Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Етапи проектування та призначення банку ідей і пропозицій

НАРОДНА ОСВІТА

Етапи проектування та призначення банку ідей і пропозицій

Кожна творча людина має свої задуми. А для того, щоб реалізувати будь-яку ідею, потрібно скласти план та розрахувати свої дії. Розглянемо етапи досягнення мети (розробки проекту) в галузі техніки та виробництва.

Проектування — це комплекс робіт, який складається з пошуку інформації, вивчення вже існуючих аналогів виробу, розрахунків і прогнозування результату з метою отримання опису, потрібного для створення нового виробу, його реконструкції чи модернізації.

Проектування в техніці — розробка проектної, конструкторської та іншої технічної документації, призначеної для забезпечення виготовлення технічного об’єкта, створення нових його видів і зразків. Перші зразки проектної документації ми можемо побачити на малюнках Стародавнього Єгипту (мал. 202).

У сучасному процесі проектування виконуються технічні та економічні розрахунки: схеми, графіки, пояснювальні записки, кошториси, калькуляції та описи.

Калькуляція — розрахункова методика, за допомогою якої обраховується собівартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, придбаних матеріальних цінностей.

Етапи (стадії) проектування, як правило, мають такі назви та послідовність їх виконання: технічне завдання, ескізний проект, технічний проект і робочий проект.

Технічне завдання встановлює призначення виробу, галузь його застосування, характеристику (короткий опис), технічні вимоги, етани розробки й терміни їх виконання, обґрунтування ефективності за-

Ви дізнаєтесь

Про етапи проектування та призначення банку ідей і пропозицій.

 

Пригадайте

Що являє собою процес проектування. Як виконується процес проектування з використанням методу фокальних об’єктів.

 


стосування, перелік документів, що підлягають розгляду замовником, особливості приймальних випробувань.

Ескізний проект — де сукупність документації, яка містить принципові рішення. Вони дають уявлення про будову й принцип роботи або використання виробу, а також дані, що визначають основні показники об’єкта, який розробляється.

Технічний проект — сукупність документації, яка містить технічні рішення. Вони дають повне уявлення про виріб, що проектується, а також усі початкові дані, необхідні для розробки робочої документації на стадії конструювання.

Робочий проект передбачає повну деталізацію конструкції виробу шляхом розробки креслеників кожної деталі.

Звичайно на кожному з перелічених етапів діяльності людина, яка її здійснює, повинна застосовувати елементи творчого підходу та інноваційного, креативного мислення. До таких елементів належать уміння створювати банк ідей і пропозицій.

Ідея (грец. — початок, принцип) — форма мислення, зміст якого поєднує в собі знання про дійсність і мету, спрямовану на її виконання.

Одним із завдань створення такого банку є впорядкування інформації з метою її аналізу. Структуру банку ідей можна подати у вигляді схеми (мал. 203), де кожний структурний елемент являє собою чітко визначений напрям, у якому ведеться пошук і накопичення оригінальних ідей та пропозицій стосовно конструкції й будови виробу, який розробляється. Наприклад, за напрямом «Варіанти компонування окремих частин (вузлів) виробу» матеріал може накопичуватися у вигляді компонувальних креслень та схем (мал. 203).

ПОГЛИБ СВОЇ ЗНАННЯ

У сучасному виробництві проектування має такі стадії.

На етапі обговорення технічного завдання виконується його уточнення шляхом вирішення таких проблем. По-перше, затверджується кінцева мета та правильність сформульованого завдання. По-друге, конструктори отримують чітке уявлення про принципову схему виробу (кінематичну схему, принцип дії тощо), в них формується узагальнений образ пристрою. Окрім того, під час обговорення технічного завдання виконавці (інженери, художники-конструктори) об’єднуються для подальшої роботи над проектом.

На етапі ескізного проектування художник-конструктор веде пошук естетичних якостей і гармонійної форми виробу, забезпечує зручність користування ним. Інженер-конструктор робить ескізи основних частин виробу й обирає з них найбільш вдалі. Узгоджує їх з художником-кон-структором (дизайнером), перевіряє правильність прийнятих рішень, виконуючи кресленики в потрібному масштабі (мал. 204).

