Народна Освіта » Підготовка до ЗНО » Підручник Економічна і соціальна географія світу Г. Д. Довгань

НАРОДНА ОСВІТА

Підручник Економічна і соціальна географія світу Г. Д. Довгань

Год издания: 2007

Автор: Г. Д. Довгань 

Техническая информация: Видано за лiцензiею ТОВ Видавництво «Ранок»

Довгань Г. Д. Д58    Економiчна i соцiальна географiя свiту.10 клас: Наочний довiдник. —  К.; Х.: Веста, 2007. — 144 с.


Скачать Підручник Економічна і соціальна географія світу Г. Д. Довгань:

Скачать с TurboBit

Скачать с FileSpace

 


Пропоноване видання е черговим у сери наочних посiбникiв 3i шкiльних дисциплiн, якi допоможуть учням систематизувати, конкретизувати i поглибити набум знання i вмiння, а також прилучитися до активно! самостшно! роботи.

Структура i змiст посiбника повною мiрою вiдповiдають вимогам чинно! навчально! програми зi шкiльного курсу економiчно! i соцiально! географi! свiту. Навчальний матерiал згруповано за про-грамними темами i подано у наочнш формi, тобто у виглядi таблиць, схем, дiаграм, графiкiв тощо, як супроводжуються необхiдними коментарями. Особлива увага придшяеться роботi з термiнами i поняттями, що е основними у курсь Рiзноманiтний iлюстративний матерiал, який метиться у довщ-нику, посилюе емоцiйне сприйняття навчально! iнформацi!, активiзуючи творче осмислення i бiльш глибоке засвоення набутих знань.

Автори свщомо уникнули методичних порад щодо практичного використання посiбника. Струк-турно-зм^товна простота i повнота зумовлюють необмежешсть можливостей як самостiйного опра-цьовування учнями наведеного матерiалу, так i роботи пiд керiвництвом учителя. Такий шдхщ, на думку авторiв-практикiв, сприятиме ефективнш реалiзацi! навчально-виховних завдань.

Висловлюемо надiю, що пропонований наочний довщник буде надiйним помiчником i порадником в опануванш шкiльного курсу географи свiту.

 

Метки: учебник скачать Підручник Економічна і соціальна географія світу Г. Д. Довгань

Автор: slowpoke59 от 1-10-2013, 18:52, Переглядів: 4586