одержати багато пізнавальної, корисної інформації, яка може замінювати текстовий матеріал.

(Учитель оголошує тему й основні етапи роботи на уроці, разом з учнями визначає мету й завдання уроку відповідно до його теми.)

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Класифікація карт за масштабом та просторовим охопленням Розповідь учителя

Ви вже знаєте, що карти розрізняють за масштабом: великомасштабні (від 1 : 10 000 до 1 : 200 000); середньомасштабні (від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000); дрібномасштабні (менш ніж 1 : 1 000 000). Карти материків і океанів розрізняють: за просторовим охопленням, змістом, призначенням.

За просторовим охопленням (за тим, що зображується) розрізняють карти суходолу і Світового океану. На них земна поверхня зображена узагальнено і схематично. Існують карти материків (Євразії, Африки, Австралії та ін.) і океанів (Атлантичного, Тихого, Індійського, Північного Льодовитого). На картах окремих частин материків (країн, областей, районів) і океанів (морів, заток тощо) земна поверхня зображена детальніше.

2. класифікація карт за змістом і призначенням Розповідь учителя

За змістом карти бувають загальногеографічні й тематичні. Загальногеографічні карти зображують загальний вигляд земної поверхні. На них докладно показані різні об’єкти: рельєф, річки, населені пункти, шляхи сполучення тощо. Сюди належать знайомі вам топографічні карти та оглядові — фізичні карти півкуль, материків, окремих країн.

Тематичні карти, навпаки, відображають якусь одну тему, на них зображено один компонент природи, населення або господарства. Наприклад, об’єктом карти можуть бути температура повітря, ґрунти, рослинність тощо. Решта елементів карти (великі міста, річки тощо) є тільки фоном і потрібні як орієнтири.

Серед тематичних розрізняють карти явищ природи (фізико-географічні): геологічні, тектонічні, рельєфу земної поверхні, метеорологічні та кліматичні, ґрунтові, рослинного і тваринного світу тощо, а також — карти суспільних явищ (економіко-географічні): політичні й адміністративні, населення, галузей господарства та ін.

Карти можна згрупувати залежно від їх основного призначення щодо задоволення потреб освіти і науки, культури, господарства та ін. Виділяють карти навчальні (для школярів), туристські (для тих, хто по-

дорожує), навігаційні (морські, річкові, автомобільні тощо), будівельні, землеустрою. Вони призначені для певного кола людей і розв’язання певних завдань.

Робота у групах

Учитель об’єднує учнів у дві групи і пропонує, розглянувши атлас материків і океанів, визначити, які карти він містить: перша група — за змістом, друга група — за охопленням території.

Завдання і запитання

1) Що спільного і відмінного між тектонічною і кліматичною картами Австралії?

2) Чим карта відрізняється від атласу?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Гра «Так або ні?»

Учитель зачитує твердження: якщо воно правильне — учні мають підняти зелену картку, якщо помилкове — червону.

1. На тематичних картах зображується багато компонентів природи, населення і господарства. (Ні. На тематичних картах зображується один-два компоненти природи, населення і господарства.)

2. Усі топографічні карти є загальногеографічними. (Так)

3. За масштабом карти бувають дрібномасштабні, середньомасштаб-ні та великомасштабні. (Так)

4. Карта масштабу 1 : 1 900 000 є середньомасштабною. (Ні. Це дрібномасштабна карта.)

5. На картах областей і районів земна поверхня зображується детальніше, тому що використовується більший масштаб. (Так)

6. За охопленням території розрізняють карти світу і півкуль, карти материків і океанів, карти держав, областей, районів міст, сіл. (Так)

7. Карта ґрунтів за змістом є тематичною. (Так)

8. Карта масштабу 1 : 200 000 є дрібномасштабною. (Ні. Це великомасштабна карта.)

9. Карти материків і океанів мають дещо більший масштаб, ніж карти світу, але також є дрібномасштабними. (Так)

10. Карта масштабу 1 : 250 000 є дрібномасштабною. (Ні. Це середньо-масштабна карта.)

11. За призначенням карти бувають навчальними, туристськими, військовими, синоптичними. (Так)

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учні разом з учителем підбивають підсумки уроку, відповідаючи на запитання.

1. Що нового ви дізналися на уроці?

2. Про що вам уже було відомо?

3. Де ви зможете використовувати знання, здобуті на сьогоднішньому уроці?

4. Що було складним або незрозумілим?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюйте § 2 підручника.

 

Це матеріал посібника Сучасний майстер клас з Географії за 7 клас Шуліка К. С.

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 29-01-2017, 11:32, посмотрело: 2156