Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Основні принципи дизайну

НАРОДНА ОСВІТА

Основні принципи дизайну

1. Предметне середовище удосконалюють інженери і дизайнери. Чим відрізняється проектна творчість дизайнера від проектної творчості інженера-конструктора?

2. Як ви розумієте вираз «краса врятує світ»?

Основні поняття дизайну: естетичність, функціональність, економічність

Дизайнери в процесі створення гармонійного предметного середовища, незалежно від його призначення, керуються такими основними поняттями дизайну: естетичність, функціональність, економічність.

Естетичність виробу — це чуттєве сприйняття образу, яке формується тільки за умови гармонійного поєднання матеріалів, кольорів, форм, ритму та пропорцій.

Зовнішній вигляд виробу, його естетичні якості досить часто пов’язують з його декоративним оформленням. Але будь-які додаткові художні прикраси збільшують його вартість. До того ж, в історії дизайну відомо багато прикладів, коли за надмірним декором та підкресленими формами предмета важко було зрозуміти його конструкцію та функціональне призначення. Щоб уникнути цього, естетичність досягається формою виробу, його конструкцією в цілому та окремих його частин і деталей.

 

Функціональність виробу визначає відповідність його своєму призначенню.

При визначенні показників економічності виробів розглядаються основні витрати на розробку, виготовлення й експлуатацію виробів.

Розрахунки економічності пошукового макета, моделі або виробничого зразка дизайнери здійснюють на основі собівартості проекту та витрат часу на серійне виготовлення виробу.

Принципи дизайну: відповідність змісту, цілісність, єдність змісту та форми

Принципи дизайну — це основні правила та закономірності, що є підґрунтям для утворення гармонійної, довершеної форми предмета. До них належать відповідність змісту, цілісність, єдність змісту і форми.

Під змістом предмета розуміють сукупність ознак, які визначають, виділяють його з-поміж інших. У змісті виробу важливу роль відіграє призначення виробу. За призначенням вироби поділяють на декоративні (мал. 4.1а), ужиткові, або утилітарні, прикладні, (мал. 4.16) та декоративно-ужиткові (мал. 4.1е).

Цілісність — це якісний показник художнього твору, що об’єднує елементи, частини в єдине ціле.

Цілісності форми можна досягти шляхом відбору таких фізичних і геометричних характеристик частин композиції, за яких вона сприйматиметься як єдиний організм. Головними ознаками

цілісності є неподільність, взаємозв'язок і узгодженість усіх елементів композиції (мал. 4.2). Неподільність композиції полягає в тому, що, прибравши елемент або його частину, ми руйнуємо гармонію, єдність, через що виникає відчуття незавершеності твору.

 

Єдність змісту та форми. Провідну роль відіграє зміст, саме він зумовлює зміни форми. Але й форма впливає на зміст: вона може сприяти розвитку або гальмувати його. Будь-який предмет має форму: об’ємну чи плоску, природну або штучно створену. Коли людина цілеспрямовано створює форму, говорять про дизайн-форму. Принцип єдності змісту та форми визначає залежність форми від змісту, а саме від функціональності (мал. 4.3а), стилю інтер’єру (мал. 4.36) та матеріалу (мал. 4.3в).

Дизайн предметного середовища

Ми живемо в предметному середовищі, яке сприймаємо чуттєво: дотиком, запахом, смаком, зором і слухом.

Предметне середовище — це сукупність природних або штучно створених і декоративно оздоблених форм, що перебувають у безперервній взаємодії з людиною. Предметне середовище гармонізується засобами дизайну.

Ви вже знаєте, що дизайн — це сучасне поняття, яке широко вживається в усіх сферах життя. Слово «дизайн» зазвичай пов’язують із багатьма речами, які нас оточують, і переважно це красиві, привабливі речі із сучасними формами та кольором.

Сьогодні існує два різні види дизайну:

• дизайн — як засіб покращення якостей промислових виробів, підвищення економічної

ефективності виробництва й оптимізації зв’язків між виробництвом та використанням його продуктів (такий дизайн часто називають класичним);

• дизайн — як загальне (чи тотальне) проектування предметного середовища, що оточує людину.