 

До розробки технічного проекту переходять після узгодження й затвердження ескізного проекту. Ескізний проект не завжди дає остаточне уявлення про майбутній технічний виріб або пристрій. Тому при конструюванні майже завжди доводиться вдаватися до макетування (мал. 205). Макет виробу може виготовлятися в певному масштабі або в натуральну величину (за наявності умов і фахівців макет замінюється моделлю у Зй-графіці). Він дозволяє дати оцінку функціональним, технічним та естетичним якостям нового виробу. Вносяться зміни у вузли та механізми, компонування, зовнішній вигляд тощо.

На стадії робочого проектування розробляють такі документи: кресленики загальних виглядів (мал. 206); кресленики вузлів і деталей; специфікацію (перелік) деталей; кінематичну та електричну схеми (за їх наявності); пояснювальну записку з технічними характеристиками та перевірочними розрахунками вузлів і деталей; проект технічних умов на виготовлення, прийняття, пакування й транспортування; відомості норм витрат матеріалів, стандартних деталей і вузлів, деталей та виробів для закупівлі; технічний паспорт та інструкцію з експлуатації, догляду та монтажу з картою змащування (за потреби); відомості узгодження комплектуючих виробів і проект програми випробувань.

Паралельно зі створенням робочої документації відбувається виготовлення технічного оснащення й дослідного зразка виробу. Це дозволяє уточнювати конструкцію й форму деталей та технічні вимоги на їхнє виготовлення. Дослідний зразок проходить випробування в реальних умовах, що дозволяє ретельно вивчити виріб та ввести необхідні зміни. Після цього документацію передають у виробництво, де налагоджується серійний випуск спроектованого виробу.

Цю діяльність можна охарактеризувати наведеною на мал. 207 структурною схемою.

Чи добре засвоїли?

1. Які види документів містить технічне завдання?

2. Які види документів містить ескізний проект?

3. За якими структурними ланками виконується формування банку ідей і пропозицій?

 

Поясніть

1. Чим відрізняється технічний проект від робочого проекту?

2. Яка мета створення банку ідей і пропозицій?

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 10

Сформулювати технічні вимоги до виробу, виконати його загальний опис та скласти пристрій з виготовлених деталей

ІНСТРУКТАЖ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

 

1. На малюнку 208 наведено варіант конструкції пристрою для загострення залізок стамесок і рубанків. Проаналізувати зображення та доповнити перелік технічних вимог до пристрою, врахувавши такі додаткові його функції (мал. 209):

• можливість загострення залізок шерхебелів;

 

• можливість загострення лез рубанків, ріжуча кромка яких розташована під кутом до бічної сторони залізка;

2. Використовуючи типи розстановок «розміщення» або «перестановки», виконати загальний опис пристрою.

3. Використовуючи окремі деталі, виготовлені на попередніх заняттях (основа пристрою (1),

упорна планка (2), вісь (4)) та у позаурочний час (деталі з дерева: п’ята (3), змінні ролики (5)), виконати остаточне складання пристрою для загострення залізок рубанків, шер-хебелів та стамесок.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 6

Послідовність

виконання

робіт

Зображення процесу

Інструменти та пристрої

1. Виконати з’єднання за допомогою шурупів упорної планки 2 та п'ятки 3

Шурупи (саморізи) довжиною 32-35 мм, викрутка з відповідною формою робочої частини

2. Встановити упорну планку разом з п’яткою у основу пристрою 1 та зафіксувати її двома гвинтами М4

Гвинти з потайними або напівкруглими головками М4 довжиною 6-8 мм, викрутка

3. Встановити в основу пристрою змінний ролик 5 на осі

4. використовуючи спеціальні деталі для її фіксації (шплінти)

Шплінти відповідного діаметру (2-2,5 мм), плоскогубці, круглогубці

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Лебедєв

 

Автор: admin от 1-01-2017, 21:30, Переглядів: 2590