Народна Освіта » Географія » Вступ до географії за 7 клас

НАРОДНА ОСВІТА

Вступ до географії за 7 клас

Пригадай або здогадайся

1. Що вивчає географія?

2. Що таке материки і скільки їх є на земній кулі?

3. Які океани виділяють у межах Світового океану?

4. Що таке географічні карти і атласи?

Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії

Неповторні природні комплекси. Вивчаючи загальну географію в 6 класі, ти ознайомився із загальними рисами будови окремих оболонок Землі, їх просторовими відмінностями в різних куточках нашої планети. На завершення дізнався про комплексну географічну оболонку та її закономірності, заселеність нашої планети людьми, держави, у яких вони живуть.

Чи відомо тобі?

До 1953р. виділяли три океани (Північний Льодовитий вважався частиною Атлантичного океану). Міжнародна гідрографічна організація у 2000 р. запропонувала виділяти в межах 60-ї південної паралелі Південний океан, що оточує Антарктиду. Однак до 'цього 'часу це рішення не затверджено.

 

У 7 класі ти ознайомишся з географічними особливостями материків (мал. 1.1) і океанів, тобто розглянеш кожний материк і океан як величезний неповторний природний комплекс у межах географічної оболонки. Оскільки в загальному частини географічної оболонки називають регіонами, то географія материків і океанів називається регіональною географією.

У якій послідовності прийнято вивчати материки? Для пізнання особливостей великих природних комплексів тобі доведеться розглянути найхарактерніші риси окремих оболонок Землі (літо-, атмо-, гідро- й біосфери) у межах кожного з материків та океанів. А оскільки одні оболонки


впливають на інші з різною силою, то в географії прийнято вивчення всіх природних комплексів починати з характеристики літосфери як оболонки, вплив якої на перебіг процесів в інших оболонках Землі є найсильнішим. Однак перш ніж перейти до вивчення природи самого материка чи океану, необхідно всебічно розглянути особливості його розміщення на земній кулі.

 

Отже, типовий план фізико-географічної характеристики материка, якого зазвичай притримуються всі географи, такий (мал. 1.2):

1. Загальні відомості та фізико-географічне положення.

2. Історія дослідження материка.

3. Рельєф і корисні копалини (літосфера).

4. Клімат (атмосфера).

5. Внутрішні води (гідросфера).

 

6. Природні зони (біосфера та природні комплекси географічної оболонки).

7. Населення і держави.

Детальніше про те, що необхідно розглянути в кожному з пунктів плану, ти дізнаєшся під час вивчення одного з материків.

Співвідношення на Землі материків та океанів

Материки та їх розміри. Материки, або континенти (від лат. continens terra) — найбільші масиви суходолу Землі, більша частина поверхні яких виступає над рівнем моря, а їхня окраїнна частина вкрита водами Світового океану. Площі материків з приналежними до них островами, а також частки території, яку вони займають, від площі усього суходолу відображено намалюнку (мал. 1.3).

Близько 149 млн км2 (29 % усієї площі) припадає на суходіл і 361 млн км2 (71 %) на поверхню Світового океану. Значно більше площі суходолу розміщено в Північній півкулі (39 % загальної площі півкулі), у Південній суходіл займає тільки 19 %.

г-;-;-\

"її*- Чи відомо тобі?

У школах різних країн світу вчать різні схеми розподілу земної суші, кількість континентів, згідно з якими, .може становити від 5 до 7. У випадку 7 континентів різними континентами вважаються Європа та Азія. Схему, що поділяє сушу на 7 материків, широко використовують у Китаї, Індії та більшості англомовних країн.

 

 

Загальна площа усіх островів становить близько 10 млн км2. Однак острови мають значно менші розміри, ніж материки. Найбільший серед них — острів Гренландія, площа якого

2.2 млн км2. Площі материків без островів становлять: Євразії — 50,6 млн км2, Африки —

29.2 млн км2, Північної Америки — 20,1 млн км2, Південної Америки — 17,7 млн км2, Антарктиди — 14,0 млн км2, Австралії — 7,6 млн км2.