Дизайн є невід’ємною складовою процесу проектування, методом компонування предметних елементів та зв’язків у системах «людина — середовище» для отримання позитивних техніко-естетичних (споживацьких) властивостей об’єкта, що проектується.

Професія дизайнера сьогодні стала популярною. Дизайнер — це фахівець, який відповідає за функціональний і естетичний рівень предметів та компонентів, створюючи певне середовище. Щоб вироби були естетично досконалі, приваблювали нас своєю формою й вишуканістю, дизайнер має докласти чимало зусиль для того, щоб вони були красивими. Дизайнери творчо співпрацюють з інженерами, конструкторами, ученими, технологами, економістами, лікарями, щоб мати цілісне уявлення про майбутній виріб. Метою дизайнерської діяльності є естетична організація предметного середовища.

Кожен із нас може бути дизайнером у своєму колі. Для цього необхідно володіти загальними поняттями про художнє конструювання, уміти будувати своє життя за законами краси. Проте важливо не тільки знати основні принципи дизайну, а й уміти виготовляти об’єкти праці за законами дизайну.

Сфера життєдіяльності людини включає окремі предметні середовища. Кожне з предметних середовищ удосконалюється певним видом дизайну, а види дизайну обирають художники-конструктори, для яких характерний той чи інший простір уяви.

Універсальним засобом художньої виразності в художній діяльності є пластика.

Пластика — будова матеріального тіла: природного (у т. ч. людського) або штучного, яке доступне безпосередньому живому спогляданню.

Завдяки пластиці у формі предмета виявляються його змістові якості: могутність дуба в масивності його стовбура; динаміка лані в конфігурації її стрімкої, обтічної форми і рухах; втілення функції людського витвору в його наочному образі (глиняному глеку, костюмі, автомобілі, споруді).

Практична робота

Виконання графічного проекту за уявою: «Вир»

Послідовність виконання роботи:

1. Розглянути подані зображення та визначити, що в них є спільного (мал. 4.4).

 

2. Не відриваючи руки від аркуша, утворити хаотичні лінії «вихор» і «хвиля» (мал. 4.5).

 

 

3. Пробудити художню уяву: відшукати й позначити образи у випадкових перетинах ліній (наприклад, катер, птах, риби, черепаха, тощо) (мал. 4.6).

4. Пробудити фантазію: виконати пошукові начерки асоціативного ряду майбутніх конструкцій.

5. Написати коротку анотацію до своєї дизайнерської пропозиції: указати назву, призначення конструкції; зазначити її функціональні, економічні й естетичні характеристики.

Ключові слова: предметне середовище, дизайн і його види, принципи й функції дизайну, засоби художньої виразності, пластика.

Контрольні запитання

:. Назвіть предметні середовища та відповідні їм види дизайну.

2. Що таке предметне середовище і які його види ви знаєте?

3. Як формулюється поняття «дизайн»?

4. Назвіть найважливіші принципи художнього проектування нових виробів. Працюємо в парах

Реклама «Ми для мами і для тата творим професійні свята»

Відшукайте назви і дати професійних свят. Класифікуйте свята за такими напрямами професійної діяльності: «людина — природа», «людина — техніка», «людина — людина», «людина — художні образи», «людина — знакові системи». Розподіліть ролі графічного дизайнера і дизайнера костюмів. Завдання графічному дизайнеру: розробити проект емблеми (логотипу) одного з напрямів професійної діяльності.

Завдання дизайнеру костюмів: розробити проект костюма для фахівців одного з напрямів.

Бажано обом дизайнерам обрати один і той самий напрям професійної діяльності для проектування емблеми (логотипа) і костюма.

Працюємо творчо й самостійно

Виконайте таку графічну трансформацію: намалюйте фігуру краплі, краплю перетворіть на золоту рибку, а рибку — на сукню русалки. Щоб виготовити макет сукні для русалки, розмістіть фігуру рибки на складеному навпіл аркуші (головою до лінії згину). Домалюйте лінії в напрямку до лінії згину. Виріжте. Приміряйте на картонному силуеті.

Спробуйте «оживити» малюнками письмові й друковані літери. Додаванням ліній і симетричним вирізуванням малюнка перетворіть їх на оригінальні макети одягу.

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Ходзицька

 

Автор: admin от 31-12-2016, 18:44, Переглядів: 10866