Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Словник термінів трудового навчання за 8 клас

НАРОДНА ОСВІТА

Словник термінів трудового навчання за 8 клас

ЗD-принтер — пристрій для створення або нарощування твердого об’єкта шляхом нанесення безлічі шарів матеріалу.

В’язкість — здатність металу або сплаву, пластично деформуючись, поглинати енергію зовнішніх сил.

Гігієнічні вимоги до взуття складаються з вимог до конструкції взуття, обумовленої особливостями будови стопи в період росту, і до матеріалів, із яких виготовляється взуття.

Гігієнічні вимоги до одягу визначають вибір матеріалів залежно від конкретного призначення виробу і кліматичних умов.

Ескізний проект — це сукупність документації, яка містить принципові рішення. Вони дають уявлення про будову і принцип роботи або використання виробу, а також дані, що визначають основні параметри об’єкта, який розробляється.

Засоби праці — речі або їх комплекс, за допомогою яких людина виробляє життєві блага, тобто це інструменти і обладнання, машини і устаткування, земля і дороги, виробничі будівлі й споруди.

Зенкування отворів — це операція технологічного процесу обробки заглиблень циліндричної або конічної форми, а також фасок, призначених для установки в готові отвори кріпильних деталей — таких, як болти, гвинти або заклепки з потайними головками (у потай).

Ідея — форма мислення, зміст якого поєднує в собі знання нро наявну дійсність і мету, спрямовану на її виконання.

Ізометрична проекція — це утворена прямокутним проеціюванням аксонометрична проекція. Ізометрія в перекладі з грецької означає рівні виміри.

Калькуляція — розрахункова методика, за допомогою якої обраховується собівартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, придбаних матеріальних цінностей.

Кардиган — трикотажний жакет із застібкою і У-подібним вирізом.

Ковадло — масивний опорний слюсарно-ковальський пристрій, підставка для обробки металів (зокрема, куванням).

Конструктивні елементи деталі — це місцеві зміни її форми або поверхні для надання їй додаткових властивостей під час виготовлення, складання або експлуатації (наприклад, виступи, отвори тощо).

Конструкція деталі — це склад і взаємне розташування її частин.

Крихкість — здатність металу або сплаву руйнуватися під дією зовнішніх сил практично без пластичної деформації (притаманна більшості чавунів).

Легована інструментальна сталь — це стать, яка містить домішки інших металів для надання їй певних властивостей.

Легування заліза з метою отримання статей зі спеціатьиими властивостями — це процес додавання в затізо інших металевих та неметаїевих домішок для отримання сплавів покращеної якості.

Міцність — здатність металу або сплаву опиратися деформації і руйнуванню під дією зовнішніх навантажень.

ІІарізь — гвинтова канавка на циліндричній поверхні. Під час нарізання нарізі на поверхні утворюються однакові за формою і розмірами гвинтові виступи і канавки.

Наукова організація праці (НОП) — це процес вдосконалення організації праці з використанням досягнень науки і передового досвіду в певній галузі виробництва.

Ножівка — це інструмент для різання листів штабового круглого та профільного металу, а також для прорізування пазів, обрізання заготовок за контуром тощо.

Ножівкове полотно — це тверда тонка пластина, що має гострі зубці — різці по всій своїй довжині та отвори на обох кінцях для закріплення у ножівці.

Окалина — оксид металу, що утворюється на сталевих деталях в разі їх нагрівання до температур, більших за 900 °С (ніби шкоринка пирога, яка пригоріла під час запікання).

Перестановки — сукупності різних предметів, що відрізняються одна від одної порядком їх розташування.

Плазменна обробка — це технологічний процес, під час якого для видалення матеріалу використовують струмінь йонізованого газу (плазми).

Пластичність — здатність металу або сплаву, не руйнуючись, змінювати свою форму й розміри нід дією зовнішніх сил.

Предмети праці — речі, на які спрямована праця і засоби праці з метою створення життєвих благ, тобто йдеться про речовину природи, сировину, напівфабрикати.

Проектування — це комплекс робіт, який складається з пошуку інформації, дослідження існуючих аналогів виробу, розрахунків та прогнозування результату з метою отримання опису, достатнього для створення нового виробу, його реконструкції, модернізації, що відповідає заданим вимогам.

Проектування у техніці — розробка проектної, конструкторської та іншої технічної документації, призначеної для забезпечення виготовлення технічного об’єкту, створення нових його видів та зразків.

Пружність — властивість металу або сплаву відновлювати свою форму та об’єм після зняття навантаження, що його деформувало.

Робочий проект включає повну деталізацію конструкції виробу шляхом розробки креслеників кожної деталі.

Розміщення — сукупності, угворені з групи різних предметів, що відрізняються одна від одної кількістю, складом або порядком розташування предметів.

Свердління — технологічна операція з обробки матеріалів різанням за допомогою свердла.

Сортамент — сукупність видів, сортів, розмірів однорідних виробів або матеріалів — продуктів промислового виробництва.

Сполучення — сукупності предметів, що розрізняються тільки за їх складом, порядок розташування предметів до уваги не беруть.

Сталь — це сплав заліза з вуглецем, який містить до 2,14 % вуглецю і домішки (кремній, марганець, сірку, фосфор).

Твердість — це здатність металу або сплаву опиратися проникненню в нього іншого, твердішого тіла.

Технічне завдання встановлює призначення виробу, галузь його застосування, характеристику (короткий опис), технічні вимоги, етапи розробки і терміни їх виконання, обґрунтування ефективності застосування, перелік документів, що підлягають розгляду замовником, особливості приймальних випробувань.

Технічний проект — сукупність документації, яка містить технічні рішення. Вони дають повне уявлення про виріб, що проектується, а також всі початкові дані, необхідні для розробки робочої документації на стадії конструювання.

Технічний рисунок — це виконане від руки в розмірах на око аксонометричне зображення предмета із збереженням його пропорцій.

Технологія (у широкому сенсі) — засіб освоєння людиною довкілля за допомогою певним чином організованої діяльності, що базується на трьох основних компонентах: наука, знаряддя праці та фахівці, які ними керують.

Умови цраці — це зовнішнє середовище, що оточує працівника в процесі виробництва. Воно виливає на його працездатність і продуктивність праці.

Утилітарно-практичні вимоги до одягу полягають у його корисності, зручності, практичності, тобто доцільності та красі.

Фронтальна диметрична проекція — це утворена косокутним проеціюванням аксонометрична проекція. Диметрія в перекладі з грецької означає подвійні виміри.

Функціональність одягу — відповідність елементів одягу призначенню, тобто здатність виконувати ту чи іншу функцію в процесі життєдіяльності людини.

Чавун — це також сплав заліза з вуглецем, але частка вуглецю в ньому за масою становить понад 2,14 %.

Швидкорізальні інструментальні сталі — це високолеговані сталі, що мають значний вміст вольфраму (6-19 %), хрому (3-4,5 %), молібдену (3-6 %).

Штангенциркуль — це інструмент, призначений для вимірювань з високою точністю зовнішніх і внутрішніх розмірів предметів, а також глибини отворів.

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Лебедєв

 

Автор: admin от 1-01-2017, 21:38, Переглядів: 639