Найбільші частини Світового океану. Континенти, великі архіпелаги, острови поділяють Світовий океан на чотири великі частини — окремі океани. Вони суттєво різняться своїми площами (мал. 1.4). Межі між окремими океанами подекуди проведено по лініях підвищень океанічного дна (менших глибин) або просто вздовж меридіанів.

 

Материки і частини світу

Історичний поділ суходолу. Слід звернути увагу, що материки Північна Америка і Південна Америка та Євразія і Африка розділені штучними об’єктами — відповідно Панамським та Суецьким каналами.

Історично склалося так, що суходіл на Землі поділяють також на частини світу. Цей поділ виник в епоху Великих географічних відкриттів. Частин світу

 

також шість (мал. 1.5), оскільки материк Євразія містить дві частини світу — Європу та Азію. У той самий час два материки — Північна і Південна Америка — становлять одну частину світу — Америку.

Материк зазвичай розглядають без островів, а от частини світу завжди характеризують разом з прилеглими островами.

Джерела географічної інформації про материки й океани

А за підручником краще! Географічні знання про материки й океани можна здобувати з художніх і наукових книжок, журналів, енциклопедій, довідників, художніх і науково-популярних фільмів, матеріалів, розміщених в Інтернеті (мал. 1.6). Однак найкраще почати пізнавати ці географічні об’єкти за допомогою шкільних підручників. Адже підручники мають такі основні переваги:

 

• у них наведено найважливіші й тільки перевірені відомості, а отже, достовірні;

• розкриваються всі (без винятків) пункти типового плану географічної характеристики материка чи океану;

• навчальний матеріал розглядається в усталеній для географічної науки послідовності;

• навчальний матеріал подано в доступній для учнів формі (без використання складних наукових термінів і понять).

Отже, здобуваючи знання за допомогою підручника, ти немов укладаєш на кожну поличку книжкової шафи, що відповідає пункту географічної характеристики, першу основну книжку. Дізнаючись щось нове про материк з інших джерел, ти наче доповнюєш полички книжкової шафи новими виданнями. Особливо цікаво до-

повнювати ці своєрідні полички додатковими знаннями, коли насправді мандруватимеш материками й океанами.

Чи відомо тобі?

 

Для учителів України видано спеціальний атлас, в якому містяться карти для усіх курсів шкільної географії.

 

Без атласів не обійтися. Однак географія, на відміну від більшості навчальних предметів, крім підручників має ще одне обов’язкове джерело знань — атлас. А атласи, як ти вже знаєш, — це науково систематизовані збірки карт.

У шкільному атласі для 7 класу більшість карт охоплюють тільки один материк чи океан, але є також і карти світу. Тобто карти відрізняються за просторовим охопленням.

Карти материків і океанів, їх класифікація

Карти за масштабом. Ще географічні карти поділяють за масштабом на великомасштабні (масштаби від 1 : 200 000 і більші — до 1 : 10 000), серед-ньомасштабні (масштаби менш ніж 1 : 200 000 і до 1 : 1 000 000 включно) та дрібномасштабні (карти, масштаби яких менші, ніж 1 : 1 000 000). Однак навіть найменші материки чи океани охоплюють таку велику частину поверхні земної кулі, що в атласі й навіть на настінних картах їх можна відобразити тільки в дрібному масштабі.

Крім класифікації за просторовим охопленням та масштабом географічні карти класифікують за змістом та призначенням.

 

Карти за змістом. За змістом карти прийнято поділяти на загальногео-графічні й тематичні. Перші вирізняються тим, що на них вказується лише назва зображеної території і призначення карти (наприклад, навчальна карта). На загальногеографічних картах з однаковим ступенем детальності нанесено всі види об’єктів, що відображають зовнішній вигляд території: природні умови, населені пункти, транспортні шляхи, кордони держав тощо. Загальногеографічні карти великого масштабу дуже подібні до планів місцевості (мал. 1.7), з якими ти ознайомився в 6 класі.

Тематичними називають карти, на яких один або декілька географічних об’єктів чи явищ зображено з великою детальністю та глибиною (мал. 1.8). На них за допомогою спеціальних умовних знаків можуть бути зображені такі елементи, що їх ніколи не показують на загальногео-графічних картах: будову земної кори, середньомісячні температури повітря, тваринний світ. Тема, якій присвячені ці карти, завжди вказується в її назві. Так, у шкільному атласі 7 класу для вивчення кожного материка запропоновано декілька тематичних карт. Серед них передусім фізична, тектонічна, кліматична, карта природних зон.

 

 

Щоб повною мірою використати карти атласу для пізнання материків і океанів, насамперед необхідно уважно опрацювати легенду карти (мал. 1.9). Стануть у пригоді також додаткові відомості, котрі розміщено навколо картографічного зображення.

Здобуті знання з географії материків і океанів допоможуть тобі глибше розуміти природне різноманіття регіонів світу. Це, у свою чергу, дасть змогу підготуватися до вивчення наступних курсів географії, сприймати навчальний матеріал з біології та історії, світової літератури, орієнтуватися у світових новинах із різних сфер життя людства.

Карти за призначенням. За призначенням карти поділяють па навчальні, демонстраційні й довідкові. Саме навчальні карти використовуються як обов’язкові посібники для вивчення географії. Шкільні навчальні карти відображають найважливіші географічні об’єкти та явища і не переобтяжені другорядною інформацією.

Настінні карти пристосовані для використання всіма учнями класу, тому написи на

них зроблено великими літерами. Настільні карти атласів призначено для індивідуальної роботи учнів як у школі, так і вдома.

 

Демонстраційні карти, що зазвичай є яскравими й дохідливими, призначені для широкого кола людей (мал. 1.10). Довідкові карти поділяють на науково-довідкові, туристські, військові тощо.

Від шкільних навчальних карт науково-довідкові відрізняються дуже високим ступенем детальності й різноманітністю інформації, що в них закладена.

"її*- Чи відомо тобі?

Використовуючи загальнодоступну комп’ютерну програму «Google Earth» — «Гугл планета Земля», ти можеш розглянути у форматі 3D будь-який куточок земної кулі, сфотографований з космосу. Також можна помилуватися фотознімками цікавих об’єктів, зроблених любителями.

 

 

Однак навіть шкільні карти містять дуже великий обсяг відомостей про навколишній світ. На основі їх уважного вивчення і порівняння було зроблено низку важливих наукових відкриттів, у тому числі в географії материків і океанів. Тому потрібно вчитися якнайповніше розуміти зміст карт.

Опрацювавши вступ, спробуй відповісти

1. Що вивчають у курсі географії материків і океанів?

2. У якій послідовності прийнято характеризувати географічні особливості окремих материків?

3. Як співвідносяться між собою площі материків?

4. Чим відрізняються материки і частини світу?

5. Як співвідносяться між собою площі океанів?

6. З яких джерел можна отримувати географічні відомості про материки і океани?

7. Які карти за масштабом і охопленням території використовують для вивчення географії материків?

8. Як класифікують карти за призначенням і змістом?

9. Які карти за призначенням і змістом використовують у школі для вивчення природи материків?

Застосуй знання, дізнайся більше

1. Чим подібні та чим відрізняються за змістом курси географії 6 і 7 класів?

2. Більша частина материків розташована в Північній півкулі, де вони займають площу 100 млн км2. Обчисли, яку частку становить суходіл у загальній площі окремо Північноїта Південної півкуль.

3. Знайди в додаткових джерелах інформації відомості про площі частин світу.

4. Випиши в зошит назви карт світу зі шкільного атласу для 7 класу.

5. Знайди в Інтернеті відомості про форму і розміри Землі.

 

Це матеріал з підручника Географія 7 клас Гілецький

 

Категорія: Географія

Автор: vlad2017 от 26-01-2017, 10:47, Переглядів: 1913